Bugünden 1930'a 5,464,858 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Mustafa Balbay 367 gündür tutuklu. GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK AKP İktidarı Eser Gürler Ama... ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu’nun Ermeni soykırımını bir oy farkla kabul etmesi Ankara’da ve medyada tepkiyle karşılandı. Tarihsel gerçeklere bu denli sırt çeviren bir Arkası Sa. 8. Sü. 1’de IŞIL ÖZGENTÜRK’ÜN YAZISI 7. Sayfada EMRE KONGAR’IN YAZISI 8. Sayfada SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ 4, 9, 17, 28, 30 ve 47 C’le birlikte Kadıköy’de binlerce kadın yoğun yağışa karşın ha- laylar, zılgıtlar, alkış ve sloganlar eşliğinde yürüdü. Dünya kadınları hak mücadelelerinin 100. yılını kutlarken eşitlik, toplumsal statü, karar alma mekanizmalarında temsil gibi konulardaki yetersizlikler sürüyor. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü 100. yılında Kadı- köy’de binlerce kadının eşitlik ve adalet isteklerini hay- kırdığı yürüyüşle kutlandı. İstanbul 8 Mart Kadın Plat- formu açıklamasında “Kendi yaşamlarımız üzerinde söz sahibi olduğumuzu, dünyayı değiştirebileceğimizi söylemek için buradayız” denildi. 10 ve 11. Sayfada 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Binlerce kadının 100. yıl buluşması CIA’nõn “gölgesi” olarak tanõmlanan özel istihbarat kuruluşu Stratfor’un raporunda, ABD’nin Irak’tan çekilmesinin ardõndan oluşacak boşluğu Türkiye’nin doldurabileceği savunuldu. ABD’nin, “küresel yükselişini kendi çõ- karlarõna bir tehdit olarak görmediği Türkiye’ye güvendiği” belirtil- di. Rapora göre Türkiye hem ABD’nin çekilmesini kolaylaştõrarak Irak’ta güvenliği sağlayacak hem de İran’õn bölgede güçlenmesini fren- leyecek. ELÇİN POYRAZLAR’ın haberi 13. Sayfada Irak’ta 2003 ABD işgalinden bu yana ikinci parlamento seçimleri bugün yapõ- lõyor. 19 milyon seçmenin 51 bin seçim merkezinde oy kullanmasõ bek- leniyor. 2 milyon civarõnda sõğõnmacõ Iraklõ için de aralarõnda Türki- ye’nin de bulunduğu 16 ülkede sandõklar kuruldu. Irak parlamento- sundaki 325 sandalye için 6 bin 200 aday yarõşacak. Seçime 167 par- tiden oluşan 12 koalisyon, 74 parti ve bağõmsõzlar katõlõyor. Seçim için Irak’a en fazla gözlemci gönderen ülke Türkiye oldu. 13. Sayfada BaşbakanErdoğan,‘asõlkuşatmaaltõndaolanõnyasamaveyürütmeolduğunu’ilerisürdü Yargõylakavgayadevam Gerçeker’e kızdı Erdoğan, “Yürütmenin yargõyõ kuşatmaya çalõştõğõnõ” söyleyen Yargõtay Başkanõ Ger- çeker’e “Yasama da yürütme de yargõ tarafõndan kuşa- tõlmõştõr” yanõtõnõ verdi. Erdoğan, “Yasama organõ 411 ile bir karar çõkarõyor da bu 411 yargõ tarafõndan yok sa- yõlõyorsa yargõnõn kuşatõlmaya çalõşõldõğõndan bahsede- mezsiniz” dedi. Erdoğan, anayasa değişikliği konusun- da da kararlõ olduklarõnõn mesajõnõ verdi. 4. Sayfada ‘Oyun içinde oyun’ Hükümete yargõ reformundan önce “dokunulmazlõklarõ kaldõr” çağrõsõnda bulunan CHP lideri Baykal, “İddialar dokunulmazlõk zõrhõyla en- gelleniyor. Yarõn, yargõnõn başõna yandaş kadrolarõ ge- çirmemişse hesap vermesi kaçõnõlmazdõr. Oyun içinde oyun var” dedi. ABD’de tasarõnõn geçmesini de değerlendiren Baykal, “Ermeni açõlõmõ da Kürt açõlõmõ da bitmiştir. Kürt açõlõmõ Yeşilçam açõlõmõna döndü” dedi. 4. Sayfada ‘Erivan’a koz hediye edildi’ Eski Dõşişleri Müsteşarõ ve eski Washington Büyükelçisi Faruk Loğoğlu, Ermeni savlarõyla ilgili ta- sarõnõn ABD-Türkiye ilişkilerinde derin çatlaklar oluşturabileceğini düşünüyor. Loğoğlu, açõlõm süre- cinde Türkiye’nin ciddi hatalar yaptõğõnõ, Ermenistan’a beklediği bahanelerin hediye edildiğini vur- guluyor. LEYLA TAVŞANOĞ- LU’nun söyleşisi 16. Sayfada FARUK LOĞOĞLU Tan, tek valizle geldi ABD’de Ermeni tasarõsõnõn geç- mesi üzerine Büyükelçi Tan An- kara’ya geldi. “Uygun görülecek bir zamanda” ABD’ye döneceğini söyleyen Tan’õn tek valizle gelmesi “uzun süre kalmayacağõ” şeklinde yorumlandõ. 6. Sayfada TASARI KRİZİ TEKEL DİRENİŞİ Esnaf işçiyi unutamadõ TEKEL işçilerinin Türki- ye’nin yanõ sõra yurtdõşõn- dan da destek gören dire- nişine ara verilmesine kar- şõn işçiler ile Sakarya Cad- desi’ndeki esnafõn dostluğu son bulmadõ. İşçiler ile es- naf her gün birbirlerini ara- yarak dostluklarõna devam ediyor. Esnaf, 78 gün bo- yunca zarar etmesine karşõn önemli olanõn işçilerin mü- cadelesi olduğunu vurgu- luyor. MAHMUT LICA- LI’nın haberi 9. Sayfada SORUN BÜYÜYOR AB’ye Avro kelepçesi Yüksek borç oranlarõ ve bütçe açõğõ, bağõmsõz para politikasõ uygulayamayan AB ülkelerinin çoğunda or- tak bir sorun olarak giderek büyüyor. Bu durumda, AB ülkelerinin elinde yalnõzca maliye politikasõ kalõyor. PELİN ÜNKER’in ha- beri 15. Sayfada Diyarbakırspor-Bursaspor maçında istenmeyen görüntüler yaşandı. Ger- gin başlayan maçta sahaya 15 daki- ka boyunca yabancı cisim yağdı. 17. dakikada yardımcı hakem Kemal Yılmaz’ın başına isabet eden taş nedeniyle karşılaşma tatil edildi. Hakemin maçı tatil etme- siyle Bursaspor kafilesi stattan 2 sivil polis midibüsü ile kaçırıldı. Araç kent için- de birçok semtte taşlandı. Stat çevresindeki cadde ve sokaklarda taraftarların taş- lı saldırısına güvenlik güçleri biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etti. Spor’da Tribünden taş yağdõ Bu yõl ‘En İyi Film’ dalõnda beş yerine on filmin yarõştõğõ Oscar’larda final bu gece. James Came- ron’õn ‘Avatar’õ ile Kathryn Bigelow’un ‘Ölümcül Tuzak’õ do- kuz dalda yarõşõyor. ASLI SELÇUK’un ha- beri Doktora tezi hazõrlayan Sevilay Çõnar’õn görüştü- ğü kadõn âşõklarõn kayõtla- rõndan albüm hazõrlanõ- yor. Şahturna, Sarõca Kõz, Nurşah Bacõ, Sinem Bacõ, Sürmelican, Gülçõnar, Ar- zu Bacõ ve Ezgili Kevser albümde yer alacak. HA- TİCE TUNCER’in söy- leşisi 17. Sayfada “Freemuse Dünya Özgür Müzik Foru- mu”nun Özgür Mü- zik Ödülü’ne bu yõl Türkiye’de protest müziğin önemli isimlerinden Ferhat Tunç ile Lübnanlõ sanatçõ Marcel Kha- life değer görüldü. 17. Sayfada Yıldız Kenter, hem yönettiği hem de oynadığı Kenter Ti- yatrosu’nun yeni mevsim oyu- nu “Kraliçe Lear”i sahneledikten sonra yazarımız Mustafa Bal- bay’ın Ergenekon soruşturma- sı kapsamında 365 gündür tu- tuklu olmasına tepki gösteren bir konuşma yaptı. Kenter, Balbay’ın hâlâ tutuk- lu olmasını sahnede şu söz- lerle eleştirdi: “Balbay sorgu- suz sualsiz, nedensiz tutuk- landı. Nedeni mi? Bilmiyo- rum, anlayamıyorum. Gü- ven duygum yok oluyor, ca- nım acıyor, korkuyorum, utanıyorum.” 7. Sayfada Kenter, Balbay için seslendi ‘Canım acıyor, korkuyorum, utanıyorum’ Stratfor’agöreTahran’akarşõdengeoluşturmayaenyakõnadayAnkara Oscar’da ödül gecesi Freemuse Tunç ve Khalife’in Sazıyla sözüyle kadın âşıklar ÇEKİLME PLANI IRAK’TA SEÇİM Fotoğraf:VEDATARIK Fotoğraf:FATİHERDOĞDU Yaşar Okuyan: Kanlı Pazar’da ben de vardım 12 Eylül dönemini kitaplaş- tıran Yaşar Okuyan, Kanlı Pazar’da yer alan Mehmet Şevki Eygi’den ve bugün kabinede olan bir bakan- dan söz ediyor. 85. YIL SAYI: 30832 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 7 MART 2010 PAZAR C 21. Sayfada Irak’ın güvenliğinde Türkiye’ye yeni rol
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog