Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

Yargıtay Başkanõ Hasan Gerçeker, yargõ bağõmsõzlõ- ğõnõn daha da güçlendiril- mesi için yargõ üzerindeki idari vesayetin kaldõrõlmasõnõ sürekli dile getirdiklerini belirterek “Şimdi görüyoruz ki yapõlmak istenilen dü- zenlemelerle yürütme, yar- gõyõ daha da kuşatma altõna almak istemektedir” dedi. Gerçeker, demokratik siste- me yapõlabilecek en büyük kötülüğün yargõ bağõmsõzlõ- ğõnõ geriye götürmek olacağõnõ vurgulayarak bunun için de- mokratik meşruiyetin gerek- çe gösterilmesinin de büyük yanõlgõ olacağõnõ kaydetti. Gerçeker, yaratõlacak sorun- larõn iyi düşünülmesi gerek- tiğini vurguladõ. 4. Sayfada CMYB C M Y B GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Mustafa Balbay 366 gündür tutuklu. GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Mektup Tutukluluğunun 365. gününde gelen son mektubunda; “Ayrılığın birinci yılı doluyor. Mektup elinize ulaştığında dolmuş olacak” diye yazıyor Mustafa Balbay. Yazdığı tarih 28 Şubat 2010. Silivri’den başkente bir mektup altı günde geliyor ve altı gün içinde neler olmuyor, neler yaşanmıyor ki… Arkası Sa. 8. Sü. 1’de YÖK İLANLA DOLANDIRICIYI ARIYOR 8. Sayfada ASGARİ ÜCRET MAHKEMELİK 13. Sayfada ÇARŞAF İSTİFASI 4. Sayfada ‘Tehditler işe yaramaz’ Cumhurbaşkanı Gül, Ermeni savla- rõna yönelik tasarõnõn kabul edilmesinin Türk halkõ adõna hiçbir itibarõnõn ol- madõğõnõ söyledi. Gül, “3-5 oy için müt- tefikleri olan bir ülkenin aleyhine oy kullandõlar. Türkiye tehdit ile hiçbir za- man inanmadõğõ bir şeyi kabul etmez” dedi. Dõşişleri Bakanõ Davutoğlu da ABD yönetimini yeterince ağõrlõk ko- yamamakla eleştirdi. 9. Sayfada ‘Protokoller geri çekilsin’ CHP lideri Baykal, Türkiye’nin imzaladõğõ protoko- lü TBMM’den çekmesi gerektiğini vurguladõ. CHP Söz- cüsü Özyürek, “Başbakan’õn güvendiği dağlara kar yağ- dõ” derken Öymen de Türkiye’ye baskõnõn artacağõna dikkat çekti. MHP lideri Bahçeli, Erdoğan’õn ABD ge- zisini iptal etmesini istedi. MHP’li Şandõr da Türkiye’- ye “hakaret” edildiğini vurguladõ. 9. Sayfada Son dakika dönüşü Tasarının kabul edilmesinde etkili olan Komite Başkanõ Berman’a tepki yağdõ. Dõ- şişleri Bakanõ Clinton “Obama yönetimi ta- sarõya çok güçlü bir şekilde karşõ çõkõyor” dedi. Müslüman üye Keith Ellison, Türk ta- rafõna tasarõya karşõoy vereceğini söyle- mesine karşõn tasarõya destek verdi. ELÇİN POYRAZLAR’ın haberi 9. Sayfada Gerçeker, ‘reform’ adõ altõnda demokratik sisteme en büyük kötülüğün yapõldõğõnõ söyledi MÜLKİYET DAVALARI AİHM Rumlara kapıyı kapattı Belçika’da düzenlenen PKK ope- rasyonunda gözaltõna alõnan 20 kişi- den 8’i tutuklandõ. Eski DEP millet- vekili ve Kongra Gel Başkanõ Kartal ve Kongra Gel Başkan Yardõmcõsõ Aydar da tutuklananlar arasõnda. PKK’nin İran’da faaliyet gösteren ko- lu PJAK’õn Avrupa sorumlusu Hacõ Ahmedi de Almanya’da gözaltõna alõndõ. Ahmedi, Belçika polisine tes- lim edilecek. ÇİMEN TURUNÇ BATURALP’in haberi 11. Sayfada Avrupa İnsan Haklarõ Mahkeme- si (AİHM), KKTC’de mülkiyet sorunlarõnõ ele almak için kurulu olan tanzim komisyonlarõnõn “etkin bir iç hukuk yolu” olduğuna hük- metti. AİHM, kararõyla, 1500 dava için de kapõyõ kapamõş oldu. Böy- lelikle Rumlarõn KKTC’de faaliyet gösteren Taşõnmaz Mal Komis- yonu dõşõnda gidebilecekleri başka bir kapõ kalmadõ. 11. Sayfada Komşuda tansiyon yükseliyor Avrupa Birliği’nin desteğiyle kemerleri sıkan Yu- nanistan’da tansiyon gittikçe yükseliyor. Yuna- nistan Kamu Çalışanları Konfederasyonu ile İş- çi Sendikaları Konfederasyonu’nun çağrısıyla dün Atina’da gerçekleştirilen gösterilerde pek çok protestocu polis şiddetine maruz kaldı. İşyerle- rinin camları kırıldı, çalışanlar saat 12.00’den sonra işbaşı yapmadı. Almanya Başbakanı An- gela Merkel Yunanistan’ın tasarruf programı- nı överken, Almanya Ekonomi Bakanı Rainer Brüderle de “Yunanistan’a bir sent bile mali yar- dım yapmayız” dedi. (Fotoğraf: REUTERS) Joy Turizm iflas etti Uzun bir süredir borçla- rõ nedeniyle zor günler yaşayan Joy Grup’un if- lasõ erteleme talebi İstan- bul 12’nci Asliye Ticaret Mahkemesi tarafõndan reddedilince, Joy’un ifla- sõ resmen tescil edildi. Joy’un yönetimi İngi- liz First Choice’a teslim edildi. 12. Sayfada Ablasını da taciz etmiş İki kõz çocuğuna cinsel is- tismarda bulunduğu ge- rekçesiyle tutuklanan Ensar Vakfõ Çorum Şube Baş- kanõ İşler hakkõnda yeni bir dava açõldõ. İşler, taciz ettiği ileri sürülen E.Y’nin ablasõ Ö.Y’yi de 10 yõl ön- ce taciz etmekle suçlanõyor. SEYFETTİN METE’nin haberi 8. Sayfada Nişantaşılılar bir arada Hıfzı Topuz’un ev sa- hipliği yaptõğõ “Nişan- taşõ Anõlarõ” (Heyamo- la, 2009) kitabõnõn tanõ- tõm gecesinde eski Ni- şantaşõlõlar bir araya gel- di. Sõrayla söz alan pek çok konuşmacõ, Nişan- taşõ’nõn eski dükkânla- rõnõ, sokaklarõnõ, binala- rõnõ andõ. 18. Sayfada CHP, TRT İÇİN ‘YETER’ DEDİ 4. Sayfada ADALET BAKANI, ‘PAKETİ’ AÇIKLADI 4. Sayfada SORUNLARA MÜZİKLE ÇÖZÜM 15. Sayfada ‘Yargõ kuşatõlõyor’ PKK OPERASYONU Belçika’da 8 kişi tutuklandı Yunanistan’da 1967-1974 Albaylar cuntasõndan sonra başlayan ikinci demokrasi dö- nemi ve ardõndan gelen AB sürecinde tamamen pasifize edilen silahlõ kuvvetlerde ön- ceki gün 27 general emekliye sevk edildi. Yunan gazeteleri, general ve amirallerin emek- li edilmesini siyasi karar ola- rak değerlendiriyor. MURAT İLEM’in haberi 10. Sayfada 27 general emekli edildi Aleviler: Ayrımcılığın göstergesi 85. YIL SAYI: 30831 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 6 MART 2010 CUMARTESİ İlişkiyi kabul etti Erzincan-Erzurum hattõnda yaşanan olaylarõn odağõndaki İs- mailağa cemaatinin lideri Ustaosma- noğlu’nun yeğeni Saadettin Ustaosma- noğlu, AKP’nin kendini korumak için İs- mailağa olayõna girdiğini söyledi. CNN Türk’e konuşan Ustaosmanoğlu, ce- maatin bazõ üyelerinin AKP’li bakanlar- la ticari ilişkilere girdiğini kabul ederek “Oy vermişler. Tabii arayacaklar” dedi. ‘Kendilerini toplasınlar’ AKP’nin kendilerini korumak zorunda olduğunu söyleyen cemaatin sözcüsü Ustaosma- noğlu, “Çünkü ondan oy aldõ. Kimse ri- yakârlõk yapmasõn. Herkes yandaşõnõ ko- rumakla mükelleftir” değerlendirmesin- de bulundu. AKP hükümetinden memnun olmadõklarõnõ da ifade eden Ustaosma- noğlu, iktidar partisini “Kendilerini top- lasõnlar” sözleriyle uyardõ. 4. Sayfada Cemaatin sözcüsü: AKP bizi korumak zorunda İsmailağa’dan itiraf ve uyarı Erzincan iddianamesinde Orgeneral Berk’in Alevi köylerine okul yaptõrmasõnõn ‘suç’ delili olarak gösterilmesi tepki çekti ‘Psikolojik harekât’ AKP’nin Alevi kökenli mil- letvekili Çamuroğlu, girişimin Alevilere karşõ yürütülen “psikolojik harekâtõn göstergesi” olduğunu vurgulayarak, “Bu çok vahim bir tablodur. Alevi çalõştaylarõ bu olayõn yanõnda cenazede göbek atmaya benzer” dedi. Komutana kutlama Alevi Bektaşi Federasyonu Baş- kanõ Balkõz, “Komutan okul yapmõş. Alevilerin istediği de bu. Cami değil okul. Kutluyoruz” dedi. Alevi örgütleri de Alevi köylerine hizmetin suç sayõlmasõnõ kõnadõ. MEHMET MENEKŞE / FIRAT KOZOK’un haberi 7. Sayfada Saadettin Ustaosmanoğlu. CİHANER: ARAMA VE GÖZALTI İŞLEMİ EŞKIYALIK 8. Sayfada Yunanistan C CUMHURBAŞKANI MUHALEFET MÜSLÜMAN ÜYE
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog