Bugünden 1930'a 5,464,858 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30830 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 5 MART 2010 CUMA GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Hukuk Mersin’e Uygulama Tersine! Darbe iddialarını, Ergenekon davasını her dem taze tutacak yeniliklerin ardı arkası kesilmiyor. Hükümet bu konularda kamuoyundaki dalgalanmaları yeterli bulmamış olacak ki, yeni bir girişim başlattı. Arkası Sa. 8. Sü. 1’de Orgeneral Saldõray Berk’e yöneltilen suçlamalar dikkat çekti Alevi köyüne okul suç mu? KIŞ-2010 TATBİKATI Berk Başbuğ’un aracõnda Sarıkamış’taki “Kış-2010” tatbikatı için Kars’ta bulu- nan Genelkurmay Başkanı Başbuğ’un, tatbikatı yöne- ten ve Erzincan’daki soruş- turmada şüpheli olan 3. Or- du Komutanı Orgeneral Berk’i aracına davet etme- si dikkat çekti. 8. Sayfada CHP’den Gül’e mektup CHP’li Malik Ecder Özdemir, Cumhurbaşkanõ Gül’e gönderdiği mek- tupta Orgeneral Berk’in de yer aldõğõ iddianame- de “Alevi köylerine okul yaptõrdõğõ, hizmet götür- düğü” ifadesinin yer aldõğõnõ belirterek, “Alevi köy- lerine hizmet götürmek suç mu” diye sordu. ‘Savcı suç işledi’ 3. Ordu Komutanlõğõ’nõn Alevi köylerine yardõm yapmasõnõ suç sayan sav- cõnõn, görevi kötüye kullanma suçunu işlediğini sa- vunan CHP’li Özdemir, Gül’den “İddialar doğruysa gereğini yapmasõnõ, değilse başkomutan sõfatõyla Berk’e sahip çõkmasõnõ” istedi. 8. Sayfada Ermeni soykõrõmõ iddialarõyla ilgili son ana kadar süren pazarlõklar yetmedi Tasarõ kabul edildi ALMANYA’DAN ÖNERİ ‘Atina adaları satsın’ Almanya’da iktidardaki CDU yöneticileri “İflasõn eşiğindeki Yunanistan, adalarõnõ borçlarõn karşõlanmasõnda kullanabilir” de- di. İktidar ortağõ FDP’den de aynõ öneri geldi. Yunan basõnõ da “Tanrõ yardõmcõmõz olsun” baş- lõklarõyla ülkedeki zor günlere dikkat çekti. 12. Sayfada AYDIN DESTEĞİ Pınar Selek yalnız değil Hâlâ Tanõğõz Platformu üyeleri, Mõsõr Çarşõsõ davasõnda “Eylemi ben yaptõm” diyen sanõk bile be- raat etmişken Põnar Selek’in ye- niden yargõlanacak olmasõna tep- ki gösterdi. Üyeler, “Tutarsõzlõk- lar ve hukuksuzluklar adalet ze- minini sarsõyor” dedi. 4. Sayfada PKK’ye Belçika’da darbe Belçika’da terör örgütü PKK’ye yönelik operasyonda, örgütün Avrupa sorumlusu Remzi Kartal ile başkan yardımcısı Zübeyir Aydar’ın da aralarında bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı. Örgütün yayın organı Roj TV ve Mezopotamya Radyo kapa- tıldı. Sanıkların, gençleri terör kamplarına gönderdiklerinin belirlendiği açıklandı. Terör uzmanları, operasyonlarla, Türkiye’ye “masaya gel”, PKK’ye de “radikalizmden vazgeç” mesajı verildiğini dile getirdi. PKK yandaşları operasyonu protesto etti. ÇİMEN TURUNÇ BATURALP/SERTAÇ EŞ’in haberleri 6. Sayfada Büyükelçi çağrõldõ Tasarının kabul edilmesi- ni Başbakanlõk açõklama- sõyla kõnayan Türkiye, Washington Büyükelçisi Tan’õ istişare için Anka- ra’ya çağõrdõ. Kararõn Türk- Ermeni ilişkilerini olumsuz etkileyebileceği vurgu- landõ. Cumhurbaşkanõ Gül de “Esefle karşõlõyorum” dedi. 11. Sayfada Kök hücre ile kalbe tedavi Türk kalp doktoru Dr. Eli- za Emel Kaplan’õn hay- vanlar üzerindeki çalõşma- sõnda, hasar gören kalp do- kusunun kök hücre ile te- davi edilebileceği, yõpran- mõş kalbin pompalama gü- cünün belirgin bir şekilde iyileştirilebileceği görüldü. SİBEL BAHÇETEPE’nin haberi Arka Sayfada ÖĞRENCİLERİN ÖNÜNDE CİNAYET 3. Sayfada ‘TÜRBANI VAR NASIL ÖPEYİM’ 3. Sayfada YENİ SOL PARTİNİN LİDERİ ZİYA HALİS 4. Sayfada ‘4/C DİLEKÇELERİNİ İŞLEME KOYMAYIN’ 7. Sayfada BEBEKLER KİMYASAL KURBANI 10. Sayfada CEZAYA DÖNÜŞEN TUTUKLULUK Gazetemiz Ankara Temsilcisi Mustafa Balbay, Ergenekon soruşturması kapsamında tu- tuklanmasının ardından tam bir yıldır adaleti bekliyor. Benzer dava ve soruş- turmalarda bazı şüp- helilerin “delilleri karartma” ya da “kaçma” şüpheleri ol- madığı için serbest bı- rakılmaları- na karşın Balbay’ın hâ- lâ tutuklu ol- ması hukukçuların eleştirisine neden oldu. Meslek örgütleri Siyasilerin yorumu ‘Bedelini kim ödeyecek?’ ‘O, gazetecilik görevini yaptı’ TGC Başkanı Erinç ve Basın Konseyi Başkanı Ekşi, Türki- ye’deki yargılama kurallarının yeniden tartışılması gerektiğini belirtti. ÇGD Başkanı Abakay, Balbay’ın cezası kesilmiş bir hükümlü durumuna sokuldu- ğunu söyledi. G-9 Gazeteciler Platformu, darbe iddialarının birincil derecede aktörü oldu- ğu iddia edilenlerin serbest ol- duğunu belirterek Balbay’ın tutuklu yargılanmasını anlaya- madıklarına dikkat çekti. CHP lideri Baykal, “Gazetecilik gö- revi yapan insanın böylesine bir da- vanın sanığı konumuna getirilmesi ve bir yıldır tutuklu kalması, sadece hu- kuka değil, basın özgürlüğü anlayışı- na da çok ağır bir darbe vurmuştur” dedi. DSP lideri Türker ise “Kendisi- ne yapılan bu haksızlıktan dolayı ülke adına özür diliyorum” değerlendir- mesinde bulundu. 9. Sayfada 365 Gün... Balbay 365 gün- dür tutuklu... Darbe günlüklerini yazan- lar ise dışarıda... Herhalde darbeyi Mustafa Balbay’la Tuncay Özkan ya- pacaklardı! Kalem- leriyle! HİKMET ÇETİNKAYA’nın yazısı 5. Sayfada ANKARA TEPKİLİ Bir yıldır adaleti arıyor Fotoğraf: REUTERS GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Mustafa Balbay 365 gündür tutuklu. MAHKEME ÜYELERİ BÖLÜNDÜ 8. Sayfada 1915 olaylarõnõ soykõrõm olarak tanõmlayan tasarõ ABD Temsilciler Meclisi Dõşilişkiler Komitesi’nde çekişmeli geçen oylama sonucu kabul edildi. Yarõm saat olarak belirlenen ancak yaklaşõk 2 saat açõk bõrakõ- lan oylamada 23 “evet”, 22 “hayõr” oyu kullanõldõ. Gün boyu hareketli daki- kalar yaşandõ. Ankara “Bü- tün seçenekler masada” açõklamasõnõ yaparken Obama yönetimi de tasarõ- nõn reddi yönünde telkinde bulundu. Clinton “Tasarõ genel kurula gelmez” dedi. ELÇİN POYRAZLAR’ın haberi 11. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog