Bugünden 1930'a 5,432,777 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CMYB C M Y B 4 MART 2010 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER 9dishab@cumhuriyet.com.tr SAĞNAK NİLGÜN CERRAHOĞLU Faşizm Ve Sansür Öyküleri... ROMA - RAI’da tiryakisi olduğum “Ballaro”yu seyretmek için önceki gece ekran karşısına geçti- ğimde; “Diktatörlüğün tarihi: Faşizm” programıyla kar- şılaştım… “Faşizmin”; yaşadığımız “postmodern” zamanlarda adım adım böyle yol haritasının hatırlatılması, “Ballaro”da seyredebileceğimiz herhangi bir tartışmadan daha faydalı oldu aslına bakarsınız. Neye niyet, neye kısmet... Ama buna sonra gelirim. Önce ülkenin en popüler tartışma programlarından birinin; İtalya’daki “yerel seçimler arifesinde” ekrandan niye yok olduğunu anlatmam lazım… Berlusconi’nin son bir yılda adının bulaştığı sayısız kadın-kız skandalı malumunuz. Başbakan’ın partisi ile ilgili her gün ilave yeni bir yolsuzluk suçlaması ortaya atılıyor. Hal böyle olunca; devlet TV’sinin yönetimi; “Sen sağ, ben selamet!”… radikal bir kararla bir aylık seçim kampanyası boyunca; devlet televizyonundan “siyasi tartışmaları” kaldırdı. Bahar temizliği gibi… Açıkça sansür… Avrupa’nın göbeğinde böyle bir şey yakın tarihte ilk kez oluyor… İtalyan basını, Berlusconi yıllarından bu yana, ilk kez bu çapta bir “susturma dalgası” şoku yaşıyor. “Gazeteleri Olmayan Devlete; Devleti Olmayan Gazeteler Yeğdir!” “Dengeli olmak” adına merkezde “ne kokar, ne bulaşır” tarifine uyan “La Stampa” bile kararın ardından; “Uygar, demokratik bir ülke… seçim kampanyasında da siyaset konuşmayacak, tartışmayacaksa; ne zaman tartışacak?” diye yazdı. Ve “basın özgürlüğü bayrağına dönüşen” Jefferson’a özetle -kıssadan hisse- şu göndermeyi yaptı: “Jefferson’un ünlü sözüdür: ‘Gazeteleri olmayan bir devlete sahip olmaktansa; devleti olmayan gazetelere sahip olmak yeğdir’. Demokrasilerde bilgi sahibi olmak, kurumlara sahip olmaktan daha önemlidir. Jefferson bugünün İtalyası’nda doğsa… İtalyanların gazeteleri olmayan bir devlete sahip olmayı yeğ tuttuklarını görecek, gözlerine inanamayacaktır.” Bu “inanılmaz gelişmenin”, “devlet TV’sinde” güya “tüm partiler nezdinde tarafsız olmak” ve “tarafsız kalmak” adına alındığını hatırlatan muhalefetteki “Repubblica” ise; “Ballaro” ve benzer programların karartılmasını başyazısında şöyle eleştirdi: “(Tarafsızlık buysa…) Alçak, küstah, aptalca güç sergisi ve cezalandırmak saikiyle; ağza tıkanan bir taş parçası ya da mafyozi bir ‘ağız kelepçesi’ gibi alınan bu karar; ‘taraf olmak/taraflılıktan’ çok daha beterdir.” İtalyan basının amiral gazetesi “Corriere della Sera” da sansür hışmına uğrayan program sahiplerini konuşturdu. RAI darbesinin kurbanı “Ballaro”nun takdimcisi Giovanni Floris; “Corriere”ye konuşurken ilk ağızda, “Biz bu filmi görmüştük” dedi: “Ama filmi baştan sona (tekrar?) görmek değil; nerde duracağını görmek gerekiyor!” Ancak gelin görün ki bu satırları yayımlayan “Corriere della Sera”nın bizathi kendisi, -tam Türk usulü diye tanımlayabileceğim- bir başka sansür vakasına kurban gitti. Floris’in sözlerinin yayımladığı 2 Mart sayısındaki gazetenin bizzat kendi başyazısı; akşam saatlerinde genel yayın yönetmeninin doğrudan müdahalesiyle -hokus pokus- yok edildi. Ünlü siyaset bilimci Ernesto Galli Della Loggia tarafından kaleme alınan “Bir (Berlusconi) Parti(si)nin Hayaleti” başlığıyla çıkması gereken yazı yerinde; İtalyanlar ertesi gün gazetede incir çekirdeğini doldurmayan bir yazı okudu. Ancak, Türkiye’de sıklıkla tanık olduğumuz olaylardan aşina olduğumuz üzere; gazetenin “internet” baskılarında (elden kaçarak!) yer alan orijinal yazıyı görenler; “Corriere’de sansür!” diye ortalığı vavelaya verince; Berlusconi baskısıyla bir dönem görevinden uzaklaştırılan ve nedamet getirmiş olarak aynı pozisyona iade edilen “amiral gazete yönetmeni” harbiden; “Gazetenin üç sayfası zaten, hükümet karşıtı eleştirilerle doluydu. Bir de başyazı çok fazla olacaktı!” savunmasını yaptı. Kopan gürültünün ardından, “Corriere della Sera” başyazısını bir günlük rötarla yayımlamak zorunda kalırken; devlet TV’sinde siyasi program yapan gazeteciler de RAI önünde büyük bir protesto gösterisi yaptı. Muhalefetin de desteklediği gösteride; program yapımcıları, seçim arifesine isabet eden “25 Mart gecesi”; hükümete inat, sokaktan yayın yapacaklarını bildirdi. “Anno Zero” programıyla geniş izleyici kitlesine sahip ünlü “talk şovculardan” Michele Santoro; “25 Mart alternatif programı”, yayımlamak için; “Youtube”un yanı sıra irili ufaklı tüm özel kanallara davetiye çıkardı. Bu olaylı günün gecesinde işte; “siyasi tartışmalara zoraki karartma uygulanan” ekranda, beklenmedik biçimde karşımıza çıkan “faşizm belgeseli” zihin açıcı nitelikteydi. İtalyan devlet televizyonunun üç kanalı var. Solcuların son kalesi olan üçüncü kanal; hâlâ nasılsa İtalyan komünistlerinin efsanevi lideri Enrico Berlinguer’in kızı Bianca Berlinguer tarafından yönetiliyor. Bianca Berlinguer, ne yapıp edip; her şeyin, “basında sansürle başladığını” gösteren “faşizm” belgeselini devreye soktu. Öyle bir belge ki... O da artık bir başka yazıya. nilgun@cumhuriyet.com.tr Tasarıya karşılık İran kartı ELÇİN POYRAZLAR WASHINGTON - Washington kulislerinde ABD yönetiminin BM Güvenlik Konseyi’nde İran yaptõ- rõmlarõna yönelik oylamada Türki- ye’nin oyuna karşõlõk Ermeni soy- kõrõm savlarõ konusunda harekete ge- çebileceği konuşuluyor. ABD Temsilciler Meclisi Dõşiliş- kiler Komitesi’nde bugün oylanma- sõ beklenen 1915 olaylarõnõn soykõ- rõm olarak kabul edilmesini öngören tasarõya ilişkin Türkiye’nin rahat- sõzlõğõnõ gayet iyi bilen ABD yöne- timi, Ankara’ya üstü kapalõ olarak BM Güvenlik Konseyi’nde İran’a karşõ getirilecek yaptõrõmlara yöne- lik oylamayõ işaret edebilir. HR 252 sayõlõ tasarõnõn Dõşilişkiler Komite- si’nde büyük olasõlõkla kabul edile- ceği ancak bir sonraki aşama olan ge- nel kurulda oylanmasõ konusunda Temsilciler Meclisi Başkanõ Nancy Pelosi’nin ABD yönetiminden gele- cek işarete göre hareket edeceği ka- nõsõ yaygõn. ABD Başkanõ Barack Obama’nõn Ermeni Anma Günü 24 Nisan’da yapacağõ konuşma da önem taşõyor. Kulislere yansõyan değer- lendirmelere göre, ABD meseleyi açõk bir pazarlõk konusu yapmaksõ- zõn Ermeni meselesindeki hassasi- yetini üst düzeyde dile getirmeye ha- zõrlanan Türkiye’ye kendisinin İran gibi “daha büyük öncelikleri” ol- duğunu söyleyebilir. Bu yaklaşõmõn karşõlõklõ bir alõşverişten çok “nere- deyse doğal” bir çerçevede gelişe- bileceği ifade ediliyor. Güvenlik Konseyi’ndeki İran oylamasõnõn ni- san ayõ sonuna doğru gerçekleşebi- leceği ve bunun da ABD’nin Erme- ni savlarõna yönelik tutumunu belir- leyeceği zamana denk gelebileceği gelen bilgiler arasõnda. ‘ABD hâlâ kızgın’ Washington kulislerine yansõyan başka bir bilgi de Uluslararasõ Atom Enerjisi Kurumu’nun (UAEK) Kasõm 2009’da İran’õ kõnayan karar tasarõ- sõ oylamasõnda Türkiye’nin çekimser oy kullanmasõna ABD yönetiminin “hâlâ kızgın” olduğu yönünde. BM’deki oylamada Washington’õn bu defa Türkiye’den “açık bir evet” oyu beklediği görüşü öne çõkõyor. Türkiye’nin İran’a yaptõrõmlara yö- nelik oylamada Çin’in tutumunu ya- kõndan izleyeceği ve benzer çizgide tutum belirleyebileceği belirtiliyor. Arap Birliği, dolaylı görüşmeye 4 ay şans verdi Dış Haberler Servisi - Türkiye’yi Dõş- işleri Bakanõ Ahmet Davutoğlu’nun tem- sil ettiği Mõsõr’õn başkenti Kahire’deki Arap Birliği Dõşişleri Bakanlarõ Toplantõsõ’ndan dolaylõ İsrail-Filistin görüşmelerine destek çõktõ. Filistinli başmüzakereci Saib Erekat, Arap Birliği’nin ABD’nin başõnõ çektiği do- laylõ görüşme önerisine 4 ay süreyle şans tanõmaya karar verdiğini söyledi. Erekat, görüşmelerin başarõsõz olmasõ halinde Arap Birliği bakanlarõnõn temmuz ayõnda yeniden bir araya geleceğini de duyurdu. Dolaylõ görüşmeler, ABD’nin Ortadoğu Özel Temsilcisi George Mitchell aracõlõ- ğõyla yürütülecek. İsrail, Arap Birliği’nin dolaylõ görüş- melere destek vermesini memnuniyetle karşõladõğõnõ bildirdi. Kahire’de konuşan Suriye Dõşişleri Bakanõ Velid el Muallim ise Arap Birliği’nin destek kararõnõn uz- laşmayla alõnmadõğõnõ, görüşmeler ko- nusunda karar almanõn Arap Birliği’nin işi olmadõğõnõ, buna yalnõzca Filistinlilerin ka- rar verebileceğini belirtti. El Muallim’in, kararla ilgili bildiriyi okuyan Arap Birli- ği Genel Sekreteri Amr Musa’nõn sözü- nü keserek, “Bu konuda en iyi kararı Fi- listinliler verir” dediği de öğrenildi. Amr Musa ise dolaylõ görüşmelerden so- nuç alõnamamasõ halinde Arap ülkelerinin, BM Güvenlik Konseyi’ni, Arap-İsrail so- rununu görüşmek üzere olağanüstü top- lantõya davet edeceğini, Washington’dan da veto hakkõnõ kullanmamasõnõ isteye- ceğini bildirdi. Kahire’de resmi temaslarda da bulunan Dõşişleri Bakanõ Davutoğlu, Filistin Dev- let Başkanõ Mahmut Abbas tarafõndan ka- bul edildi ve görüşmede bölgesel sorunlar ele alõndõ. Davutoğlu, Arap Birliği toplan- tõsõnda yaptõğõ konuşmada ise Filistin’de uz- laşõya varõlmasõ için maksimum çaba gös- terilmesi gerektiğini söyleyerek, İsrail’in Kudüs’ün statüsü ve demografisini değiş- tirmeye yönelik uygulamalarõnõ durdurmak için çabalarõn arttõrõlmasõnõ istedi. W A S H I N G T O N (Cumhuriyet) - ABD ha- vacõlõk ve savunma endüs- trisinin temsilcileri ABD Temsilciler Meclisi Dõşi- lişkiler Komitesi’nde bugün oylanacak Ermeni tasarõsõ- nõn reddedilmesini istedi. Boeing Co, Lockheed Mar- tin Corp, Raytheon Co, United Technologies Corp ve Northrop Grumman Corp şirketlerinin yöneti- cileri Dõşilişkiler Komitesi Başkanõ Howard Ber- man’a 26 Şubat’ta gön- derdikleri ortak mektupta tasarõnõn geçmesinin Tür- kiye ile olan ticareti olum- suz etkileyeceği uyarõsõnda bulundu. 1915 olaylarõnõn soykõ- rõm olarak kabul edilmesi- ni öngören tasarõnõn kabul edilmesinin Türk-ABD iliş- kilerinde “bir çatlağa” yol açacağõnõ ve ABD’lilerin iş faaliyetlerini tehlikeye ata- cağõnõn ifade edildiği mek- tupta, “Önemli bir NA- TO müttefiki ve ticaret ortağı olan Türkiye’yi küstürmenin, ABD’nin jeopolitik çıkarlarına ve hem ihracat hem de iş sahalarını arttırma çaba- larına olumsuz etkileri olur” denildi. Mektupta Türkiye’ye Amerikan savunma ve ha- vacõlõk endüstrisinin ihra- catõnõn geçen yõl 7 milyar dolarõ geçtiği, 2010’da da aynõ rakamlara yaklaşõldõğõ ve bu rakamlarõn on binler- ce Amerikalõya istihdam sağladõğõ vurgulandõ. ABD’li yöneticiler Türkiye ile Lockheed arasõndaki F- 35 savaş uçağõ, Boeing ile 14 CH-47 Chinook heli- kopterini içeren 1.2 milyar dolarlõk helikopter anlaş- masõ ve Patriot füzeleri sa- tõş görüşmelerinin tehlikeye gireceğinden endişe ediyor. Havacılık birliğinden de uyarı ABD’de hava silahlarõ ve araçlarõ üreten 270 şirketi temsil eden Havacõlõk En- düstrisi Birliği (AIA) de ayrõ bir mektupla ABD Temsilciler Meclisi’ne uya- rõda bulundu. AIA mektup- ta, Türkiye’ye yönelik silah satõşõnõn 2008 yõlõnda üç katõna çõkarak 10 milyar dolara ulaştõğõnõ hatõrlatarak, halen birçok firmanõn da Türkiye’ye silah satõşõ ko- nusunda çalõşmalarõ oldu- ğunu söyledi. ABD’nin en büyük ticaret grubu olan AIA’nõn başkanõ Marion Blakey, “Mevcut ekono- mik şartlarda en önemli ti- cari ortaklarımızdan biri ile ilişkilerimizi tehlikeye atarak, ABD’de istihdam ve ihracatı arttırma çaba- sını sürdüremeyiz” dedi. Silah devlerinden komiteye mektup Aralarõnda Lockheed Martin gibi şirketlerin bulunduğu ABD havacõlõk ve savunma endüstrisinin temsilcileri, ‘soykõrõm tasarõsõ’nõn reddedilmesi yönünde çağrõ yaptõlar. Dış Haberler Servisi - İsrail ordusu bir askerini, Batõ Şeria’da düzenlenecek bir operasyonu sosyal paylaşõm sitesi Facebook’ta paylaştõğõ için “arkadaş” listesinden çõkardõ. Tutuklama operasyonunun yerini ve zamanõnõ Facebook’ta arkadaşlarõyla paylaşan askerin bağlõ bulunduğu tümenin güvenlik subayõnõn durumu öğrenmesi üzerine, komutanlar askerlerin hayatõnõn tehlikeye girebileceği kaygõsõyla, Katanna isimli Filistin köyüne düzenlenmesi planlanan operasyonu erteledi. Asker hücre cezasõna çarptõrõldõ. OPERASYON DETAYLARINI FACEBOOK’TA PAYLAŞTI Washington’õn, BM Güvenlik Konseyi’nde İran’a yaptõrõmlar konusunda Türkiye’nin oyuna karşõlõk ‘Ermeni soykõrõm tasarõsõ’ nõn önlenmesi için harekete geçebileceği belirtiliyor İLİŞKİLERDE ÇATLAĞA YOL AÇAR Şam,‘Uzlaşma yok’ derken İsrail sonuçtan memnun İsrailli ve Filistinli eylemciler, “duvarı” ve duvar inşası için zeytin ağaçlarının sökülmesini protesto ederken, İsrail güçleri de protestocuları yakaladı. (AFP) ABD SÜRECE İŞARET EDİYOR ELÇİN POYRAZLAR WASHINGTON - Tasarõya ilişkin net bir tutum almaktan kaçõnan ABD yönetimi, Türkiye ile Ermenistan arasõndaki sürece vurgu yaptõ. ABD Dõşişleri Bakanlõğõ sözcüsü Philip Crowley’e önceki gün düzenlediği basõn toplantõsõnda ABD’nin 1915 olaylarõnõn soykõrõm olarak kabul edilmesini öngören tasarõya ilişkin tutumu soruldu. Türkiye ile Ermenistan arasõndaki ilişkilerin normalleşmesine yönelik süreci desteklediklerini ifade eden Crowley, “Bu süreç içinde Türkiye ve Ermenistan’ın onlarca yıl önce ne olduğuna yönelik tarihsel gerçekleri değerlendirecek geniş bir ortam olduğunu düşünüyoruz” dedi. Crowley, bu konudaki görüşlerinin değişmediğini, ancak iki ülke arasõndaki temaslarõ ve varõlan anlaşmayõ desteklediklerini belirtti. ABD Dõşişleri Bakanõ Hillary Clinton’õn yoğun ve aralõksõz bir biçimde süreç içinde yer aldõğõnõ ifade eden sözcü, “Her iki tarafı desteklemeye devam ediyoruz. Bunun ne kadar zor, duygusal bir konu olduğunu anlıyoruz. 90 yıl önce neler olduğuna dair ortak bir anlayış yok, ancak her iki liderin attığı cesaretli adımlara değer veriyoruz ve her iki ülkeyi geçmişe bakmaları değil, ileri doğru hareket etmeleri yolunda desteklemeye devam ediyoruz” dedi. Beyaz Saray sözcüsü Mike Hammer da daha önce “Biz gerçeklerin tam, dürüst ve adilce tanınmasından yanayız. Bu amaca ulaşmanın en iyi yolunun da Türk ve Ermeni halklarının ilişkilerini normalleştirme çabalarının bir parçası olarak geçmişteki gerçekleri ele almaları olduğuna inanıyoruz” şeklinde açõklama yapmõştõ. WP: Maskaralık Washington Post gazetesinde, Lehigh Üniversitesi Uluslararasõ İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Henri Barkey tarafõndan kaleme alõnan yazõda Türkiye’nin tasarõnõn Temsilciler Meclisi’nde kabul edilmesini engelleyeceğini bile bile yeniden gündeme getirilmesi eleştirildi. “Ermeni soykırım tasarısı her yönüyle maskaralık” başlõklõ makalede Barkey, “Temsilciler Meclisi geçmişin sorununu bugünün sorunu haline getirmeye karar verdi” dedi. T.C. AĞRI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN İCRA DAİRESİ’NDEN GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI SAYI: 2009/606 TALİMAT Bir borçtan dolayõ ipotekli bulunan ve aşağõda tapu kaydõnda adedi, cinsi, evsafõ, kõymeti ve önemli özelikleri ile satõş şart- larõ belirtilen taşõnmazlar müdürlüğümüzce açõk arttõrma sureti ile satõlarak paraya çevrilecektir. Satõş ilanõ ilgililerin adres- lerine tebliğe gönderilmiş olup adreste tebligat yapõlamamasõ veya adresi bilinmeyenler içinde işbu satõş ilanõnõn İİK’nun 127. maddesi gereğince ilanen tebliği yerine kaim olacağõ ilan olunur. TAŞINMAZIN TAPU KAYDI: 1-Ağrõ ili Merkez Gazi Mahallesi’nde kaim tapunun 554 ada 11 Nolu parselde kayõtlõ C. Blok 1 Kat 3 Nolu bağõmsõz bölümden müteşekkil olan kat mülkiyetli taşõnmaz. TAŞINMAZIN İMAR DURUMU: Taşõnmaz belediye imar planõ içersinde olup, su kanalizasyon ve diğer altyapõ hizmet- lerinden yararlanmaktadõr. TAŞINMAZIN HALİHAZIR DURUMU VE MUAMMEN KIYMETİ: Taşõnmaz Ağrõ ili Merkez Gazi Mahallesi’nde ka- im tapunun 554 ada 11 Nolu parselde kayõtlõ olup, toplam alanõ 4.612.83 m2’dir. Taşõnmaz üzerinde Bey Sitesi Kooperati- fi’ne ait 4 adet blok bulunmakta olup kat mülkiyetlidir. Satõşa konu taşõnmaz C Blok 1 kat 3. Nolu bağõmsõz bölümden mü- teşekkildir. Taşõnmazõn toplam alanõ 175 m2 olup, 3 oda, salon, mutfak, kiler, banyo ve WC’den oluşmaktadõr. Dairenin içi saten boyalõ, õslak zeminler ve koridorlarõ seramik kaplõdõr. Kalorifer sistemi ile õsõtõlmaktadõr. Asansör sistemi mevcuttur. Bi- na 7 yõllõk 3 sõnõf A grubu yapõlar sõnõfõna girmektedir. Kesinleşen bilirkişi raporuna göre taşõnmaz ve müştemilatõna toplam: 94.526.00 TL değer takdir edilmiş olup, bu değer üzerinden aşağõda belirtilen yer gün ve saatler arasõnda satõşa çõkartõlmõş- tõr. TAŞINMAZIN SATIŞ TARİHİ: Birinci Satõş Gün ve Saati: 12.04.2010 günü saat 10.45-10.55 arasõnda İkinci Satõş Gün ve Saati: 22.04.2010 günü saat 10.45-10.55 arasõnda Satõş Yeri: Ağrõ İcra Müdürlüğü’nde. SATIŞ ŞARTLARI: 1-Satõş yukarõdaki şartlarda açõk artõrma suretiyle yapõlacaktõr. Bu artõrmada tahmin edilen kõymetin %60’õnõ ve rüçhanlõ alacaklõlar varsa alacaklarõ mecmuunu ve satõş masraflarõnõ ve paylaştõrma masraflarõnõ geçmek şartõ ile en çok artõrana iha- le olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa en çok artõranõn taahhüdü baki kalmak şartõ ile yukarõdaki şartlarda 2. açõk artõrmaya çõ- kartõlacaktõr. Bu artõrmada da bu miktar elde edilememiş ise gayrimenkul en çok artõranõn taahhüdü saklõ kalmak üzere artõr- ma ilanõnda gösterilen müddet sonunda en çok artõrana ihale edilecektir. Şu kadar ki, artõrma bedelinin malõn tahmin edilen kõymetinin %40’õnõ bulmasõ ve satõş isteyenin alacağõna rüçhanõ olan alacaklõlar toplamõndan fazla olmasõ ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştõrma masraflarõnõ geçmesi lazõmdõr. Böyle fazla bedelle alõcõ çõkmazsa satõş talebi düşer. 2-Artõrmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kõymetin %20’si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir ban- kanõn kesin ve süresiz teminat mektubunu vermeleri lazõmdõr. Satõş peşin para iledir. Alõcõ istediğinde 10 günü geçmemek üze- re mehil verilebilir. Tellaliye resmi, ihale pulu, tapu harcõ ve masraflarõ alõcõya aittir, birikmiş vergiler satõş bedelinden öde- nir. 3-İpotek sahibi alacaklõlarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarõnõ hususiyle faiz ve masrafa dahil olan iddialarõnõ dayanağõ belgeler ile 15 gün içinde dairemize bildirmeleri lazõmdõr. Aksi takdirde haklarõ tapu sicili ile sabit ol- madõkça paylaşmadan hariç bõrakõlacaklardõr. 4-İhaleye katõlõp daha sonra ihale bedelini yatõrmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alõcõlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasõndaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrõca temerrüt faizinden mütesselsilen mesul ola- caklardõr. İhale farkõ ve temerrüt faizi ayrõca hükme hacet kalmaksõzõn dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle te- minat bedelinden alõnacaktõr. 5-Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup masrafõ verildiği takdirde isteyen alõcõya bir örneği verilebilir. 6-Satõşa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, başka bilgi almak isteyenlerin 2009/606 Talimat sayõlõ dosya numarasõ ile müdürlüğümüze başvurmalarõ ilan olunur. 15.02.2010 (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir. (İc. İfk.126) (Basõn: 13432) GÜL, OBAMA’YI TELEFONLA ARADI ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ABD Başkanı Barack Obama’yı telefonla aradı. Görüşmede, ikili ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulduğu be- lirtildi. Görüşmenin, 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını içeren tasarının ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komite- si’nde ele alınmasından önce gerçekleşmesi dikkat çekti.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog