Bugünden 1930'a 5,432,496 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CMYB C M Y B SAYFA CUMHURİYET 4 MART 2010 PERŞEMBE 8 DIŞ HABERLER dishab@cumhuriyet.com.tr Polis şeflerine uyuşturucu gözaltısı Dış Haberler Servisi - Orta Amerika ülkesi Guatemala’da Emniyet Genel Müdürü Baltazar Gomez, Narkotik Şube Müdürü Nelly Bonilla ve polis yetkilisi Fernando Carrillo, 5 polisin ölümüyle sonuçlanan uyuşturucu hõrsõzlõğõ olayõnda parmağõnõn olduğu gerekçesiyle önceki gün gözaltõna alõndõ. Polisler, yasadõşõ bir çetenin gizli deposundan silah ve 700 kilo kokain çalmalarõ için 10 polisi görevlendirmekle suçlanõyorlar. Geçen yõl başkent Guatemala yakõnlarõndaki hõrsõzlõk sõrasõnda çõkan çatõşmada 5 polis hayatõnõ kaybetmişti. Timoşenko hükümeti bitti KİEV(Cumhuriyet) - Ukrayna Parlamentosu, bakanlar kurulunu görevden aldõ. Ukrayna Devlet Başkanõ Viktor Yanukoviç’in başkanõ olduğu Bölgeler Partisi tarafõndan verilen gensoru önergesi, dün, parlamento tarafõndan kabul edildi. Oturuma katõlan 404 milletvekilinden 243’ü, gensorunun lehinde oy kullandõ. Bölgeler Partisi milletvekilleri ile Ukrayna Komünist Partisi milletvekillerinin tamamõ, eski Devlet Başkanõ Viktor Yuşçenko’nun Bizim Ukrayna Bloku’nun üyelerinin bir kõsmõ ve Parlamento Başkanõ Vladimir Litvin’in kendisiyle aynõ adõ taşõyan Vladimir Litvin Bloku üyelerinin büyük çoğunluğu, gensoru lehinde oy kullandõ. Başbakan Yulya Timoşenko’nun partisinden 7 milletvekilinin de tasarõ lehinde oy kullandõğõ görüldü. Dış Haberler Servisi - Pakistan ordusu, Tali- ban ve El Kaide’nin güçlü olduğu Kuzey Veziristan’õn Damadola bölgesinde, kõsa bir süre öncesine kadar iki örgütün karar- gâhõ olan ve El Kaide’nin 2 numaralõ ismi Eyman el Zevahiri’nin saklandõğõ 56 ma- ğarayõ ele geçirdiklerini açõkladõ. Sõnõr gü- venliğinden sorumlu Tümgeneral Tarık Han, önceki gün Damadola’da düzenlediği basõn toplantõsõnda, bölgede operasyonla- rõn sona erdirildiğini ve askerlerin Kuzey Veziristan’õn önemli bölümünde kontrolü yeniden sağladõğõnõ söyledi. Mağara ve sõğõnaklarda ele geçirilen silah, patlayõcõ ve mühimmatõ gazetecilere göste- ren Han, son operasyonlarda 75 militanõn ve 10 askerin öldüğünü, 400’den fazla mi- litanõn ise tutuklandõğõnõ kaydetti. Ordu sözcüsü de, Pakistan’dan kaçan militanla- rõn Afganistan’õn Kunar bölgesinde saklan- dõklarõnõ belirtti. Etiyopya’ya açlõkla mücadele amacõyla yapõlan yardõmlar silah alõmõ için kullanõlmõş Dış Haberler Servisi - Etiyopya’ya 1984-85 yõllarõ arasõnda açlõkla mü- cadele amacõyla yapõlan yardõmlarõn isyancõ gerillalar tarafõndan silah al- mak için kullanõldõğõ ortaya çõktõ. İngiliz yayõn kurumu BBC’ye konu- şan eski gerilla liderleri, tüccar gibi davranarak yardõm kuruluşlarõnõn görevlileriyle pazarlõklar yaptõklarõnõ ve yardõm paralarõnõ alarak dönemin hükümetini devirmek için çalõşmalar yürüttüklerini söylediler. BBC’ye gö- re, eski bir gerilla lideri, yardõm ku- ruluşlarõ ve Batõlõ ülkelerden gelen 95 milyon dolarõn gerilla faaliyetleri için kullanõldõğõnõ belirtti. 1984’te baş gösteren açlõk krizinin ardõndan ünlü İngiliz pop yõldõzõ Bob Geldof’un önderliğinde “Band Aid” kampanyasõ ve “Live Aid” konserleri düzenlenmişti. O dönemde Etiyopya hükümeti ülkenin kuzeyinde gerillalara karşõ savaşõyordu ve bölge hü- kümetin denetimi dõşõnda ol- duğu için yardõmlar komşu Sudan’dan ülkeye sokulmuştu. Yardõmlar gõda ya da kuraklõk yaşanmayan bölgelerde- ki çiftçilerden tahõl alõmõ için nakit pa- ra şeklinde yapõlõyordu. Yardõm kuruluşu “Christian Aid” çalõşanõ Max Peberdy, 1984’te Eti- yopya’ya yaklaşõk 500 bin dolar nakit para götürerek, tüccarlardan tahõl al- dõ. 25 yõl sonra Peberdy’nin tahõl al- dõğõ tüccarlardan biri olan Gebre- medhin Araya aslõnda Tigre Halk Kurtuluş Cephesi’nin (TPLF) üst dü- zey yöneticisi olduğunu ve aldõğõ pa- rayõ TPLF liderlerine verdiğini söyledi. Söz konusu TPLF liderlerinden bi- ri olan Meles Zenavi 1991’de başba- kan olmuştu. Hâlâ başbakan olan Me- les suçlamalarla ilgili konuşmayõ red- detti. Bugün Hollanda’da sürgünde ya- şayan eski TPLF komutanlarõndan Aregavi Berhe de suçlamalarõ doğ- rulayarak, 100 milyon dolarõn TPLF ve yandaşõ kuruluşlara gittiğini söyledi. Hem Aregavi hem de Gebremedhin daha sonra TPLF liderliğiyle ters dü- şüp Etiyopya’dan kaçmõşlardõ. Bütün bunlarõn soğuk savaş döne- minde yaşandõğõna da dikkat çekili- yor. Sovyetler Birliği’nin Etiyopya hükümetini desteklediğini hatõrlatan gözlemciler, Amerikan Merkezi Ha- beralma Teşkilatõ’nõn (CIA) yardõm paralarõnõn isyancõ gruplara gittiğini bildiğini, hatta bunu onaylamõş ola- bileceğini belirtiyorlar. BAKUBA’DA 30’DAN FAZLA ÖLÜ Seçim öncesi intihar saldõrõlarõ Dış Haberler Servisi - Irak’ta genel seçimler için geri sayõm sürerken dün Bakuba kentinde düzenle- nen üç eşgüdümlü intihar saldõrõsõnda en az 33 kişi yaşamõnõ yitirdi, 55 kişi ya- ralandõ. Diyala vilayetinin Bakuba kentinde dün sa- bah meydana gelen intihar saldõrõlarõndan ilk ikisinin bomba yüklü araç- larla polis kontrol noktalarõnõn ya- kõnlarõnda çok kõsa süreli aralõklarla gerçekleşti- rildiği bildi- rildi. Üçüncü saldõrõ ise ilk iki saldõrõnõn kurbanlarõnõn tedavi edildiği, kentin ana hasta- nesi önünde meydana geldi. Bir güvenlik yetki- lisi, polis kõyafeti içinde yürüyerek hastaneye gelen üçüncü intihar bombacõsõ- nõn saldõrõyõ, yaralõlarõ gör- meye gelen emniyet mü- dürünün yakõnlarõnda ger- çekleştirmeye çalõştõğõnõ söyledi. Emniyet müdürü General Abdül Hüsseyin el Şimmari saldõrõdan ya- ra almadan kurtulurken korumalarõnõn yaralandõğõ bildirildi. Saldõrõlarõn ar- dõndan kentte sokağa çõk- ma yasağõ ilan edildi. Saldõrõlarõn, 2003 yõlõn- da Saddam Hüseyin’in devrilmesinden beri ikinci kez yapõlacak olan ve yo- ğun güvenlik önlemleri- nin alõndõğõ genel seçim- lere birkaç gün kala meydana gelmesi dikkat çekti. Birçok Sünni adayõn, Sad- dam Hüse- yin’in Baas Partisi’yle bağlantõlõ ol- duklarõ gerek- çesiyle seçim dõşõnda bõrakõl- masõ, ülkede se- çim öncesi mezhep geriliminin tõrmanma- sõna neden olmuştu. Bazõ siyasi uzmanlar, Şii Baş- bakan Nuri el Maliki’nin tekrar seçilme umudunu ülkede güvenliğin artma- sõna bağladõğõnõ ve Sünni İslamcõ militanlarõn saldõ- rõlarõnõn Şii ağõrlõklõ koa- lisyon hükümetinin gücü- nü zayõflatmayõ hedefle- diğini savunuyorlar. Dubai polisi İsrail Başbakanı’nın peşinde Dış Haberler Servisi - Hamas liderlerinden Mahmud el Mabhuh’un öldürülmesinde İsrail’in rolü olduğu yönündeki açõklamala- rõyla Arap dünyasõnda kahraman ilan edilen Dubai Emniyet Müdürü Dahi Halfan, sui- kast nedeniyle İsrail Başbakanõ Binyamin Netanyahu ve dõş istihbarat örgütü MOS- SAD’õn başkanõ Meir Dagan’õn tutuklan- masõnõ amaçladõklarõnõ açõkladõ. Halfan, ön- ceki gün yaptõğõ konuşmada, suikastõn arka- sõnda olduklarõndan emin olduğu Netanya- hu ve Dagan’õn tutuklanmasõ talebini Dubai Savcõlõğõ’na ilettiğini söyledi. Bundan böyle Batõ ülkelerine ait pasaportlarõ titiz bir şe- kilde inceleyeceklerini kaydeden Halfan, suikastõ düzenleyenlerin tutuklanmaktan kurtulabilecekleri İsrail’de saklandõğõnõ dü- şündüğünü ifade etti. Hamas’õn askeri kana- dõ İzzettin el Kassam Tugaylarõ’nõn kurucu- larõndan El Mabhuh, Dubai’deki bir otel odasõnda 20 Ocak’ta ölü bulunmuş, suikast- ta rol oynayan 26 kişinin çalõntõ ya da sahte kimlikler kullandõğõ ortaya çõkmõştõ. Tahrif edilmiş kimliklerin İngiltere, İrlanda, Fran- sa, Almanya ve Avustralya gibi ülkelerin vatandaşlarõna ait olmasõ bu ülkelerle İsra- il’in arasõnõ açarken İsrail yönetimi suçla- malarõ reddediyor. El Kaide’nin mağaraları düştü Live Aid parasõ silaha gitti Etiyopya’da 1984-85 yõllarõ arasõnda baş gösteren açlõk krizinin ardõndan Bob Geldof önderliğinde Live Aid konserleri düzenlenmişti. O dönemde ülkeye giden yardõm paralarõnõn, gerilla faaliyetlerinde kullanõldõğõ ortaya çõktõ. Yağmacõ korkusu Şili’de 8.8 büyüklüğündeki depremin ardından yağmalama olaylarının önüne geçmekte yetersiz kalan hükümet, afet bölgesinde olağanüstü önlemler aldı. Ülkenin ikinci büyük kenti Concepcion’da 10 binden fazla asker konuşlandırılırken çok sayıda yağmacı da gözaltına alındı. Kent merkezi polis ve zırhlı araç kaynarken, halkın da kendilerini savunmak için gruplar oluşturduğu belirtiliyor. Bir yetkili “Halk artık depremlerden değil, yağmacılardan korkuyor” diye konuştu. (Fotoğraf: AFP) Saldırıların Şii ağırlıklı koalisyon hükümetinin gücünü zayıflatmayı hedeflediği belirtiliyor. Hindistan DONANMA UÇAĞI BİNAYA ÇARPTI Dış Haberler Servisi - Hindistan’da donanma uçağõnõn havada akrobasi gösterisi yaptõğõ sõrada bir binaya çarpmasõ sonucu, uçağõn pilotu ve yardõmcõ pilotu öldü, yerdeki 4 kişi yaralandõ. Andhra Pradeş eyaletinin merkezi Haydarabad’daki havaalanõ yakõnõnda, üç katlõ bir evin çatõsõndaki su tankõna çarpan uçağõn pilotlarõnõn kaza sõrasõnda fõrlatma koltuklarõnõ kullanamadõğõ bildirildi. Kazanõn nedeni netlik kazanmazken, televizyonlarda yayõmlanan görüntülerde, uçağõn havada gösteri yaparken yere doğru alçaldõktan sonra yeniden irtifa kazanamadõğõ görüldü. (Fotoğraf:REUTERS) Gomez. TÜRK SUBAYI, NE ZAMAN İNTİHAR EDER?.. ● Söz verdiği süre içerisinde hede- fini ele geçiremeyen bir Türk Subayı, KOMUTAN’ın yüzüne bakamayacağı için intihar eder / edebilir. ● Uğradığı haksızlık karşısında, kendisini KİMSESİZ hisseden bir Türk Subayı da komutanlarının yüzü- ne inceden bir gülümseme, soran ve şaşkın bir ifade ile bakmamak için in- tihar eder / edebilir. ● Her iki intihar da onurludur. YÜZÜNE BAKAMAMAK ya da YÜZÜNE BAKMAMAK, mesele budur... MÜJDAT KILIÇKIRAN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ AYDINLANMA SÖYLEŞİLERİ Yıl: 11 No: 5 Konu TÜRKİYE’NİN TOPRAK SORUNLARI Yönetmen Prof.Dr.BÜLENT BERKARDA Konuşmacı HAYRETTİN KARACA TEMA Vakfı’nın Kurucusu Tarih: 06 Mart 2010 Cumartesi saat 11.00 – 13.00 arasõ. İletişim: İ.Ü. Mezunlarõ Derneği (Fatoş Taştan) 0212 238 03 21 Aydınlık Yarınlar Özlemi İçindeki Tüm Yurttaşlarımız Davetlidir. Giriş Serbest ve Ücretsizdir. Yer: Levent Kültür Merkezi. Levent Çarşı içi. Çalıkuşu Sok No: 2 1. Levent – İstanbul DUYURU EĞİTİM-İŞ Antalya Şubesi Olağanüstü Genel Ku- rulu 20 Mart 2010 Cumartesi günü saat 10.00’da Balbey Mahallesi Necatibey İş Merkezi adresinde- ki şube binamızda tüzük ve ilgili maddeler gere- ğince toplanacaktır. İlk toplantıda çoğunluk sağla- namaması halinde ikinci toplantı 21 Mart 2010’da Atatürk Kültür Merkezi Parkı içi Cam Piramit Dü- den Salonu’nda aynı saate ve aynı gündemle ço- ğunluk aranmaksızın yapılacaktır. GÜNDEM: 1-Yoklama açılış 2-Divan seçimi 3-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı 4-Şube Başkanının konuşması 5-Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının okunması, Görüşülmesi, aklanması. 6-Seçimler 7-Kapanış 6 Mart 2010 Cumartesi Saat 15.00’te CADDEBOSTAN KÜLTÜR MERKEZİ’NDEYİZ. Değerli Gazeteci Yazar BANU AVAR Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi Sanat Kütüphanesi’nin konuğu olarak, “HANGİ DÜNYA DÜZENİ” konulu bir konferans verecek ve kitaplarını imzalayacaktır. BİZLER DE ORADA OLACAĞIZ! Tarih : 6 MART 2010 CUMARTESİ Saat: 15.00 Yer : Caddebostan Kültür Merkezi - BÜYÜK SALON İletişim: 0536 739 02 29 - 0555 967 24 97 0532 391 11 27 - 0532 556 65 12 CUMOK İSTANBUL ÇAĞRISI www.cumokistanbul.org 8 MART 2010’un 100. YILINDA SALONLARDAN ALANLARA; KADINLARIMIZ, ANNELERİMİZ ile SİLİVRİ’ye GİDECEĞİZ. BU PAZARTESİ HEP BİRLİKTE DURUŞMAYA GİDİYORUZ! GELİYOR MUSUNUZ? SEN GELMEZSEN BİR EKSİĞİZ Kadıköy Hareket: 8 Mart 2010 Pazartesi Saat 09.00 Mecidiyeköy, Bakırköy ve diğerleri için Websiteden ve telefonlardan bilgi alınız. İletişim: 0536 739 02 29 - 0555 967 24 97 0532 391 11 27 - 0532 556 65 12 - 0506 416 15 73 CUMOK İSTANBUL ÇAĞRISI EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ’nün YÜZÜNCÜ YILI KUTLU OLSUN www.cumokistanbul.org SUYUN TAŞI DELMESİ GÜCÜNDEN DEĞİL SÜREKLİLİĞİNDENDİR Özlediğiniz kuşluk kahvaltılarına başlayacağız demiştik. Konuşmacımız Antalya’ya dönemedi. Erteledik. E. P. Kd. Albay Cumhur UTKU ile “NELER OLUYOR BİZE? NE YAPMALI?” 14 Mart 2010 Pazar günü saat: 10.30’da Kaleiçi Hasanağa Kültür ve Sanat Kahvesi’nde olacağız. VE, Yağmur nedeniyle ertelediğimiz “YARGIMIZA VE ORDUMUZA SAHİP ÇIKIYORUZ” buluşması da, 6 Mart 2010 Cumartesi saat 11.00’de Cumhuriyet Meydanı’nda. Safların sıkı ve geçilmez olması için: Sen gelmezsen bir eksiğiz! İletişim-Bilgi: 243 00 80 - 0532 325 05 63 hicran07@gmail.com www.antalyacumok.org - www.toayder.com www.cumok.org ANTALYA TOROSLAR CUMOK AYDINLANMA KAHVALTISINA ÇAĞIRIYOR: MUSTAFA BALBAY 365 GÜNDÜR TUTUKLU “en hayâsız kahpeliği besleyenlerin yağmalamak için ayaklandıkları günden beri kılıçtan geçiriyorlar başkaldırıları şimdilik canakıyıcıların vaktindeyiz ama daha bitmedi ama. cehennemde bir mevsim geçirsinler diyorlar ya son söz söylenmedi daha…” 5 MART 2010 CUMA SAAT 12.00 GAZETEMİZ İZMİR TEMSİLCİLİĞİ (ÇANKAYA) ÖNÜNDE BULUŞUYORUZ İZMİR CUMOK ÇAĞIRIYOR izmircumok gmail.com T.C. ANKARA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN Esas No: 2009/391 Esas DAVALI: 1- İNŞIRAH - İNŞIRAH MANGAL Davacõ Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü tarafõndan davalõ aleyhine açõlan Kamu- laştõrma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasõnõn yapõlan yargõlamasõnda; Davalõ İNŞIRAH - İNŞARAH MANGAL’a dava dilekçesinde adres belirtilmediği, adres araştõrmasõndan da bir sonuç alõnamadõğõndan dava dilekçesinin ve duruşma gü- nünün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Davacõ vekili dava dilekçesinde özetle; Ankara Çimentepe Mahallesi 253 ada, 12 parselde inşirah - İnşirah Mangal adlarõna kayõtlõ taşõnmazõ müvekkili üniversite yö- netim kurulunun 06/05/2009 tarih ve 2009/645 sayõlõ kararõ ile kamulaştõrõlmasõna ka- rar verildiğini, idare tarafõndan oluşturulan 3 kişilik kõymet takdir komisyonu tarafõn- dan taşõnmazõn m2 birim fiyatõnõn 550,00 TL olarak belirlendiğini, dava konusu ta- şõnmazõn maliki ve 2942 sayõlõ Kamulaştõrma Kanunu’nun 4650 sayõlõ kanun ile deği- şik 8. maddesi uyarõnca işlem yapõlmak üzere adres araştõrõlmasõ yapõldõğõna ancak ad- rese ulaşõlmadõğõna, bu nedenle de taşõnmazõn uzlaşma yoluyla satõn alõnamadõğõndan bahisle Kamulaştõrma Kanunu’nun 4650 sayõlõ kanun ile değişik 10. maddesi hükmü doğrultusunda kamulaştõrma bedelinin tespiti ile müvekkili idare adõna tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiş olup, davaya karşõ işbu ilanõn ilan tarihinden itibaren 7. gününde tebligat yapõlmõş sayõlacağõndan davalõnõn tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde davaya cevap vermesi veya bir vekil vasõtasõ ile cevap vermesi, duruşma günü: 30/03/2010 günü saat: 09.30’da duruşmada bizzat hazõr bulunmasõ veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksi takdirde HUMK’nun 3156 sayõlõ yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarõnca yargõlamaya yokluğunda devam olunacağõ hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 26/02/2010 Basõn: 13033
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog