Bugünden 1930'a 5,433,387 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

KITAP rejim kurulacagı konusunıla, nuıtahukatı ya da programı olmadı^mı lark eılip "ne yapıltnalı" so- rusım.ı v.ınıı aıavanların başında gclir. Bu kitap, üç kı- ta, bir inıparalorlıık vc bir ulııs-devlete yayılan hayatı vc ılöııenıinin birka<,- aılım ileıisinde olmuş bu aydını, yaşadıgı doncmin oluşturdugu arka planda, yazdıkları ve TBMM'dc yaptıgı konuşmaları esas alarak anlatnıa (,'abasulır. Kuş Evf/ Duygu Ergun/ Hayal Yayıncılık/ 74 s. •P5SH "siz hep ışıkları gündüze sayardınız/ bir cag zalim- ce geçcrkcn içinizdcn/ si garadan kadınlar yapardı- nız/ sonra severdiniz on lan birer birer/ bir dünyaydı zanıanlar sizin icjıı/ tii- tün çignmli sessizce limanlar/ siz farkına varmadan geceleyin" Duygu Krgun, şiirlerini topladıgı ikinci ki tabı "Kuş Hvi"vle, şiirseverlerin karşısına tckrar cıkı yor. Lürgun'ım bu kilabında da tarklı şiir dünyası dik- kal cekiyor. Garanti Karantlna/ Murat Menteş/ SelYayJ64s. lann >>enc lin n j*al w scl ic "Dııblörim Dilenmıas"ı vc "Korkma IVu Varım'ııı yazarı Murat Menieş'in beklencn şiir- leri okıırla btıluşııyor. Mcıı- teş'in son yıllardaki IMI büyük sürprizi "Ciaranti Karaıuina". Kitapta ycr alatı şiirlcrin mısra- a, bir dünva ^orüşıınım, cdcbiyat anlayışmın, nıbııtı cıkmazlarmın, aşkın vc başka pck <,ıık lıa- l^csi dü>jiTiü$. "(iaranri Karaııtina" sanıiıııi, ılo- kalplt'iı. Kilaplaki şiirlculc, nmdcın vc nclcnck- i(,cliği vc ycni biçim arayışlan jJÖze çarpıyor. • ı * * ı R f I • «l r Türk Yahudiler/ Bilâl N. Şimşir/ Bllgi Yaymevi/ 470 s. Bu kitapta, Fransa'da bulunan Türk vatanılaşı Yahutlilcrlc il- Hİli üc yüz otıız iki bclgcnin asılları ilc bıınların Türk^c özctlcri ycr alıyor. I'ürkiyc'niıı, Yahııdi vatandaşlurım kı>ııı- mak i(,-in diplomasi yoluyla bir hııkıık savaşı vcrirkcn, aynı zamanıla Avrupalı ııkcılaıa kaışı çetin vc cetin oldıığıı kadar da onııılıı bir ınücadclt- yürütü^ünü bel- gclcrlc okuıl.ır.ı anlatnıak istcycn bu c.alışma, Bilgi Yaymevi ciikctivlc rallardaki vcrini alılı. Karl Marks Yaşam Öyküsü/ Franz Mehring/ Çeviren: Feyyaz Şahin/ llya Izmir Yaymevi/ 572 s. llya 1/nıir Yaymevi'nin Tarih- tc lz Bırakanlar Dizisi kapsa ııunda yayınılanan bu calışma raMardaki ycrini aldı. Karl Marks'm va.şaıııı IKOO'lü yılla- ıın (inılc gclcn bilinı insaıılarıuın da tarihidir. l'ün^cls, Pıoiklhon, Bakıınin vc işçi sınılı harckctinin «HHIC ge- lenlerinin yaşamlarıvla birliktc paylaşılır. Ontı ıliftcrlc rinılen ayıran vc bııgünc kadar ölümsüz kılan ncdir? }Iangi dü^üniıı Karl Marks kadar scvilnıiş, clcştirilmiş vc karalannııştırr' tştc tüıtı bu soruların yanıtlannı bu iki ciltlik çalışnıada bulacak okıır. Sfnemada Anlam Yaratma/ Seçll Büker/Hayalbaz Kitap/152 s. Sincma elcştirisine başka disip- liııler sokmak ya da cn azından başka ılisiplinlcrlc ortak çalış- ma alanlan aranıak, özclliklc 1%0'lardan sonra öncm ka- zandı. Son yıllarda bu konuda- ki cn bclli başlı ^irişim isc gös- tcrncbilimlc sincnıa aıasında kıırıılmaya ı,alı.şılan or- tak bir alandır. "Sincnıatla Anlanı Yaratma" iştc bu do^rultuda hazırlanan bir çalşma. Bu kitabın hcr şey- den öncc atnacının isc dcrli toplu bir sozliikçe oluş- turmak, bclli ba^lı (lüşümitlcıin kurunılarını doyurıı tu lîi^imdc ozctlcmck j»ibi gok lenıel sorunları clc al- nıak oldugu açıklamyor. Çalışarak Yaşamak ya da Savaşarak Ölmek/ Paul Mason/ Çeviren: Gözde Orhan, Mehmet Ertan/ Yordam Kitap/352 s. TUNÇEÜ'DE Sunnı Olmak Tunceli'de Sünni Olmak/ Ahmet Kerim Gültekin/ Berfin Yayınları/430 s. Bu calışnıa, Tunceli'de yaşayan hâkim Alcvi nütus içcrisiınlc azınlıkta kalan Stinni toplıılıık lan, kültürcl kinılik vc din ı,cr- cevcsindc, ctnolojik açıdan de- gcrlcndirmcyc ıjalıijiyor. Kitap- ta, Sünni toplulukların, din kimliklcri üzcriıulcn, ıılıısal sosyo-politik kinıliklc ^östcrdikleri özde^ligin; cjîcnıcn sosyo-politik kinılik- lc olan Alcvilik vc Kürtlük al^ıları içcrisindc, kazan- niakta oldugıı otckilik konıı ctliliyor. Sünni tcıplulıık- ların, yakın tarihi gcvmiştc vc bııgün serpilcıliklcri, kinılik ekscnli, varlik çevreleriyle olan ilişkilcri, galış- mada, karşılaştmınılı olarak analiz cdiliyor. Sevişen Beyin/ Geoffrey Miller/ Çeviren: M. Asım Karaömeroğlu/ NTV Yayınları/ 464 s. "Sevişen Beyin", insan zihni- nin ııasıl vc ncden evrildigiyle ilgili şu ana kadar yapılmış en ikna cdici ve radikal açıklamayı sunuyor. Iivrinı tcorisi şimdiye dek, zekâyı beyin bü- yüklügüniin bir iiriinü olarak clc- aldı. Ama psikolog Gcorrrcy Miller bu kitabında zekânın, tıpkı tavus ku- şunun kuyruğu gibi, kur yaptnak ve eş bulmak için evrimleştiğini ve bunun da insan doğasını şekillendir- diğini ileri sürüyor. Miller bu kışkırtıcı tczini savun- mak icin psikoloji, ekonomi, tarih, popüler kültür ve Danvin'in seksüel seçilim teorisinden de kanıtlar su- nuyor. Bu kitap, 1800'lcrdcki ilk f'ab- rika grcvlcrindcn 1910'larda iaşizm tarahnılan yok olınanın cşiğinc gctirilişinc kadar dünya emek harckctinin destansı tarihi cşliğindc ycni işçi sı- nılının (">yküsünü anlatıyor. I-yon dnkııma işçilcri, gökyüzünü lcthe kalkan Paris Komünarları, kanlarıyla 1 Mayıs'ı yaratan Amerikan işçilcri, Birinci Dünya Sa vaşı'ııı durılurnıaya çalışan Alnıan ınetal işçilcri vc ıli- gcrlcri... Bu hcyccan verici tarihsel anlatı bııgiinün ccphc hattında yapılan röportajlarla ıla harmanlam- vor. Saydam Şeyler/ Vladlmir Nabokov/ Çeviren: Şükrü Alpagut/ lletlşim Yayınları/120 s. "Saydam Şeyler", asık suratlı, sakar bir kişi olan Hugh I'cr- son'ın tsviçrc'yc'y^ptı^ı dört zi- yarct çcvresinde gelişiyor. Cicn(,- bir yayıncı olan Hugh, R. ile gorüşmeye gönderilir. Yol- da Arnıande'ye âijik olur ve delalarca aşağılandıktan sonra, onıı arsız bir Iskandinavyalının elinden alarak evlcnip birliktc New York'a döncrler. Sekiz yıl sonra ise Hugh, geçmişinin izlerini yakalamak icin yalnız ba- şına duygusal bir yolculuğa çıkar. Reşat Nuri Güntekfn'ln Romanlarında Hastahk/ Bâki Aslltürk/ Ikaros Yayınları/368 $. Naıı IMaukn'n Hastahk Bâki Asiltürk'ün "Reşat Nuri (îüntckin'in Romanlarında l lastalık" kitabı, tematik bir araştırma sonucunda ortaya cıkmış. Kitapta, Türk cdebiyatı- nın önemli yazarlarınılan Reşat Nuri'nin romanlaı ındaki "hastahk" tcmasını inceliyor. Bu temaya baj*h kalarak hastahk ı^evrcsinde clc almabi- lccck başka bazı noktalara ıla ışık tutmaya çahşıyor. Kuran'da Kadın ve Hz. Muhammed'in Hanımları/ Arif Tekin/ Berfin YayJ294 s. Aril Tekin çalışmasında, bilincn ve kabııl cdilcn Islaııı kaynakla- rından harckctle, \ lz. Mııham- mcıl, halit'clcr vc sahabelerin ev- lilik yaşamlanndan çarpıcı iir- ncklcrlc Islamın ilk yayılma dö- ncmindc kaılın crkck ilişkilerine ışık tutuyor. Ana kaynaklartn vc yüzlcrcc makalenin in- cclenmesiyle, kapsamlı bir araştırma yürütcn Arit Te- kin, çalışmalarırula ortaya çıkan soruİara yanıtlar araya rak gerçeöi bıılmaya çalışmış. İlk Aşk/ Turgenyev/ Çeviren: Birsen Karaca/ Kavis Kitap/112 s. Klasik Rus edebiyatınm en önenıli yazarlarındaıı Turgcn yev, birbirinden dcgcrli ronıan- Iarının yanında kısalı ıızıınlu pck çok öykü dc yazmıştı. "ilk Aşk", bu oykülerin en ünlülerinden bi- ri. ( )yküııün on altı yaşındaki kahramanı, ilkgt-nçliğin şaşkınlı^ını, aşk karşısındaki acemiligini ve dclicesinc tutkunu olılugıı Renç kızı unutamıyor. Oykünün bir ayırıcı yanı da Turgenyev'in yine evrensel bir baba-oğul anlatısı kurnuış olması. Yüz Gün/ Lukas Bârfuss/ Çeviren: Zehra Aksu Yılmazer/ Metls YayJ166s. Isviçreli yazar Lukas Barfuss, I994'te Ruanda'da sekiz yüz bin kişinin ölümüne yol açan vc Ba- tılı ülkelerin seyirci kaîdıgı kat- liamı anlatıyor "Yüz (îün"dc. l Icr türlü ırkglık ve adaletsizli- ge tepki göstcrmeye çalışan Da- viıl, bu hislerle, Ruanda'da otuz yılılır faaliyet gösteren tsviçre Kalkınma ve tşbirligi Teşkilatı'na katılarak ül- keye gelir ve tüm olaylar da bundan sonra gelişir. • SAYFA 32 C U M H U R İ Y E T K İ T A P SAYI 1 0 4 6
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog