Bugünden 1930'a 5,433,387 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

VİTRİNDEKİLER cı'nın çevirisiyle okurlara sunu- luyor. ınmımnk Biraz Hikâye Biraz Şilr/ Levent Soygür/ Goa YayJ 104 s. "Belki scn de benzer şeyler yaşaılın./ Bir yerlere bir şey- lcr karaladın./ Okııldaki delteriniıı salıılarma, toplantula/ önündeki kâ- gıtların alt köşesinc, okudııgun/ l)ir kitahın kenanna, özcl olarak aldığın/ delterin boş sayfalarına..." Leveııl Soygür, yaşamın ortasıntlan alıııan, lıayal eden, hayal kıırdııran hikâye vc şiirleriylc okııyuuılann karşısma cıkı- yor. Goa Yayıncılık ctiketiyle rallar daki yerini alan kitap, Soygür'ün gör- dükleri ve yaşadıklarırulan sonra ha- yal penceresindeki yansımalarmı sıı nuyor okura. wm WmMmm Bilimin Henüz Yanıt- layamadığı 10 Soru/ Mlchael Hanlon/ Çev.: Algan Sezgintüre- di/Aylak Kitap/206 s. Bilimscl mcsclelcri, gizemlcri, ncşeli, kaliteli ve akm hikâyeler aracılıgıyla anlaşılır kılan "Hilimin I leniiz Yanıt- layamadıgı 10 Soru", giindclik ve ge nel-gecer bilgilerin yiizeyiııi kazıyıp allında yalanı görmek isteyen, sorgıı- layan, nıerak eden herkese kcyifli hir oktınıa sıınııyor. 'Bir dakika öncc ol- ılııftıınıız kişi misiniz-'', 'Do^aiistii kc- sinliklc zırvadır diyehilir miyiz?', 'Sonsııza dek yaşayahilir miyim, lüt- lcnj'' kitahın ilgi çckcn liaşlıkları ara- sında yer alıyor. • • " \\I>1M t.OKDIMlli CX"îl.l'MI'\ •HBM; Oğlumun Öyküsü/ Nadlne Gordlmer/ Çeviren: Seçkln Selvl/ Can Yayınları/ 266 s. "f )ftlıımıın ()ykiisü", Nohel ödülü salıibi Nadine (torıliıncr'in yazarlık tarihçesindcki öncmli bir döniim ııoktası. ()nccki ki- taplarında (îordinu-r ırk aynmının şiddetle ya^andıgı, ırk(,ılı^a karşı in- Siintistii bir dircnciıı sürdiirüldügü Cîüncy Alrika'daki bcya/.ların yaşam tarzını, kara dorililcıv yaptıkları zııl nıii lîeyazların a^zından yazmışlı. "Oglıımurı ()yküsü"nd<.-ysf lu-nı hc yazlarla siyalıları ayıran sotnııt sıııırı a^arak siyahlarııı ya^mı ko^ııllarını ir- dcliyor lıcııı de lom.uıı siyalıların a^- zından, onların bakı; a^ısıyla aktan yor. Sevgl'nin Hayvan Dostları/ Güzide Hoşgör Toktay/ Fldenti Kit. 56 s. "Kurnaz tilki y I IıT zaman yalandan yanaymış. Kar- gayla, zaman zaman yalandan anlaşır nıış. Kar^a yalancılıkta çuk ııstaynuş. Dostlııkları (,-ok iyi, bcrabcrliklı-ri kı- saynıış." Ciüzide I It^gör Toktay, ycni kitabı "Sevf»i'nin I layvan ostları'nda küçiik bir kızın: Si'vgi'nin biı\ok se- vimli hayvanla yaşaılığı c^lcnccli vc ö^relici hikâyı-lı-ri anlatryor. St-vgi vc birbirindcn scvinıli hayvan ılosllannın hikâycsi, tüm çocııklara scslcniyor. u Tarihi Liderler ve Aşkları/ Haz.: Özcan Erdoğan/ Ikaros YayJ 812 s. Bıı kitap, tarihic iz bırakınış li dcrlerin yaşa- ılıkları aşk vc birliklcliklcrin, onların hayatlan iizcriıulcki roliinii clc alın- mış. Yaşanan aşklann lidcılcrin özel hayatlarını, bircyscl diinyalarmı na.sıl ctkilcdigine odaklanılırkcn, devletlc- rin vc toplıımlarm aşkın yarattıgı lırtı- nalardan aklıklan etkilcr dc ilımal cdilmemiş. Amacımız Aşk/ Veysel ÇolakJ Hayal YayJ 88 s. "Unuta- mam ki cşsiz alnını/ o siirckli dii^iim, belleğimdeki yaıa/ kalmaılı kandan başka mürckkcp/ atıldıgı atcşi söndii rcn kitap.../ F,n iyisi kalkıp ona gidc yim/ bıı diiş bana dikilcn giysi/ kork muyorıım/ düşürsünlcr ba^ınıı kııcagı- na." Atat>l Bchramoğlu'nıın "ycni ku- şa^ın şiir dili oldtıkça kişiscl ve giic anlaşılır bir tcnısilcisi" olarak göster diği vc birçok ödiil sahibi Vcyscl Ço- lak ^iirscvcrlcrlc bıılıışııyor. Tunah Hilmi Bey- Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Bir Aydın/ SabriAteş/ Tarih Vakfı Yurt YayJ 260 s. Bir ıloiH-ııı Itti hat vcTcrakki'nin cn laal Lİyclcıirulcn olan 'l'ıınalı I lilnıi, Jön 'l'iirklcrin ^ ^ AİHİİiHiiiıııiı sonrasında ııasıl bir 1 3 Ctudem İyi Kitap 1 YaşındaE Bir yılda 58'i okul öncesi 183'ü çocuk 61'i gençlik, 57'si başvuru ve 22si çizgi roman olmak üzere 381 kitap tanıttık. Okur ve yazar olarak, bu yolculuğa eşlik eden herkese sevgilerle. İYİ KİTAP İyi Kitap Bir Yaşına Bastı İyi Ktlap, tıenti/ uryi srvılıgıni krşfrdrmrmi} ^o« ııklatt iyi kitupUrlâ tani|lırnıa arrıısııyla ^ıklı yuU, Bu yokuluku 12. sayıya ul*fm«rıın mutluluğunu y«|iynruz. I fırull*. Aıdlıkk ıV ((ftt»H nır.ty» ınnria ^Huhimnnrtnune•nıyınuz mk k«lı|)U«f1l^ dUfUıvvlrıı htı kr rd İHr«kı(* ^HUhUiııi yalııı/ıa «IM • «r Ml dcjtT «Ulı «• Juyulı d, dlnclılrtı ıhllntaliı» ImaİM Lalınj MiiMiıı gW.ti Suya MI>IIIU ıhAunnu V*M, ••!«• <*•# ılrrt <n-ttntyt ya dı n»l ılıjrmrfi jma^layan klUplaı. ı,ih ukUrı «kıyuınıunıı t.mııkUı ınrıak nllytM, uırulu •muyı». çrvip alnıak IMıy<ır ınln)»^. •ılrknnüı jranlı gıu yuariaTiıı kıl>|i|aıııu b M havıılı ..kıı d »».-. r - •• *-•- r;^:r •£%,?:î r r r tMhalaı *c ft^prdnrı.lnııı Mlm rn^llr ,,(- ııltbr. l.u ft. ü'tpt.lctı ıııak lırtınar a fcL,,,^"^ j , nw taİMİaııtıa lafttnen, v<K-ukİ4/ mlılı ^allfmak ın- katlar dııftruf Bıı knıtuLl ,!-_•„.,. ı__ u ı ı > - k ' k»"«l" l«"'»iU İHİgl Mh n t.K.ıkJa.4 « . Krl«r«ıı.l. «hUk ^ . ^ , ^ h ; ^ ıtlotrillyiır l*yWı ıııaMİlaıiiiııı anlalıi U I I U Ü İHt/ulaı4ftım y* 4* aıılatılaıı AVIUIU tllkrlrııııılr IIMIII ıHiiılıı hr. k....ud. IMIK. «J H-l M,u,,,k.,,, vM.apr.Nur Ama r./.n..kt.n y- ,1- ^ J ' ' ™tmUm«- f^lıinv bofaıınüa. (bltlı-ı, tıı>«dllk, ıU> v.yımUnııHııı lahtmlıAifnı' ••layUrı T* » f f lltıiifv'mıı www.iyikitapJiet C U M H U H İ Y E T K İ T A P S A Y I 1 0 4 6 SA YF A 31
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog