Bugünden 1930'a 5,432,496 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CMYB C M Y B 4 MART 2010 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA HABERLER 5 POLİTİKA GÜNLÜĞÜ HİKMET ÇETİNKAYA Yargı, Siyaset ve Asker... hikmet.cetinkaya@cumhuriyet.com.tr Faks numaramız: 0212 343 72 69 ÇİZMEDEN YUKARI MUSA KART Askeri savcılık darbe hevesine kapılmış bazı gruplaşmaların varlığını kabul etti. musakart yahoo.com Erdoğan’a köşe yazarları sorusu ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - DSP İstanbul Milletvekili Süleyman Yağõz, köşe yazarlarõnõn Başbakan Erdoğan’õn sözlerine tepki amacõyla başlattõklarõ imza kampanyasõnõ TBMM gündemine taşõdõ. Yağõz, Erdoğan’a şu sorularõ yöneltti: “Zaman zaman gazete patronlarõ ile yazarlarõnõ eleştiren ve bazõ gazetelerin okunmamasõ için çağrõda bulunan bir başbakan olarak, şimdi de size karşõ imza kampanyasõ açmalarõ nedeniyle yazarlarõ uyarmayõ düşünüyor musunuz? Bu yazarlarõ patronlarõna şikâyet edecek misiniz?” Koç toprağa verildi İZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) - Ankara’da intihar eden GATA’da görevli Tabip Üsteğmen Sema Koç’un cenazesi dün, İzmir Bornova’daki Doğanlar Mezarlõğõ’nda toprağa verildi. Edinilen bilgiye göre, Tabip Üsteğmen Sema Koç’un (30) cenazesi, sabah saatlerinde uçakla İzmir Adnan Menderes Havalimanõ’na getirildi. Buradan Hatay Asker Hastanesi’ne götürülen cenaze, daha sonra ailesinin katõlõmõyla toprağa verildi. Sedefçi’ye 2. hapis cezası EDİRNE (Cumhuriyet) - Edirne Belediye Başkanõ CHP’li Hamdi Sedefçi, “Su arõtma ve imtiyaz hakkõnõn devri ihalesi ile danõşmanlõk ihalesine fesat karõştõrmak” suçlarõndan toplam 8 yõl 4 ay hapse mahkûm oldu. Edirne Emniyet Müdürlüğü tarafõndan 7 Mart 2008’de düzenlenen “Arasta” adlõ operasyonda Sedefçi’nin de aralarõnda bulunduğu 8 kişi tutuklanmõş daha sonra kefaletle serbest bõrakõlmõştõ. Paris’te 9 kişi gözaltına alındı PARİS (AA) - Paris’te terör örgütü PKK ile ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde 9 kişinin gözaltõna alõndõğõ bildirildi. Adli makamlar, terör örgütüyle bağlantõlarõ bulunduğu belirtilen 9 kişinin tamamõnõn Türk vatandaşõ ve 19 ila 54 yaşlarõnda olduğunu belirtti. Aralarõnda 25 yaşõnda bir kadõnõn da bulunduğu bu kişiler hakkõnda, terör örgütüne mali destek sağlamaktan ve Ateşli silahlar Yasasõ’na muhalefet etmekten dava açõlacağõ kaydedildi. El Kaideci emekli savcı çıktı DİYARBAKIR (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde bir süre önce birçok ilde terör örgütü El Kaide’ye yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamõnda Diyarbakõr’da tutuklanan 4 kişiden birinin emekli savcõ, birinin emekli imam olduğu ortaya çõktõ. Emekli cumhuriyet savcõsõ M.S.Ç’nin terör örgütü El Kaide’nin Türkiye’deki sorumlularõndan olduğu, İstanbul’da tutuklanan “Molla Muhammed” lakaplõ M.D. ile de teyze çocuklarõ olduğu bildirildi. CHP’li Okay, AKP’yi uyardõ: Yasayõ değiştirirseniz bir yõl süreyle referandum yapamazsõnõz ‘Mağduru oynamayõn’ ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - CHP Grup Başkanvekili Hakkı Sü- ha Okay, “halkoylamalarının ana- yasaya göre Seçim Yasası kapsa- mında olduğunu ve yapılacak deği- şikliklerin 1 yıl içinde yapılacak se- çimlerde uygulanamayacağını” vur- gularken “Anayasa değişiklikleri- nin halkoylamasına sunulma süre- sinin 60 güne indirilmesi halinde, 1 yıl süreyle Türkiye’de referandum yapılamaz” dedi. Okay, dün parlamentoda düzenlediği basõn toplantõsõnda TBMM Genel Ku- rulu’nda anayasa değişikliklerinin hal- koylamasõna sunulma süresini 60 gü- ne indiren yasa önerisinin görüşüldü- ğüne dikkat çekerken, bazõ uyarõlarda bulundu. Anayasanõn 79. maddesinde “anayasa değişikliklerine ilişkin ka- nunların halkoyuna sunulması iş- lemlerinin genel yönetim ve deneti- mi de milletvekili seçimlerinde uy- gulanan hükümlere göre olur” de- nildiğini ve anayasanõn 67. maddesinde de “Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler, bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanamaz” düzenle- mesinin yer aldõğõnõ anõmsattõ. Okay, şu değerlendirmeleri yaptõ: “Bu teklifteki sürenin 120 günden 60 güne indirilmesi halinde, bir yıl sü- reyle Türkiye’de referandum yapı- lamaz. Teklifin Meclis’ten geçerek, Cumhurbaşkanı tarafından da onaylanması durumunda Türki- ye’de bir yıl süreyle anayasa deği- şiklikleri referanduma götürüle- mez. Türkiye, mart ayı sonunda TBMM gündemine getirileceği ifa- de edilen anayasa değişiklikleriyle birkaç ay meşgul olacak. İktidarın, böylesi bir anayasal düzenlemeden bihaber olduğunu düşünmek iste- miyorum. Biliyorlar da buna rağ- men getiriyorlarsa, 2-3 ay gibi bir sü- reyle, ülkeyi sanal gündemle meşgul etmek istiyorlar demektir. Süre 120 günden 60 güne indirildikten sonra, ‘60 gün olmadõ ama 120 güne göre re- ferandum yapalõm’ da denilemez, çünkü o zaman yasada 120 gün ra- kamı yok. Olmayan bir düzenle- meyi dayanak yapamazsınız. Anayasa Mahkemesi veya Yüksek Seçim Kurulu’ndan, ‘Hayõr 60 gün- de referandum yapamazsõn’ diye bir karar çıktığında, kimse, buna ‘ideo- lojik’ demeye kalkmasın, mağduru oynamasın. ‘Biz referanduma git- mek istiyorduk, yargõ engel oldu’ gi- bi bir mazeret arayışı içinde bu- lunmasın.” AKP’nin referandum süresini 60 güne indirme planõnõn yasalaşmasõ durumunda Anayasa gereği 1 yõl süreyle referandum yapõlamayacağõ uyarõsõ yapan Hakkõ Süha Okay, “anayasa Mahkemesi veya Yüksek Seçim Kurulu’ndan, ‘Hayõr 60 günde referandum yapamazsõn’ diye bir karar çõktõğõnda, kimse mağduru oynamasõn” dedi. GERİYE İŞLERSE KRİZ ÇIKAR Reformda YAŞ’a itiraz sorun oldu Anayasa paketine YAŞ ve HSYK kararlarõna yargõ yolu açõlmasõ yönünde bir madde koymayõ planlayan AKP yönetimi, düzenlemenin geriye dönük işleyip işlemeyeceği konusunda görüş ayrõlõğõna düştü. EMİNE KAPLAN ANKARA - Anayasa paketi üzerindeki çalõş- malarõnõ sürdüren AKP yönetimi, Yüksek As- keri Şûra (YAŞ) ile Hâ- kimler ve Savcõlar Yük- sek Kurulu (HSYK) ka- rarlarõna yargõ yolunun açõlmasõna ilişkin dü- zenlemenin geriye dö- nük işletilip işletileme- yeceğini tartõşõyor. AKP’nin hukukçu kurmaylarõ, anayasa pa- keti üzerindeki çalõş- malarõnõ sürdürüyor. Pa- kette, YAŞ ve HSYK kararlarõna yargõ yolu- nun açõlmasõna ilişkin bir düzenlemenin yer almasõna kesin gözüyle bakõlõyor. Ancak bu ko- nuda istisnalõ bir dü- zenleme getirilmesi, ata- ma ve terfi işlemlerinin yargõ yolu dõşõnda tutu- labileceği dile getirili- yor. AKP yönetimi, YAŞ ve HSYK kararla- rõna yargõ yolunun açõl- masõ durumunda dü- zenlemenin geriye dö- nük uygulanõp uygu- lanmayacağõnõ tartõşõ- yor. Bu konuda hukuk- çu milletvekilleri farklõ görüş dile getiriyor. Atılanlar dönerse ne olacak? Bazõ milletvekilleri, YAŞ ve HSYK kararla- rõna yargõ yolu hakkõnõn geriye dönük işletilme- si durumunda çok bü- yük bir karmaşa yaşa- nacağõnõ belirterek “10- 20 yıl önce YAŞ kara- rıyla TSK’den atılan subaylar var, HSYK tarafından meslekten ihraç edilen hâkim ve savcılar var. Şimdi eğer bu geriye doğru işletilirse çok büyük bir karmaşa yaşana- caktır. Binbaşıyken or- dudan atılan birisi, da- va açtı kazandı diye- lim. Ne olacak, tekrar orduya geri mi döne- cek, dönerse binbaşı olarak mı dönecek? Bu aradaki maddi kaybı ne olacak? Böy- le bir imkân verilirse çok büyük sıkıntı ya- şanacaktır. Bu neden- le düzenlemenin yü- rürlüğe girmesinden sonraki YAŞ ve HSYK kararlarına yargı yolu açılabilir” görüşünü di- le getirdi. Bazõ hukukçu millet- vekilleri ise ceza yasa- larõnda lehe olan hü- kümlerin geriye işledi- ğini, ancak usul yasala- rõnda yapõlan düzenle- melerin geriye dönük uygulanamayacağõnõ be- lirtirken bazõlarõ da, “Bu konuda geçmişte ya- şanan örneklere bak- mak lazım. Tartışıl- ması gereken bir konu. Geriye dönük olarak ordudan atılan ya da HSYK tarafından meslekten ihraç edi- len kişilere geri dönme hakkı değil, belki bir tazminat hakkı verile- bilir” dediler. Bazõ AKP kurmaylarõysa anayasa paketine geçici madde olarak yargõ yoluna iliş- kin düzenlemeyle ilgili belli bir yõl sõnõrlamasõ konularak geriye dönük uygulanabileceğini kay- dettiler. Erdoğan’ın medya takıntısı Bu kez de Diyanet personeline şikâyet etti: Halkõn medya vaizleri tarafõndan doldurulduğunu görüyoruz. Bizi onlardan kurtarõn ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Son dönemde kö- şe yazarlarõna sert eleştiriler yönelten Başbakan Tay- yip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlõğõ’nõn kuruluş yõl- dönümü ve ‘2010 Kuran Yılı’ etkinlikleri açõlõş töre- ninde de bu tavrõnõ sürdürdü. Tabiatõn boşluk kabul et- mediğini söyleyen Erdoğan, “Bir alan boş bırakıldı- ğında oraların nasıl, kimler tarafından doldurul- duğunu acı tecrübelerle görüyoruz” dedi. Erdoğan, “Gerçek bilim adamlarının, gerçek aydınların, mü- nevverlerin boş bıraktığı alanların, ‘medya vaizleri’ tarafından doldurulduğunu ve soru işaretlerinin hız- la çoğaldığını da müşahade ediyoruz. Lütfen bizi medya vaizlerinden kurtarın” diye konuştu. Kaside okunurken duygulandı Erdoğan’õn, törende neyzen eşliğinde kaside oku- nurken gözyaşlarõnõ tutamadõğõ görüldü. Kasidenin bitmesiyle Erdoğan mendille gözyaşlarõnõ sildi. Anayasa değişikliklerinin halkoylamasõna sunulmasõyla ilgili yasa teklifi kabul edildi Referandumsüresi60güneindi ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Anayasa değişiklikleri- nin halkoylamasõna sunulma süresini 120 günden 60 güne in- diren yasa teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Yasa- ya göre yurtdõşõnda yaşayan va- tandaşlarõn halkoylamasõnda oy kullanacaklarõ süre de 40 günden 20 güne çekildi. Yasa teklifinin görüşmeleri sõrasõnda anayasa tartõşmalarõ yaşandõ. AKP’li Ahmet İyima- ya, “seçilmiş bir parlamento- nun anayasa yapamayacağı” değerlendirmelerine tepki gös- terdi. İyimaya, “Bir tankın ya- pabileceğini, milletin par- maklarının yapamayacağını düşünmek kadar paradoks olabilir mi? Ayrıca, Anayasa Mahkemesi’nin odak tanımına muhatap olan bir partinin ana- yasa yapamayacağı yargısını ortaya koymak, kelimenin en hafif anlamıyla saygısızlıktır. 12 Eylül’de siyasi partileri ka- patan hangi felsefeyse, AK Parti’yi odak tespitine mah- kûm eden irade, aynı iradedir; vesayet iradesidir” dedi. Görüşmeler sõrasõnda CHP Grup Başkanvekili Kemal Ana- dol ile BDP Milletvekili Hasip Kaplan arasõnda da 12 Eylül tartõşmasõ çõktõ. BDP’li Kaplan, Anadol’a hitaben, “12 Eylül si- zi de kapatmadı mı? Sizi Zin- cirbozan’a götürmedi mi? Sa- yın Anadol ben sizin yanınız- daydım. Sizi teslim bile almı- yorlardı, kapıda beklettiler. O günlere ait fotoğraflarımız bi- le var. Bu Meclis’te 12 Eylül’ü savunmak en büyük ayıptır.” dedi. Anadol ise “12 Eylül yö- netimi ve zihniyetiyle sonuna kadar mücadele ettiğini”, 1 yõl hapis yattõğõnõ kaydetti. Anadol, “Şimdi düşünüyorum da o 12 Eylül’ün adaletsiz adaleti bile, beni 6 ay sonra duruşmaya çı- karıyor ama 2 yıldan beri Si- livri’de yatanlar var. Sayın Kaplan da bunu savunuyor.” ifadelerini kullandõ. KILIÇDAROĞLU: BU ORTAMDA ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ OLMAZ’ ISPARTA (Cumhuriyet) - CHP Grup Başkanvekili Ke- mal Kılıçdaroğlu, “Anayasa değişiklikleri bir toplumda ge- rilim ortamında yapılmaz. Tam tersine uzlaşma kültü- rünün egemen olduğu ortam- larda yapılır dedi. Süleyman Demirel Üniversi- tesi’nde Politika ve Tasarõm Grubu tarafõndan hazõrlanan “Si- yaset ve Gençlik Buluşmaları” programõ kapsamõnda kenti zi- yaret eden Kõlõçdaroğlu, CHP il başkanlõğõnda gündeme ilişkin açõklamalarda bulundu. Anayasa Mahkemesi Başkanõ Haşim Kı- lıç’õn “Türkiye’de son dönem- lerdeki anayasa değişiklik gi- rişimleri birçok gerginliğe yol açtı. Korkum, bu yargı reformu ve anayasa değişikliğinin de bize geleceği yönünde” sözleri- ni anõmsatan Kõlõçdaroğlu, Baş- bakan Erdoğan’õn bu açõklamalarõ iyi okumasõ gerektiğini söyledi. Kõlõçdaroğlu, “Sağduyulu bir yargıç anayasa değişikliğinin nasıl ve hangi ortamda yapıl- ması gerektiğini açıklıyor. Ha- di diğerlerine güvenmedin, ba- ri Haşim Kılıç’ın söyledikleri- ne itibar et” dedi. 28 Şubat’ı eleştirip hukuk devletinden, çetelerden, darbecilerden söz edenler, o döneme imzasını atmış, eli kanlı Hizbullah’tan, İslami Hareket’ten, PKK’den neden söz etmiyorlar... Her neyse!.. Emekli generaller, muvazzaf paşalar, subaylar bugün tutuklu!.. 28 Şubat 1997’nin “mağdurları” Erbakan ve arkadaşları, 28 Şubat 2010’un “mağrurları” ise Başbakan Erdoğan hükümeti... Geçelim... Şimdilerde “sivil anayasa” ve “yargı reformu” gündemde... Kimileri HSYK, Yargıtay ve Danıştay üyelerinin birbirlerini seçmelerinin sakıncalarını öne sürüp şöyle diyorlar: “HSYK siyasallaştı!” Peki, HSYK üyelerini kim seçmeliymiş? Türkiye Büyük Millet Meclisi! AKP iktidarı böyle istiyor! Sanki RTÜK üyelerini seçiyorlar! HSYK üyelerini TBMM seçerse siyasallaşmış olan yargı daha da siyasallaşmaz mı? Aslında istenilen bu! Türkiye’de siyaset gergin, yargı gergin... Elbet yargı reformu yapılmalı... Reform HSYK üyelerini seçmek için yapılmamalı. Yargının yansızlığı ve bağımsızlığı üzerine yapılmalı. Hukukun üstünlüğü, adalette eşitlik kavramları önemsenmeli. Türkiye laik, demokratik bir hukuk devletidir. Gözaltına alınan insanlar savcı karşısına çıkmadan, yargılanmaları sonuçlanmadan “suçlu” olarak görülüyorlar. Bu arada sinen, korkan büyük bir kesim oluşuyor... AKP muhalifleri adım adım izlendiklerini düşünüyor... AKP milletvekilleri bile telefonlarının dinlendiği kuşkusunu yaşıyor... Türk Silahlı Kuvvetleri’yle ilgili savlar yandaş medyanın manşetlerine oturuyor. Bu tür haberler televizyon kanallarına da taşınınca, sıradan yurttaş düşünmeye başlıyor: “Bu iddialar acaba doğru mu?” Bugüne değin TSK, ortaya çıkarılan belgelere, iddialara ve iddianamelere kamuoyunu doyurucu yanıt verdi mi? Veremedi! Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, boş lav silahlarıyla düzenlediği basın toplantısında, savaş gemisinin üzerine çıkarak yaptığı açıklamalarda, TSK’ye karşı asimetrik psikolojik eylem yürütüldüğünü söyledi... Tüm bunlar kamuoyunu tatmin etmedi! Orgeneral Başbuğ, ellerinde bilgi ve belge olduğunu söylemesine karşın, bunların ne olduğunu henüz kamuoyuyla paylaşmadı. TSK’ye karşı yürütülen “yıpratma” eylemi “darbecilik” üzerinden yapılıyor... Bu iddialar “İkinci Ergenekon” davasında devam ediyor. Bildiğim kadarıyla, salt Ankara’da “Zir Vadisi”nde toprak altından çıkarılan silahlarla ilgili olarak bir yarbay askeri mahkemede yargılanıp beş yıl hapis cezası aldı. Deniz Kuvvetleri açık hedefte... Bir de “Balyoz Darbe Planı...” Darbe planı beş bin sayfa olur mu? Deniz Kuvvetleri’yle Birinci Ordu anlaşıp yedi yıl önce darbe planlayabilir mi? Denizci subaylar, komutanlarına suikast yapma hazırlığı içine girdiler mi? Günlerce “tetikçi medya”nın manşetlerine girdi “Komutanlara suikast” haberleri. İddianame ortaya çıktı sonunda. Ama tek satır “suikast iddiası” yoktu. Benim içimi acıtan ne biliyor musunuz? Şehit düşmüş bir yarbay babanın oğlu olan ve terörle mücadele eden Üçüncü Ordu Komutanı Orgeneral Saldıray Berk’in, aslında kim olduğunu iddianameyi okuyan herkesin bileceği sözde “gizli” tanıklara dayandırılarak “terör örgütü üyesi” olduğu savıyla hakkında dava açılması... Belki de bu bir fırsat olur! Bugüne kadar insanların nasıl kolayca “terörist” yapılabildiklerini anlarız...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog