Bugünden 1930'a 5,432,496 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

K NDEKILER f m .m ' . jVui? T*' 1 > Devlet Hukukla Yaşar/ Muammer Aksoy/ Cumhurlyet Kltapları/ 154 s. "Devlet Hukukla Yaşar", An- kara Üniversitesi Hukıık Fa- kültesi ile Siyasal Bilgiler Fa- kültesi ögretim üyesi, Tiirk Hukıık Kurıınuı Başkanı, Ata- türkçü Diişiincc Dernegi kıını- cıı genel haşkanı. Cumhııriyet gazetesi ya/arı olan ve >l ()cak l'MO'da Ankara'da evinin öniinde ıı£radı£ı silahlı saldırıda yaşamını yitiren Muamnıer Aksoy'ım siyasi yazılarından oluşuyor. Aksoy bu yazılarmda, adeta hııgiimin siyasi ortanıma ışık tutııp tarih savtala- nndan örneklerle desteklivor. Sümerler'den Islam'a Kutsal Kitaplar ve Dinler/ Arif Tekin/ Berfln Yaymlan/ 266 s. Arif Tekin bu kitabında, kutsal kitapların tarihteki izini siircr- ken, Sıımer tabletleriııdcıı ve birçok kaynaklardan yararla- narak okıırıı aydınlatıyor. Kai- natın, insanın yaratılış efsanesini; cennet, cehennem inancını, c£itim, adalet, ılemokrasi ve yaşamın birçok kavramını kutsal kitaplardan ve öncesinden araştıran yazar, karşılaştırmaları en uç noktalara taşıyarak yeni bir tartışmanın kapısmı aralıyor. Sorgulamalarını beş bin yıllık belgeler ışığmda yapan yazar, yanıtlarıyla birçok karanlık noktanın da aydınlanmasını saglıyor. Birbirimize Söyleyemediğimiz Onca Şey/ Marc Levy/ Çeviren: Ayça Sezen/ Can Yayınları/ 296 s. Dügünümlen birkaç gün önce Jıılia, babasının sekreterinılen bir tclcfon alır. ()nenıli bir işa clanıı olan babası Anthony Walsh törene katılamayacaktır. I ler zanıan nıesareli ve sorunlu bir ilişkileri oldu£ıırulan, Julia bu habere pek de şaşırmaz, ancak bu kez babasının mazereti hakltdır: Anthony Walsh ölmüştür. Cenazenin erte- sinde onu bekleyen bir sürpriz daha vardır. () gürıe kadarki en tııhal seyahatine çıkacaktır; üstelik hiç dii- şünmcdi£i biriyle ve cuı sekiz yıl önce kaybettigi başka birinc do£rıı. I'iansız edebiyatının ünlü yazarı Marc Lcvy'nin baştan sona maccra, romantiznı, aşk dolıı bu ronıanı, insanın ılilinin tıcuııa ^olip de söyleyemedik- lerini yeniılen ıliişüııdürecck. Başka Gökler Altında/ Ataol Behramoğlu/ Cumhurlyet Kltapları/ 264 s. Kitap, Ataol Behramoğlu'nun iilke dışı gezilerinin not ve izle- nimlerinden oluşuyor. Bu yazı- ların kimileri Sorya Dünya Ya- zarları I. Kurultay Notlan'nda oldu^ıı n'bi günü güniine tu- tulnııı^ güncelerden, kimileri Balkanlardaki kanlı sa- vaş ve soykmm giinlerinde yaşanılmış tanıklıklardan oluşuyor; kimileri Viyana-Pran notlarında örneklendi- ği gibi dış ınekânlarla birlikte bir edebiyatçının iç dünyasında dııygıısal gczintilcı, kimileri ise oykii ta- dında denemeler... Tann'nın Sol Eli/ Paul Hoffman/ Çeviren: Belgln Selen Haktanır Us/ Doğan Kitap/ 348 s. "îjimdi beni iyi dinleyin. Kefa- ret Uçurumu'nda bulunan Kıırtarıcılar Tapınagı'nın ismi kahrolası bir yalandan ibaret. Çünkü orada çok az ketaret, kelaretten çok daha az I kutsallık var." Kıırtarıcılar Tapınağı, umudun ve ne- ! şenin hoş görülmediği metruk bir yer. Tapınak'ta ya- i şayanların çogu oraya küçük bir çoctıkken zorla geti- rilmiş. Bu çocııklar, zalimlikleri ve hiddetleri tek bir amaca hizmet eden Kurtarıcı Eıendilerin idaresi altın da sindirilmiş. Tapınak'a bir giren, bir daha çıka- maz... "Tann'nın Sol Eli" okıırlara karanlık dünyala- rın kapılarını açıyor. Sıradışı Insanlar-Direniş, Isyan ve Caz/ Erlc Hobsbavvm/ Çeviren: Işıtan Gündüz/ Yordam Kitap/ 352 s. Gökyüzüne Akan Irmak/ öner Yağcı/ Cumhurlyet Kltapları/ 192 a. ("umhuriyet Kltapları, "Karde- len", "Turnalar", "Yediveren" ve "Kaptan" adlı yapıtlarından sonra Oner Yağıcı'nın yeni bir romanıyla daha buluşturuyor okurlarını: "(îökyüzüne Akan Irmak". Oner Yagcı, "(rökyüzüne Akan Irmak"ta, ya- rınları yaratma adına yola çıkan kayıp ve kahraman bir kuşagın, 12 Mart gencliginin gökyüziinü fethetnıe sevdasmı anlatıyor. Roman, yannları yaratma adma yola çıkan bir kuşagın, 68 kuşağımn yaşadıklarına bir güzelleme ve agıt tadını veriyor okura. Bu kitapta derlenmiş olan yir- mi altı makale, emek tarihitıe iliîjkin öncii (,-alışmalar. liric I (obsbawnı, i450-11 >80 arasın da emek ve toplunısa! protestolar tarihiyle ilgili olarak yazdıfı bu makalelerlc yeni araştırma alanlan açmış ve bunların, geniş kapsamlı zekice çagrışımları da içeren standartlarım belirlemiş. Bu derlemedeki makaleler, Britanya isçi sımfının oluşunuınu; emekçi gelenekleri- ni; 19. yüzyıldaki ayakkabıcıların siyasi radikalizmini; devrimci hareketlerdeki kadın ve erkek imgelerini; makine kırıcılarını; devrim ve seksi; köylüler ve politi- kayı; şiddetin kıırallarını ve Tonı l'aine'in sagduyusu- nu kapsıyor. Folklor- Mitoloji Sözlügü Folklor ve Mitoloji Sözlüğü/ Özhan Öztürk/ Phoenix YayınevU 1038 s. "Folklor ve Mitoloji Sözlüğü", yaklaşık yirmi bin maddelik ic- eriğiyle Tiirk literatüründe kendi alanmın en kapsamlı ça- lışması. Çalışma, bugüne dck sıkca işlenen Yıınan, Roma, Kelt ve Anglosakson inanç ılünvasını eksiksiz ele almasının yanı sıra A.sya, Atrika, Amerika ve Okyanusya'nın yerel halklarının az bilinen kültür ve inanç riğelerini; tek ve çok tanrılı dinlerin uygulama, biçim ve sembollerini; Karagöz, Köroglu, Deıle Korkut ve Kral Arthıır gibi efsanevi karakterlerin arka plan ve yardımcı unsurlarını tanım- layarak amatör mitoloji tutkunlarından akademisyen yazarlara dek tıim araştırmacılarm başvuru kaynağı olnıayı amaçlıyor. Theano-lstanbullu Dişi Kurt/ Lena Manta/ Çeviren: Mustafa Fotumacı/ Apollon Yayıncılık/ 368 s. "Rum güzeli Theano ve ailesi, Varlık Vergisi ve azınlık olma- nın sıkıntılarına rağmen tstan- bul'da huzurlıı bir yaşam sür- mektedir. Ta ki 6-7 Eylül olaylarında ugradıkları bü- yük saldırıya ve zarara kadar." Yıınan yazar Lena Manta'nın, Rumların, tstanbul'da başlayıp Atina'da devam eden dramını anlattığı kitabı "Theano" Yuna- nistan'da aylarca liste başı oldu. Dogup büyüdügü ts- tanbul'u "dünyada benzersiz, tek, büyüleyici, eşsiz ve mııhteşem kent" olarak tanımlayan Yunan yazar Lena Manta'nun bu yapıtı, Mustafa Fotuma- Q | s.-ff;;. \ • (15-21 Şubat2010) 1. Einstein Bulmacası/ Jeremy Stangroom/ Domingo Yay. 2. Sadakat/ Inci Aral/ Turkuvaz Kitap 3. Kayıp Gül/ Serdar özkan/ Timaş 4. Küçük An/ Chris Cleave/ Pegasus Yay. 5. Yavuz/ Okay Tiryakioğlu/ Timaş Yay. 6. Ali ile Ramazan/ Perihan MağderV Doğan Kit. 7. Muz SeslenV Ece Temelkuran/ Everest Yay. 8. Iki Darbe Arasında/ Iskender Pala/ Kapı Yayınları 9. Hangi Dünya Düzeni/ Banu Avar/ Remzi Kltabevi 10. Anneler ve Oğullan Için Bir Fincan Huzur/ Colleen Sell/ Arkadaş Yay. IHemii KıUıbev ııııı ÇOK S;ılaı»ar' lıstesı ırıternel sıtesınden alınmışlır.) SAYFA 30 (15-21 Şubat 2010) 1. Küçük An/ Chris Cleave/ Pegasus Yay. 2. Kayıp Gül/ Serdar özkan/ Timaş 3. Iki Darbe Arasında/ Iskender Pala/ Kapı Yayınları 4. Aşkın Sanal HallenV Canan Tan/ Altın Kitaplar 5. Muz Sesleri/ hce Temelkuran/ Everest Yay. 6. Sadakat/ Inci Aral/ Turkuvaz Kitap 7. Aşk/ Elif Şafak/ Doğan Kitap 8. Ali ile Ramazan/ Perihan Mağden/ Doğan Kitap 9. Kayıp Sembol/ Dan Brovvn/ Altın Kitaplar 10. Ay Hırsızı/ Sunay Akın/ T. Iş Bankası Kültür Yayınları (18-25 Şubat 2010) 1. Cumhuriyet-Türk Mucizesi/Turgut özakman/ Bilgi Yay. 2. Bak Ben Sana Anlatayım/ Güngör Uras/ Doğan Kitap 3. Türk Yahudiler/ Bilâl N. Şimşir/ Bilgi Yay. 4. Şu Dağın Ardı Iran/ Meltem Vural/ Cumhuriyet Kitaplan 5. Asi... Asi/ Ayla Kutlu/ Bilgi Yayınevi 6. Aşk/ Elif Şafak/ Doğan Kitap 7. Sadakat/ Inci Aral/ Turkuvaz Kitap 8. Bu Dinciler O Müslümanlara Benzemiyor/ Soner Yalçın/ Doğan Kitap 9. Küçük An/ Chris Cleave/ Pegasus Yay. 10. Muz Sesleri/ Ece Temelkuran/ Everest Yay. (15-21 Şubat 2010) 1. Musalla Taşında Türkiye/ Hulki Cevizoğlu/ Inkılâp Kitabevi 2. Aşkın Sanal Halleri/ Canan Tan/ Altın Kitaplar 3. Muz Sesleri/ Ece Temelkuran/ Everest Yay. 4. Einstein Bulmacası/ Jeremy Stangroom/ Domingo Yay. 5. Anneler ve Oğullan Için Bir Fincan Huzur/ Colleen Sell/ Arkadaş Yay. 6. Kayıp Sembol/ Dan Brovvn/ Altın Kitaplar 7. Ali ile Ramazan/ Perihan Mağden/ Doğan Kit. 8. Ruh ve Yürek/ Maeve Binchy/ Doğan Kitap 9. Iki Darbe Arasında/ Iskender Pala/ Kapı Yaymlan 10. Velevki CiddiyinV Gülse Birsel/ Turkuvaz Kit. C U M H U R İ Y E T K İ T A P SAYI 1046
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog