Bugünden 1930'a 5,432,777 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

KİTAPÇI A. Akal, M. Yener, Ç. Gündeş, N. Yılmaz Çocuktarlçin:Çtzlm Teknikleri Haariayan: Ftosa M. Curto/Tûrkçeleşb- ren:FadhErdogan/ Mavlbulut/2009/ 96&/6+yaş "Kolayca Uygula- nabilecek Yüzden Fazla Alıştırmayla Adım Adım Çizmeyi öğreniyoruz" diyor kapakta. Acaba doğ- ru mu? Herkese resim çizdirebılır mi gerçek- ten? Hemen kapaktaki fareyle başladım... Evet evet oluyor. Peki hayvanlan çizebikjim diyelim, ya insanlan? Işte yusyuvartak bir kafa çizdim. Nasıl anlatacağım kızgın mı, üzgün mü? Mutlu mu, neşelı mi? Ya kuşkulu olmayı, ürkmeyi, alaycılığı nasıl ifade edeceğim çizgi- lerie? Çok kolaymış meğer! Bu kitap, benim bütün kuşkulanmı giderdi. Bu kitaptan öğrenerek, her tüıiü figürü çizmek mümkün. Elbette resim yapmayı her öğrenen Van Gogh olmayacak ama resme meraklı ço- cuklara cesaret vermek, resim yeteneklerini geliştirmek için birebir bir kitap. Peri, trol ya da büyükanne mi çizmek istiyorsunuz, kitap nasıl çizileceğini gösteriyor. Bir sürü hayvan: Sincap, ördek, kaz, kirpi, geyik, kurt... Doğa ile ilgili aynntılar: Yapraklar, ağaçlar, çiçekler, meyveler... Masal karakterierî: Cadılar, büyü- cüler, krallar, cüceler... Daha neler neler. Ev çizin, şato çizin. Insanfigürieriçizmekte zorla- nır kimisı. Ayak, göz, burun... Yüze verilen ifa- deler... Kitabı hemen alıp kendi resimlerini çiz- mek için hevesleniyor insan. Tamam, bu kitap çocuklar için hazırlanmış ama resim çizmek isteyen büyükler için de buyüleyici... Kitabın arka kapağında şöyle yazıyor "Bu sevimli kitap yalnızca resim konusunda çok özel bir yeteneğe sahip olanlar değil, bir şey- ler çizmeyi seven, çızginin, desenin, rengin büyüsünden hoşlanan ama bu konuda eline karakalemi, fırçayı almaya cesaret edemeyen tüm çocuklar, hatta yetişkinler için." Haydi herkes resim yapmaya... Baloncu Dede veüç KûçükYaramaz Yazan ve Reslmte- yen:FeridunOral/ YKY/201(l/32sy4- Peri bacalan ülke- sinde geçen öyküde, küçük kuzu, küçük oglak ve küçük kö- pek anneleriyle birlik- te mutlu bir yaşam sürer, günlerini birlikte oynayarak geçirirler- miş. Gökyüzünde bulut toplayan Baloncu De- de'yi seyrederek uykuya dalariarmış. Baloncu Dede onlara gördüğü uzak yerleri anlatırmış. Üç küçük yaramaz, Baloncu Dede'nin anlattı- ğı yerleri görmek istemiş. Ama Baloncu Dede, henüz çok küçük olduklannı söyleyerek buna izin vermiyormuş. Küçük yaramazlar Baloncu Dede'yi atlatıp balona binebilecekler mi dersi- niz? Yaramazlar için zor yoktur, onlar her şe- yin yolunu buluriar. Feridun Oral'ın boydan boya renkli resimle- riyle bezeli kitap, sert karton kapaklı. ŞaşkınCengâver/ls- met Bertan/Reslmle- yen:Necdet Yılmaz/ GünışıâıKttaplığı/ 2009/8+yaş Eski Anadolu uy- gariıklan üzerine yaz- dığı Kralın Elçisi, Kap- lan Kraliçe ve Golat Kalesi Tutsağı gibi ta- rihsel romanlaria ge- niş bir okur kitlesi edi- nen belgesel yapımcı- sı, ödüllü yazar Ismet Bertan son kitabını ço- cuklar için yazdı. Geleneksel masal ögelerini mizah dolu çağdaş bir anlatımla yeniden har- manlayan Bertan, çocuklan eğlenceli bir yol- culuğa davet ediyor. Yazar; iyi huylu, saf, ama bir o kadar da tembel olan Cengâver oğlanın birbırinden komik ve eğlenceli maceralannı sözcük oyunlanyla zenginleşen ritmik bir dille anlatıyor. Saf oglan Cengâver'in anası, oglu- nun adam olamayacağı kaygısıyla onu hayatı öğrensin diye evden yollar. Saşkın oğlan kimi iyi, kimi kötü birçok kişiyle karşılaşır. Yolu Mangır Ülkesi'ne düştüğünde, Mangır Sul- tan'ın kızı ucube Melike Hindiba'ya talip ol- mak zorunda kalır. Üstelik, kimsenin yerini bil- mediği Nah Dağı'ndaki korkunç ejderin yu- murtasını bulup getirmezse, kaz haline gel- mekten de kurtulamayacaktır... YanmGünÜlkesi AyçaNurKip/Re- simleyen: Zeynep Şekercfoğlu/ um:agVakfıYayy 2009/32s77+yaş Hem kitap hem müzik... Bu kitap, müzik CD'si ile bir- likte satılıyor. CD'de, masal kahramanlannın öyküde söyle- dikleri yedi şarkı yer alıyor. Yanm gün çalışan ülkenin insanlan, sevgi ve dostluk içinde ya- şar. Herkes neşelı, herkes mutludur. Ancak bir gün kara bir bulut güneşi örtüp karanlığı getirir. Karanlık bütün ülkeyı kaplamadan, derhal bir çözüm bulmalan gerekir. Ülkenin yönetıcısı Bilge Han, beş gönüllü çocuğa gö- rev verir. Ormandakı beş kapıyı geçebilirierse, ülke kurtulacaktır. Çocuklar ilk kapıyı ulaştık- lannda, "iyilik" konusunda söyleşirier. Kapı açılıverir. "İyilik" kapısından sonrakiler sırayla, "Doğruluk". "Çalışmak", "Bilgi", "Sevgi" kapı- landır. Çocuklar bu zor görevin üstesinden gelip Çamur Adam'ı karanlık bulutuyla birlikte yok edebilecekler mi dersiniz? Maskeli Kıraça FldanÇobanogluKap- lan/ Resimleyen: Se- mlhKaptan/TopYayy 2010/ 56 s7 7+ yaş Kıraça nedir bilen var mı? Çok iyi bildiği- niz bir balık türünün miniği... Bununhangi bahk olduğunu söyle- meyelim, okuriara süıpriz kalsın... Denizi çok seven bir yazarla çizerin, denizin altında yaşananlarla ilgili heye- canlı bir öyküsü yer alıyor kitapta. ûykü, okur- lan eğlendirecek küçük oyunlarla sunuluyor. Sürüsüyle birlikte yaşayan Kıraça, küçücük bir balıktır ama gözüpekliği ve aklı sayesinde sürüyü tehlikelerden koruyacak planlar yapar. Maske de onun buluşudur. Ama denizlerde tehlike biter mi? Nice canavariaria doludur denizin altı... Ya üstündeki canavarlara ne demeli? Deniz kirliliğine dikkati çeken öykü, Marmara Denizi'nde geçiyor. Hani balıkçılann suya oltalannı atıp beklediklen Galata Köprü- sü'nün hemen altında... Denizin üstünü biliriz de, altında neler yaşanır acaba? Kıraça, bize o yaşamı anlatıyor işte. Sular balıksız kalma- sındiye... Durmak Yok (Çocuklar veGençlerlçinŞilrter) Rıfatllgaz/ÇınarÇo- cuk/2009/63syaf yaş Hababam Sınıfı'nı tanımayan çocuk yok- tur. Ama Rıfat llgaz, Hababam Sınıfı'yla çerçevelenemeyecek kadar önemli bir yaza- nmız. öyküleri, tiyatro oyunlar, köşe yazılan, şiirieri, romanlan var. "Durmak Yok" adlı kita- bında, Rıfat llgaz'ın çocuklar ve gençler için yazdıgı toplumsal şiirieri toplanmış. llgaz, "Ya- şayıp gidiyoruz bir arada/Meşe, çam, köknar, kayın..7Bırakın kirii kentlerinizi/Biraz da ara- mızda yaşayın!" diyerek gençleri dogaya da- vet ediyor "Ormanız Biz" adlı şiirinin ilk bölü- münde. 'Türkçemiz" şiiri ise her Türk çocuğu- nun okuması gereken dizeler... Şiirden bir bö- lüm: "Annenden öğrendiğinle yetinme/Çocu- ğum, Türkçeni geüştir/Dilimiz öyle güzel ki/Durgun göllerimizce duaı./Akarsulanmızla coşkulu..." Kitapta, Rıtat llgaz'ın otuz beş şiiri yer alıyor. Kardeşlige, dogaya, banşa, sosyal dayanışmaya, var olmaya, toplumsal gerçekli- ğe işaret eden şiirler... • GÜLSÜM C6NGİZ KİTRPLIĞI BÜVÜVOR Okumo Zevkine ve Vaşama Sevincine fltılan İlk fldımlar İlk 5 kitap elyozısı ile 8. Bursa Kitap Fuarı Salon 4, 505-B'deyiz... GÜLSÜM C€NGİZ'İN SRV ÇOCUKTflN ÇIKflN DİĞ6R KİTRPLfiRI Kelebek Kitoplor Vaşama ve Düşlere Konat flçan Kitaplar 10 kitop Nilay Yılmaz • Istanbul Bllgf ÜnlversHasl • Inönü Cad. No: 28 KuştepeV Istanbul Tal: 0216- 38117 50 www.nilayyllmaz.com • slhlr1idegnekcumhuriyet0gmall.com Tomurcuk Kitoplor Okuma Sevgisi Çocuklukta Tomurcuklanır DOİUMÛÜNÜ ARMA&ANI Y a y ı n c ı l ı k t a 3 0 S A Y g ı n Y ı l S S GenHDı#t«ıı:SıyOi)ılmLld.Ş«. Aı*nC«ıs«ı«)«ıısn«i Sı/WTOHSÜHS» 0niiniHti|:an.H|Uup.cMi'E4lıiı.dqiıinfuıkmpıom YAYINLARI C U M H U R İ Y E T K İ T A P SAYI 1046 SAYFA 29
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog