Bugünden 1930'a 5,432,496 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

EJ eklcmclcrlc ve ılfftijjikliklcrlf IWı'da ycrmlcn yayımlanmış. Hirinci kişi ag zınılan ikinıi kişıyc VOIK-IID oııılı lıiı k<> nıışma, karşulakinin soylt-ıııifiin uktarılına ılıftı ııncak ılolaylı hiçimılc anlaşıldıtiı l>ir hi<,imi var. Ya/arın ıla bt'lirtlifti nü>i Ycr.ıl ııınhın Nollnr, Düşiiş, ILınunl.ı liir Nokta Hİbi anlatılarla oriak yönlor laşıvor. l^iı-ıı likli, sahici, mcrak ııvanılıiki \v cliüjiiıulii riirii l>ir ic yolcıılıık. İK-lki ılc bir i«, lıcsap laşma... Bu yapıt, Türk y.ızınının cıı öz^ıin (imeklerimlcn hiri sayılabilir. U<,iincü romanı Hıyık Sövlcncıvi, sonraki claha kapsanılı, cok cksı-ıılı loınanl.u öıııcsi hir j»«\iş romanı. AsktTılcMi ılöııcıı (aınıali Kırık<,'i'nın ıızaılı£ı veolay hâlinc f»eli'iı ı-ş siz hıyığıııın öykiisü. Tahii ki bıvık aıılalılır ktiı kasalıadaki ınsaıılar, inanışjaı, ilişkilcr, Cunıali'nin kı-ıuli Kclgitli'ri vo ^vlişkileri, lıızla lıajik bir sona yürüyen l>ir öykü bagla- nıııula romanlaştırılmış,. ()layı takip ı-tleıı okur icm ic ^rıilinıiıı ılii^nifnıi'si w süıvkli mcrakı İH-slcıııcsi gibi olunılıı üzclliklcri var. Aııcak csas önt'inli o£csi bir kişıııin liı yık saplaııtısından yola ı^ıkarak insanlık, topluın ıliizeni w insan ilişkilcri hakkıtula tleğişik lanımlamalaıa giılilmcst. ViUamlaş diizcyindc olnıasa ıla rahatlıkla okıınan iyi hir roman Hıyık Sövlcıuvsi. BİR KUŞAĞIN TRAJEDİSİ Dördüncü romanı IV92 larihli l'eygam- herin Son Heş (îünii. Tartışmalara yol nc nıış, solıuları elcştirıliği gerekvesiyU' Iııilırl alınmış bıı roman, Yiiceİ'iıı en öncmli ya pıtlarııulan biri. Dcvrimci cızaıı Kalınıi Son mez'in (,'oaıklu£uıulan Ivlınıi Ciiilmc/ ik" arkaclaşlı£ımlan haşlayıp, iinivi'rsitı* yılları na vc sonrasına uzaııan I-Vriılo ilc tanışması, cvleıımusi, çocugıı vc sorırasınıla torıınuyla yaşaılığı ilişkilcr son clcrccı- ironik vc akıcı bir ılilli" anlatılıyor. Takma aılı "peynanı- her" olatı ılevrimci ozaıı K;ılınıi Sönmcz vc yakın arkaılaşı, i^ lıayalnula lıızl.ı yüksclmiş l'olımi Ciiilmc/.'in paralcl övkülcri, âşık oluşlaıı, u/aklıkları, ycniılcıı btılıı^malan gihi izlcklcrlc sürcn roman: lıir kıışa£m lıa jcılisini ^o/.lcr öniinc scriyor. Sıirckli jjtizal tıııa alınıp 'tabııtlııklanla yainıayı' ılcvrim ciliğin lıir nişancsi olarak gorcn, hayali lıir dcvrimin pcijiıulc ko^an vc sontııula ırajik hir soııa tılaşan hir ozaııın öyküsii. Ulkc mizde nc yazık ki ümmctçi çcrccvcyi a^a mayan hazı sol çcvrclcrin kcskin hir clcştiri si olmasının yaııııula, Türk ınsanı iizcrine ılc ıliişüntliirikii, ö/güıı yaklaşımlar iccri yor. Bcllcğc kazınan; ralıaisız «liıi vc aytıı zamaıula zihin açıcı bir roman olılugu soy- lcnchilir. YaLın, l'cygiinıhcriıı Son Hff Cuı/ııı'ııılıiı sonra yazılıııış yazann cn haciınlı kitahı. Bilgisini ansiklopcılilcrc horçlıı, tııhal, silik, İHMfiiksiz Yusııt Ak.su'nıın çok yakın sını! arkaıla^ı Yııınıs'ıın ölümüylc l>aınlvı^ka yo nc cvrilcrı ya^amının öykiisü. Arkaıla^ınııı kııramını pek ılc gcliştirmcdcıı çcvrcsinin ılayatlı^l iinlti vc kı^illcr yapan ılilhilinııi Ak.sıı'nun yalan iizcrinc kınulnıuş ya^amı nırı ılcfti^ik ıliizlcm vc katnıanlarıyla iulc lcnmcsinc davanan roman vcr ycr icmposıı ılii^nıcklc hirliktc il^i çckici utısıırlar harın ılırıyor. "İnsan nc kaılar kcndisitlir. nc ka ılar ıliija j»öıv avarlanmı^, cscn riiz^ârla hi çimlcncn hir varlıkıır" sornsıııuın mınatun tcnıcl izlcj*i (ildıığıı söylcnchilir. Hiilüniinc hakınıa akiti vc ıcııkli hir nnııan Yuhuı. Yalan kavranunın lünı insan ili^kilcrindckı clkisi hclki Avkırı Oykülcr vc l'cvfiutnhcrin Son liif (ı'ıınif'ıulcn sonra ılk kcz hıı dcııli açıkllkla oılaya kdiıımış. Kıınırıı ilc Kııınnı yazann 20()'> yılıııda yazdı^ı. cijyanın ^ündclik ya^amdaki cgc nu-nliği soi'iınıınıı, ki^ili^inıizcclkisiııi, in saııı laıkında olmadan icınc alı^ıııı aıılalı yor. Köydcn, lıic (anımadl^ı sylırc hir kapı cının c<ji olaıak ^clcn Kıunnı'nun lıajik hir soııa yüriiycfi ilfjinı, öykiisü. Kcııllilc^mc, kcnllcrc ^öç cdcıılcriıı sorıınları, kinılik arayı^ı yan nıotillcrini dc l)aıındıııv(ir. D.ı lıa öıuckilcrdcn l.ııklı hir çcvıcniıı cok ha şarılı gözlcnılctiylc dolıı hir öykiisü var. ' l'ıına I laııınf, 'IVhlivan', 'Hcccp Hlcndi' f>ihi yan karaklcrlcriıı cok dcriııliklc oriaya komıldıı^tı hıı roman ılcj^i^ik dii/.Icmlcnlc okıınahiliı. Kıımnı ki^iligi di^cı romanla rıııdaki h.ışk.ııaklcı lcı ı;ıhl insanın divlc dokııııahilcıc^ı olçiidc sahici. iz hırakaıı vc insatıın iciııc ı^lcyiıi <>lciidc iyı ınlclcnınış. 1 .svav.ı tcslim olaıı. oıııın ^iulünıündc yilip uıdı-ıı ^ününıüziin siıniklcııcıı, hılııuı olıı>j ın.ııııış ıns.ınlaıınııı lıajik öykiisü... ()lay oıyıısıı. mcrak ııy.ındıru ı olaylaı ziıuiıi, lcıııposıı vc şclınıı kcııarınıla vasavan ın sanlara gcrçckçi hakışıyl.ı cok kalmanlı. lıü zıiıı vcriıi hir kom.ııı Kııınnı ilc Kııınnı. Yazann son romanı 20()(ı larihli (iökdc lctı. Iki hin yciıni^ üç vılıınla n ı V", üıılii hiı avııkal ('.an rczıan'ııı /cıı^in ıııiilcalılıil müijlcri.si Tcıncl Dikcr'ın l.st;ııı[>ııl'ıı Ncw York a hcıı/.cı ^ökdclcnlcılc doııalıua pla tıınııı içiııdc, adalcliıı özı-llcsjiıilmcsinc yol açan hir ılizi ^dişrııcnin icitıc ^irtııcsinin anlatıldı^ı hir roman. Mcılya poliıika ara sındaki cıkar ilişkilcıi, gclcııcksiz vc ılcııc limsiz hir loplıımıııı oradan oraya savnılıı (jiınıı (iaıı Tczcan. yaıdımc ısı Sahri Scrin, Başhakan Mcvliiı Doj*an, nökdclcnlcrc cvi- ni satnıayarak dircncıı I liknıcl I loca vc o^ lıı Amcrikanla^mı^ |olın Smiıh aracılığıyla anlalan bir distopya olarak dcficıicndirilc bilccck roman, toplumıııı ^clctc^i iizcrinc k.ıramsar öngörülcrılc hıılıııuıyor. Hıı ro- man da loplıımsal dü/.lcmdc siirc ^idcn bir yalanın, hiitiin ili^kilcıin çıkar karşılıgı kıı- rııluşıınıın yalın hir anlatımı... I Iclikoptcı - lcrlc scyalıal cılcn ıns.ınlaı, nidcıck ılalıa kiiit'ük hir azınlık cliııdc loplanmı^ scrmayc nin basını, ikıidan, i^ çcvrclcriııi limıüvlc clkisi altına alı^ıııın drı ınlıklı hir aıılalımı. (iörüldü^ü nihi I alısin Yiiıvl'in romanla rı hirbirindcn cuk larklı çcvrclcri, dcrinlc- nıcsinc, ironiylc. ycr ycr aıimasız ^özlcnılcr lc vc kcııdinc öz^ii ^i'lişnıiş hir hiçcınlc in ccliyor. Türk cdchiyalıınla KÖriilmi'si zoröl çiiılc hir ccş,itliligiıı, dc)*i^ik çcvrclcrin anla lıldıgı romanlarının lıcpsindc hizc vc insaııa dair ipııçları hıılııyoııız. llcnı hclirli lczlcrc olıııUılmıı^ vapıııtı kijjilcri, lıcııı hicinı, söz ııik ovıınlarıııı rcddcdcıı Yiiıvl, insan vc ona ail dcj>cıicıi ycıcl rcııklcrlc cvrcnscl ro ıııaıı olanaklarını haşanvla hirlcijlircrck yazı nımızın oz^ıiıı vapıllarına iınza atmış olıı yor. BAŞARILI VE KALICI YAPITLAR Birco£u, l'ahsiıı Yiiıvl'in klasiklcı için söylcıli^i gibi cok kcrc okıııııılması pcıv- kcn, başarılı vc kalıu yapıllar. Yiiceİ'iıı hiri kiminin ıli^cr hir nzgıın v.ıııı olaıı ılcncmc- clc^tiri kilaplarınııı ayrı hir yazıya kotuı ola bilccck kaılar dc£crli oldıığıımı bclirlmc dcn ^cccmcyiz. Talısin Yiiıvl günüınnz yazınının ^cıck lirdiği donanıma, kcııdinc öz^ii hiccrııc, ya raiıcılığa, dil konıısıında tıuzliğr salııp bir roman vc öykü yazaıı. ()kıııu ko^ııllavan, dar kalıplar içinc lı.ıpscılılnıiş dogrııları sıı n.ın hir ronıanıı ılcgil. Kıınıın k.ıışı kul hıında dıııaıı, lüııuivlc hicinı, söz oyıınları vc özgüıı luıltı^lara indir^ı-ıımi^ içcrik.siz ya pıllara da çok ıızak dımıyor. ()kııra son ılc rccc ınandıiki, lıılaılı kıırgıısal hir ılünva sıınarak lıcm yazııı zcvki almasını sa£İayıp lıcııı dc kcıııli çöziimlcriııi ıırctıııc olana^ı sa^lıyor. ()lması ^crckcni okıırıın kciıdi ça hasıvla hıılması, s.ı^laın vc nüvcnilir ncıvk çclcrlc hıın.ı ııla^ıııası için yclcriıııc ipııcıı la^ıyoı biiuin yapıll.ırı. (iünümü/ 'slar' sis lcnıindc hiıçoklarııım kısa sürcdc popülcr olııp, sonra da siliıulip.i kısır yazııı ortamın da, arkasina hiiyiik scınıayc ^iiçlcrini, lckcl düzcninin ı'ulıil vc yayı^ınlık sıl.ılıını alaıılara karşı yazınla dircncıı lıas hir romancı Talı siıı Yiiıvl. ()zclliklc l'cvg.ımhcrin Son Beş (ı'ıı/ıı/. ViUiitnLıti, Avkırı ( Kkiilcı hiıcı haş yapıl nilcli^indc. '/.anıaıı siiz^cı'indı-n K l \'P klasik olaıak, zcııgin vc csiclik açıdaıı üsi düzcy nıctinlcrc kcııdı dilııııizdc ıılaşin.ı şansın.ı salıihiz. I'alısin Yüıd'ı okıımak düııva vazınııiılaki vokıılıı^umıızıın cn hc vcıaıılı, clı vcıimli vc hizc çok scy kalacak izlcklcrindcn ol.uaklıı. Hıııua çüıinııii^lük, alılak dısjlık aıasında hoylc hir yazarııııız olılıı^ıı için scvinç ılııvmalıyiz. • BERFIN BERFIN BASIN YAYIN VE TIC. LTD. ŞTI. Cağaloglu Yokuşu, Evren Han No: 29 / 62 34112 Cagaloğlu / istanbul Tel: (0212) 513 79 00 Faks: (0212) 512 37 20 berfin@berfin.net berfinbahar1995@hotmall.com Y^ A V J ^ ^ T A 1? T Toplumcu ve Aydmlanmacı Bir Çizgi. CAZİM GÜRBÜZ Kartal Gözüyle Laikiik Araştırma-inceleme, 218 Sayfa, 13 TL CAZİM GÜRBUZ KartalGözüyleLaiklik- Tanımlanamadığı soylenen laıkliğin gerçek tanımı - Dın ve devlet, dın ve dünya işleri tartışmaları - islam. akılcılık, laiklik, İmamı Âzam. Imam Matûridi ve Atatürk - "Birey laik olmaz. devlet laik olur söylemi" ve "laikçilik" - Din istısmarı. din'in siyasallaşması ve islam Devleti ütopyası - Dıyanet işleri Başkanlığı kaldırılsın mı? Laik devlette böyle bir kurum olur nıu? - Egemenlık (Hakimiyetj kavramı ve laiklik • Tutarlı laikler, islamiyet'i iyi bilenler arasından çıkar - Laisizm bizzat Müslümanlığın da kurtuluş dâvâsı idi, öğretemedik - Türk Cumhuriyetleri de Atatürk laikliğine sarıldı, Orta Asya'ya Diyanet modeli önerisi. • Laik olmadan mılliyetçı olmak miımkün mü? - AB ve ABD'nın Atatürk ve laiklik duşmanlığı - AB Anayasası'nı kabul edersen, laiklik işte o zaman elden gidecek. FAİK BULUT HasanSabbah GerçeğiAlamııt Piri Hasan Sabbah'ın gerçek öykiisiı. Hasaıı Salıbah, Öıııer Hayyaın ve Nizaınülmülk ıle hıç okııl arkariaşı olmadı Connfîl hıdaıleıı tiiyc bıı öıgül hiç kıırıılmadı. HaşMaşileı (afyonkeş) Alamııt Kalesi'nde asla baımmadılar. Sahte Cennet kesinlikle yaşaıunadı. Marco Polo. Alanıul Kalesi'ni hiç görmedeıı yazdı Gerçek Hasan Sabbah kımdıı, ne yapnııştıı? Alanıul Kalesi ıle sahte cennet etsanesinin aslı astaıı nedir? Alanuıt Kalesi. lüm dûnyaııııı netretını nasıl topladı? "Atynııkeş kalılleı" (Ha^aşıler) deyınıi niçiıı giınııııııı/dnkı ınsanlaıı lııle yaııılgıya düşürıiynı? Bıı sorıılan yanıtlayan eser. Hassan Sabbah hakkında ııydurulnıuş efsaneleri içeıen piyasa malı tüm Kitaplara bilımsel bir altematif niteliğinde. Maçlılar ve Ortodoks İslamcıların Hasan Sabbah yamiaslaıı hakkındaki karalarna ve iltiral.irını belgeİBfiylfi ortaya çıkaıan bıı kilap, Türkıyede çoka/bılınen Isnıaıli lue/hebıııın gı/eıııli taıılıinı açıklıyoı. Batıııılık ıle tasavvufa gideıı ılk kapıyı a.ralıyoı Bu kitapta, aynı /amaııda Hasaıı Sabbah'ın islamda özgürleşme. eşitlik ve kardeşlik fikrıyatının nncülleri ve aıdıllaıı olaıı eşitlikçi deıvişaıı curuhııriyntlcrinin tıikayesi dc anlatılıyor. Araştırma-lnr.elenıe, 351 Sayla, 15 TL LÖTFF KALELİ Acılı Yaşam Roman. 272 Sayfa. 14 TL LÜTFİ KALELİ Acılı YaşamYaşamlaıın paıçalanışını. paıçalananlar çoğıınlııkla aıılayama/laı. Doğmatık kalıpların saııp satmaladığı kimlikleıinden sıyrılarak, topluın ıçınde birey olnıayı kavıayabilnıek akla. bilime dayanan eyleıtı gerektirır I küiiüinik ve sosyal gelişmelerin çarpıklıgı, koyıı köylüyü «tkiledigı kadar buııun sürecınde doğal olarak kentı ve küiıllıvı de etkileı. Bu etkıleşiııı çoğunluk ıçııı acılı biı süıeçtir. I ııtfı Kalelı, Acılı Yaşam adlı romamııda. yıınccl geıçoklcılı, 1 ıl.ıyılınay.i yıız tııtaıı bir Aııadolıı koyıiııden. 'taşı tüprağı .ıltın' denılen istanbul cehennemine /orakı göç dramını ve ılegışen insan kimliğiııın lıangj evreleıden yeçebilticeginııı ip uçlarını vernıcktediı bi/e. Yaşam kavgasının erdeıni ve bıı kavgadaki larklı yol ayrımlaıı. IfMİiMiıı/ bir aşkın geıgetındi! dokıınurken, yalın bıı aıılatımm estetığıyle aktarılıyor nkıııa Kıtap boyıınca süıegideıı Acılı Yaşam. yaşadıjjımı/ am.ı gnııııemıvliklen geldiğinıi? ya da unııttııguınıı/ hırçok gerçegı. aşkın ve direnışin anıansı/ kavgası eşiıgınde yenidnn gö/ler önüne seriyor. YENİ ÇIKAN DİĞER KİTAPLARIMIZ Arif Tekin / Kur'an'da Kadın ve Hz. Muhammed'in Hanımları, 14 TL Arif Tekin / Sumerler'den İslam'a Kutsal Kitaplar ve Dinler (2. Baskı) 14 TL Turan Dursun / "Evren" Bir Şaka mı? (2. Baskı) 11 TL Ahmet Kerim Gültekin / Tunceli'de Sünni Olmak, 20 TL K i t a p ç ı l a r d a . . . C U M H U R l Y f l K İ T A P S A Y I 1 0 4 6 S A YI A 19
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog