Bugünden 1930'a 5,439,331 adet makaleKatalog


«
»

R | ckli'mclcrlf vc ılfgişikliklrrk* l'W6'ıl;i ycniılcıı yayımlunmı;. Hiriıui kişi np, zındaıt ikiıui kişiyc voıulcıı cııılı lııı ko ıııışma, karşklakinin söylcnıiııiıı aklarılni:! tlıftı arıcak ılolaylı bi(,-imılc- aııLı^ılılı^ı l>iı hi(, - imi var. Ya/arın ıla İH-liriıi^i fjil>i Ycral tınJıin Notlnr, l)üşii<<, Hariimla Hir Nakta gihi anlatılarla orıak yoıılfr laşıvoı. l^-icıı likli, sahici, nıerak uvaıulırın \r (lüşiiıulii- riirii l)ir iç ynlaıluk. lu'lki ılc lıir iı, lıosap laşıııa... Hu yapıt, 'l'iirk v.ı/ınıııııı ı-ıı (iz^iiıı öriH'klfrintİL'iı hiri saytlal>ilir. U^iinıü rotnanı liıvık Söylcınvai, sonnıki ılalıa kapsaınlı, (,ok cksi'tıli roıu.ınl.ıı ünıvsi lıir j>ı\ii} romanı. Askmlon ılöncıı (lıımali Kırıki^ı'nın ıı/aıııgı ve olay lıâliiH- nck'tı eş- siz hıyı^ının öykiisü. T.ıhıi ki liıvık aıılatılır ken kasalnulaki iıısanlar, ınanışlar, ilişkilı-r, C.umali'ııin kcıiıli pı-İKİtlı-ri vı- ^vlişkik-ri, lıızla trajik lıir soını yüriiycn hir öykıi hafila- mııula romaııhıştmlmı;;. ( )layı l.ıkıp c-dcıı okıır i<,-in i<,- ^-riliıııiıı ıliişııifiıu-si w siirekli mtTiikı bfslcmi'si gibi (ilııınlu ıi/cllikk'ri vıir. Ancak ı\sas oncmlı ögcsi hir kişiııin lıı yık saplaııtısırulan yola <,ıkarak iıısanlık, loplıım Jü/oni vc ins.ırı tlişkilcri hakkırula ık'^işik tiiııınılanıalara gidılmc-si. Vatiiınkış diizoyinılf olmasa ıla rahallıkla okıuıaıı iyi hir roman liıyık Söyltinvsi. BİR KUŞAĞIN TRAJEDİSİ DördüiK'ü rotnanı 1992 tarilıli Pevgam Iterin Snn Beş (ninii. Tartışmalara yol at,' mış, solculan i'lcştinliği ni'rck^vsiyk 1 İK-ılel alınmış hu roman, Yücel'iıı en önemli ya pıtlarındaıı hiri. Ocvrimci nzan Kalıını Soıı tnez'in (,'ocııklıı^tııulaıı Felımi (iülnıcz ik- arkaılaşlıjiıiHİaıı haşlayıp, IMIIVLTSİII.- yılları na ve sonrasına ıı/aııan l'Vıiık- ik' tanışmusı, L'vİLTinifSİ, çocıı^ıı vc som.ısMKİa loruııııyla yaşaılıgı ilişkik't' sıııı ılm-cv iroııik w akuı hirdilk' anlatılıyor. l'aktııa adı "pcygaın IXM" olan ık-vriımi ozaıı Kahmi Söıımcz vv yakın arkada^ı, i^ lıayatııula lıızl.ı vıiksclmı^ Ivlınıi (iiiltnc/'in paralol oykiilcıi, â<jik (ilıı^ları, ıı/aklıkları, yı-ımleıı hıılıı^ınaları ^ihi i/lc'klı*rlc siiron mnıatı; hir kıı^ı^ın lıa jcdisini gözk-r önıitn.- sfriynr. Siirckli p>zal- tına alınıp 'tahutluklarda yainıayı' dcvrinı- cili^in hir ııi^ancsi olarak KÖrcıı, lıayali hir ılı-vrinıiıı pesjitnk- ko^an ve sonıııula irajik hir sona ulaşan hir o/.anın oyküsü. Dlke mizıle ne yazık ki ihiımct<,i çeı\weyi ajja- mayan hazı sol (,'cvrckTİıı kcskin hir ck^jtiri- si olmasının yanııula, 'l'iirk iıısanı ü/critu- ılc diişürulürücıi. (iz^ün yaklaşıııılar i^vri- yıır. Bt-lk'^c ka/.maıı; ralıatsız cılici vc aynı /amanda zılıııı M,K\ hir roman oklu£ıı söy- k'iu'hilir. YaİMi, l'cygnıııbcrin Soıı /it"j CVürnj'ndon sonra yazılnıış ya/aruı cn haciınli kıiahı. Bilgisini aıısiklopoılılcıo hor(,'liı, lıılıal, silik, hi'ccriksiz Yıısııl Aksu'nıııı \ok yakın sınıf arkada^ı Yıııuıs'ıın (iluıiHivlr hamhaşka yo IK- (.•vrilt'iı ya^aınının (iykıisıi. Arkada^ıııın kııranıını pck dcKclijjlirnıcık'n çcvıvsinin ılayattıgı iiıılii vc kc^iilcr yapan dilhilinui Aksu'nıııı yalaıı tizcrinc kııııılmuş ya^aıııı nın dcgişik diizk'm vc katmanlnrıyla irdc lcrımcsinc dayanan nnııan vcr ycr icmposıı düşıiK'klc hirliklc il^i vckifi ımsııılar harın dırıyor. "tnsan nc kadnr kcıulisidiı. ııc ka dar dışa KÖrc ayarlanmış. cscn riiznârla hi çimlcncn hir varlıklıı ' sonısıınıın ronıaııııı lcmcl izlc^i oldıı^ıı s<>ylcnchilir. Hüliiııüıu' hakınca akıci vc rcnkli hir rnrııan YnLın. Yakın kavraınının lıiııı insan ili^kilcriıulcki clkisi hclki Aykırı Oykiila' vc l'cyfiamhtTİn San licş (rViıııı'ndoıı sonra ilk kcz lııı dcıılı acıklıkla oılaya koııııuı.';. Kunırıı ik- Kıınıııı vazarııı 200") yılıııda yazdığı, cşyaııın giiıulclik va^aıııdaki c^c rıu-Mİifii soııııuııııı. kışili^imızc clkisiııi, in saııı larkııula olm.td.ııı iciııc .ılı^ını anlalı voı. Köydı-tı, lııı, lanıııı.ıdı^ı şclırc hir k.ıpı nnın r^ı olarak f.rlcıı Kıııı11ıı ıııııı lıajik hiı sııııa yüıiivcıı il^ınc iiyküsii. Kcıulilcşıııc, kcnılcrc p,i\ cdcıılcıin soııınlaıı, kiııılik arayı^ı v.ııı ınıılıHı-ıını dc hanndınvor. l)a lıa öııcckilcnlcıı larklı hir çcvrcniıı çok ha şarılı nözlcınlcriylc dolıı hir öykiisü var. 'Tıına I laıııın', 'IVlılivan'. 'Kcıvp lllcndi' ^ihi yaıı karaktcrlcriıı çok dcriııliklc oılaya koıııılılıif.ıı hu loıııan ılcj^i^ık ıliizlcnılcrdc oktıııaliiliı. Kııınrıı ki^ili^i di^cr ıoıııanla rındaki ha^kaıaklcılcr ^ihi ms.ınııı cliyk- dokıınahik\c^i ölçiidc salıiıi, iz hırakan vc iıısanın içiııc ışlcyici ölçüılc iyi inlı-lrnnıı.ş. l.şs'ava lcslinı olan, otııın uütlımuiıulr yııip f>idcn ^ününıüziiıı siiriiklcıu'iı, hilinci olıış ııı.ıınış insanlaıınııı lıa|ik öykiisü... ()lay (iı^ıısıı, ıııcrak uvaııdıikı ol.ıvlaı ziıııiıi. lcıııposıı vc şclırm kcııaııııda ya^avan in sanlara ^cıçckçı hakışıvl.ı cok kalrııanlı, lııı zıiıı vcriı i hir koıııan Kııuını ilr Kııınrıı. Yazaıltı soıı romaııı 2(K)d larilıli (ioktlc lcıı. Iki hin yclıııi'; üc yılıııda ncçcıı, inılü hir avııkai (laıı rczıan'ııı zcnjjın ınüicalılıil ıııüşlcrisı Tcnıcl Dikcr'iıı Isianhul'ıı Ncvv York'a hcıızcr ^okdclcnlcılc donalıııa pla ııınııı içindc. adalctiıı özcllcştiıilnıcsinc yol açaıı hir dizi gclişmcnin içiıu' ^irıncsinin anlallkllgı hir roman. Mcdya pulnika ara sırulaki çikaı ilişkilcri, ^clcncksi/ vc dcııc limsiz hir toplunnm oradaıı oraya savrıılu şuıııı (iaıı lczıan, yardınuısı Sahri Scrin, Haşlıakaıı Mcvlül Doğan, ^(ikdclcnlcrc cvi ııı satnıayarak tlircııcn I likrncl I lota vc oj* lıı Amcrikanla^nu^ Jolııı Snıitlı aıaı'ilığlyla anlatan hir disiopya olarak dc£crlcndirilc hilcıck roman, toplumıın f;clccc^i üzcrinc karamsar öngörülcrdc luılıınuvor. Hu ro- man da (oplumsal düzlcnıdc sürc giden hir yalaııın, hülün ili^kilcrin çıkaı kaı^ılıgı kıı rulıı^ıınun yalın hir anlaiımı... I (clikopıcr lcrlc scyalıat cılcıı iıısanlar, ^idcıck daha kücük hir azınlık cliıulc loplanııııs scrmayc- nin hasını, iklidarı, ı^ ccvrclcrini lümüylc ılkısı allına alışıııııı dcrinlikli hir aıılatınn. (iörüklü^ü jjilıi Talısın Yıiıcl'in roıııanla rı hirhiriııdcn cok larklı çcvıclcri, dcrınlc nıcsiııc, ironiylc, ycr vcr acımasız gözlcmlcr k' vc kcndinc özgü ncli^ıııiîj hir hiccmlc in ıcliyor. 'l'iirk cılchiyalımla ^örülmcsi zor öl çüdc hir ccşitlili^in, dcjSi^ik çcvrclcrin anla- ıılılı^ı romanlaıınııı lıcpsindc hizc vc insana ıl.ııı ipuclaıı lııılııvoııı/. I lcnı hclirli tczlcrc otıırıulmıış yapınlı kişilcri. IK-IJI hiçiııı. söz cük oyıınlarıııı rcddcdcn Yıiccl. insan vc oııa ail dc^crlcri ycrcl rcnkk'ilc cvrcııscl ro man olanaklaıını ha^arıyla hiılc^ıircrck yazı ııımızm öz^ün v.ıpılI.ırıııa iıu/.a alınıp olıı yoı. BAŞARIU VE KALICI YAPITLAR Kirçogıı. Talısiıı Yı'ucl'in klasiklcr icin söylcdiği fijihi cok kcıcokıınulnıası m.'iv- kcn, haşarılı vc kallcı yapıtlar. Yücel'iıı hiri- kiminiıı ıli^cı hir özgüıı yanı olan dcncmc ck-şliri kitaplarının ayrı hir yazıya koıııı ola hilcct-k kaılaı dc^crli oldııgıınıı hclirtıııc ıkfi RCconK"V'iz. l'alısin Yüccl güııümüz yazınınııı goıvk lirdiği donanıma, kcndinc öz^ü hiccmc, ya ratıcılıga, dil konıısıında ıiıizli£c salıip hir roman vc öykıi yazarı. ()kıırıı koşııllayaıı, dar kalıplar içiııc lıapscdilmij; do^rıılan sıı naıı hir roıııanıi dc^il. Bıııııın karşı kııl hıııula dıııaıı, lümiivlc hiçinı, söz oyunları vc<)zgün İHilıışlaıa iııdiı^cnıııiş içcrıksiz ya pıllara ıla çok ıızak dıııııvnı. ()kunı soıı ılc rccc ınandııiı i. luiaılı kııı.uııs.ıl hir dünya sunarak lıcm yazm zcvki alnı.ısıııı sa^layıp lıcm dc kcıuli çö/.ünılcrini ürclmc olana£ı sajilıvor. (tlnıası gcıckcııi okıırııtı kcıuli ça hasıvla hıılınasl, sağlaııı vc giivt'iıilir gctck çclcrlc huııa ıılaşm.ısı ıçiıı yclcıiıııc ipııcıı laşıyoı hülün vapıll.ııı (iüııümüz 'slaı' sis k'iııindc hiıçoklaıınııı kısa süıcdc popülı-ı olııp, sonra da siliıulit'.ı kısıı va/ın oriamın ıla. ark.ısına hiiyiik scrınavc ^üçlcrini, lckcl düzcninitı oılııl vc vavi'jnlık silalıım alaıılara karşı vazınla ılircııcıı lı.ıs hir romaııcı l'alı sin Yüccl. ()zclliklc l'cvg.ırnhcnn Sun Hcş (îıiıııi, Viitiiınliiş, Avkırı ( hkı'ı/rr hiıı'i ha^ yapıl ııitı'li£İu<lc. Z.ını.ııı siizf;cı ıııı lcıı n ı \'P klasik oLuak, zcnj;iıı vc cstciik açıdaıı iisi düzcv mctinlcıc kcııdı dılımi/dc ıılaşıııa s.ııısııı.ı salııhiz. I alısııı N'ıkcl'ı okıımak dünya yazıuıııdaki volculıı^ıınııızıın cn Iıc yccaıılı, cn vcıiıııli vc hızc çok scv kaiacak izlcklcrindcıı ol.K.ıklıı. IMIIK.I çııuımıı.şlıık, ahlak ılışılık aıasıııda hövlc hiı v.ı/.ııııııı/ oklıı^ıı için scvıııç dııymalıyız. • BERFIN BERFİN BASIN YAYIN VE TİC. LTD. ŞTİ. Cağaloğlu Yokuşu, Evren Han No: 29 / 62 34112 Cağaloğlu / Istanbul Tel: (0212)513 79 00 Faks:(0212)512 37 20 berfln@berfln.net berfinbahar1995@hotmall.com I N L A R I Toplumcu ve Aydınlanmacı Bir Çlzgi.. CAZİM GÜRBÜZ Kartal Gözüyle Laiklik CAZİM GÜRBÜZ KartalGözüyleLaiklik- Tanımlanamadığı söylenen laıkliğin gerçek tanımı - Din ve devlet, din ve dünya işlen tartışmaları - islam. akılcılık, laiklik. Jmamı Âzam. Imam Matûrıdî ve Atatûrk - "Birey laik olmaz, devlet lalk oltır söylemi" ve "laikçllik" - Din istısmarı. dın'ın sıyasallaşması ve islam Oevleti ütopyası - Dıyanet Işlerı Başkanlığı kaldırılsın mı? Laik devlette böyle bir kurum olur mu? - Egemenlik (Hakimiyet) kavramı ve laiklik - Tutarlı laikler. Islamıyet'ı iyi bilenler arasından çıkar - Laisı/m bizzat Müslümanlığın da kurtuluş dâvâsı idi. ogretemedık - Türk Cumhuriyetleri de Atatürk laikliğine sarıldı. Orta Asya'ya Diyanet modelı önerisi. - Laik olmadan mıllıyetçı olmak rnümkün mu? AB ve ABD'nin Atatürk ve laiklik düşmanlığı - AB Anayasası'nı kabııl edersen, laiklik işte o zaman elden gidecek. Araştırma-İnceleme, 218 Sayfa, 13 TL FAIK BULUT HasanSabbah GerçeğiAlamııt Piri Hasaıı Sabbah'ııı gerçek öykiısü Hasaıı Sahhalı. Omcı Hayyanı ve NiAimıılrTiıilk ılı: lııt okııl aıkadaşı olnıadı Cenrıet Fcdaileıı (liye lııı oıgııl lıig kııııılın.ıdı Ha^fhaşileı (afyonkeş) Alamut Kalesııule asla barınmadılar. Sahte Cennet kesinlikle yaşannıadı. Marcn Polu. Alamut K.ıldsı'ııı hiç (jömıedeıı ya/dı. Geıçek Hasaıı Sabbah kimdiı, ne yapmışlıı? Alamut Kalesı ıle sahte cennet etsanesinin aslı astaıı nediı7 Alamut Kalesı. tııııı dünyanın nefretlni nasıl topladı? "Afyunkeş kalıller" (l|aşaşlleı) rieyîmi niçin günümüzdeki ııısaıılaıı bıle yaııılgıya düşürıiynı? Rıı sorulan yanıtlayan eseı, Hassaıı Sabbah hakkında ııydurulmıış efsaneleri Içeren plyasa malı tııııı kltaplara hılıııısel bir alteınalif nıtellğinde. Haglılar ve Oıtudoks İslamcıların Hnsan S.ıhhah yandaşları hakkındakı kar.ılama veıllııalaıııııbelgelcıiylenrtayaçık.ııan tııı kltap, TürkıyedR çok at bilinen Isıııailı nıe/hebinııı glzeıııli tarılıini açıklıyur. Batıııılık ile tasavvufa giden ilk kapıyı aralıyor Bu kilapta, aynı zamanda Hasaıı Sabbah'ııı İslaında ö/gürleşmR. oşıtlık ve kardeşlik fıkrıyatının öncülleri ve aruıllaıı ulaıı eşitlikçı dervişan cunılıuıiyetlerınlıı hlkayesi de anlalılıyoı. Aıaştırma-İnceleme, 351 Sayfa. 1!> IL LÜTFİ KALELİ Acrtı Yaşam IACIİI Yaşam LUTFİ KALELİ Roman. 272 Sayfa, 14 TL Yaşamların parçalanışını. paıçalananlar çoğıınlııkla anlayama/laı Doğmatlk kalıpların saııp saıınaladığı kimliklerinden sıyrılaıak, toplıım ıçınde bııey olınayı kavrayabilmek akla. bılime dayanan eyleın gerektınr tkonnmik ve sosyal gelişrrıelerin çarpıklığı. köyü köyliıyü etklledlği kadaı bunun süıecinrie doğal olarak kentı ve kentlıyı ıl« «tkileı. Bu «tkileşim çoğunlıık içııı acılı uiı sııreçlıı lııllı Kalclı, Acılı Yaşam adlı romanında, günucl yerçeklcılu dağılınaya yıİ7 Uıtan bir Anadulu koyüıuleıı. 'taşı tuprağı altın' denllen Istanbul cehennemiııe /oraki goç dramını ve değişen insan kimliğinın hangi evreleıden geçebileceğimn ıp ııçlarını veımektediı bı/e. Yasanı kavgasının errieını ve bu kavgadaki faıklı yol ayıımlaıı. toıtemı/ biı aşkııı gergetinde dokıımııkcn, yalın bu anlalıuıın KStelııjıyle aktarılıyoı okuıa. Kıtap boyıınca süıegıden Acılı Y.ı^ıın. yaşadıyımı/ aıııa yurıneni(!7İikten (jclrliğıırıı/ ya da urıııttııgııınu/ birçnk gcıçeğı. aşkın ve direnişin anıaıısı/ kavgası esligindc yenıden gn/leı önüne seııyor YENİ ÇIKAN DİĞER KİTAPLARIMIZ Arif Tekin / Kur'an'da Kadın ve Hz. Muhammed'in Hanımları, 14 TL Arif Tekin / Sumerler den İslam'a Kutsal Kitaplar ve Dinler (2. Baskı) 14 TL Turan Dursun / "Evren" Bir Şaka mı? (2. Baskı) 11 TL Ahmet Kerim Gültekin / Tunceli'de Siinni Olmak, 20 TL K i t a p ç ı l a r d a . . . C U M H U H İ Y E T K İ T A P S AYI 1 0 4 6 ti AYI A 19
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog