Bugünden 1930'a 5,433,387 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

UçanDairelerden GolyanDevrimi'ne, 'MutfakÇıkmazından Cökdelene Tahsin Yücel'in roman ve öyküleri zaman süzgecinden geçip klasik olacak, zengin ve estetik açı- dan üst düzey metinlere kendi dilimizde ulaşma şansına sa- hibiz. Tahsin Yücel'i okumak dünya yazınındaki yolculugu- muzun en heyecanlı, en verimli ve bize çok şey katacak iz- leklerinden olacaktır. Bunca çürümüşlük, ahlak dışılık ara- sında böyle bir yazarımız olduğu için sevinç duymalıyız. bcıızcrsizliktctlir. (îcrek çcvirilcrin dc, ncrck ılcncmc-clcşiiri mıiinlcrin- dc. ncrcksc ronıatı vc iiykülcrindc pc rcksiz bir ayrııılı vc süsc rastlanıayız. I lcr şcy iyi ayarlaıınıış vc kurgulannıı^lır. Ya/dıklarımlan birkaç cürıılc çıkarmak islcscniz, bıınıın nc denli zor olduğıınu H<"'i'üısünüz. Metinlcr; inşa cdilıııi^, (ılizliklc oluştıınılnnı^ vc ba£ lannıı^tır. ()ınııı çcvirilcrin- dcıı dünya yazınını okıı b l k \ T mak birayrıcalıkıır vc her dcrinlcşnıiij nıcraka . sahip oktır için bir gc- A rckliliklir. \1 HalukGÜRlz T ahsin Yücel ya/ıııınıı/ın öncmli isinılerinden biri. ()nenıi, iyi l">ir romancı olu şıınıın v.ııııiHİ.ı çok vcrimli bir çevirnıen. iyi bir elcştirmen ve de ııemeci olıışıııulan kaynaklamyor. Yazınmıiza clli yılılıı çok ciddi katkı larda luılıınan Yüccl üniversitede egitmcn olarak birçok ügreııcinin ye- ıis,nıesine de katkıda bulımmııştıır. Yaşar Nabi'nin Varlık Yayıııları ilc haş layaıı Maurois'tcn (.îidc'e, Balzac'a. (iira daoııx'a, Flaubert'e ıızanan genis, bir yelpa zede birçok ııstaca çcvirisi yayımlanııııştır. Bunların önemli bir kısmı nünümüzdc lıa- lcn çeşitli yiiyıncvlcrinıv basılmaktadır. Dünya yazınıııa olan gcniş ıncrakı vc bilgi si. I'ransız kiiltürünü iyi taıııttıası oıııı iyi bir ılcııcııif yazarı vc clc.ştimıcn olmaya da yöneltnıiştir. lilcsürinin ABd'sivc Yapısalahkgibi kuraınsal yönü aftır basan nıctiıılcnlcıı tıı- snnlık (lühlüriisünılc Yii/.lcrvc Bilılirilcr, Anlntı Ycrlcnılctinv k.ular u/.anan dalıa öz^ün vc kcnıli alanında dcrınlikli metin lcr de ortaya koynıııştıır. Snlnk- lık Ustünc Dcncmc, Söylcnılc rin Içinılcn gibi lıoş, vc günceli yakalayan dencmelcri ılc içcren ı)n iki ılcncmc-clcştiri kııranı ki tabı yayımlanmışiıı. Hdebiyatı hcm çevirmcn, lıcııı yazar, lıcnı ılc kurameı-eleştiııııen f>özüyle KÖrıııeııin zcn^iııli^i, bülün mc linlcrinc v.ıvılmi!} ılıl ı^ıliğı vc oz^iııı bi^cıni ilc ımııi.sı oıııı l'üık y.ı/tnımn öııcınli ya/.arla rıtulaıı lıiri .sayınaya yclcr. (iiiıı ılclik ya/ılarııula bilc gcııcl pc ccrlili^i aşaıı bir Jctinlik vc kalı cılık gözc çarpar. I lcr yazılı^ı vc vaplığınıl.ı lıcnı salıip oldıığıı HVYUŞ yazllı kiılmrııının lıcnı dc sanalçı sorıııulıılıı^ıııııın i/.lcriııi f>örürii/. îjıı vcya bıı diİ!;üııcc niıı, kcsinıin adanıı olınadan ba ğıııısı/, iilclkcıı, climısl bir ay (lın olıııanın çahasıııı biitiin mc linlcrinc yansttnıı^tır. Dcııcnıc kilaplarındaki irotıi si, kıırpısıı vc sürüklcyicili^i anılmaya dc^cr ıızgtinlük vc KILI KIRK YARAN DİKKAT... I V)()'lcnlc baülami!j çcviri vc donemclcri clli vılı aijkııı siircdir dcvanı ctmcklcdir. Uruılnlnianıası gcrckcn oın-mli birozclli^i dc ılil dcvriiiıiıulcn yana olan kararlı vc ct- kin (.hını^ııdıır. Dil l\-\rinri vc Sonıı^lnrı bu durıı^ıııı scıiııııl bir nöstcrscsidir. Kılı kırk yaraıı dikkali, mctakı vc dünya yazını ııa lıâkinı iyi bir okıır ıılıı^ıı Talısin Yücel'in yazarlıj*ını lıazııiayan öııcınli clnıcnlcrdir. Cîöriinmc/ Athımvtr Ilcr Yöm'iylc Tnhsin Yüccl, bıı dc^crli yazın adamının dü^üncc dünyasına giri^in yararll kaynaklandır. Do^al (ilarak böylcsi ^cni^ ccrtcvcli ürc linıi olan bir yazarın biaün yönlcrinin tck bir yazıya sı£ması olanaksızdır. Hıı yazıda oıııın ronıan vc üykülcriııcoılaklanarak I'ürk yazınındaki öııcnıli vc (İZRÜII ycrinin dc^cıicııdirilıiK'si amaçlanmıştır. Bir kısmı sonradan birlcsjtirilcrck yayımlanmıs, allı öy kü kitabı vc ycdi ronıanı bıılıınmaktadır. (•ünütnüzdc tiım kitapları (.an Yayınla rı'nca yayınılanmakladır vc sıiz cdccc^inıiz lıcnıcn lüın kitaplannın baskısı piyasada bnlıınnıakladır. Oykii kilaplarııulan ilki 1^54 yllında Var lık Yayınlan'ıua yayımlantnış (Içnn ihirc lcr, sonuncıısıı isc 2008 yılııula basılnıı^ (iolynn DcvrimfAir. l.Içnn Ihıirclcr on bı-ş kısa (iyküılcıı olıı^aıı vc lckrar baskısı yapıl- mamış bir ilk kitap. Bıı kilapta il^i çckici yonlcri bıılıınsa da K L " II( < l'' r öykücünün hc rnız uslalaijnıanıı^ kalcnıinılcn çıktığı bclli tiykülcr vardır. Bcş oıı saytayla sımrlandırıl- mış vc ya^anıa dair ilpjııc pizlcnılcr lasjiyan, daha sonraki özcnli biciııı, biçcnı, tliliıı ckonomik kullammı ^ibi özclliklcrin ipuç- larını barındıran öykülcr... Hnncy Ynşaniiih yazarıtı ikinci öykü kila- bı. Ilnncy Ynşunuılı vc Düşlcrin Olüınii isinıli kitapların lıarnıatılantnasıyla oluşnııı^ bir kilap. Oykii aıılatımının, dil kullammı ııın gclişti^i, biçcmin olıı^nıaya başladı£ı bıı öykü kilabınm cn bas,arılı oykıi.sü 'I lancy Yasjanıalı". Diyaloj>a ılayalı, caıpıcı bir ^iriş- lc başlayarı, ic tcnıposu ncnclliklc dü^ınc ycn öykülcr llnncy VXs;iiu.ı/;'dakilcr. Yir miyc yakın öykünün ycr aldıgı bıı kitaplan sonraki öykü kitabı Hcn vc ( hcki; yazarın cocuklıı^u, ya^adıj^ı ccvrc, ilk^cnçliği, göz- lcmlcri ckscnli öykülcştirilıııi^ yajjaııı anck dolları j»ibi nöriilmcklcdiı. Ycrcl dcyinı vc sö/cüklcrin kullammı, lıcnıcn bütün öykü lcrılcki biçinıiıı bcnzcrligi biraz lck düzc kılsa da bıı yapıt yazarın ^clişim vc aİKilayıs, biçimini ctkilcycn cılayları gözlcmc şansinı vcriyor. Aykırı ( h'külcr yazarın cn iyi öykü kitabı kanımca vc liinı kurmaca mctinlcr içiııdc dc cn iyilcrdcn lıiri. 'Ayna', 'A^alar vc Bcy- lcr', 'Büyükbaba' bcş öykünün önc cıkanla- rı sayılabilirsc ılc tünı öykülcrin cıık ba^arılı olduğu söylcncbilir. 'Büyükbaba'da çizilcn basjöğrclıncn portrı-üiniıı gcrçckli^i, tııtarlı- lıgı, cllc dokıınıılabilccck kaılar salıicili^i vc cn öncmlisi Rcrçc.k bir tip' olarak yazınımı 1 » I N \ >'1 •< .! MI'fT\K IUM.V VVMUMf lt)Mtl V*': ıavtk v n 11 v ı za ılamga vıırması söz koııusudur. 'Ayna' isc yazarın kuşkıısıız cn lıaş.uılı, çaıpuı öy küsü. l'rolcsöı Tarık IJysal'ııı; lıcr îjcyc ya banı ıla^nıi!;, lıcrkcs taralıııdan birinc bcn zıiilcıı yüzünü kaybcdcn, karısı laıalındaıı tamnamayıp tcrk cdilcn biı insanın öyküsii. "Ayna' ilc yazarın ironisi, biçim kıı.sıırsıızlıı Ku cn soıı noktaya ilcrlcycrek 'I'ürk öykiicü lii^ünün cn iyi öykiilcrindcn birinc ulaştı£ı söylcncbilir. Tarık Uysal; toplumdaki şey leşmcuin, sözdc başarı öyküleri arkasma ^ı/.lı-nmış, yalnızlıkların, iktidarda okı.'j gibi algılanan lıiçli^in somııt pislcrnclcriylc do lıı. Ça^ımız kcntli insanına çarpıcı vc alaycı bir baklşin cok başarılı bir örncği. Koruşııhır, yazarın iki binli yıllara yakın yayımlanmış, bcşinci öykü kitabı. "Konışu lar' vc 'Yapıl' kilaplaki beş öykünün içindc önev'kan öykülcr. 'Komşular' kadın-crkck iliijkisinc ncıcekci, sert sayılabUccek öfjclcr içcren larklı ve dcrinlikli bir bakış acısı ge liriyor. Yazarın ycrleşmiş, biccminin, ılilitı ckonomik kııllanımının, iyi ayarlannıış iç gerilim vc tııtarlılığın ba^arıyla sürdürüldü ğıi öykü kitabı, bir önccki kadar carpıcı ol nıasa da hoş özclliklcr ta^ımaktadıı. Soıı öykü kitabı 2<K)K yılında yayımlanmıs (.îolyıtn Dcvrimi. 'Tarih vc Talilı', 'Büyük Ikili", 'Yc.ni Düzcn' vc 'Baba' önc cıkatı öy kiilcr. Dünya lıariiasınıla bulıınmayan 'I lay rislaıı (lıımlıuriyeli'ıule geccn on dört öykü dcıı olıışan ve öykülcr ara.sı geçişlilik, bü tünlük içcrcıı bir öykü kitabı. 'Jlayristan'ın yöncticilcri, askı-rleri üzcrirıe yer yer çaklşan iıonik niteli^i a^ır basan öykülcr. Bir roman bülünlü£ünde kıır^ıılanabilirligi liirlıijil.ılıı lccck günümüz insanına dair öııcnıli ipııçla n içeren mctinlcrdc yönctici sınıla hakışın çok >;crçckçi ve yer^i ılolu oldıı^ıı gö/lcn- ınektcdir. Yitıc dc 'I layristan'ın yönetiıilcri ülkemizdckilcrdcn daha iyi gıbi bir kanıya kapllıyor insan. Yazar, yöncticilcri arılalır kcn yönctilcnlcri vc bu iki kcsim aıası iliîjki lcri başarıyla vcrıncktcdir. Yazarın öykü kitaplarını burada sona er dirirkcn daha öncnıli ve il^i çckici bııldu- gum romanlarına yönclmck istiyorum. Mııtluk Çıknuizı Yücel'in ilk romanı. 1%() yılında yazarlık yaşamının crkcn bir dönc- mirıdc yayımlanmıs olmasına ra£mcn ola- ^anüstü kuı^ıısu, anlattı^ı kişilc rin iç dütıyasını sergilemcdeki başarısı vc iç ritnıinin hiç dü^- nıcdcrı sürmcsi kitabın tcnıcl özclliklcri. Yazarın daha soııra yazacağı romanların taslaklarını içcrcıı başarılı bir ilk roman. Ai lcsi laıalından büyük ümitler bcslcııcn bir Yargıtay iiyesiniıı tonınıı llyas Divitoftlu'nıın scv gilisi f-.niL-l taralından tcrk edil ıııcsi sonıası tünıiiylc yemcklcıc, mutla^a ılııvılıığıı tııtkunıııı lıı kâycsiııi anlalıyoı kilap. Ayakla dııııııakta /orlaııarı, ya^am ha£ ları zcdclcnmİ!) bir ncıuiıı, zor lııklaıı mükcmmcl bir a^çı olnıa sı sürcciyle aşıııası vc bu süreçtc çcvrcsiııdekilerle ili^kisinin lıo^ bir anlatımı. Insaııi ö^elcrı çok iyi "lıı^lııııılınııs, lck ekscnlı sı cacık bir roman Mııtlıik l'.ık Gökdelen/ Tnhsin Yüccl/Cun Ynyınları/2%s., GolyanDevrimi/Tnhsin Yüccl/('.an Ynymlnrt/272s., Ha- ney Yaşamalı/ Tnhsin Yihcl/C.an Yaymkrı/ 1 İ(> s., Ben ve öteki/ Tahsin Yüccl/('an Yayınhm/249s.. Aykı- n Öyküler/ Tnhsin Yüccl/C'nn Ynyınları/ 190s.. Komşular/ Tahsin Yüccl/'('.an Yayınları/ 128s., Mutfak Çlkmazl/ Tnhsin Yüccl/ ('.an Yayınları/ 160s., Vatandaş/ 7'ahsin Yiiccl/C.nn Ynymlnrı/ 159s.. Bıyık Söylen- cesi/ Tnhsin Yüccl/(latı Yayuûnrı/ 168s., Peygamberin Son Beş Günü/'AI/I.VHI Yiiccl/C.nn Ynvınlnn/ il()s., Yalan/ Tahsin Yücel/Cnn Yaymlnn/ 576 .•,.. KumruileKumru/Tnhsin Yücel/C.nn Ynymlnrı/291 s. nın/ ı. Ikiıuı lomanı V;il,ıınl,ı^\.\/;ı ıııı cn ba^arılı aıılalılaııudan biri Yalnızca bir öykünün aktarılma sı olrnayıp dünya ve insan üzcri nc dcrinlikli öğcler ta^ıyan çarpı a bir roman. İlk baskısı I97')'lc yapıları ronıan bazı SAYF A 18 C U M H U R İ Y E T K İ T A P S A Y I 1 0 4 6
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog