Bugünden 1930'a 5,432,777 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CMYB C M Y B 4 MART 2010 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA HABERLER 3 SÖZ ÇİZGİNİN Turhan Selçuk KADIN.. ÖZGÜR KADIN.. DAHA ÖZGÜR KADIN AYDINLANMA EMRE KONGAR Başbakan Tehdidin Dozunu Arttırıyor Başbakan Recep Tayyip Erdoğan salı günü partisinin Meclis grubunda yaptığı konuşmada, medya patronlarını ve yazarları tehdit ettiği ilk ko- nuşmasına açıklık getirdi. Esas olarak, patronların bir yandan kendisine gelip teşekkür ettiklerini, öte yandan köşe ya- zarlarına ve yöneticilere söz geçiremediklerinden yakındıklarını, yani açıkçası, ikiyüzlülük yaptıkla- rını söyleyen Başbakan, bu ikiyüzlülüğü eleştir- diğini, kimseyi işten attırmadığını, kimseyi de işe aldırmadığını belirtti ama medya patronlarını da batırmakla tehdit etti: “...Bir medya patronunun kendi gazetesinin ya- zarından çizerinden, kendi televizyonunun sunu- cusundan benim gibi sizin gibi şikâyet etme hak- kı yoktur. ‘Ben de gazetemin, televizyonumun yap- tığı yayından memnun değilim ama elimden bir şey gelmiyor’ (diyemez)... ‘Ben gerilim istemiyorum ama gerilimi tahrik eden yayınlara da bir şey diyemiyorum’ diye- mezsin. O kadroyu sen oluşturuyorsun, gazetenin yayın politikasını sen belirliyorsun. O yayın politikasına uymayan adam orada na- sıl durur? Bir dükkân açıyorsun, şirket açıyorsun, şirketi ba- tırmak için elinden ne geliyorsa onu yapan yö- neticiyi orada tutar mısın? İyi çalışmayan bir tez- gâhtarı orada tutar mısın? Hemen ertesi gün ka- pıya koyarsın. ‘Efendim basın dünyasında medya dünyasın- da böyle değil’. (diyorlar) Nasıl böyle değil ya? Ay- nen öyle! Geçmişte örneklerini gördük. Bunu de- ğiştirip değiştirmeme, o sana ait olan bir şey. Onu bize sorma, bizimle de gelip konuşma...” Başbakan, iktidarı eleştiren çalışanlarından dolayı, medya patronlarını batırmakla tehdit ediyor. Huzur ve uzlaşma isteyen medya patronlarının, gazete ve televizyonlarında iktidarı eleştirmeme- lerini istiyor. Bilmiyor, veya bilmek istemiyor ki, medyanın ta- biatı icabı, böyle bir yayın politikası, sonunda sa- hibini iflas ettirir. Çünkü böyle davranan kanallar ve gazeteler bir süre sonra izlenmez ve okunmaz olur. Başbakan’ın, medyanın ve medya özgürlüğü- nün tabiatını ya bilmediği, ya da bilmezlikten gel- diği, yaptığı “şirket ve tezgâhtar” benzetmesinin yanlışlığından da belli: Bir şirket, tezgâhtarına, alıcının istediği iyi mal- ları satmamasını, bunları depoda tutmasını, sa- dece kalitesiz ve tapon malları kakışlamasını empoze edebilir mi? Ederse yaşayabilir mi? Medya patronlarının işi zor: Ya Başbakan’ın dediğini yapacak ve batacak… Ya da onun dediğini yapmayacak, o zaman da iktidar tarafından batırılacak. Bu sözleri söyleyen, bugüne kadar medyada- ki çeşitli operasyonlarla gazetelerin mülkiyet ya- pılarını değiştirmiş, verilen muazzam para ceza- larıyla patronları baskı altına almış bir iktidarın baş- bakanı. Söyledikleri, “Canım biz böyle düşünüyoruz, o da öyle düşünüyor” gibi fikir özgürlüğü bağlamında görülebilecek sözler değil; yaptıklarının ve yapa- caklarının ifadesi. Başbakan’ın bu tutum ve davranışı medya özgürlüğü ve demokrasi için ölümcül olabilir. Çünkü yazarlar ve yöneticiler, “patronumu ba- tırır” korkusuyla, iktidarı eleştirmek konusunda oto- sansüre başlayabilir. Demokrasinin temel özelliklerinden biri olan medya özgürlüğü büyük yara alabilir. Başbakan böylece, kısa dönemde patronları ve gazetecileri korkutarak amacına ulaşmış gibi görünür ama, uzun vadede kendisine de, med- yaya da, Türkiye’deki demokrasiye de büyük za- rarlar vermeden bunu sürdüremez. Ayrıca medyanın siyasal ve ekonomik etkisini de abartıyor. Yani “attığı taş, ürküttüğü kurbağaya değmez”. Geçici kazancı, kendisinin ve Türkiye’nin öde- yeceği büyük bedel yanında hiç kalır. ekongar@cumhuriyet.com.tr www.kongar.org Yeni ilaç takip sistemi Medula, altyapõ sorunlarõnõn giderilmesi için 16 Mayõs’a dek kapatõldõ Sorun 2.5 ay ertelendi Haber Merkezi - Sağlõk Ba- kanlõğõ ile Sosyal Güvenlik Ku- rumu’nun (SGK) 1 Mart’tan iti- baren altyapõ hazõrlõklarõ tamam- lanmadan devreye soktuğu Me- dula adlõ provizyon sistemine ge- çiş yaşanan aksaklõklar nedeniyle 16 Mayõs’a dek ertelendi. Sağlõk Bakanõ Recep Akdağ ise günler- dir yurttaşlarõn muayene olmasõ ve ilaç almasõnda sorun yaşama- sõna neden olan “Medula” siste- mindeki aksaklõklar konusunda topu Çalõşma ve Sosyal Güven- lik Bakanlõğõ’na attõ. Sistemin öteden beri bakanlõğa bağlõ Sos- yal Güvenlik Kurumu’nun uygu- ladõğõ bir sistem olduğunu belir- ten Akdağ, hazõrlanan yeni Me- dula versiyonunda, bazõ aksak- lõklar gözlemlediklerini ifade ederek “Gözlemlerinizi ilgili kuruma ilettik. Onlar da hum- malı çalışma içindeler” dedi. Suya sabuna dokunun Akdağ, bakanlõğõnõn başlattõğõ “Sağlığınız için suya sabuna do- kunun, hastalıklardan koru- nun” kampanyasõnõn tanõtõmõ ne- deniyle İstanbul Four Seasons Bosphorus Hotel’de konuştu. Ak- dağ kampanyayla el yõkama ko- nusunda farkõndalõğõn arttõrõlma- sõnõ amaçladõklarõnõ belirtti. Ga- zetecilerin sorularõnõ yanõtlayan Akdağ, Medula sistemi ile yürür- lüğe giren ancak eksiklikler nede- niyle 16 Mayõs’a ertelenen İlaç Takip Sistemi’nin ise Türkiye’de ilaç, kupür sahteciliğinin sahte ilaç kullanõmõnõn neredeyse yüz- de 100 önüne geçecek bir sistem olduğunu savunarak Türkiye’de kullanõlan bütün ilaçlarõn karekod isimli bir kimlikle piyasaya sunu- larak izleneceğini anlattõ. H1N1 sayısı Akdağ ayrõca domuz gribi sal- gõnõnõn hõzõnõ kaybettiğini, H1N1 ile ilgili ölüm vakasõ sayõsõnõ ve hastanede yatan kişi olup olma- dõğõnõ bilmediğini de belirtti. İki günde kapanan işyeri BATMAN (AA) - Cinsel ürün satan bir iş- yeri, tepkiler üzerine kapatõldõ. “Sağlõklõ cin- sel yaşam için bize uğ- rayõn” sloganõyla bro- şür bastõrarak dağõtan ve Ziya Gökalp Mahal- lesi’nde cinsel ürün sa- tõşõ yapan S.G, yurttaş- larõn tepkisiyle karşõ- laştõ. Tepkilerin artmasõ üzerine S.G, 2 gün açõk tuttuğu işyerini kapattõ. Başkentte kuşkulu ölüm ANKARA (AA) - Çubuk-1 Barajõ Viya- düğü’nde terk edilmiş haldeki taksinin şoförü- nün cesedi bulundu. AŞTİ taksi durağõndan önceki akşam ayrõlan Ali Gündüz’den bir sü- redir haber alamayan arkadaşlarõ durumu po- lise bildirdi. Polis, tak- siyi, ön kaputu ve kapõ- larõ açõk halde terk edil- miş olarak buldu. Olay yeri inceleme ekipleri, baraj ve çevresinde el fenerleriyle Gündüz’ü aradõ. Gündüz, arama- lara rağmen bulunama- dõ. Sabah saatlerinde yapõlan ikinci aramada Gündüz’ün cesedi, vi- yadüğün ayaklarõnõn di- binde bulundu. Cesedin yerini değiştirmiş MALATYA (AA) - Kaybolduktan 15 gün sonra cesedi bir bahçe- de bulunan öğretmen Aygün Kõranşan’õn (24) katil zanlõsõnõn, genç kõzõn cesedini 4 gün boyunca farklõ yer- lere taşõdõğõ belirlendi. Emniyet yetkilileri, otobüs durağõndan ala- rak boş bir araziye gö- türdüğü genç kadõnõn ellerini bağlayõp cüzda- nõnõ gasp eden saldõrga- nõn, tecavüze de kalkõş- tõğõ öğretmene, öldür- meden önce 4 saat ezi- yet ettiğini açõkladõ. SIVAS/TOKAT (Cumhuriyet) - Sı- vas’taki yakınlarının cenazesine giden 5 kişinin, önceki gün Amasya’da geçir- dikleri kaza sonucu yaşamlarını yitir- mesinin ardından bu kişilerin cenazele- rine giden yakınlarını taşıyan midibü- sün köye 15 kilometre kala devrilmesi sonucu da 25 kişi yaralandı. İstan- bul’da yaşamını yitiren Ali Kemal Çe- lik’in Sıvas’taki cenazesine giden ya- kınlarından Hidayet, Haydar ve Nahide Gündoğdu ile Arife Çelik ve Zeynep Kahraman Amasya’nın Taşova ilçesin- de geçirdikleri kazada önceki gün ya- şamlarını yitirmişlerdi. Kazanın ardın- dan bu kişilerin cenazeleri için yola çı- kan yakınlarını taşıyan midibüsün kaza yapması sonucu da 25 kişi yaralandı. Bir cenaze 2 kaza: 5 ölü, 25 yaralı (Fotoğraf:AA) Askeri hâkim sorgulandı İstanbul Haber Ser- visi - Sahte olarak “as- kerliğe elverişsiz ra- poru” hazõrladõklarõ iddia edilen bir suç ör- gütüne yönelik yürütü- len soruşturma kapsa- mõnda, bir askeri hâ- kim albay ifade vermek için adliyeye geldi. Be- şiktaş’taki İstanbul Ad- liyesi’ne avukatõyla ge- len Askeri Hâkim Al- bay Ahmet Erdem, soruşturmayõ yürüten Cumhuriyet Savcõsõ Hikmet Usta tarafõn- dan “şüpheli” sõfatõyla sorgulandõ. AKP’li Öztürk’e kaçak tüp baskını SEYFETTİN METE ÇORUM - Çorum’un Osmancõk ilçesinde AKP İl Genel Meclis üyesi Recep Öz- türk’ün işyerine yapõlan baskõnda çok sayõda korsan ve eksik dolum yapõlmõş fason kapak- lõ kaçak tüp ele geçirildi. Bir tüpgaz firmasõ- nõn ihbarõ üzerine polis, Osman- cõk İlçe Cumhuriyet Savcõlõ- ğõ’nõn talimatõ ile AKP İl Genel Meclis üyesi Öztürk’ün tüp gaz bayisine baskõn düzenledi. Öz- türk’e ait depolarda ve dağõtõm aracõnda yapõlan aramalarda çok sayõda korsan ve eksik do- lum yapõlmõş fason kapaklõ ka- çak tüp ele geçirildi. Doluma hazõr 150’den fazla boş tüpe de el konulurken, Öztürk’ün yetki- si olmadõğõ halde başka marka- lara ait tüpleri de sattõğõ tespit edildi. Olay Öztürk’ün bayisi olduğu firmanõn dolum tesislerinde dolum yaptõrmadõğõ hal- de ilçede tüp satõşlarõnõ sürdürmesiyle orta- ya çõktõ. Firma, Öztürk’ün kaçak tüp sattõ- ğõnõ tespit ederek Cumhuriyet Savcõlõğõ’na suç duyurusunda bulundu. Çorum İl Genel Meclis Üyesi Recep Öztürk.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog