Bugünden 1930'a 5,432,777 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

O K U R L A R A JL/ünyamız yağmalamyor... Bilim ve tekniğin uygıılanı- ştnda büyük sapmalar var. Kcntlcr, hastalıklt bir biiyü- yüş içinde; kapitalızm. kiire- selleşmeyi de arkasnnı ala rak yeni fetihler peşinde. Demokrasifikir olarab zafcr kazansa da piyasanm diktcı- törlügü hâlâ sag'hm. Irkçılık ve köktendincilik ayakta. Medya fikirleri saptırıyor, barış yine savaş ag\ılarıntn insafma kalmış balde. Ser- ver Tanilli, ilerde, yeni bir ekonomi, yeni bir yurttaşlik ve yeni ufuklar; daha da önemlisi, "yeni bir hümaniz- ma'nın beklediginisöylii- yor. Tanilli kitabtm anlattı. Murat Gülsoy üçyılaradan sonra yeni rnmanı Kcmjttlt- ğ/n Aynas/nJa'yla geldi. Gülsoy, doktor kahramam Orhan'ın bikâyesine sizof- ren kuzeni Sarp'tn güınlelik hayatından kesitleri serpişti- rerek, gerçek dünyadan has- talık dcrecesinc varan hayal dünyalarının dehlizlerine sürüklüyor okuru. liu kurgu içinde sorgulanan ise luı\m- tın bir roman kadar kurgıı- salolup olmadıg'ı, (îiilsoy'la yeni romanım konuştuk. Büyük K'/z/arAğlawaz' la öy'kü dünyasına giriş yapan Vadime IJslu, sinematogra- fik anlatımla yarattıg'ı at- mosferde, resim gibi çizdiği mekânlart, insanları, dng'al diyaloglarıyla sıcacık, içten bir dünya sunmayı amaelı- yor. Toplumun de^isik ke- simlerinden yaşam biçimlc- rini öykülerine lasıyan l h- lu, kadın dünyasıyla hera- ber, erkek dünyasına da içe- riden bakmaya çabalıyor. Faditne Uslu'yla kitabı üze- rine söyleştik. Tahsin Yücel'i okutnak dünya yazınındaki yolculu- g'umuzun en heyecanlı, en verimli ve bize çok sey kata- cak izleklerinden biri. Bıın- ca çürümüslük, ahlak dısılık arastnda böyle bir yazarımız oldug'u için sevinç duymalı- yız. Yücel'in yapıtlarını lla- luk Güriz değerlendirdi. Bol kitaplı günler... TURHANGÜNAY e-postu: turlıaıi|;unay@cumhuriycl.cunı.lr cumkitap@cumhuriyct.com.tr "2010 Avrupa Kültür Başkenti Istanbul" etkinlikleri kapsa- mında, Heyamola Yayınları'nın hazırla- dığı 40 kitaplık istan- bulum Dizisi'nin yir- mi ikinci kitabı, Hü- seyin Alemdar'ın Kalpzaman Yeşil- çant\. Alemdar'ın, Kalpzaman Yeşil- çam'\, Sinema Kita- ft/Tidan taşıdığı figü- ranlarla, adeta. uzun metrajlı bir film biçi- minde kurguluyor. Elindeki görünmez kamera ile okura, Yeşilçam'm bütün sokaklarını, bütün hayallerini, bütün yüzlerini gösteriyor. istanbulum1 dizisinden yeni bîr kitap Kalpzaman Yeşilçam I~J Slddlk AKBAYIR Şinıdi, 'azala azala yaşanan' Yeşil- çam, bir zamanlar dünyadan bii- yiik, llhan Berk'in adımlarıyla 68 adımlık, 'L' biçiminde, bir köhne, küçük sokak. Hcrk'in Pera kita- bııula, "'l'iirk Sineınası'nın Hollywood"ıı dedi£i, "herkesin bir öyküyle gcldiği" bıı sokak, Vedat Türkali'nin bir ronıanına ad olan Ycjjilçmn Dcdikkri Türkiycdir bir zamanlar. Yeşilçam SokagVndaki Enıek Sineması, için için küflencn, gizli gizli çürüyen bireski bina kokıısudıır. Yine de Beyogiu kokıısudıır. Cad- ıle-i Kebir'de, birkaç tabeladan başka bir şey de- £ildir artık Yeşilçam. Yeşilçam Cafe, Yeşilçam Si nenıası, Yeşilçam Büfe... Ne yazık ki, buralar Ye şilçam'a çok uzak mekânlar. l l >40'lı yıllarda, l'iirk sineması, Yeşilçam Soka- gVnda dnğar. Bııgün, Yeşilçam Sokagı bir simge, bir mitos saıleee. Uzun bir süre nıerkez görevini yapar ve sonra ılogal olarak yapınıevlerinin çogal ması ile başka mekânlar, başka sokaklar daha ııy- Nakl Turan Teklnsav ve Hüseyln Alemdar Yeşilçam SokagVnın yeıiııi alan Cazetcci Erol Dernek SokagVnda, bııgün, en gcnei *>() yaşını aş ınış Yeşilçam kuşa£ından bir oyuncuyla lıer an karşılaşnıak miimkün. Kötü adam ynratmada ta savvıır kıllıj^ı yaşayan Yeşilçaın'ı, hâlâ o 'kötü adam'lar teınsil eıler. Ciazeleci I'lrol Dernek Soka- j^ı'iHİaki Hayal Kahvesi, llasankeyl, An Istanbul, Sinema Evi, TÜRSAV, Sine-Sen, Murat I'ilnı, tlülgen l'ilm; Atlas I'a.sajı'nılaki Yönetınenler Dernefti, Sinema ()yuiKiıları Dernegi Yeşilçam'm son kalıntıları. Bııgün, I lasnıın (îalip SokagVndaki türküevle- rinden yiikselen Neşeti bir türkünün yanık sözleri gibi bir dünyadır Yeşilçam! Yörem'den Sini'ye, Munzur'dan Ehjli'ye, I'oprak'tan I lavar'a bıı ka- dar çok türkiievinin üsl üste bindi^i bir sokaklar, sanki, yılları taşıran Yeşilçam nıelodramları rilm bobinlerinden çıkıp sokaklara dökülmüş gibi. (îazcteci Erol Dernek Soka^ı'nılaki bir barılak çay içiminde; okey oynayan Nııri Alço'yu, baston yardımıyla yürüyebilen Hakkı Kıvanç'ı, bira ve si- gara kaçamağı yapan Süheyl E^riboz'ıı, telaşlı ve yorguıı yüzüyle Ihsan Cîedik'i, selamsız geçıııeyen Behçet Naear'ı, donılıırulmıış bir kare gibi bakan Necmeltin Çobanoğlu'nu, Atlas Sinemasi'na ye tişınek için telaşlı admılarla yürüyen Irfan Ata- soy'u, yaşlandıkça şıklaşan Yılmaz Duru'yıı, Er- dek'ten özledikleri Beyoglu kokıısunıı almak için u^rayan Ahmet Mekin'i, Eşıef Kolçak'i; Tarzan Çetin'i (Çctin Başaran), Türk Rambosu Sönmez Yıkılnıaz'ı, adı bilinnıeyen ancak görülünce hatır- lanan birçok eski ligüranı görnıek olası. Kalpzaman Yeşil\ - am\\&, sinenıanın ve şiirirı hü- seynî hüzniinü yazan 1 lüseyin Alenular'ın kame- rası; 7 sokagı, 77 hayali ve 777 'yüz'ü, ıligcr 6 so- ka^i dolaştıktan sonra, daha çok bu sokakta arı- yor. Adı -üstclik soyadı da- yedi harlten olıışan, adı nın baş harfini, şiirinin ve hüznünün başlangıcı olarak gören, yedi şiir kitabı bıılıınan Hüseyin Alemdar, bıı kitabıtula da, yaşamı ve sinemayı "im'leyen yedi sayısının izni süriiyor. Yedi repcli bir şehrin sokaklarında, her biri kısa filmi anılıran "yedi kilitli mekânlar"ıla tlolaşıyor. Kitabın, (ya da filnıin) oyııncu kadrosu ve yazıl- Zeki Okten, Hüseyln Alemdar. Cüler Okten. Serlf sezer Türkân Soray ve Atıf Yılmaz... dığı (ya da çekildigi) mekânlar, oldukça zcngin. Sıkmtısına katlanan saysm, kitapta gerçekten 777 "yüz"e ver verilmiş. Türkân îjoray, Meral Oğuz, Alan Akltıg, Arzıı Okay, Metin [•'rksan, Zeki Ok- ten, JjeriKJören, Tarık Akan, Nazmi O/.er, !jeref (îür, Kadir tnanır, Frtıınç !jenkay, Aytekin Çak- makçı, Yılmnz (riiney, Sami Hazinses, Ivrol Taş, Yadij^âr Fjıler, Kııdret Karada^, Mehmet Samsa, Mnis Ozaydm, Cesıır Harııt, 1 lürreııı Krman, Ya- şar Tıınalı, f'erit Tıır^ııt, Neıtlet Harlık, Alı ()z- gentiirk, ()nat Kutlar, Derviş Zaim, Agâh ()zgüç, I layati I lamzaoglıı, Zeki Denıirkııbıız, Nııri Hilge (leylan, ()sman Alyanak, Meıııdıılı I 'n, Tunç Ba- şaran, Fikret I lakan, Ayılenıir Akbaş, Miijdat (îezeıı, Metin Erksan, ()mer Lülfi Akad, Vedat Türkali, 1 lüseyin Kıı/.ıı, (iahide Sonkıı, Cahit Ir- jjat, Hüseyin Kııtman, Tııgay Toksöz, Remzi Jön- tiirk ve yiizlerce isim. Satlri Alışık Sokak, Ayhan Işık Sokak, Tel So- kak, 1 lasnıın (îalip Sokak, Alyon Sokak, l'iıat Uz- kınay Sokak, (ûızeteci Erol Dernek Sokak; Arzu I'ilm, Alemdar I'"ilnı, Kemal l'ilm, U£ur Film, Enıek I'ilm, Mine I'ilm, Helge I'ilm, Uzrnan l'ilm, (iiirsii I'ilm, Orhon ı'ilm, Dost l'ilm; (îirik I lan, Erman 1ları, Atlas Pasajı; Sine-Sen, Sinema Evi; Papirüs, Dersaadet, Aırtrakt Sinema Dergisi, Ar tistler Kahvesi ve yüzleree mekân. 77 I layal mil J Kitabın kendisi. Sevdigimiz bü- tün lilm aılları. Kalpzamun Ycşilçiundn, replifii- nin içinde dt>nmuş bir sinema emekçisinin herkes adına kanayan bir klaket kesigi gibi anlattıgı Ye- şilçam, birşeylerin hayatımız<lan kopııp gidişini ve dönmeyişini anlatıyor. I layat gibi, gençlik gibi, dirilik gibi, usul usul çekilip giden şeyleri. • Kalpzaman Yeşilçam/ Hüseyin Alemdar/ Heya- mola Yaymları/ l ">2 s. Yadlgar EJder (Kuzuı, ı<ı sohbet sırasında... KİTAP Imtiyaz Sahibi: Cumhuriyet Vakfı adına llhan Selçuk 0 Genel Yayın Yönetmeni: Ibrahim Yıldız 0 Yayın Yönetmeni: Turhan Günay 0 So- rumlu Müdür: Miyase llknur- Görsel Yönetmen: Dilek Akıskalı 0 Yayımlayan: Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş. Idare Merkezi: Prof. Nurettin Mazhar öktel Sok. No: 2, 34381 Şişli- Istanbul, Tel: 0 (212) 343 72 74 (20 hat) Faks: 0(212) 343 72 64 <;> Baskı: DPC Doğan Medya Tesisleri. Hoşdere Yolu, 34850 Esenyurt - ISTANBUL. 0 Cumhuriyet Reklam: Genel Müdür: Özlem Ayden/ Reklam Mü- dürü: Eylem ÇevikOTel: 0 (212) 25198 74-75-0 (212) 343 72 740 Yerel süreli yayın0Cumhuriyet gazetesinin ücretsiz ekidir. C U M H U R İ Y E T K İ T A P S A Y I 1 0 4 6 S A YF A 3
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog