Bugünden 1930'a 5,432,777 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Yapı Kredi Yayınları'ndan MÖ 1100den günümûze Çin tarihine yolculuk... Çin tarihini özelliklc yabancılarla ilı^kilcr üzerinde odaklanarak kat eden, yüksoliş ve çalkantı örüntiısünün nasıl tckrarladıgını göstermeyc çalışan önenıli hir çalışma: ÇinoeDünya... Harry C. Gclber anlatısını, "Konfüt;yüs"ten "Mao'nun cinsel yaşamı"na, "ipck" ve "çay"dan "Madanı Çan'ın cazibcsine" uzanan konulara dcğincrek rcnklendiriyor. Çcvıren H Hülya Kocaoluk 440 sayfa, .12 TL Arturo Perez-Reverte'den keyifli bir edebiyat oyunu Tarihi maccra mmanlarının ıısta kalcmı Arturo I'ercz-Reverte, Komutan Alatrislc ikinci maccrasıyla kdt^ırıırzıla Saflıîjın Çckiıililfi. Pcrez- Revcrtc, 17. yüzyıl Ispanya'sında K e V en Sttfltğın (s'tkiciliğt'ndt: okıını yinc heyecan dolu bir maccraya sürüklüyor: Flandr'daki birliğine dönıncyc hazırlanan Komutan Alatristc kcndini, arkadaşı Don hrancisco de Oucvt'do'yla birlikte tchlikeli bir nıaccranın ıçinde buluyor. Çevircn: P. Yaprak Kfiroftlu 212 sayfa, I I Tl. m Bir yazar ve bir mimar... Anlamak için soruyorlar. Paris'teki Citf de la Musique, New York'taki l.ouis Vitton kulesi gibi yapıların miman Christian dc Portzamparc'la Türkiyc'dc Sabil Tulku, Hayran Olunast ( asanova, Venedik Kıinnııuılı ^ibi yapıtlarıyla tanınan Philippc Sollcrs konuşuyor: Dil olmadan dü^ünülcbilir mi? Sokak nedcn vc nasıl ortaya çıktı? Müziklc mimarlı^ın ozii aynı mıdır? "I I Hylül" dünyanın sonıı mu? Peki, hangi dünyanın? Çevircn: Oın llcri 140 sayfa, 12 TL Şubat2010kitapları A^kımumya - Ima Kılavuzu - Murat Yalçın • lien Yaşardmı.Aşk vt Sanatia - Semiha Berksoy • Demokrasi Neye Yarar? - Stein Ringen • /.)ön«} - Cjüven Tıııan • B/r Mımar ile Hir Yazar Tartışıyot (iörmek ve Yazmak - Chrislian de Portzamparc - l'hilippc Sollers • Her Günc Hir Soru Alcxandra F'astcris • Kanatları lienzeyen Kuşlar - Şen Sahir Sılan • Yazılar IMasallar, Kehaneller, Nükteltrvediiferleri - I.conardo da Vinci • Lidyalılar veDünyaları • Marilyn'i Kurtarmak - Michcl Schneidcr • Prelüd I Hir Şairin Zihinsel Gelişimi - William Wordsworth • Dallonların Namus Sözü - Morris - Cioscinny • Sımmsıtt Sırdaşımstn - Kâmuran Şipal YKY Bülten Mart sayısı kitapçılarda. Ücretsiz! Şubat 2010'da tekrar baskıları yapılan kitaplarımız Maoi Sdçfı Kız Burı,ak Çcrezci«»ftlu (65. baskı) • Söz vt Diksiyon Sanalı Nüzhct Şenbay (27. baskı) • Okyanuslar Ötesint Yolculuk - Cültcn I )ayıoğlu (20. haskı) • MemlrkrtimJen tman Matızaraltirı - NSzım Hikmct (20. baskı) • tt,imizdtki $rytan Sabahattiıı Alı (17 baskı) • Ytijamın Ikuna YoUuluk - Tczcr Ozlü (14 baskı) • Havndıı Hulut - Sait Faık Ahasıyanık ( M baskı) • St-vdalı Bulut - Nâzım Hikmvt (14. baskı) • liirtakım tnsanlar - Sait laik Alıasıy.ınık (12 ba«.kı) • Alemda$'Ja VurHir YıLn - Sait l-aık Abasıyanık (12 baskı) • DeŞirmen - Sabalıattın Ali (10. baskı) • Yüzlırvt Yunkler - Aydın Bovsan (8. haskı) • (jUnlcrin (irtirdiği • Nunıllalı Ataı, (7 baskı) •'/.amanf)i}i V'ujam • Tczer Özlü (6 baskı) • Vazı, tiHtinlti)m litllcği - (leorges lean (6 baskı) • Ymu\ ıle Menojis • Nâzım Hikmt-t (6 baskı) • Atutürk'tm Hıttıralar • Hasan Rıza Soyak (6 haskı) • l'rül Meınimııiir Hinızan (S. haskı) • Okumanm Tarihi - Albcrto Manguel (5 baskı) • Okuma Uifniji Aksıt Cöktürk (5. baskı) • İlnltt Filozojlarm Yajamlan ı>r ÖŞntilcri - Diogcncs laertios (4 baskı) * fialina ileMandalina lazıl I liisnü DaftlaiLa (4 haskı) * Diyelim ISöz Araundn - Nunıllah Ataı, (4 baskı) • \letjel - Tiilın Ktımin (4 baskı) • tlayat Problem Çözmektır Karl Kaimund l'<ıppcr (3. baskı) • (hmnnlı Sıtray Rasamı Fausto Zomıro (.?. baskı) • MMemtltrde - Sahahattııı Ali (3. haskı) • Âdem'leHavoa'nm düıılıjjü ve Se^meÖyküler M a r k Tvvain ( 3 haskı) • liır Impumlorluk lltı Sdray O n d r r Kü<,iikcrnıan ( 2 . haskı) • (îuııümuz IürkçaiyleEvliyâ (,elebi Sryahatndmcı (3. cilt, I kıtap) ( 2 baskı) • CünUmUZ Türkpsiyle F.i'liyJ (,'elehi Seyakatnâmesi (3. cilt, 2. kitap) (2, baskı) • HuMnSurlm I - Oktay Ritat (2. baskı) • Uyamj/.ır OliverSacks (2. baskı) • F.l Kdpısmda - I. S. 'l"ur«enycv (2. baskı) • K<ıf>ı Manda Szabö (2. baskı) OD3GYapı Kredl Yayınları VAPI KREOİ YAYIMLARI KİTABEVLERİ • İSTANBUL: 212 252 47 00 / 502 • İZMİR: 232 441 62 90 • ANKARA: 312 435 85 94 E-POSTA • ykykultur@ykykultur.com.tr WEB SİTESİ • www.ykykultur.com.tr - http://twittsr.com/YkyHaber İNTERNET SATIS • http://alisveris.yapikredl.com.tr YAPI KREDİ KÜLTÜR SANAT YAYINCILIK TİC. VE SAN. A.Ş. 212 252 47 00 lYapıKredi Kültür Sanat Yayıncılık
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog