Bugünden 1930'a 5,432,496 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

İstanbul Haber Servisi - Doğa Derneği Başkanõ Güven Eken, Türkiye’de son beş yõl içerisinde, Cumhuriyet tarihinin tama- mõndan çok daha fazla doğa tahribatõ ya- põldõğõnõ belirterek “Başbakan’ın turizm teşvik bölgesi ilan ettiği Rize’deki İkiz- dere Vadisi’nin tamamı, hidroelektrik santral inşaatları nedeniyle şantiyeye dönüşmüştür. Ortaçağ’ın en önemli İs- lam başkentlerinden Hasankeyf sular altında bırakılmak istenmektedir” dedi. Doğa hakkı komisyonu Başkan Güven Eken yaptõğõ yazõlõ açõk- lamada, Başbakan Erdoğan’õn, Çevre ve Orman Bakanõ Veysel Eroğlu’nun eliyle yürütülen doğa katliamõnõ görmezden gel- diğine dikkat çekerek “Türkiye’nin doğa konusunda ihtiyacı olan, söylem değil, eylemdir. Türkiye doğası, tarihin şu ana kadar görmediği bir katliamın için- den geçmektedir. 1700 deremiz satılmış, pek çok korunan alanlarımız hukuk dı- şı düzenlemelere konu olmuş, dağları- mız maden şirketleri tarafından parsel- lenmiştir” dedi. Türkiye’de acilen “Doğa hakkı komisyonu” kurulmasõ gerektiğini kaydeden Güven, özetle şunlarõ söyledi: “Dünyanın konuyla ilgili önemli uz- manlarını da çağıralım, bağımsız bir değerlendirme yapalım. Göreceğiz ki, Türkiye korkunç bir yanlışın içinden geçiyor ve bu yanlış yüzünden toprakla- rını kaybediyor. Sayın Başbakan, bu hazin tabloyu engellemek sizin elinizde ve göreviniz.” CMYB C M Y B C Yayõn Kurulu: İlhan Selçuk (Başkan), Emre Kongar (Başkan Yardımcısı), Orhan Erinç, Hikmet Çetinkaya, Şük- ran Soner, İbrahim Yıldız, Orhan Bursalı, Mustafa Balbay, Hakan Kara. Ankara Temsilcisi: Mustafa Balbay Ahmet Rasim Sok. No: 14 Çankaya 06550 An- kara Tel: (0312) 4423050 Faks: (0312) 4423010 İzmir Temsilcisi: Serdar Kızık, H. Ziya Blv. 1352 S. 2/3 Tel: (0232) 4411220, Faks: (0232) 4418745 Adana Tem- silcisi: Çetin Yiğenoğlu, İnönü Cd. 5 S. Aksoğan İş H. Kat 1 Tel: (0322) 3631211, Faks: (0322) 3631215 Antalya Temsilcisi: Ahmet Oruçoğlu Cumhuriyet Mey- danõ Yõldõz Ap. B Blok No: 80/5 Tel: (0242) 2480057 Faks: (0242) 2430509 İdare Müdürü: Hüseyin Gürer Mali İşler: Bü- lent Yener Satõş: Fazilet Kuza Cumhuriyet Reklam: Genel Müdür: Özlem Ayden Genel Müdür Yardõmcõsõ: Nazende Pal Tel: (0212) 251 98 74 -75 /251 98 81 -82 Faks: (0212)251 98 68 Re- zervasyon: (0212) 343 72 74 Faks: 212 343 72 53 4 MART 2010 İmsak: 5.01 Güneş: 6.27 Öğle: 12.23 İkindi: 15.30 Akşam: 18.06 Yatsõ: 19.25 İstihbarat: Cengiz Yıldırım Ekonomi: Hasan Eriş Dõş Haberler: Özgür Ulu- soy Kültür: Celal Üster Spor: Arif Kızılyalın Bilgi-Belge: Edibe Buğra Genel Yayõn Yönetmeni: İBRAHİM YILDIZ ● Yazõişleri Müdürleri: Güray Öz (Sorumlu) Murat Ataş ● Miyase İlknur (Ek Yayõnlar) ● Haber Merkezi Müdürü: Hakan Kara Eşcinseleğilimiyüzündendeğildekaranlõkolaylarõaraştõrdõğõiçinöldürüldüğüilerisürüldü Pasolini’nin katili kim İstanbul Haber Servisi - İstanbul, dünyada ilk defa sıcak bir iklimde yapılacak buz müzesinin ev sahibi olacak. Benzerleri sadece Norveç ve İsveç gibi soğuk iklimli ülkelerde bulunan Magic Ice (Sihirli Buz Müzesi) 23 Nisan’da Forum İstanbul’da açılacak. Magic Ice için kullanılacak mavi renkli buz İsveç’ten getirilecek. Magic Ice’ın teması ise Vikinglerin, 1130 yıl önce İstanbul’a yaptıkları söylenen efsanevi yolculuğunu esas alacak. ASLI KAYABAL MİLANO - Silvio Berlusconi’nin lideri olduğu PDL (Özgürlükler Partisi) sena- törü Marcello Dell’Utri, elinde 1975’te bir cinayete kurban gi- den İtalyan yazar-yönetmen Pier Paolo Pasolini’nin ölümü nede- niyle tamamlayamadõğõ ‘Petrol’ adlõ romanõna ait daktiloda yazõl- mõş orijinal bir belgenin bulun- duğunu öne sürdü. Senatör Utri, söz konusu bel- genin yazarõn evindeki çalõşma odasõndan çalõnmõş olabileceği- ni açõklarken 12 Mart’ta Mila- no’da düzenlenecek Antika Ki- taplar Fuarõ’nda belgeyi göste- receğini söyledi. Eni’deki karanlık olaylar La Repubblica gazetesinde yazan Dario Olivero’nun blo- ğunda yayõmlanan habere göre, Pasolini ‘Petrol’ adlõ romanõnõ 1972 yõlõnda yazmaya başladõ. Petrol ve doğalgaz şirketi Eni’de yaşanan bir dizi karanlõk olayõ edebiyatçõ ve aydõn kimli- ği ile araştõran yazar 1975 yõlõn- da bir cinayete kurban gittiği için ‘Petrol’ü tamamlayamadõ. Pasolini konusunda ‘Eresia di Pasolini’ ve ‘il Petrolio delle stragi’ adlõ iki kitap kaleme alan Gianni d’Elia her zaman savun- duğu üzere Pasolini’nin eşcinsel eğilimleri nedeniyle yaşanan bir gecenin ardõndan bir grup genç tarafõndan öldürüldüğünün ger- çeği yansõtmadõğõnõ öne sürerek yazarõn Eni’de yaşanan karanlõk olaylarõ aydõn kimliği ile araştõr- dõğõ gerekçesiyle onun bu göre- vini yapmasõna tahammül ede- meyenlerce cinayete kurban git- tiğini öne sürdü. Senatör açıklamalı D’Elia ayrõca Dell’Utri’nin açõklamasõnõ inanõlmaz bulduğu- nu ifade ederek, “Yargıç Calia tarafından İtalya’da gerçekle- şen kıyımlar konusunda tarihi bir belge olarak nitelenen ‘Pet- rol’e ait bazı sayfalar Pasoli- ni’nin evinden çalındı, hukuki bir tanımlamayla bir suç nite- liği de taşıyor söz konusu bel- ge. Bu belge Dell’Utri’nin id- dia ettiği gibi gerçekse sena- tör, nerede, kimden ve hangi amaçla satın aldığını da açık- lamak zorunda” diye konuştu. ‘Biliyorum, kanıtım yok’ Einaudi Yayõnevi ‘Petrol’ü 1992’de Pasolini’nin hayatta iken kaleme aldõğõ kadarõyla ya- yõmladõ. Pasolini yarõm kalan ro- manõnda, “Ben bütün olan bite- ni ve ilgili isimleri biliyorum (İtalya’da kurumları hedef alan saldırılar ve kıyımlar) Tüm sorumluları biliyorum. Ama kanıtım yok” diye yaz- mõştõ. Soğuk Savaş döneminde İtalya’nõn ne türden bir ülke ol- duğunu anlatmaktan ve ortaya koymaktan çekinmedi Pasolini. “Bir yazar ve aydın olarak ya- kında ya da uzakta olan biten karanlık her şeyi aydınlatmayı görev biliyorum” diye yazmõştõ. Koleksiyoner ve antika kitap meraklõsõ senatör Marcello Dell’Utri üç yõl önce Benito Mussolini’nin ‘Günlükleri’ne de sahip olduğunu açõklamõş, ancak ekspertlerin incelemesi- nin ardõndan bu günlüklerin sahte olduğu ortaya çõkmõştõ. İtalyan senatör Marcello Dell’Utri 1975’te bir cinayete kurban giden Pasolini’nin yarõm kalan ‘Petrol’ adlõ romanõna ait daktiloda yazõlmõş bir belgeye sahip olduğunu söyledi. Pasolini’nin ölümü konusunda iki kitap yazan Gianni d’Elia ise yazarõn eşcinsel eğilimleri nedeniyle yaşanan bir gecenin ardõndan değil, Eni’de yaşanan karanlõk olaylarõ araştõrdõğõ için öldürülmüş olabileceği tezini yine savundu. Tartõşma yaratan belgeyi Dell’Utri Milano’da Antika Kitap Fuarõ’nda gösterecek. Sihirli buzlar İstanbul’da Yayımlayan ve Yönetim Yeri: Yeni Gün Haber Ajansõ Basõn ve Yayõncõlõk A.Ş, Prof. Nurettin Mazhar Öktel Sk. No: 2. 34381 Şişli/İstanbul Tel: (0212) 343 72 74 (20 hat) Faks: (0212) 343 72 64 Yaygõn süreli yayõn Baskı: DPC Doğan Medya Tesisleri Hoşdere Yolu 34850 Esenyurt İstanbul Dağıtım: YAYSAT Doğan Medya Tesisleri Hoşdere 34850 Esenyurt İstanbul İmtiyaz Sahibi: CUMHURİYET VAKFI adına İLHAN SELÇUK NEW YORK (AA) - İngiliz model Naomi Campbell’in şoförünü tartakladõğõ ileri sürüldü. Adõ açõklanmayan 27 yaşõn- daki şoförün polise giderek, araç kullanõr- ken arka koltukta oturan Campbell’in ka- fasõna vurmasõ sonucu aldõğõ darbeyle ba- şõnõ direksiyona çarptõğõnõ ve sağ gözü- nün altõnda zedelenme olduğunu söyledi- ği bildirildi. Ancak olayda tanõk olmama- sõ ve şoförün olayõ yargõya taşõmama ka- rarõ almasõ Campbell’in gözaltõna alõnma- sõnõ önledi. Model hakkõnda daha önce de yanõnda çalõşanlara kötü davrandõğõ için çeşitli davalar açõlmõştõ. Eurovizyon şarkısı belli oldu İstanbul Haber Servisi - Manga grubu, Norveç’in başkenti Os- lo’da düzenlenecek 55. Eurovizyon Şarkõ Yarõş- masõ’nda Türkiye’yi temsil edeceği şarkõsõnõ dün ilk kez seslendirdi. Küresel mesajlar içeren “We Could Be The Sa- me - (Aynõ Olabiliriz)” adlõ şarkõnõn tanõtõmõn- dan sonra yoğun bir tempoya girecek olan Manga, 27 Mayõs’taki yarõfinali geçmesi halin- de 29 Mayõs’taki büyük finalde yarõşacak. ‘Cep’lere de uyarı yazısı BOSTON (AA) - ABD’nin Maine eyaleti meclisi, cep telefonlarõ- na beyin kanseri yapa- bileceği yönünde uyarõ yazõsõ koymayõ planlõ- yor. Tasarõnõn kabul edilmesi halinde Mai- ne’deki cep telefonu sa- tõcõlarõ telefonlarõn veya paketlerinin üzerine, ci- hazlarõn yaydõğõ elek- tromanyetik radyasyo- nun zararõ konusund uyarõ yazõlarõ koyacak. Düğün gecesi ayrı hücrelerde HYANNIS (AA)- ABD’nin Massachusetts eyaletinde yeni evli bir çift, gelinin, damadõn es- ki sevgilisine saldõrmasõ üzerine düğün gecesini cezaevinde ayrõ hücre- lerde geçirdi. 22 yaşõn- daki gelin Marissa Ann Putignano-Keene’nin, düğünden sonra eşinin eski sevgilisinin ve oğ- lunun üzerine otomobili- ni sürdüğü iddia edildi. Armstrong Adana’ya geliyor ADANA (Cum- huriyet Bürosu) - Aya ilk ayak basan adam olarak bilinen Neil Armstrong ile Apollo 13’ün kumandanõ Jim Lovell 6 Mart’ta Çuku- rova Üniversitesi’nde öğrencilerle söyleşe- cek. Rektör Alper Akõ- noğlu, bilim ve tekno- lojinin neleri başardõğõ- nõ öğrencilere anlatmak istediklerini belirtti. Naomi yine kurtardı Üstteki sayıya isim aranıyor ANKARA (AA) - Bilim insanlarõ, 1.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0 ve daha yüksek sayõlarõn isimlendiril- mesini istiyor. Mevcut birim sistemleri- nin artõk yeterli olmadõğõnõ düşünen bir öğrenci tarafõndan, 27 sõfõrlõ sayõnõn isimlendirilmesi için açõlan online imza kampanyasõna, şu ana dek 20 bin kişi katõldõ. Mevcut Uluslararasõ Birimler Sistemi’nde en büyük sayõ 24 sõfõrlõ “yotta”. Kampanyada, 27 sõfõrlõ sayõya “hella” adõ verilmesi en çok destek alan önerilerden biri. ÇANAKKALELİ ÇEVRECİLERDEN UYARI Başbakan’ın doğa katliamını görmezden geldiğini belirten Eken, ‘Türkiye topraklarını kaybediyor’ dedi Doğa Derneği, turizm teşvik bölgesi ilan edilen İkizdere Vadisi’nin tamamının HES inşaatları nedeniyle şantiyeye dönüştüğünü açıkladı. Karabiga’da hukuku yok sayıyorlar İstanbul Haber Servisi - Çanak- kale’de aralarõnda Ziraat Mühendis- leri Odasõ, TEMA ve Tüketici Ko- ruma Derneği’nin de bulunduğu 11 örgüt, Karabiga beldesine bağlõ Be- kirli Köyü’nde inşa edilen İÇDAŞ Termik Santralõ’nõn Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporunun yargõ tarafõndan iptal edilmesine karşõn mahkeme kararlarõnõn yok sayõlarak çalõşmalarõn sürdürüldü- ğünü bildirdi. Meslek örgütlerinden dün yapõlan yazõlõ açõklamada, Çanakkale’nin yüzde 54’ünün ormanlarla kaplõ ol- duğu ve nüfusunun yüzde 50’sinden fazlasõnõn doğrudan tarõmla ilgilen- diği belirtilerek “Altın ve gümüş şirketleri, siyanürle altın çıkarmak için Kazdağları’na akın ettiler. İt- hal linyitle çalışan termik santral- lar gibi dünyanın en kirli sanayile- ri kurulmaya başlandı. Yargı, İÇ- DAŞ termik santralı ile çimento fabrikasının ÇED raporunu iptal etti. Ancak şirket yeni ÇED uygu- laması başlattı. Bilgilendirme top- lantısını ise il dışında yaparak yö- redeki STÖ’ler ile halkın katılımı- nı engelledi” denildi. En büyük doğa katliamõ 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000 AIDS’e karşı yeni kampanya BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - BM, kadõnlarõn HIV/AIDS’ten korun- malarõnõ sağlamak amacõyla yeni bir küre- sel kampanya başlattõ. “Kadõnlar, Genç Kõz- lar, Cinsiyet Eşitliği ve HIV İçin Hõzlandõrõl- mõş Ülke Eylem Planõ 2010-2014” adlõ 5 yõl- lõk kampanya ünlü İs- koç şarkõcõ Annie Len- nox’un katõldõğõ top- lantõyla basõna tanõtõldõ. (Fotoğraf:EPA-AA) ?
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog