Bugünden 1930'a 5,432,496 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

4 MART 2010 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA KÜLTÜR 17kultur@cumhuriyet.com.tr CMYB C M Y B İngilizce’yi İngilizce kaynaklardan öğrenin... Westminster University ve Premier College sertifikalarına sahip, London School of Business Administration’da master yapmış, ÖĞRETMENDEN, BRITISH ENGLISH ● Gramer, konuşma, derslere yardımcı, sınavlara hazırlık ● İş İngilizcesi (Business English) ve İngilizce iş görüşmelerine (Interview) hazırlık Bahariye-Kadıköy / İstanbul 0532 701 80 41 - (0216) 418 94 51 ESİNTİLER ZEYNEP ORAL Benim Tuhaf Ülkem Tuhaf bir ülkede yaşıyoruz. “Tuhaf” sözcüğünü, başka sözcükler kullanmamak için seçtim… İnanın, çelişkileri çözmeye çalışmaktan, vazgeçtim çözmeyi, anlamaya çalışmaktan gün boyu öyle büyük çaba harcıyorum ki, akşama yorgun düşüyorum! Yapıcılığa, yaratıcılığa ayırmamız gereken zamanı sadece olayları, kavgaları, tartışmaları, savları, suçlamaları, savunmaları kavramaya harcar oluyoruz… Harcadığımız zaman değil yalnızca. İlgiyi, emeği, çabayı da harcıyoruz. Son haftalarda bunlar iyice birikir oldu. İşte birkaç örnek: Hem döver hem okşar Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile Turkcell’in ortaklaşa yürüttüğü on yılda 20 bin kız öğrenciye eğitim olanağı sağlayan Kardelenler Projesi, New York’ta BM’de (Pekin Deklarasyonu ve Eylem Platformu tarafından) “örnek proje” olarak seçildi, tanıtıldı. Törende Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf da güzel güzel konuştu… Oysa aynı devletin emniyet güçleri kısa bir süre önce aynı Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin şubelerine baskın yapıyor, üyelerini sorguya çekiyor, tüm evraklarına el koyuyor, yardakçı basın bu müdahaleyi alkışlıyor; vazgeçtim dernek üyelerini, bu projeden yararlanan “Kardelenler”i bile suçlayabiliyordu! Hani kadınlar vardır, “Kocamdır, sever de döver de” der ya… Kimse kusura bakmasın, “Devletimdir, hem döver, hem okşar” diyemiyorum… Ahlak nerede başlar, nerede biter Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf, çok kısa bir süre önce dizilerdeki erotik sahnelerden “irite olduğunu” yani rahatsız olduğunu açıklamıştı. Bakan’a göre bu sahneler hem “muhafazakâr aile yapımıza” aykırıydı, hem de “değerler sistemimizin erozyona uğramasına” yol açıyordu. İşte “muhafazakâr yapıyı” korumak için, RTÜK’le birlikte “Ebeveyn İzleme Kurulu” oluşturma çalışmalarına başlamıştı. Doğrusu bunları okuyunca çok şaşırdım. Bugüne dek siz Bakan Kavaf’ın, örneğin Adıyaman’da aile meclisi kararıyla kümese gömülüp öldürülen 16 yaşındaki Medine ile ya da Medine’yle aynı kaderi paylaşan başka kız çocuklarıyla ilgili hiç konuştuğunu, yorum yaptığını, bu ahlaksızlığa engel olmak için çalışma başlattığını falan duydunuz mu? Ya da ülkemizde, çok hem de çok yaygın olup da hakkında hiç ama hiç konuşulmayan, “yokmuş” gibi yapılan “ensest”le ilgili çalışma başlattığını? Ben duymadım. O nedenle ahlak nerede başlar, nerede biter, değer ölçülerimiz nedir, bu ülkenin tüm bakanlarının bir eğitim almaları gerektiğine inanıyorum. Kültür Bakanlığı Yayınları neden satmaz Bu yazı burada bitecekti, ancak okurlara bir özür borcum var, o nedenle bitemedi. Geçen hafta Adana’da kendi imza günüme elde olmayan nedenlerle yetişemedim. 24 Şubat günü THY’nin İstanbul Adana 15.15 uçağı, tam iki saat 20 dakika gecikme yaptı. Nedeni açıklanmadı, ben de öğrenemedim. Kitabevine gelen, bekleyen, eli boş dönen tüm okurlarımdan özür dilerim. Bu akşam Lütfü Kırdar’da “Leyla Gencer Anısına” Borusan Filarmoni Orkestrası ve Korosu’nun konseri var. (Şef: Sacha Goetzel, solistler: Soprano İnna Los, Tenor Alex Vicens. Sahneye koyan Yekta Kara). Kültür Bakanlığı’nın yayımladığı “Leyla Gencer: La Diva Turca” kitabının fuayede satılması istendi. (Öyle ya, ilgi duyacak olan kitle orada!) Ancak DÖSİM dükkânları (bulabilene aşk olsun!) dışında hiçbir yerde satılamaz yanıtı alındı… Kültür Bakanlığı Yayınları’na neden kimse ulaşamıyor, bu kitaplar niye satılamıyor diye fazla düşünmeye gerek yok! zeynep@zeyneporal.com Faks: 0212. 257 16 50 Ç ağdaşlaşma tarihimizin “Osmanlı’dan Cumhuriyete aydınlanma” yürüyü- şüne eşsiz katkõlarda bulunan “Aka- demi”miz 127 yaşõnda... Şimdiki adõyla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde (MSGSÜ) dün kutlanan “yaş günü”, bu tarihsel yürüyü- şün “kutsanma”sõ gibiydi. Törende “MSGSÜ Devlet Konservatuva- rı”ndan tenor Mert Süngü, soprano Dilruba Bilgi, ksilofonda Seçil Kuran ve perküsyonda Emil Kuyumcuyan, piyanoda Önder Cebeci ve Barış Özbilgin’le birlikte müziğin anõtsal eserlerini seslendirdiler. Grafik Tasarõm Bölümü Öğr. Üy. Prof. Me- lih Görgün’ün “Ulusaldan Küresele” konulu konuşmasõnõn ardõndan “50 yıllık mezunlar”a plaketleri verildi. 2009’daki başarõlarõyla ödül al- mõş öğretim elemanlarõ, öğrenciler ve mezunlara teşekkür belgeleri sunuldu; emekli olan akade- mik personel şükran plaketlerini aldõlar; Osman Hamdi Bey Salonu’nda da “Güzel Sanatlar Fa- kültesi Mezunları-2009 Sergisi” açõldõ... MSGSÜ Rektörü Prof. Rahmi Aksungur, dünyanõn en eski “çağdaş sanat” okullarõndan Akademi’nin “19. yüzyıldan 21. yüzyıl’a” akan “ulusal gurur”unu şöyle özetledi: “Tür- kiye’nin kültür ve sanat tarihi bu kurumun üyelerince yazılmıştır. Hemen tüm ressamlar, heykeltıraşlar, mimarlar ve yönetmenlerin ya- nı sıra Türk edebiyatının büyük isimleri de hocalık yapmış, yetişmişler; Türk kültür ve sanatı, burada şekillendirilmiştir...” CUMHURİYET’İN YÜZ AKI Akademinin tarihçesi, gerçekten de çağdaş kül- tür ve sanatõmõzõn “cumhuriyetle bütünle- şen” devrimci serüvenini simgeler... İlk müzecimiz, sanat tarihçisi, arkeolog ve res- sam Osman Hamdi Bey tarafõndan ülkemizin ilk sanat ve mimarlõk okulu 1 Ocak 1882’de “Mekteb-i Sanayi-i Nefise-i Şâhâne” adõyla ku- rulur; 2 Mart 1883’te de Arkeoloji Müzesi’nin karşõsõndaki binada, sekiz kişilik öğretim kad- rosu ve 21 öğrencisiyle resim, heykel ve mimarlõk eğitimine başlar... 1914’te “kız öğrenciler” için resim ve hey- kel bölümlerini içeren “İnâs (kız) Sanâyi-i Ne- fîse Mektebi”nin açõlmasõ, dönemin belki de en “ilerici” adõmõdõr; “Cumhuriyet Devrimi” 1923’te kurulan “Tezyînât (süsleme) Bölü- mü”yle karşõlanõr; okulun bu “aydınlık” kim- liği 1926’da Fõndõklõ’daki eski Meclis-i Mebû- sân binasõnõn (Cemile Sultan Sarayõ) tahsis edilmesiyle ödüllendirilir. İnâs Mektebi ile Sa- nâyi-i Nefîse Mektebi’deki kõz ve erkek öğren- cilerin bir arada öğrenim görmeye başlamalarõ Cumhuriyetin çağdaş eğitime armağanõdõr... Sanâyi-i Nefîse Mektebi 1928’de “Güzel Sa- natlar Akademisi” olduktan sonra yine Cum- huriyetin “üniversite reformu”na öncü katkõlar yapmõştõr. Hitler faşizminden kaçarak Atatürk Türkiyesi’ne sõğõnan sanatçõ, düşünür ve bilim in- sanlarõ önemli görevlere getirilir. Resim Bölümü Başkanlõğõ’nõ Leopold Levy’nin üstlenmesiyle birlikte Bedri Rahmi Eyüboğlu, Cemal Tollu, Sabri Berkel, Ali Çelebi, Nurullah Berk, Ze- ki Faik İzer gibi ünlü sanatçõlarõmõz da akade- mik kadrolara kazandõrõlõr. 30’larõn ikinci yarõ- sõnda Heykel Bölümü Başkanlõğõ’na Rudolf Belling atanõrken, Bruna Taut ve Robert Vor- hölzer gibi dünyaca ünlü isimler de Mimarlõk Bö- lümü’nü yönetirler. Aynõ dönemde Dolmabah- çe Sarayõ’nõn Veliaht Dairesi’nde kurulan Resim ve Heykel Müzesi de Atatürk’ün isteğiyle Aka- demi’ye bağlanmõştõr... Okulun daha 1957’de özerk hale getirilmesi, bölüm başkanlarõnõn seçimle görevlendirilmesi ve özel sõnavla öğrenci almaya başlamasõ da yük- seköğrenim tarihimizin önemli ilkleri arasõnda- dõr. 12 Eylül darbesini “İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi” adõyla karşõlayan okul, YÖK Yasasõ’yla “Mimar Sinan Üniversitesi”ne dönüşür; 2004’te ise “Mimar Sinan Güzel Sa- natlar Üniversitesi” adõnõ alõr... HEYKELTIRAŞ REKTÖR MSGSÜ’nün rektörü, heykel sanatçõsõ Prof. Rahmi Aksungur, 1973’te başlayan öğrencili- ğinden bu yana “Akademili”... 79’da diploma projesi “Üstün Başarı Ödülü” aldõğõndan bu ya- na da çok sayõda başarõlõ esere imza attõ. 2001’deki “Cumhuriyet Tarihi Düzenlemesi Sanat Eserleri Yarışması”nda birinci olan ve Ankara’daki Devlet Mezarlõğõ’nda uygu- ladõğõ projesi, Türkiye’de gerçekleştirilen ilk büyük kapsamlõ heykel düzenlemesidir... Sanatõnõ tanõmlarken “Heykelde mekân, kütlenin kendisi veya kuşattığı alan değil, kütlenin çekim alanının sınırlarıdır. Bu sı- nırları her birey kendi için belirler. Bu alan, bireyi eğer, büker, hatta yönlendirir” diyen Aksungur, okulunu tanõmlarken de şunlarõ söy- lüyor: “MSGSÜ, bünyesinde tüm kültür ve sanat bölümlerini eksiksiz bulunduran Avrupa’nın en büyük uzmanlaşmış üni- versitesidir..” Bir süredir özellikle “Boğaziçi kıyısında- ki okul binaları”na yönelik “otel amaçlı özelleştirme” söylentileriyle uykularõ ka- çan MSGSÜ’lü öğrenci ve öğretim üyeleri, son 3 yõlda 80’i uluslararasõ, 213’ü ulusal top- lam 293 ödül aldõlar… Prof. Aksungur, böy- lesine “ulusal onurumuz” olmuş bir başarõda okulun “kentle iç içe” konumunun da önem- li payõ olduğunu vurgulayarak diyor ki: “Gü- nümüzde kültür ve sanata dayalı bir eği- tim, amfilerin ve atölyelerin içine hapse- dilemez; bulunduğu kentle ve sosyal çev- reyle paylaşılır..” Akademi’nin 127. yaşõnõ kutlarken, Cum- huriyetimizin aydõnlõk kuşaklarõna daha yüz- lerce yõl “Atatürk’ün sanata armağanı” olan tarihsel mekânlarõnda hizmet vermesi- ni diliyoruz... Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ‘Osmanlõ’dan Cumhuriyete aydõnlanma’nõn okulu Güzel‘Akademi’miz127yaşõnda 1-Akademi atölyelerinde 1940’lar... 2a- Akademi 1926’dan beri Osmanlı’nın Meclis-i Mebusan Binası’nda... Kültür Servisi - Yazar, yayõncõ, eleştirmen ve çevirmen Vedat Günyol, 6 Mart Cumartesi günü saat 14.00’te Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde düzenlenecek bir etkinlikle anõlacak. Maltepe Belediyesi ile Vedat Günyol’un öğrencileri tarafõndan ortaklaşa düzenlenen “Vedat Günyol 99 Yaşında” etkinliğine konuşmacõ olarak Maltepe Belediye Başkanõ Prof. Dr. Mustafa Zengin, öğretmen ve yazar Mehmet Başaran, eğitimci ve yazar Öner Yağcı, yazar Ulviye Alpay, öğrencisi Nesim Ovadya İzrail, Günyol’un sevdiği türkülerle de öğrencisi Alp Turap Yalçın ve Günyol Yalçın katõlacaklar. Etkinlikte, Şadan Alptekin’in “Vedat Günyol” belgeselinden bölümler gösterilecek. 2004’te yitirdiğimiz Vedat Günyol, uzun yõllar Fransõzca öğretmenliği yapmõş, Milli Eğitim Bakanlõğõ Tercüme Bürosu’nda çalõşmõştõ. 1962’de Çan Yayõnlarõ’nõ kuran ve uzun süre Yeni Ufuklar dergisini yayõmlayan Günyol, Sabahattin Eyüboğlu, Azra Erhat ve Halikarnas Balıkçısı’yla birlikte Türkiye’de hümanist dünya görüşüne öncülük etmişti. Sabahattin Eyüboğlu’yla birlikte Babeuf’ten çevirdiği “Devrim Yazıları” adlõ kitaptan dolayõ iki yõl yargõlanan Günyol, 12 Mart döneminde de Eyüboğlu, Azra Erhat ve Yaşar Kemal’le birlikte yargõlanmõş, ilk duruşmada serbest bõrakõlmõştõ. Aralarõnda Tommaso Campanella, Thomas More, J. J. Rousseau, Rabelais, Albert Camus, Henri Troyat’nõn da bulunduğu pek çok yazarõn yapõtlarõnõn çevirilerinde imzasõ bulunan Günyol, denemelerini “Kendimce Denemeler”, “Aydınlanmanın Işığında Sanat İnsanlarımız”, “Günlerin İçinden”, “Gün Ola Harman Ola” gibi kitaplarda bir araya getirmiş, anõlarõnõ “Uzak, Yakın” adlõ kitapta toplamõştõ. ‘Vedat Günyol 99 yaşõnda’ TÜRKAN SAYLAN KÜLTÜR MERKEZİ’NDE ANILIYOR Kültür Servisi - Bu yõl 15. yõlõnõ kutlayan, Nürnberg “Türkiye Almanya Film Festivali” bugün başlõyor. Açõlõşõ Reha Erdem’in Altõn Portakal’lõ filmi “Kosmos”la yapõlacak festival, oldukça yoğun bir programla seyirci karşõsõna çõkõyor. Festivalin bu yõlki özel bölümlerinden biri “İstanbul: Bir Kültür Başkenti” başlõğõnõ taşõyor. Bu bölüm kapsamõnda gerçekleştirilecek Türk filmleri seçkisi gösteriminin yanõ sõra Ara Güler’in İstanbul fotoğraflarõndan oluşan bir sergi ile özel bir etkinlik gecesi de düzenlenecek. FIPRESCI Genel Sekreteri Klaus Eder’in onur konuğu olduğu festivalin yarõşma bölümünde bu yõl ilk kez Türk ve Alman eleştirmenlerden oluşan sinema yazarlarõ jürisi de ödül verecek. Ana jürisi Kenan Işık, Meral Okay, Osman Okkan, Christiane Schleindl ve Ursula Beyer’den oluşan yarõşmada “Bornova Bornova”, “11’e 10 Kala”, “Karanlıktakiler”, “Pus” ve Miraz Bezar’õn Kürtçe filmi “Min Dit” yer alõyor. Fritz Lang’õn bilimkurgu başyapõtõ “Metropolis”in yenilenmiş versiyonunun da gösterileceği festival, 14 Mart’ta sona erecek. Nürnberg’de Türk sineması geçidi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog