Bugünden 1930'a 5,432,496 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CMYB C M Y B GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Baştarafı 1. Sayfada asker fark etmez- bir bürokrat olarak sabahın erken saatinde kapınız çalındığında “sütçü geldi” diyemiyorsanız… her an gelip götürecekler kaygısı, kuşkusu ve elbet korkusu içinde yaşayarak güne başlıyorsanız; demokratik bir ülkede yaşamıyorsunuz demektir… Bu koşullarda -adını yazmaya gerek yok- ülkemizi yöneten kafanın “demokrasi mücadelesi verdiğine” nasıl inanacaksınız? Her sabah gazetelerinde, geceleri iktidar dalkavuğu TV’lerde geçmişi karalayarak bugünü övenler; -listelerine kendilerinden olmayanları da alarak- RTE’nin medya patronlarına “madem ki ücretlerini sen veriyorsun, aykırı gördüklerini kov” demesine fena halde bozuldular. Sıra yalakalarla yandaşlara da gelir diye mi kaygılandılar, yoksa, artık suyu çıkmış bir iktidarı zamanı geldiğinde bizler de eleştirebiliriz, eleştiriyoruz… …AKP döneminde olagelen olayları destekliyorsak bu hür irademizin eseridir havasını basmak için mi RTE’nin medya patronlarına seslenişine karşı çıktılar?.. Ama bugün Başbakan kov şu köşe yazarlarını deyince aslan kesilenler, bir medya patronunu büyük para cezalarıyla haklamaya giriştiği sırada seslerini yeterince acaba neden yükseltmediler?.. Başbakan’ın geniş tepkiyle karşılanan “son medya açılımındaki” ifadelerini daha sonra düzeltmeye çalışmasını belki yeterli bulanlar çıkacaktır. Öyle ya RTE yandaşlara yalakalara güvence verdi: “Ben kalkıp da şunu at, benimkini al demiyorum” dedi. RTE elbette herhangi bir zamanda patronlara “Şu gazeteciyi at” dememiştir. Tuncay Özkan’la Show TV’de Politika Durağı programını yaparken; AKP liderine yakın kişilerin - hatta isimlerini vererek- sık sık patronu ziyaret ettiklerini -iktidarı eleştiren- programı yayından kaldırmasını istediklerini Tuncay, alaylı sesle bana anlatırdı. Sor şimdi Başbakan’a; böyle bir olaydan ne haberi vardır ne de yakın adamlarının o programın kaldırılmasını veya bir köşe yazarının işine son verilmesini istediklerini TV veya gazete (medya) patronundan istediklerini doğrulayacaktır. Elbette “işi” gören Başbakan değildir. Emir kumandasındaki yakınlarıdır ve kuşku yok, girişimlerinden ve sonuçlarından “Başbakan patronlarını” bilgilendirmişlerdir. Sonuçta RTE, doğrudan “şunu at, bunu alma veya al” dememiştir medya patronuna. Evet, bu konuda yemin etse başı ağrımaz! Her sabah şaşırtıcı olaylarla karşılaştığınız gibi, gazetelerdeki demeçlere bakarak, birden bu ne değişim Yarabbi, böylesine saptamalar yapması için acaba sahibinin başına tuğla mı düştü diye sorasınız gelebilir. Nitekim AKP’ye veya AKP hükümetinin çıkardığı bir yasada her zaman iktidar görüşlerine koşut oy kullanan Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç; -Hürriyet’e verdiği demeçte- tartışmaya açıldığı şu günlerde “…anayasal reformun ancak uzlaşmayla” olabileceğinin altını çiziyor ve… …bugüne dek her şey benden sorulur, ne yaptımsa doğrudur anlayışını demokrasi sanan RTE’yi uyarıyor: “Ben yaptım oldu, ben söylediysem daha ötesi yoktur gibi yaklaşımlarla hiçbir olaya yaklaşmamamız lazım. Bunlar sadece ortamı geriyor” diyor. Yargıtay Onursal Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, Star TV’de Uğur Dündar’a yaptığı açıklamada, “anayasa değişikliğinin Anayasa Mahkemesi’ne gideceğini ve iptal edileceğini” söyledi. Sureti haktan görünen yandaşlarla yalakalar… - bu arada 28 Şubat müsteşarlarından bugün darbelerin amansız düşmanı Hasan Celal Güzel gibi eski bürokratlar- illa ki bu iktidarı savunacaklar; Kanadoğlu’nun hukuksal saptamalarına karşı çıktılar. Adı Haşim Kılıç ve de sıfatı Anayasa Mahkemesi Başkanı; bu konuda, “Korkum, bu yargı reformu ve anayasa değişikliğinin de bize geleceği yönünde. Öyle de olur zaten” diyerek Kanadoğlu’nu doğruladı. Kılıç’ın demecinin zayıf tarafı ise, RTE ile hemen hiçbir konuda uzlaşma sağlanamayacağını bile bile “…Değişiklik yapılacaksa, tüm hassasiyetleri dikkate alan bir geniş uzlaşma ortamı sağlanması gerekir” diyebilmesi… ...Olmayacak duaya amin der gibi! SAYFA4 MART 2010 PERŞEMBE CUMHURİYET 13HABERLERİN DEVAMI TARİHTE BUGÜN MÜMTAZ ARIKAN 4 Mart Oslo B 0 Helsinki B 1 Stockholm B -3 Londra PB 7 AmsterdamB 6 Brüksel B 5 Paris PB 8 Bonn PB 4 Münih PB 5 Berlin B 5 BudapeştePB 8 Madrid Y 16 Viyana B 6 Belgrad Y 7 Sofya Y 10 Roma Y 15 Atina Y 19 Zürih Y 7 Moskova K 0 Aşkabat PB 15 Taşkent B 19 Bakû Y 12 Bişkek PB 10 Tiflis Y 12 Kahire PB 21 Şam B 20 İstanbul B 13 Edirne B 14 Kocaeli B 15 Çanakkale B 15 İzmir B 18 Manisa PB 18 Denizli PB 19 Zonguldak PB 13 Sinop PB 11 Samsun B 12 Trabzon B 11 Giresun B 11 Ankara PB 12 Eskişehir PB 14 Konya PB 13 Sıvas PB 6 Antalya PB 20 Adana PB 19 Mersin PB 19 Diyarbakır B 14 Şanlıurfa PB 15 Mardin B 12 Siirt B 14 Hakkâri Y 6 Van Y 6 Kars K 3 Yurt geneli par- çalı, zamanla çok bulutlu, Doğu Ana- dolu’nun doğusu, Rize ve Artvin çev- releri ile gece sa- atlerinden sonra Marmara’nın batı- sı Kıyı Ege ile An- talya sağanak ya- ğışlı geçecek. Or- ta Karadeniz ile Güney Ege’de öğ- leden sonra, Ku- zey Ege’de gece fırtına bekleniyor. ‘Yine dava açarız’MAHMUT LICALI ANKARA - Tüketici Dernekle- ri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkanõ Ali Çetin, Ankara Anakent Belediyesi’nin yargõ kararõ kapsa- mõnda başkentte toplu taşõma üc- retlerinde yapõlacak indirim gerek- çesiyle otobüs sefer sayõlarõnõ azalt- masõnõn hukuka uygun olmayaca- ğõnõ söyledi. Çetin, “Pazartesi böyle bir durum yaşanırsa buna karşı dava açacağız” dedi. Çetin, yolcularõn transfer hakkõnõn kaldõ- rõlmasõnõ da yargõya taşõmaya ha- zõrlandõklarõnõ belirterek “Ankara halkı bu kazanıma sahip çıkma- lı” dedi. Ankara 9. İdare Mahke- mesi’nin kararõyla baş- kentte toplu taşõma üc- retlerinin 8 Mart 2010’dan itibaren 6 yõl önceki fiyatlandõrma ta- rifesine dönecek olma- sõ nedeniyle Anakent Belediyesi yurttaşlarõ mağdur edecek bazõ uy- gulamalar yapmaya ha- zõrlanõyor. Anakent Be- lediye Başkanõ Melih Gökçek’in gelecek haf- tadan itibaren belediyenin zarar edeceği gerekçesiyle otobüs sefer sayõlarõnõn azaltõlacağõnõ ve trans- fer hakkõnõn kaldõrõlacağõnõ açõkla- masõ tepki çekti. Ankara’da toplu ta- şõma ücretlerinin dü- şürülmesiyle sonuçla- nan davayõ açan TÜ- DEF Genel Başkanõ Ali Çetin, Gökçek’in hukuk kararõnõ kabul etmemek için direndi- ğini kaydetti. Çetin, Gökçek’in yurttaşlarõ, dolmuş ve halk otobü- sü esnafõnõ yargõ kara- rõna karşõ dava açmak için tahrik ettiğini ifa- de etti. Çetin, şunlarõ dile getirdi: “Tahmin ediyorum ki, Gök- çek kendine oy vermeyen ya da az oy aldığı bölgelerdeki otobüslerin sefer sayılarını azaltacaktır. O bölgeleri cezalandıracaktır. Böy- le bir durum yaşanması duru- munda tüketiciler mağdur olur- sa bu konuda dava açarız. Böyle bir hakkı yok. Kamu görevi böy- le siyasi duygularla yapılamaz. Pazartesi günü yaşanacakları ya- kından takip edeceğiz.” Ucuz ulaşõm hizmeti verilmesi ne- deniyle hangi belediyenin iflas et- tiğini soran Çetin, belediyenin ta- sarruf etmesi gereken öncelikli ala- nõn halkõn ulaşõm hizmeti olmadõ- ğõnõ ifade etti. Çetin, eğer Gökçek tasarruf etmek istiyorsa oğlunun başkanõ olduğu spor kulübüne ak- tardõğõ milyonlarca liradan tasarruf etmesi gerektiğini söyledi. ‘Gül hakkındaki yorumları yasakladık’ İstanbul Haber Servisi - “Cumhurbaşkanõ’na hakaret” su- çundan yargõlanan haber portalõ Gerçek Gündem’in genel yayõn yönetmeni Barõş Yarkadaş, “Ye- ni davalarla karşõ karşõya kalma- mak için Abdullah Gül haberle- rini okurlarõn yorumuna kapat- tõk. Bir anlamda otosansür uygu- luyoruz” dedi. CHP Ankara Mil- letvekili Nesrin Baytok ise Yar- kadaş’a dava açõlmasõnõ soru önergesiyle TBMM gündemine taşõdõ. Sõnõr Tanõmayan Gazete- ciler Örgütü (RSF) de davayla il- gili yaptõğõ açõklamada, davayõ “eleştirileri bastõrma girişimi” olarak değerlendirdi. ‘Savunmaya geçti’ NEW YORK (ANKA) - Başbakan Recep Tayyip Erdo- ğan’õn, soruşturmalar çerçeve- sinde çok sayõda subayõn gözaltõ- na alõnmasõ, yargõ reformu ve kö- şe yazarlarõ konusunda salõ günü yaptõğõ açõklamalar, Wall Street Journal tarafõndan, “Erdoğan sa- vunmaya geçti” biçiminde değer- lendirildi. Wall Street Journal’in Türkiye muhabiri Marc Champi- on’õn Başbakan’õn açõklamalarõnõ ayrõntõlõ bir biçimde aktardõğõ ha- berinde yeni gözaltõ temposunun yavaşladõğõnõ, analistlerin de pi- yasada sinirlerin yatõştõğõnõ söy- lediklerini belirtirken borsanõn salõ günü yükseldiğini kaydetti. Camiye de haciz HOPA (AA) - Bir akarya- kõt istasyonu ile otobüs terminali kira borcu nedeniyle, alacaklõla- rõn başlattõğõ hukuki süreç so- nunda, Hopa Belediyesi’ne ait, aralarõnda mezarlõk, camiler, çeşmeler, dükkân ve işyerlerinin de bulunduğu tüm taşõnmaz mal- larõ için haciz işlemi başlatõldõ. Haciz işlemi başlatõlmasõnda art niyet olduğunu iddia eden Bele- diye Başkanõ Turan Kasõmoğlu, akaryakõt istasyonuna olan 120 bin liralõk borçlarõnõn alacaklõ ile anlaşma yaparak 90 bin lirasõnõ ödediklerini belirtti. ‘Oy verdik açılım yap’ KONYA(Cumhuriyet) - Konya’da ‘3 Mart Dünya Seks Köleliği ile Mücadele Günü’ ne- deniyle Şefkat-Der Kadõn Sõğõn- ma Evi’nde kalan eski 3 hayat kadõnõ, sembolik olarak giydikle- ri kefen ve boyunlarõna taktõklarõ zincirlerle Mevlana Müzesi önünde dua edip, protesto göste- risinde bulundu. Başbakan Tay- yip Erdoğan’a seslenerek ‘gene- lev açõlõmõ’ yapmasõnõ isteyen Şefkat-Der Başkanõ Hayrettin Bulan, “Genelev kadõnlarõna bir zaman, ‘bacõlarõm’ diye hitap eden, ‘sizi kurtaracam’ diyen Ka- sõmpaşalõ Başbakanõmõz Tayyip Ağabeye, ‘Hani bizi kurtaracak- tõn’ diyor. Bir zamanlar en fazla oylarõ Tayyip Ağabeylerine ha- yat kadõnlarõ vermiştir” dedi. Doğalgaz patlaması İstanbul Haber Servisi - Kocamustafapaşa Kehribar So- kak’ta İSKİ ekiplerince yapõlan kazõ çalõşmasõ sõrasõnda delinen İGDAŞ’a ait doğalgaz borusunda parlama meydana geldi. Gaz bo- rusundan çõkan alevler, sokaktaki 3 katlõ bir binada yangõna neden oldu. İGDAŞ ekiplerinin gazõ kesmesinin ardõndan yangõn, it- faiye ekiplerince söndürüldü. Binada maddi hasar oluştu. Hırsızlık operasyonu İstanbul Haber Servisi - İstanbul’un lüks semtlerinde hõr- sõzlõk yaptõğõ belirlenen 25 kişi- lik hõrsõzlõk çetesi, polisin yaptõ- ğõ operasyonla çökertildi. Hõrsõz- larõn çaldõğõ mallarõ çete üyesi olan başka bir hõrsõzõn ikinci el eşyasõ mağazasõnda sattõğõ belir- lendi. Çetenin hõrsõzlõkta kullan- mak üzere Diyarbakõr ve Mar- din’den yaşlarõ 12-17 arasõnda değişen küçük çocuklar getirdiği ifade edildi. Şüpheliler Şişli Ad- liyesi’ne sevk edildi. ‘Cemaate dokunulamadõ’ başlõklõ haberiyle ‘Haber-Siyasal’ dalõnda ödüle layõk görüldü TGC’den Taşcõ’ya ödül İstanbul Haber Servisi - Türki- ye Gazeteciler Cemiyeti’nce (TGC) düzenlenen “2009 yılı Geleneksel Türkiye Gazetecilik Başarı Ödül- leri”ni kazananlar dün açõklandõ. Gazetemiz muhabirlerinden İlhan Taşcı 13-14 Ağustos 2009 tari- hinde yayõmlanan “Cemaate do- kunulamadı” başlõklõ haberiyle “Haber-Siyasal” dalõnda ödüle la- yõk görüldü. TGC’den dün yapõlan yazõlõ açõk- lamayla “2009 yılı Geleneksel Tür- kiye Gazetecilik Başarı Ödülle- ri”ne değer görülen isimler kamuo- yuna duyuruldu. TV kültür-sanat dalında Küçükkaya’ya ödül Yazõlõ basõnda ekonomi haberi dalõnda Referans gazetesinden Ba- hadır Özgün ve Şebnem Turhan, çevre-eğitim-sağlõk haberi dalõnda Habertürk gazetesinden Enis Yıldı- rım, kültür-sanat-magazin dalõnda Hürriyet gazetesinden Serkan Ak- koç, spor dalõnda Habertürk gaze- tesinden Murat Ağca, köşe yazõsõ dalõnda Habertürk’ten Yavuz Se- merci, araştõrma dalõnda Akşam ga- zetesinden Nagehan Alçı, röportaj dalõndaki Hürriyet gazetesinden Ay- şe Arman, spor-köşe yazõsõ dalõnda Radikal gazetesinden Bağış Erten, karikatür dalõnda Hürriyet gazete- sinden Latif Demirci, fotoğraf da- lõnda Associated Press’ten İbrahim Usta ödül aldõ. Televizyon haberi dalõnda ise ödü- le NTV’den Sena Kiper ve Oktay Uçar, TV haber programõ dalõnda TRT’den Ramazan Öztürk, TV kültür-sanat-magazin dalõnda ise TRT’den Yasemin Küçükkaya 29 Mayõs 2009 tarihinde yayõnlanan “Fatih Sultan Mehmet’in Topları” adlõ eseriyle ödüle layõk görüldü. İnternet sitesi dalõnda ödülü NTVMSNBC.com alõrken, Oda TV. com övgüye değer görüldü. TGC Yönetim Kurulu’nca verilen “Nezih Demirkent Özel Ödülü” ise Dün- ya gazetesi yazarõ Ali Ekber Yıldı- rım’a verildi. PORTEKİZ Medyaya baskõ soruşturmasõ Dış Haberler Servisi - Porte- kiz’de muhalefet partileri, iktidar- daki Sosyalist Parti’nin hükümeti eleştiren medyayõ kontrol altõna al- maya çalõştõğõ suçlamasõyla meclis soruşturmasõ başlatma kararõ aldõ. Soruşturma talebini önceki gün meclise sunan ana muhalefetteki merkez sağ, Sosyal Demokratlarla Sol Blok üyeleri aylardõr, Sosyalist Parti lideri Başbakan Jose Socrates’i, muhalif bir televizyon kanalõnõ satõn almak amacõyla his- selerinin bir bölümü devlete ait olan Portekiz Telekom’u kullan- makla eleştiriyor.Geçen eylül ayõn- daki seçimleri kazandõktan kõsa bir süre sonra siyasi yolsuzluk iddialarõ nedeniyle zor günler yaşayan Soc- rates hükümeti, seçim öncesinde ünlü futbolcu Luis Figo’ya Sosya- listleri destekleyen açõklama yap- masõ karşõlõğõnda 1 milyon dolar verdiği iddialarõ nedeniyle de köşe- ye sõkõşmõş durumda. Figo’nun bir şirketle reklam sözleşmesi imza- lamasõna da Portekiz Telekom aracõlõğõyla önayak olduğu belir- tilen Sokrates ise suçlamalarõn kendisini yõpratmaya yönelik ol- duğunu savunuyor. Giderek bü- yüyen skandal, halkõn Socrates hükümetine desteğini de azalttõ. MALKİ CİNAYETİ Dört sanõğa müebbet hapis BURSA (Cumhuriyet) - Bursa 2’nci Ağõr Ceza Mahkemesi’ndeki Nesim Malki cinayeti davasõnda Erol Evcil, Burhanettin Türkeş, Oğuz Işıklı ve Mücahit Çakal, ömür boyu hapse mahkûm edildi. Yargõtay’õn iki kez bozma kararõ verdiği Nesim Malki cinayeti dava- sõna dün Bursa 2. Ağõr Ceza Mah- kemesi’nde devam edildi. Duruş- maya, cinayette azmettirici olarak yargõlanan Erol Evcil ve Burhanet- tin Türkeş katõlmadõ. Tetikçilikle suçlanan Oğuz Işõklõ ve Mücahit Çakal’õn hazõr bulunduğu duruşma- ya Emin Menge ve avukatlarõ gel- medi. Mahkemede söz alan tutuklu sanõklar Işõklõ ile Çakal, suçlama- larõ kabul etmedi. Mahkeme bir ön- ceki kararda olduğu gibi Evcil, Türkeş, Işõklõ, Çakal’õ ömür boyu hapse mahkûm etti. Yağma suçun- dan Evcil’in 10 yõl, Türkeş’in 11 yõl 4 ay 3 gün hapse mahkûm edil- diği duruşmada aynõ davada sanõk- lar Şükrü Elverdi ile Emin Men- ge’nin dava dosyasõnõ ayõran mah- keme heyeti 2 tutuklu sanõğõn tahli- yesine karar verdi. Yargõtay Bursa 2. Ağõr Ceza Mahkemesi’nin verdi- ği kararõ yeni TCK uyarõnca ve ka- rarõn sanõklarõn yüzlerine okunma- masõ gerekçesiyle 2 kez bozmuştu. Gökçek’in ‘sefer sayõlarõ azalacak’ gözdağõna TÜDEF Genel Başkanõ Çetin’den tepki Belediyede türban gerginliği ADANA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Seyhan Belediye Mec- lisi’ne türbanla giren AKP’li üye Sevim Tütüncü ve Suna Demirci yine gerginliğe neden oldu. Türbanla meclise gi- rilmesine soruşturma izni ver- meyen İçişleri Bakanlığı’nın kararını Danıştay’ın iptal et- mesine karşın AKP’li kadın meclis üyelerinin türbanla oturuma katılmaları üzerine söz alan CHP’li Seyhan Be- lediye Meclisi Başkanvekili Fatih Özgür, kararın dikka- te alınması gerektiğini söyle- di. Kılık kıyafet yönetmeliği- nin gereklerinin yapılmasını talep eden Özgür ile AKP’li Belediye Başkanı Azim Öz- türk arasında gerginlik ya- şandı. Kısa süreli sözlü tar- tışmanın ardından Özgür’e yanıt veren Öztürk, “Ortada bir yargı kararı yokken sav- cılığa ve hâkimliğe soyun- mayın” diye konuştu. Öz- türk’ün bu konuşmasına tep- ki gösteren Özgür ise Danış- tay’ın verdiği kararın ardın- dan hukuki prosedürün işle- tilmesi gerektiğini vurguladı. Ataşehir’de ilk toplusözleşme İstanbul Haber Servisi - CHP’li Ataşehir Belediyesi ile KESK’e bağlõ Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendika- sõ (TÜM-BEL-SEN) arasõnda ilk kez 400 me- muru ilgilendiren toplusözleşme imzalandõ. Sözleşme töreninde konuşan Belediye Başkanõ Battal İlgezdi, “Bir süredir memur arkadaşlarõ- mõzõn örgütü olan TÜM-BEL-SEN’le sürdür- düğümüz görüşmelerin olumlu sonuçlanmasõ, emeğe olan saygõmõzõn göstergesidir” dedi. Grizu şehitleri anıldı ZONGULDAK/Cumhuriyet) - Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) bağlõ Kozlu Mü- essese Müdürlüğü’ne ait maden ocağõnda 3 Mart 1992’de meydana gelen grizu patlamasõnda ölen 263 maden işçisi için anma töreni düzenlendi. Törene CHP Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk, TTK Genel Müdürü Burhan İnan, Ge- nel Maden İşçileri Sendikasõ (GMİS) Genel Baş- kanõ Ramis Muslu ve maden işçileri katõldõ. (Fotoğraf: MEHMET KOCAOĞLU) Melih Gökçek
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog