Bugünden 1930'a 5,432,496 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CMYB C M Y B Negrin’in ilk işi istihdam için bakana gitmek TGSD’nin yeni başkanõna göre kriz Türkiye’de 150 bin tekstil çalõşanõnõ işsiz bõraktõ. Bunlarõn tekrar işe alõnmasõ için çalõşmalar yapõlacak. Kumlu: Kazanan TEKEL işçileri oldu İZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) - Tasfiye kararõ alõnan TARİŞ Pamuk ve Yağlõ Tohumlar Birliği’ne bağlõ Çiğli İplik Fabrikasõ’nda işten çõkarõlanlarõn TARİŞ Genel Müdürlüğü önündeki eylemine, dün sabah Ankara’dan dönen TEKEL işçileri de katõldõ. İşçiler burada “TEKEL-TARİŞ zafere kadar direniş” ve “Asla yalnız yürümeyeceksin” sloganlarõ attõ. Türkiye Tekstil Örme ve Giyim Sanayi İşçileri Sendikasõ (TEKSİF) İzmir Şube Başkanõ Faruk Aksoy, “Onları bugün yanımızda görmek bizim için çok önemliydi. Hatıra defterimizde ilk sayfaları onların alması bizleri çok sevindirdi” dedi. Basõn açõklamasõnõn ardõndan TEKEL işçileri otobüslere binerek evlerine gitti. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türk-İş Genel Başkanõ Mustafa Kumlu, TEKEL işçilerinin eylemini değerlendirirken bu mücadeleden herkesin almasõ gereken dersler bulunduğunu belirterek “Hükümet de bu eylemden payına düşen dersi almalıdır. Hükümet, 4/C ve benzeri güvencesiz istihdam uygulamalarını Türkiye gündeminden çıkarmalıdır” dedi. Kumlu, TEKEL işçilerinin, ekmekleri ve ailelerinin geleceği için verdikleri haklõ mücadelede hiçbir yõlgõnlõk ve kararsõzlõk içine girmeden 78 gün boyunca Türk- İş’in önünde “tarih yazdıklarını” söyledi. Eylemi büyük bir sağduyu ve disiplin içinde sürdüren TEKEL işçilerinin, ekmek ve hak alma mücadelesinde dünyaya örnek bir tavõr sergilediklerini vurgulayan Kumlu, “Türkiye’deki insan onuruna yakışmayan çalışma koşullarına tüm dünyanın dikkatini çeken TEKEL işçileri, toplumsal vicdanda aldıkları yer ve tüm kesimlerin verdiği koşulsuz destekle sembolleşmiştir” diye konuştu. Kumlu, işçilerin 78 gün süren direnişte haklõ olduklarõ için diğer işçi ve memur konfederasyonlarõnõn, emek ve meslek örgütlerinin desteğini aldõklarõnõ ifade etti. Öte yandan, TEKEL işçileri mücadelelerinin 78. gününde Danõştay’õn kararõnõn ardõndan kutlama yaparken önceki gün de pek çok ilde kutlamalar yapõldõ. İstanbul’da da TEKEL işçilerinin zaferi kutlandõ, güvencesizliğe karşõ mücadeleyi büyütme çağrõsõ yapõldõ. İstanbul’da ilk olarak saat 18.30’da Dev Sağlõk-İş üyeleri Taksim Tramvay durağõnda toplanarak bir basõn açõklamasõ yaptõ. Dev Sağlõk-İş Sendikasõ Genel Başkanõ Arzu Çerkezoğlu, TEKEL işçilerinin güvencesizliğe karşõ mücadelede işçi sõnõfõna yol gösterecek bir mücadele yürüttüğünü ifade ederek her alanda yaşanan güvencesizleştirmeye karşõ ortak mücadele yürütülmesi gerektiğini belirtti. Ekonomi Servisi - Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanõ Cem Negrin, tekstil ve hazõr giyimde rüzgârõn yeniden Türkiye’den yana estiğini belirterek bugün Ankara’ya, Çalõşma ve Sosyal Güvenlik Bakanõ Ömer Dinçer’i ziyarete gideceklerini, “İşsizlikle ilgili ve Türkiye’de esen rüzgârla ihracat rakamları artarken ‘bunu nasõl istihdama yansõtabiliriz’i konuşacağız” dedi. Negrin, yeni yönetim kurulu üyeleriyle birlikte düzenlediği toplantõda, dünyada yavaş yavaş krizin azalmaya başladõğõnõ belirterek, hazõr giyimde şubatta yüzde 20’lik artõş yaşandõğõnõ ve dünyada Dubai ve Yunanistan’daki gibi başka bir kriz çõkmazsa Türkiye’de hazõr giyim sektöründe yüzde 10 artõş yaşanabileceğini söyledi. Negrin, gelecek dönemdeki projelerine ilişkin bugün Bakan Dinçer ile görüşeceklerini belirterek, işsizliğin yüzde 14 seviyelerinde olduğunu, işsizlikte artõş trendinin devam ettiğini, sektörde 100-150 bin kişilik istihdam kaybõ olduğunu anlattõ. Negrin, “Biz sektör olarak ev ödevlerimizi iyi yaptık şimdi sıra hükümette” diye konuştu. Bakan Dinçer’i ziyaretlerinde yeni kanunlarla, yatõrõm teşvikleriyle sektöre destek olunmasõ gerektiğini anlatacaklarõnõ belirten Negrin, somut olarak bölgesel asgari ücreti masaya yatõracaklarõnõ, işsizlikle ilgili, Türkiye’de esen rüzgârla ihracat rakamlarõ artarken bu artõşõn istihdama nasõl yansõtõlacağõnõ konuşacaklarõnõ aktardõ. İşletmelerin Anadolu’ya taşõnmasõna ilişkin kõsa dönemli teşviklerden iyi bir sonuç alõnacağõna inanmadõğõnõ dile getiren Negrin, “Türkiye’de daha uzun programlar yapılırsa insanlar taşınır. 2 senelik, 3 senelik teşvikler için kimsenin çocuğunun okulunu değiştirip ailesinin oturduğu evi değiştirip taşınacağını düşünmüyorum” diye konuştu. Tekstil ve hazõr giyim sektörlerinin şubat ayõnda toplam 1 milyar 625 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğine işaret eden Negrin, “2010 sonunda hazır giyim ihracatı 14 milyar dolar, tekstil ihracatı 6 milyar dolar, toplam 20 milyar doları aşabilir” diye konuştu. Türkiye pazarõna giren bauMax, 2019’a ka- dar 1 milyar Avro yatõrõm yapmayõ planladõ- ğõnõ duyurdu. İlk mağaza Samsun’da 25 mil- yon Avro yatõrõmla açõldõ. 8 ülkede, toplam 143 marketi ve 10 bin çalõşanõyla faaliyet gösteren bauMax bu yõl İstanbul ve İzmit’te de mağaza açacak. bauMax, 2019 yõlõna ka- dar faaliyet gösterdiği en büyük ülke olan Türkiye’de 50 market açarak 1 milyar Avro yatõrõm yapmayõ planlõyor. DAR MEKÂNLAR İÇİN PRATİK ÇÖZÜMLER SOLARKENT DEPREM KARŞI ÖNLEMİNİ ALDI ºGaysan Mobilya, inovatif ve çok fonksiyonlu ürünle- riyle dar mekânlarõn maksimum düzeyde kullanõla- bilmesini hedefliyor. ‘Hayatõnõza Yer Açõn’ sloganõy- la küçük yaşam alanlarõnõn birden fazla amaca yöne- lik kullanõmõnda kişilere farklõ alternatifler sunan Gaysan, ofis, home-ofis, stüdyo daire, otel, hastane, öğrenci yurdu gibi mekânlarõ ferahlatõyor. Şirket açõ- lõnca yatak kapanõnca gardõrop, TV ünitesi, masa ya da kütüphane olan mobilya üretirken, tasarõmlarõnda işlevlerine katkõsõ olmayan öğelere yer vermiyor. Geri dönüşümlü konut projesi Solarkent, depreme karşõ önlemlerinde de iddialõ. Yapõlan açõklamaya göre projede, en son deprem yönetmeliklerine göre, 1.000 ton ekstra demir kullanõmõnõ gerektiren fore kazõk, radyejeneral ve tünel kalõp sistemleri ile inşa ediliyor. Aydõnlõ Grup’un ilk projesi Solarkent’in sta- tik projelerini İnşaat Yüksek Mühendisi İrfan Balioğ- lu tasarladõ, zemin danõşmanlõğõnõ ise İTÜ Geoteknik Anabilim Dalõ Başkanõ ve Deprem Araştõrma Merke- zi Müdürü Prof. Dr. Ahmet Sağlamer üstlendi. Şirket, konut geliştirip satmanõn yanõ sõra sunulan hizmetlerde de farklõlaşmanõn önemine inanõyor irketler, kalõcõ başarõ için artõk konut proje- lerinde hizmet kalite- sinin büyük önem taşõ- dõğõnõn farkõndalar. Dumankaya İnşaat, ko- nut sektöründeki hiz- met anlayõşõna Duman- kaya Pusula ile yön verme iddiasõnda. Sürekli müşteri memnuniyeti parola- sõyla yola çõkan Du- mankaya Pusula, konut satõşõndan teslime ve teslim sonrasõna kadar ki tüm süreçte müşteri- lerine daha önce hiç yaşamadõklarõ farklõ ve gelişmiş bir hizmet an- layõşõ sunmayõ amaçlõ- yor. Konut geliştirmenin yanõ sõra sunulan hiz- metlerde de farklõlaş- manõn önemini vur- gulayan Dumankaya Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Du- mankaya; “Günü- müzde firmalar müş- terilerine verdikleri değer ve kendilerine duyulan güven kadar var olabiliyorlar ve kendi markalarına da o ölçüde değer kata- biliyorlar” dedi. Bu mantıktan hareketle bugüne kadar müşteri- lerine verdikleri hizmetleri daha da geliştirdikle- rini ve ‘Dumankaya Pusula’ markası çatısı altın- da topladıklarını belirten Dumankaya şöyle devam etti: “Amacımız ‘her aşamada mutlu ev sa- hipleri’ ilkemizle sektörümüzde daha önce görülmemiş kalitede bir hizmet anlayışını Duman- kaya müşterilerinin beğenisine sunarak sektördeki rekabeti farklılaştırmak. Gayrimenkul sek- töründe olmazsa olmaz ilke, tüketicinin size duyduğu güven hissidir. Bu güven hissinin devamlılığını ancak müşterinizin memnuniyetine odaklanmış hizmetler sunarak sürdürebilirsiniz.” Tek marka ile hizmet ALİ DUMANKAYA: D umankaya Pusula hak- kõnda detaylõ bilgi ve- ren Dumankaya Yö- netim Kurulu Üyesi Ali Du- mankaya, kendileriyle yarõş- tõklarõnõ belirterek “Duman- kaya Pusula’yı, mevcut müşteri hizmetleri uygu- lamalarımızı daha da ge- lişmiş müşteri odaklı yak- laşımlarla birleştirdiğimiz bir hizmetler bütünü ola- rak görüyoruz” dedi. Dumankaya verilecek hiz- metleri şöyle sõraladõ: “Du- mankaya Pusula ile müşteri- lerimiz, evlerinin dekoras- yon aşamasından kiralan- masına, taşınmalarından, se- yahat planlamalarına, araç kiralamadan tıbbi desteğe ya da konser, sinema vb. kültür sanat etkinlikleri re- zervasyonlarına kadar tüm Dumankaya hizmetlerine tek bir yerden erişerek kolay- lıkla faydalanabilecekler” dedi. www.dumankaya.com web adresinden ya da çağrõ merkezinden tüm Duman- kaya müşterilerinin hizme- tinde olan Dumankaya Pusula kapsamõnda Satõş Sonrasõ Hiz- metler, Dumankaya Dizayn Destek, Gayrimenkul Değer- lendirme Hizmetleri, e-dairem, Asistan ve Aktivite Hizmetle- ri gibi birçok farklõ hizmeti bir arada veriliyor. Doğuş’tan Gebze’ye 185 milyon dolar ŞİRKETBUPROJESİNDENSONRAOFİS,OTELVEREZİDANSYATIRIMLARINAYÖNELECEK D oğuş Grubu bünyesinde hizmet veren Doğuş Gayrimenkul, Gebze’de alõşveriş merkezi ya- tõrõmõ gerçekleştirecek. Toplam 185 milyon dolar yatõrõmla hayata geçiri- lecek olan Gebze Center, 2010 Eylül ayõnda hizmete açõlacak. Mağaza alanlarõnõn yüzde 50’si şim- diden kiralanan Gebze Center, yakla- şõk 140 bin metrekare inşaat alanõna ve 55 bin metrekare kiralanabilir alana sa- hip bulunuyor. Gebze Center’õn in- şaatõna Ağustos 2008’de başlanmõştõ. Doğuş Gayrimenkul Yatõrõm ve İşletme A.Ş. Genel Müdürü Tunç Merey, Gebze Center’õn, Gebze’nin yanõ sõra aynõ zamanda İstanbul’un da bir alõşveriş merkezi olma iddiasõ bulunduğunu belirtti. Gebze’nin gece nüfusunun 600 bin olduğunu, gündüz nüfusunun bunun üç katõna, 1.5-2 milyon kişi- ye ulaştõğõnõ ifade eden Merey, “Sa- dece gece nüfusuna dahi baksak Türkiye’deki 47 ilin nüfusundan daha büyük” dedi. Merey, Gebze Center yatõrõmlarõyla birlikte bölge- de yaklaşõk 1.500 kişiye istihdam ola- nacağõ sağlanacağõnõ bildirdi. Tunç Merey, sorularõ yanõtlarken de yeni yatõrõmlarõna ilişkin şu bil- gileri verdi: “Maslak ve Ayazağa’da ofis pro- jelerimiz hazır. Kartal’da rezidans için tüm izinleri aldık, doğru zama- nı bulmaya çalışıyoruz. Gebze’de AVM yanında 200 odalı bir iş oteli planımız da var. Geliştirme çalış- malarına başladık. Orta vadede otel projesini de hayata geçirmeyi düşü- nüyoruz. Saydığım projelerde orta vadede ilerlemeyi düşünüyoruz. 14 aktifimiz içinde uzun vadede dü- şündüğümüz çok çeşitli projelerimiz var. Maslak ve Kartal’daki ofis pro- jeleri ile Gebze’deki otel projemiz için yaklaşık 100 milyon dolarlık ya- tırım düşünüyoruz.” ‘Ora’da temalõ park, otel ve AVM bir arada O ra İstanbul Gayrimenkul Ya- tõrõm, Bayrampaşa’da 70 bin metrekare alan üzerinde Ora İstanbul projesini hayata geçiriyor. Ağaçkakan İnşaat yatõrõmcõlarõ tara- fõndan 330 milyon Avro’luk yatõrõm- la yapõlacak projede kongre merkezi, gösteri ve eğlence merkezi, alõşveriş, konaklama gibi fonksiyonlar tek bir ça- tõ altõnda sunulacak. 360 bin metrekare inşaat alanõna sa- hip yatõrõm, Paris’teki Disneyland yatõ- rõmõnõn da işletmecisi ile benzer bir te- malõ park konseptini Türkiye’ye geti- recek. Ora İstanbul Gayrimenkul Mu- rahhas Üyesi Ahmet Uluğ, “Ora” pro- jesini hayata geçirirken 24 saat yaşayan bir şehir kesiti hayal ettiklerini söyledi. Ora’nõn Bayrampaşa’daki şantiyesinde düzenlenen tanõtõm toplantõsõnda Uluğ, şöyle konuştu: “Ora’da 500 kişilik açık hava tiyatrosu, 4 bin metre ka- relik büyük meydanı, 3 bin araçlık ka- palı otoparkı, 4 katlı fitness ve spa merkezi gibi bir şehir kesitinde bu- lunabilecek diğer parçalar da var. Ora’nın, Türkiye ekonomisine yılda 750 milyon Avro’luk bir hareket ge- tirmesini öngörüyoruz.” Uluğ, proje hizmete açõldõğõnda yak- laşõk 2 bin 500 kişiye istihdam sağla- nacağõnõ ve yõlda 13.5 milyon ziyaretçi ve 60 milyon Avro ciro hedefledikleri- ni de sözlerine ekledi. Ora İstanbul Gayrimenkul Murahhas Üyesi Ahmet Uluğ, “Ora” projesini hayata geçirirken 24 saat yaşayan bir şehir kesiti hayal ettiklerini söyledi. TARİŞ emekçisine destek Dekorasyondan kiralamaya Gebze Center, 2010 Eylül ayõnda hizmete açõlacak. Doğuş Gayrimenkul Genel Müdürü Tunç Merey, “Yatõrõmõmõzla bölgede yaklaşõk 1.500 kişiye istihdam olanağõ sağlanacak” dedi. ekonomi@cumhuriyet.com.tr SAYFA CUMHURİYET 4 MART 2010 PERŞEMBE 12 EKONOMİ AVUSTURYALI YAPI MARKETİ TÜRKİYE’DE MAĞAZA AÇTI İnşaat şirketleri, artõk projeleri bitirip satmakla yetinmiyor. Satõş sonrasõndaki hizmetlerin de müşteriler için önemini ve farklõlõk yaratmanõn kazandõrdõğõnõ gören Dumankaya, neredeyse her alanda ‘ev koçu’ gibi mutluluk danõşmanlõğõna soyundu. Uğur Dumankaya’ya göre firmalar, artõk müşterilerine verdikleri değer kadar var olabiliyor. Dumankaya ev koçu Ş
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog