Bugünden 1930'a 5,464,858 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30829 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 4 MART 2010 PERŞEMBE GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Mustafa Balbay 364 gündür tutuklu. GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Şaşırtıcı Davranışlar... Son aylarda günlük yaşamınıza nasıl başlıyorsunuz? Bugün olağan dışı bir olay yok diyebildiğiniz, yeni darbe iddialarını, tutuklamaları, gözaltına alınmaları yaşamadan içiniz rahat işinize gidebildiniz mi, gidebiliyor musunuz? Şayet geçmiş yıllarda etkin ve etkili -sivil veya Arkası Sa. 13. Sü. 1’de AKP İLE CHP ARASINDAKİ OY FARKI 2.9’A DÜŞTÜ 4. Sayfada ÇOCUKLAR GÖZALTINA ALINMASIN 4. Sayfada Cihaner’inavukatõKazan,kendilerindensaklananiddianameninkõsasüredenasõlhazõrlandõğõnõsordu Avukat isyan etti YÖK’ten yeni taslak Yatay geçişler esnetiliyor YÖK, üniversite öğrenci- lerinin yatay geçiş yapma- larõnõ esnekleştiren yeni taslak hazõrladõ. Buna göre ilahiyat öğrencileri hukuk ve tõp gibi kendi alanlarõ dõ- şõndaki programlara da ge- çebilecek. 7. Sayfada Honduras’õ yendi Ulusallar iki golle kazandõ Ulusal futbol takõmõ, hazõr- lõk maçõnda Honduras’õ 2-0 yendi. Ay Yõldõzlõlarõn gol- lerini Emre Güngör ve Ha- mit Altõntop attõ. Ulusallarõ maça yeni teknik direktör Hiddink’in yardõmcõsõ Oğuz Çetin çõkardõ. Spor’da Fiyat artõşõ yeniden çift haneli rakamlara çõktõ Yurttaşın enflasyonu yüzde 30 Piyasa şaşkın Türkiye İstatistik Kuru- mu’nun (TÜİK) açõkladõğõ enflasyon rakam- larõ tahminlerin üzerinde çõktõ. Tüketici Fi- yatlarõ Endeksi bir önceki aya göre yüzde 1.45, Üretici Fiyatlarõ Endeksi yüzde 1.66 arttõ. TÜ- FE’de yõllõk enflasyon yüzde 10.13’le yeniden çift haneyi gördü. Rakamlarõn, piyasa çevre- lerinin orta vadeli enflasyon beklentilerinde bo- zulma yaratabileceği belirtildi. 11. Sayfada Mutfakta yangın TÜİK’in rakamlarõna karşõn halkõn enflasyonu yüzde 30’u aştõ. Mutfakta kullanõlan maddelerde yõllõk enf- lasyon yüzde 36’yõ buldu. Fiyat artõşõnda re- kor yüzde 150 ile kuru soğanõn oldu. Haber- leşme ve ulaştõrma faturalarõ cep yaktõ. İnter- net fiyatõndaki artõş yüzde 68 oldu. Son 12 ay- da mazot yüzde 31, benzin yüzde 27 arttõ. MUSTAFA SÖNMEZ’in haberi 11. Sayfada İşveren de tedirgin oldu İşsizlik son 20 yılın zirvesinde Türkiye İşveren Sendikalarõ Konfederasyonu, iş- sizlikte yõllõk oranõn son 20 yõlõn zirvesine ulaştõ- ğõnõ bildirdi. TİSK’in 2009 yõlõ İşgücü Piyasasõ Bül- teni’nde 757 bin kişinin iş bulma ümidi olmadõğõ belirtilerek “İşsizlik 2009 yõlõna damgasõnõ vurdu” denildi. İşsizlik artõşõ çalõşma çağõndaki nüfus ar- tõşõnõn yüzde 94’ünü oluşturdu. 10. Sayfada NİLGÜN CERRAHOĞLU’NUN YAZISI 9. Sayfada MEDULA 2.5 AY ERTELENDİ 3. Sayfada ŞANS TOPU ÇEKİLDİ 1- 3 - 12 - 15 - 31 + 4 Yunanistan Meclis Başkanı’nın girişimi ile oluş- turulan “çanak” (Dayanışma Fonu), parlamen- terler, işadamları ve halkın yardımları ile eko- nominin kurtarılması amacıyla dolmaya başladı. Papandreu önceki gün yaptığı açıklamada emekli- ler ve işsizlerin maaşlarının kasaların boş olması nedeniyle ödenmesinin mümkün olamayacağını söy- ledi. Bu açıklamanın ardından emekliler parlamentonun önünde toplanarak hükümeti protesto etti. Parlamentoyo yürümek isteyen emeklileri polis engelledi. MURAT İLEM’in haberi 10. Sayfada ‘Böyle bir şey görmedim’ Tutuklanan Erzincan Başsavcõsõ Ci- haner’in avukatõ Turgut Kazan, soruşturma hakkõnda bilgisi olmayan başsavcõ vekilinin kõsa sürede iddianameyi hazõrladõğõnõ belirterek “Mes- lek hayatõmda böyle bir şey görmedim” dedi. İddianamenin kendilerinden saklandõğõnõ vurgulayan Kazan, sanõk avukatõ olarak soruşturmayla il- gili her şeyi basõndan izlediğini söyledi. Kazan, ‘kirli görüşmeleri’ tes- pit eden müvekkilinin başõnõn ezilmeye çalõşõldõğõnõ belirtti. 6. Sayfada Haber fişleme sayıldı 3. Ordu Komutanõ Orgeneral Berk’in de sa- nõğõ olduğu Erzincan iddianamesinde AKP’li bakanlarõn eşlerinin ka- panmasõ haberi deliller arasõnda yer aldõ. İddianamede gazete haberi- ni 3. Ordu Karargâhõ’nda istihbarat biriminde görevli Ahmet Saraçlar’õn internetten indirdiğini söylemesi de gerçekçi bulunmayarak “fişleme” olarak değerlendirildi. İLHAN TAŞCI’nın haberi 6. Sayfada Köşk’e çõkan CHP lideri Baykal, anayasa paketiyle ilgili net konuştu: Yargıya gideriz Bugün MHP ve BDP TBMM’de grubu olan siyasi partilerin li- derlerini Çankaya’ya davet eden Cumhurbaşkanõ Gül, dün CHP li- deri ile görüştü. Baykal, anayasa değişikliğine karşõ olduklarõnõ yi- nelerken “yargõlama süreçlerine ilişkin kaygõlarõnõ” da anlattõ. CHP lideri, MYK’de de “Yargõ bağõmsõzlõğõnõ ortadan kaldõracak şekilde anayasa değişikliği yapõlõrsa Anayasa Mahkemesi’ne gideriz” dedi. Gül, bugün de MHP ile BDP liderlerini kabul edecek. 4. Sayfada Referandum süresi kısaldı Hükümet, parti kapatmanõn zor- laştõrõlmasõ ve HSYK’nin yapõsõnõn değiştirilmesine ilişkin dü- zenlemelerin yer alacağõ anayasa paketine yönelik çalõşmalara hõz verdi. Bu doğrultuda anayasa değişikliklerinin halkoyuna sunulma süresini 120 günden 60 güne indiren yasa teklifi de TBMM’de kabul edildi. Yasaya göre yurtdõşõnda yaşayan yurttaşlarõn oy kullanacaklarõ süre de 40 günden 20 güne çekildi. 5. Sayfada ‘Tasarı geçmesin’ ABD Temsilciler Meclisi Dõşilişki- ler Komitesi’nde bugün oylanacak Ermeni soykõrõmõ iddialarõyla ilgili ta- sarõ ABD’li şirketleri kaygõlandõrdõ. Boeing Co, Lockheed Martin Corp, Raytheon Co, United Technologies Corp gibi havacõlõk, savunma ve si- lah ticareti ile uğraşan şirketler, ta- sarõnõn reddedilmesini istedi. Şirketlerin komite başkanõna gön- derdiği mektupta Türkiye’nin önem- li bir ortak ülke ve pazar oluşturduğu belirtildi. Türkiye’ye Amerikan sa- vunma ve havacõlõk endüstrisinin ih- racatõnõn geçen yõl 7 milyar dolarõ geçtiği belirtilerek bu rakamlarõn on binlerce Amerikalõya istihdam sağ- ladõğõ vurgulandõ. 9. Sayfada Komşunun umudu ‘çanak’ SİLAH DEVLERİ Okulun din dersi inadı Samsun mahkemesinin S.L’nin din dersinden mu- af tutulmasõ yönündeki ka- rarõna karşõn okul müdü- rünün “Kimse duymasõn. Çocuk derslere girsin” de- diği ve bir kâğõt imzalat- maya çalõştõğõ belirtildi. MEHMET MENEKŞE’nin haberi 7. Sayfada Bir cenaze 2 kaza 5 ölü Sıvas’taki yakõnlarõnõn ce- nazesine giden 5 kişinin, önceki gün Amasya’da ge- çirdikleri kazada ölmesinin ardõndan bu kişilerin cena- zelerine giden yakõnlarõ da kaza geçirdi. Midibüsün köye 15 kilometre kala devrilmesi sonucu 25 kişi yaralandõ. 3. Sayfada CEMAATİ GÜNDEME TAŞIMIŞTI TGC ödülü Taşcõ’ya Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nce (TGC) düzen- lenen “2009 yõlõ Geleneksel Türkiye Gazetecilik Ba- şarõ Ödülleri”ni kazananlar açõklandõ. “Haber-Si- yasal” dalõndaki ödülü muhabirimiz İlhan Taşcõ al- dõ. Taşcõ, “Cemaate Dokunulamadõ” başlõklõ ha- beriyle Erzincan-Erzurum’daki yetki kavgasõnõ ilk duyuran gazeteci olmuştu. 13. Sayfada KIŞ TATBİKATINI BAŞBUĞ İZLEYECEK Erdoğan katõlmõyor Sarıkamış’ta iki yõlda bir yapõlan kõş tatbikatõ baş- ladõ. Genelkurmay Başkanõ Orgeneral İlker Baş- buğ, Erzincan’daki soruşturmada suçlanan 3. Ordu Komutanõ Orgeneral Berk’le birlikte tatbi- katõ izleyecek. Tatbikatõ izlemek için hazõrlanan gözlemci gününde bu yõl Cumhurbaşkanõ Gül ve Başbakan Erdoğan yer almayacak. 6. Sayfada Fotoğraf:EPA WASHINGTON’DAN İRAN KARTI 9. Sayfada CUMHURBAŞKANI GÜL, OBAMA’YI ARADI 9. Sayfada Fotoğraf:FATİHERDOĞDU
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog