Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

Türk-Alman Ekonomi Forumu’nda konuşan Almanya Başbakanõ Mer- kel, güvenliğin sağlanmasõ şartõyla işadamlarõ, öğrenciler ve sanatçõla- ra uzun süreli vize verilmesinin dü- şünülebileceğini söyledi. Merkel “Ayrõca en geç bir yõl içerisinde çifte vergilendirme soru- nunu çözeceğiz” de- di. Enerji ve ulaşõm alanõnda yeni yatõ- rõm sinyalleri veril- di. 7. Sayfada CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30856 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 31 MART 2010 ÇARŞAMBA GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Mustafa Balbay 391 gündür tutuklu. GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK RTE Demek, Ulus Demek! Daha önceleri bin dereden su getirerek duyurmaya çalıştığı “gerçeği”, açık seçik tek bir cümleyle nihayet açıkladı: “Milletimiz anayasanın değişmesini istiyor” dedi. Temel hedef yargıyı ele geçirmek olan anayasa değişikliklerini meğer RTE değil.. “millet istiyormuş!”... Arkası Sa. 8. Sü. 1’de ÜÇOK’A ERGENEKON’DAN DA TUTUKLAMA İSTEMİ 7. Sayfada AKP’NİN NOTERİ 8. Sayfada GELENEKSEL MİMARİNİN ŞAİRİ 17. Sayfada PKK saldõrõsõ Hakkâri’de mayın: Üç asker şehit Ailelereçok iş düşüyor Yükseköğretime Geçiş Sõnavõ’na sayõlõ günler kala adaylarõn psiko- lojik durumlarõnõn bozulmamasõ için yapõlmasõ gerekenler... “Borç- luluk duygusu”, “seçeneksizlik” ve “değer kaygõsõ” ile boğuşan gençlerle “iletişim kazalarõ” ya- şanmamasõ için anne ve babalarõn dikkat etmeleri gereken noktalar... FEN BİLİMLERİ DERSHANELERİ C İÇİN HAZIRLADI 9. Sayfada S I N A V R E H B E R İ Jandarma ekipleri Hakkâri’nin Çu- kurca ilçesi Hantepe bölgesinde arazi taramasõ yaparken terör örgü- tü PKK’nin önceden döşediği ma- yõnõ uzaktan kumandayla patlatma- sõ sonucu 3 uzman çavuş şehit oldu, 2 uzman çavuş yaralandõ. Şehitler- den birinin 2 gün önce baba olduğu, birinin eşinin bebek beklediği, bir di- ğerinin de 2 ay sonra ordudan ayrõ- lacağõ bildirildi. 8. Sayfada Merkel: Önce güvenlik Uzun süreli vize masada AnayasatartõşmalarõnõnyaşandõğõdönemdeCumhurbaşkanõ’ndandüşündürenuygulama Hülleyoluylaatama Cumhurbaşkanõ Gül, 31 gün önce Denizcilik Müsteşar Yardõmcõlõğõ gö- revine atanan eski Anayasa Mahkemesi Raportörü Alparslan Altan’õ Ana- yasa Mahkemesi yedek üyeliğine seçti. Raportörlükten yedek üyeliğe geçiş mümkün olmadõğõ için hükümet ve Köşk “hülle” yöntemine baş- vurdu. Etik açõdan tartõşõlan uygulama anayasa değişikliği paketinin için- de yer alan, Anayasa Mahkemesi’ne Cumhurbaşkanõ’nõn 14 üyeyi se- çecek olmasõnõn sakõncalarõnõ yeniden gündeme getirdi. 4. Sayfada AKP, 3’ü geçici toplam 29 maddeden oluşan anayasa değişikliği öne- risini Meclis’e sundu. Pakete Genelkurmay Başkanõ ve kuvvet komu- tanlarõnõn Yüce Divan’da yargõlanmasõ, sendikal haklarõn genişletilmesi yönünde maddeler eklendi. Öneriye göre Anayasa Mahkemesi’ne TBMM 3, Cumhurbaşkanõ 14 üye seçecek. AKP Grup Başkanvekili Boz- dağ, 330 sõkõntõsõ çekmediklerini belirtti. Değişiklikler gelecek hafta çarşamba günü Anayasa Komisyonu’nda görüşülecek. 4. Sayfada Alet olmayın CHP lideri Baykal, anayasanõn geçici 15. maddesinin kaldõrõlmasõnõn uygun olduğunu belirterek “Kendileri için, ‘geçici olmayan’ bir 15. maddeyi ge- tiriyorlar” dedi. AKP’deki millet- vekillerine “Bu girişime alet olmayõn” çağrõsõ yapan Baykal “AKP’nin fre- ni patlamõş kamyon gibi yuvarlan- dõğõnõ” söyledi. 5. Sayfada Pakete karşıyız MHP lideri Bahçeli, paketin Türki- ye’nin gereksinimlerine göre değil, AKP’nin “gizli gündemi õşõğõnda” şe- killendiğini belirtti. Paketin “yüksek yargõyõ tanzim, terbiye etme ve bir yerlerle hesaplaşma” dürtüsüyle ha- zõrlandõğõnõ vurgulayan Bahçeli, de- ğişikliğe “usulden ve esastan kapalõ olduklarõnõ” açõkladõ. 5. Sayfada Makyaj tutmaz BDP Eşbaşkanõ Gültan Kõşanak, anayasayõ “deli gömleğine”, paketi ise “yamaya” benzetti. 8 yõldõr “de- mokrasicilik” oynayan AKP’nin ger- çek yüzünü “makyajlamak” istediğini belirten Kõşanak, artõk bu makyajõn tutmayacağõnõ söyledi. Kõşanak “Önerilerimiz dikkate alõnmazsa pa- kete destek yok” dedi. 5. Sayfada İş dünyasõnõn önemli örgütleri ortak eylem planõ hazõrlamak için bir araya geldi İşsizliğeulusalstratejiTÜSİAD, TİM, TESK, TİSK ve MÜSİAD’õn da aralarõnda bu- lunduğu 17 örgütün toplantõsõndan istihdam sorununun çözümü için ‘ulusal istihdam stratejisi’ oluş- turulmasõ kararõ çõktõ. TOBB’nin öncülüğünde yapõlan zirvede “herkesin elini taşõn altõna koy- masõ için” görüş birliği sağlandõ. Teşviklerin sürmesi, mesleki eğitim ve KOBİ’lerin desteklen- mesi öncelikle yapõlmasõ gere- kenler arasõnda sayõldõ. Altõ yõl- da özel sektörde 3 milyon kişiye yeni istihdam sağlandõğõ vurgu- lanarak “Elbirliğiyle bugünkü sorunun da üstesinden gelinebilir” görüşü öne çõktõ. 13. Sayfada Şõrnak Üniversitesi Açõlmadan kadrolaşma Vali Ali Yerlikaya ve Rektör Ali Akmaz’õn Konyalõ olduğu gerek- çesiyle Şõrnak’ta üniversiteye alõ- nacak personel için Konya’da sõnav yapõlmasõ kentte tepki yarattõ. Rek- tör Akmaz, 243 personelden 76’sõ- nõn Şõrnaklõ olduğunu, diğerlerinin ise çeşitli kentlerden Şõrnak’a gel- diğini ifade etti. 3. Sayfada Evrenin sõrrõna doğru Bilim insanları evrenin oluşumunu aydınlatmak üzere büyük bir deney ger- çekleştirdi. İsviçre’nin Cenevre kentindeki Avrupa Nükleer Araştırma Merke- zi CERN’de, yerin 100 metre altındaki 27 kilometrelik oval tünelde iki proton huzmesi ışık hızına (saniyede 300 bin kilometre) çok yakın bir hızla çarpıştırıl- dı. Bilim insanları açığa çıkan “Big Bang” benzeri enerjiyle evrenin doğasını kav- ramaya yarayacak yeni parçacıklar görmeyi umuyor. Çarpışmanın başarıyla ger- çekleşmesi “bilimde yeni bir çağın başlangıcı” olarak nitelendirildi. 3. Sayfada İntikam için mi saldõrdõlar? Rus gazetesi, İslamcõ lider Buryatski’nin Türkiye’ye gönderdiği müritlerin saldõrõlarõ düzenlediğini öne sür- dü. Rus makamlarõ ise Buryatski’nin intika- mõnõn alõnmõş olabi- leceğini belirtiyor. DE- NİZ BERKTAY’ın ha- beri 11. Sayfada RUSYA G-8 uyarõsõ İRAN Kanada’daki toplan- tõda G-8 ülkeleri, ulus- lararasõ topluma Tah- ran’õn nükleer faali- yetlerine ilişkin ola- rak “güçlü ve uygun adõmlar” atmasõ çağrõ- sõ yaptõ. 10. Sayfada Berlusconi seçimi aldõ İTALYA İtalya’da kõsmi böl- gesel seçimlerde zafer merkez sağõn oldu. Berlusconi, “Sola ders verdik. Artõk üç yõl boyunca rahat etme hakkõna sahibiz” dedi. ASLI KAYABAL’ın haberi 10. Sayfada Kızıldere anıldı Tarihe Kõzõldere katliamõ olarak geçen, Türkiye devrimci hareketinin ön- derlerinden Mahir Çayan ve 9 arkadaşõnõn katledil- melerinin 38. yõldönümü protesto gösterileriyle anõldõ. Etkinliklerde kat- liam emrini verenlerin adalet önüne çõkarõlmasõ istendi. 8. Sayfada Cavcav ifade verdi G.Birliği Başkanõ İlhan Cavcav, dün Sarõyer Ad- liyesi’ne gelerek şike so- ruşturmasõ kapsamõnda ifade verdi. Cavcav, “Sa- nõk olarak gelmedim. 32 senedir kulüp başkanlõğõ yapõyorum, ben soğan ye- medim ki ağzõm koksun” açõklamasõnõ yaparak sav- cõlõktan ayrõldõ. Spor’da Ankaralı bir festival 27. Uluslararasõ Ankara Müzik Festivali 5 Ni- san’da başlõyor. Ankaralõ sanatçõlarõn egemenliğin- de, yurtdõşõndan birkaç so- listle şablonunu korumaya çalõşmõş. Bu, festivale kat- kõda bulunmayan Ankara- lõ kuruluşlarõn ayõbõ... EVİN İLYASOĞLU’nun yazısı 17. Sayfada KARARNAME YİNE ÇIKMADI 6. Sayfada DURAK: AYIPLARINI ÖRTÜYORLAR 6. Sayfada ÖNCE MÜSTEŞARLIĞA SONRA ANAYASA MAHKEMESİ’NE AKP ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİNİ MECLİS’E SUNDU Alparslan Altan. Fotoğraflar:AP BDP’DEN PAKETE DESTEK YOKMHP KASITLI VE TEHLİKELİ BULDUCHP’DEN AKP’Lİ VEKİLLERE ÇAĞRI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog