Bugünden 1930'a 5,452,560 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B 30 MART 2010 SALI CUMHURİYET SAYFA HABERLER 9 VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI Gazetemiz çizerlerinden Mümtaz Arıkan’ın eşi, ebru sanatçısı FÜSUN ARIKAN’ın vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhume’ye Tanrı’dan rahmet arkadaşımıza ve kederli ailesine başsağlığı diliyoruz. c Çalışanları BAŞSAĞLIĞI Ailemizin büyüğü Sadettin - Faize SEREZLİ’nin güzeller güzeli ebru sanatçısı kızları, Demir ve Haydar SEREZLİ’nin kardeşi, Özlem SERBEZ’in biricik annesi, sevgili akrabamız FÜSUN ARIKAN vefat etmiştir. Cenazesi, bugün MODA CAMİİ’nden öğle namazını müteakip kaldırılacaktır. Çok üzgünüz. Bütün sevenlerine başsağlığı dileriz. Ayten - Nejat - Osman GİRGİN Deniz YAŞLIÇAM T.C. ÇEŞME İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANI 2008/517 TAL Satõlmasõna karar verilen taşõnmazlarõn cinsi, niteliği, kõymeti, adedi, önemli özellikleri: TAŞINMAZ: İzmir ili, Çeşme ilçesi, Dalyan köyü Topburnu Mevkiinde kaim tapunun; cilt l7, sayfa 1598, ada 7079, par- sel 4’de kayõtlõ 600,00 m2 yüzölçümlü “arsa” vasõfla taşõnmazda; 1/2 arsa paylõ 1 b.b.nolu dubleks mesken TAM payõ. MUHAMMEN BEDELİ: 250.000,00 TL TAM PAYI İMAR DURUMU: Söz konusu parsel 18/02/2006 gün ve 1182 sayõlõ KTVKK Kararõna istinaden 3. derece doğal sit,4 alanõnda 01/04/2005 gün ve 479 sayõlõ kurul kararõ ile onaylanan NPL3 alt Dalyan Bölgesi koruma amaçlõ,4 imar planõnda konut alanõnda kalmaktadõr. İki bağõmsõz birimden fazlasõ yapõlamaz, ayrõk nizam %15-%30 inşaat nispetinde, 2 (iki) kat, bi- na yüksekliği 6.50 mt, ön bahçe mesafesi 7.00 mt. komşu mesafeler 5.00 mt, arka bahçe mesafesi 5.00 mt’dir. ÖZELLİKLERİ: ADRESİ; 4405 Sokak No 2/1 Dalyan Çeşme İzmir adresinde olup, Taşõnmaz 1. kat 90,00 m2 beklenti- si bodrum katta depo (45m2) dir. Dubleks meskenin zemin katta salon-, açõk mutfak, WC ile 1. katõnda 3 oda banyo, hol ve 2 balkondan ibaret olduğu, bodrum katta yer alan ve tapu kaydõna eklenti olarak ifade edilen depo girişinin bina dõşõnda ya- põlmakta olup, zemin kattan bodrum kata mesken içerisinden bağlantõ bulunmadõğõ, bodrum katta depo ile birlikte duş-WC bölümü bulunmakta olup, binanõn güney cephesinden bakõldõğõnda kõsmen toprak seviyesi üstünde kaldõğõ, meskende döşe- me kaplamalarõnõn tüm mahallerde seramik, duvar kaplamalarõnõn õslak hacimlerde fayans, diğer hacimlerde ve tavanlarda sõvalõ ve badanalõ olduğu, mutfağõnda mermer banko ile ahşap mutfak dolaplarõ, banyosunda küvet, hilton lavabo mevcut ol- duğu, üst kata merdivenin ahşap olup, kapõlarõn kahşap, pencerelerin PVC doğrama ve panjurlu olduğu, çatõnõn kiremit, bi- nanõn dõş cephe ve bahçenin bakõmlõ olduğu elektrik ve su mevcut olup, hehdiye hizmetlerinden yararlanmaktadõr. Ulaşõmõ kolaydõr. Satõş şartlarõ: Taşõnmazõn: 1. satõşõ 18/05/2010 SALI günü saat 10,00’dan 10,10’a kadar; Çeşme Adliyesi 1. kat İhale Oda- sõ Çeşme İzmir adresinde açõk arttõrma suretiyle yapõlacaktõr. Bu arttõrmada tahmin edilen kõymetin %60’õnõ ve rüçhanlõ ala- caklõlar varsa alacaklarõ toplamõnõ ve satõş giderlerini geçmek şartõ ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa, en çok arttõranõn taahhüdü saklõ kalmak şartõyla taşõnmazlar, Taşõnmazõn: 2. satõşõ 28/05/2010 CUMA günü saat 10,00’dan 10,10’a kadar; Çeşme Adliyesi 1. kat İhale Odasõ Çeşme İzmir adresinde ikinci arttõrmaya çõkarõlacaktõr. Bu arttõrmada da rüçhanlõ alacaklõlarõn alacağõ toplamõnõ ve malõn tahmin edilen kõymetinin %40’õnõ ve satõş masraflarõnõ geçmesi şartõyla en çok art- tõrana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alõcõ çõkmazsa satõş talebi düşecektir. 2- Arttõrmaya iştirak edeceklerin, tahmin edi- len değerin %20’si (TL) oranõnda pey akçesi veya bu miktar kadar kesin ve süresiz banka teminat mektubu vermeleri la- zõmdõr. Satõş peşin para iledir, alõcõ istediğinde 10 günü geçmemek üzere süre verilebilir. İhale damga pulu, KDV, tapu alõm harcõ ile taşõnmazõn tahliye ve teslim masraflarõ alõcõya aittir. Taşõnmazõn aynõndan doğan birikmiş vergiler ve borçlar ve ta- pu satõm harcõ bedeli satõş bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklõlarla, diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki hak- larõnõ özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarõnõ dayanağõ belgeler ile (15) on beş gün içinde dairemize bildirmeleri la- zõmdõr. Aksi takdirde haklarõ tapu sicili ile sabit olmadõkça paylaşmadan hariç bõrakõlacaklardõr. 4- Satõş bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanunu’nun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasõndaki fark- tan ve temerrüt faizinden alõcõ ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. Bu fark varsa, öncelikle yatõrõlan teminattan tahsil edilir. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dai- rede açõk olup, gideri verildiği takdirde isteyen alõcõya bir örneği gönderilebilir. 6- Satõşa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, başkaca bilgi almak isteyenlerin Çeşme İcra Müdürlüğü’nün 2008/517 Tal sayõ- lõ dosya numarasõyla müdürlüğümüze başvurmalarõ ilan olunur. 08/03/2010 (İc.İf.K. 126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir. (Basõn: 20010) İlahiyatçõlara göre, Mardin toplantõsõnõn asõl amacõ, işgal altõndaki topraklardaki direnişi kõrmak ‘Kaldõrdõmdemekleolmaz’ MİYASE İLKNUR Moğollar 1302’de Mardin’i isgal ettiklerinde yöre halkõnõn başvurusu üzerine “halkı işga- le karşı savunmaya hakkı olduğu”nu bil- diren fetvasõnõn 700 yõl sonra yeniden tartõ- şõlacağõ ve ortadan kaldõrõlmasõ için uluslar- arasõ toplantõ düzenleneceği İbn Teymiy- ye’nin aklõna şüphesiz gelmemiştir. Ancak ABD-İngiltere-Suudi Arabistan menşeili dü- şünce kuruluşlarõnõn aklõna geldi ve bir fetva 700 yõl sonra yeniden tartõşmaya açõldõ. İbn Teymiyye’nin söz konusu “İşgale karşı di- renme hakkınız var” diyen fetvasõnõ ortadan kaldõrmak için Mardin’de Artuklu Üniversi- tesi’nin ev sahipliğinde bir toplantõ düzenlendi. Toplantõnõn gerçekleşmesindeki amaç, bu fetvayõ referans alan terör örgütlerinin en bü- yük dayanağõnõ ortadan kaldõrmaktõ. Terör ey- lemleri gerçekleştiren örgütlerin bu toplantõ- da alõnan kararlarõ ne derece ciddiye alacak- larõ tartõşmalõ. Kimse bu örgütlerin, “Artık bu fetva ortadan kaldırıldığına göre biz de ey- lemlerimize son verelim” demesini bekle- miyor. Ancak bilim adamlarõ da bu toplantõ- da alõnan kararlarõ “gülünç” buluyor. ‘Kuranıkerim’de de var’ İlahiyatçõlar fetvalara uyma gibi bir zorun- luluğun olmadõğõnõ, ancak “işgale direnme hakkı” tanõyan hükümlerin Kuranõkerim’de de var olduğuna dikkat çekerek “Bu ayetle- ri nasıl ortadan kaldıracaklar” sorusunu yö- neltiyorlar. Bilim adamlarõna göre, “Bu top- lantıdaki asıl amaç, terör eylemlerinden çok işgal altındaki topraklarda meşru müdafaa yapan halkı caydırmak.” Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğ- retim Üyesi Prof. Dr. Sönmez Kutlu ile Ye- ditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Bayraktar, kamuoyunda “Mar- din Fetvası” olarak tartõşõlan konuya ilişkin görüşlerini açõkladõlar: Prof. Dr. SÖNMEZ KUTLU: Bir defa fet- valar verildiği dönemin koşullarõyla ilgilidir. Genel bir hüküm ifade etmez. Fetvanõn ve- rildiği dönemin koşullarõ ortadan kalkõnca da hükmü kendiliğinden düşer. Önemli olan o fet- vanõn verilme nedenin altõnda yatan ilkeyi tes- pit etmektir. Birinin fetvasõnõ ortadan kaldõr- dõm demekle kalkmayacağõ gibi yüzyõllar önce bir olayla ilgili verilmiş fetva başka olay- lara dayanak teşkil etmez. İslamda cihat, an- cak temel hak ve özgürlükler tehdit altõnda ol- duğunda ve ülkenin işgale uğramasõ söz ko- nusuysa ilan edilir. Haksõz işgale karşõ in- sanlarõn özgürlüklerini korumasõ açõsõndan meşru müdafaalarõ söz konusudur. ‘Önce o işgal ortadan kalksın’ İbn Teymiyye’nin fetvasõ o günkü Moğol di- renişine karşõ verilmiştir. Bugünü bağlamaz. An- cak bugün de işgal altõnda olan topraklarda in- sanlarõn direnmesinden daha doğal bir şey yok. Kuranõkerim’de “Sizin için hayırlı olan sulhtur. Ancak sulh olmuyorsa ve size kar- şı bir saldırı varsa, bu saldırıya aynı oran- da cevap verebilirsiniz” deniyor. El Kaide, Hizb-ut Tahrir ve Müslüman Kardeşler gibi ör- gütlerin gerçekleştirdiği eylemleri “İslami te- rör” olarak tanõmlamak da doğru değil. Bu İs- lamõn kendi ürettiği bir terör değil. İşgal altõn- daki topraklarda halkõn direnmesini istemi- yorsanõz önce o işgali ortadan kaldõrmak gerekir. Prof. Dr. MEHMET BAYRAKTAR: Bi- rinin kaldõrdõm demesiyle fetva kaldõrõlamaz. Fetvaya uymak zorunlu değil. Uymayabilir- siniz ama ortadan kaldõrõlmasõ söz konusu de- ğil. Mardin toplantõsõnõn yapõlmasõndaki asõl amaç, sanõrõm insanlara, “nefsi müdafaa yap- mayın, Batılı güçlerin yaptığı saldırıları görmezden gelin” mantõğõdõr. Fetvaya uyup uymamak kişilere kalmõş bir şey. İbn Tey- miyye’nin fetvasõnõ ortadan kaldõrmak isti- yorsanõz önce işgali ortadan kaldõrõn. İbn Tey- miyye, insanlara “terör yapın” demiyordu, “Saldırıya uğrarsanız kendinizi savun- ma hakkınız var” diyordu. İbn Teymi- ye’den önce Kuran’daki ayetler bunu emre- diyor. Bu da nefsi müdafaa için. ‘Neden Mardin?’ ABD niye silahlanõyor? Terör, illegal saldõ- rõlardõr. Savaşõn bir mantõğõ ve hukuku vardõr. Bu hukuka göre de nefsi müdafaa bir haktõr. Te- röristlerin neyi referans alacağõnõ biz bilemeyiz. Irak, Afganistan ve Filistin işgal altõndadõr. Bu ülkelerin insanlarõ hum uluslararasõ hukuka hem de Kuran’a göre direnme hakkõna sahiptir. Anlamadõğõm, bu fetvayõ kaldõrmak için neden Mardin’de toplanõldõğõdõr. İşgal altõndaki bir ül- kede yapõlmasõ daha yerinde olurdu. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - 1980’li yõllarda Avrupa’daki Türk imamlarõn maaşlarõnõ ödeyen Suudi kökenli Rabõta Vakfõ’nõn hâlâ bazõ Türklere maaş verdiği, vakfõn mütevelli heyetinde İstan- bul’dan iki Türk’ün de ol- duğu ortaya çõktõ. Akşam gazetesinin haberine göre Müslü- manlarõ çatõşmaya çağõran cihat fet- valarõnõn yeniden yorumlandõğõ Mardin Kon- feransõ’nõn organizas- yonunu, 80’li yõl- l a r d a Avru- pa’da görev- l i Türk imamlara maaş ödemesi nede- niyle Türkiye’de önemli gündem maddesi olan Suudi kökenli Rabõta Vakfõ’nõn geçmişteki bir numaralõ yöneticisi üstlendi. Konferansõn organizatörü olan Lon- dra merkezli “Küresel Yenilenme ve Rehberlik Merkezi” (GCRG) Yö- netim Kurulu Başkanõ Abdullah Bin Naseef, 1980’li yõllarda Rabõta Vak- fõ’nõn genel sekreteriydi. Naseef, o yõl- larda Avrupa’da görevli Türk imam- larõnõ finanse ettiklerini açõkladõ. “Hâ- lâ Rabıta’nın maaş verdiği Türkler var” diyen Naseef, “Türkiye’deki bir başka faaliyet alanımız da imamla- rın eğitimi ve Avrupa’ya gönderil- meleriydi. Yıllarca imam, hatip ve din öğretmenlerinin oralarda fi- nanse edilmelerini sağladık” dedi. Naseef, “Türkiye’ye yıllardır gelir gi- derim. Özal döneminde İslam Kon- feransı Örgütü, Türkiye’nin çağrı- sı ile Bulgaristan’daki Türklerin durumuyla ilgili bir Görev Gücü oluşturdu. Başkanlığını Rabıta adı- na ben yaptım. Oradaki Türklerin ayrımcılığa uğradığını anlatan ra- porlar yazdık. Bulgarları zor du- rumda bıraktı” görüşünü dile getir- di. Naseef, “Çok kişiyi finanse ettik. Hâlâ da Rabıta’dan maaş alan Türkler bulunmakta. Mütevelli he- yetimizde de İstanbul’dan iki Türk var. Türkiye ile ilişkilerimizde hiç- bir zaman sıkıntı yaşamadık. Hep iyi karşılandık. Tüm Türk liderleri ta- nıyoruz. Özellikle de Özal’ı” dedi. Uğur Mumcu yazmıştı Suudi Rabõta Vakfõ’nõ kamuoyuna duyuran ilk isim 1993 yõlõnda bombalõ saldõrõ sonucu yitirdiğimiz gazete- miz yazarõ Uğur Mumcu’ydu. Mum- cu, 1980’li yõllarda Diyanet İşleri’ne bağlõ olarak Avrupa’da görev yapan imamlarõn maaşlarõnõn Rabõta tara- fõndan ödendiğini yazmõştõ. ‘Hâlâ Rabıta’dan maaş alan Türkler var’ İLK UĞUR MUMCU’NUN DUYURDUĞU RABITA’NIN ESKİ GENEL SEKRETERİ NASEEF Rabıta Vakfı’nın eski genel sekreteri Abdullah bin Naseef. ADNAN AVUKA MARDİN - Mardin’de hafta sonu İs- lam dünyasõndan çok sayõda ilahiyatçõ- nõn katõldõğõ “Barış Yurdu Mardin” konferansõnõn sonuç bildirgesinde, İbn- i Teymiye’nin 700 yõl önce yayõmladõ- ğõ Mardin fetvasõnõn, “El Kaide gibi sa- yısız şiddet yanlısı aşırıcı grup tara- fından, İslam adına işlenen cinayetleri ve terorizmi haklı çıkarmak için kul- lanıldığı” vurgulandõ ve “Terörist grupların eylemleri cihat değil, key- fi cinayetlerdir” denildi. Mardin Artuklu Üniversitesi’nde ger- çekleştirilen ve Küresel Yenilik ve Rehberlik Merkezi ile Canopus Danõş- manlõk tarafõndan organize edilen kon- ferans, ilk günden tepki yarattõ. İslam- cõ internet siteleri toplantõyõ protesto eden yayõnlar yaparken üniversite ve konuk- larõn kaldõğõ otelin çevresinde yoğun gü- venlik önlemleri alõndõ. Bazõ davetliler ise “konferansın İngiltere gibi bir küresel güç tarafından organize edil- mesi” ve “Mardin’i bir cihat bölgesi gösterdiği” gerekçesiyle toplantõya ka- tõlmadõklarõnõ söylediler. Diyanet İşleri Başkanlõğõ’nõn da konferansa katõlmamasõ dikkat çekti. Diyanet İşleri Başkan Yardõmcõsõ Prof. Dr. Mehmet Görmez, “11 Eylül’den sonraki şiddet ve terör olaylarının onlarca sebebi ortada dururken ye- di asır önce Mardin’de verilmiş bir fetvayı ve bu fetvanın sahibi İbn-i Teymiyye’yi sorumlu tutmak doğru değil. Anadolu’da kimsenin bilme- diği bir fetvaya şöhret kazandırmak da yanlış” dedi. İki günlük konferansõn ardõndan ya- yõmlanan sonuç bildirgesini Raportör Prof. Dr. Ahmet Senduni tarafõndan okundu. Bildirgede, terör eylemlerinin dini gerekçelere dayandõrõlmasõnõ red- detmek ve kõnamak için tarihi bir zirve düzenlendiği belirtildi. Bildirgede şu ifa- delere yer verildi: “Ünlü Mardin fet- vası, El Kaide gibi sayısız şiddet yan- lısı aşırıcı grup tarafından, İslam adına işlenen cinayetleri ve terorizmi haklı çıkarmak için kullanılmıştır.” ‘BARIŞ YURDU MARDİN’ KONFERANSI SONA ERDİ El Kaide kullandı 10.03.2010 tarihinden itibaren nüfus cüzdanõmõ kaybettim. Hükümsüzdür. Ebru HAS 24.03.2010 tarihinden itibaren nüfus cüzdanõmõ kaybettim. Hükümsüzdür. Mustafa BAYAR M İ L L İ P İ Y A N G O Ç E K İ L D İ 1.5 Milyon TL: 206003 150 Bin TL: 075379 10000 TL: 270935 1000 TL 044727 135888 170615 406717 569879 300 TL 006271 011822 012137 016821 024670 033362 040413 042069 043761 045949 070036 074849 078602 080988 085037 093554 098419 104375 111982 113150 119689 128011 136017 146021 146909 148628 154153 160345 160346 161279 175851 182682 185102 195566 232579 234904 245800 253797 257749 265914 275194 281012 285562 286780 287318 291096 291503 294081 296713 298900 300930 304728 305538 312677 324086 324186 330673 334408 335053 343089 351788 354154 372025 373050 380261 382944 383607 387793 402306 415974 420743 422349 423520 431238 444816 445474 459266 460832 463612 467943 473706 475811 482766 485781 491595 500712 511822 513591 515732 520720 529114 530464 569794 574861 577818 583080 585280 590355 598779 599703 200 TL 000137 026956 032105 033814 035239 039776 041890 045766 047848 048189 048480 053411 057513 060848 061615 062613 063219 068382 070150 081446 084254 093152 109485 111611 118268 120839 123762 125169 126208 127322 128756 144684 146194 151712 153404 155306 156746 158127 159144 160878 163415 165959 171361 173906 179315 184726 201536 212027 215699 215794 217232 217892 222155 227342 235340 238520 243971 244198 244458 248162 250063 255222 257181 257570 258854 262094 275221 285717 286672 286955 289062 295837 297789 302643 302741 304000 304130 315691 316174 325260 332653 333155 335681 335841 342875 343718 362202 365143 367759 374280 377100 386450 389493 392390 395083 396040 401491 402094 403854 405097 407937 420142 420833 423639 426324 427191 429254 431716 433714 434477 451454 454594 463698 469109 471725 478421 478860 479737 487407 490324 493195 493213 494190 503389 504637 511781 512266 521966 523054 534930 535216 538768 539497 543509 549030 552779 557164 561776 569429 570409 576146 576612 578240 580341 586382 591201 595210 595230 596293 599192 100 TL 04995 07081 07741 07761 08517 10122 10579 10825 11777 15455 17391 22283 34418 36334 37710 39404 45607 50354 50588 52143 62578 62932 64937 65701 65713 67992 70732 71606 72460 73330 74256 76243 80410 81314 81588 84251 86658 95173 95926 99132 50 TL 0099 1279 2981 4080 4176 5330 5424 5618 5922 6623 7197 7313 7976 7998 8432 8847 9151 9228 9375 9642 40 TL 012 018 188 292 301 461 561 817 827 918 24 TL 36 42 44 54 71 Amorti: 4 ve 8 ‘Çözüm yolunda bir adım’ LEFKOŞE (Cumhuriyet) - KKTC ile Kõbrõs Rum kesimi arasõndaki 7. sõnõr kapõsõ olarak açõlmasõ karara bağlanan Yeşilõrmak Kapõsõ’nõn temeli KKTC Cumhurbaşkanõ Mehmet Ali Talat ve Kõbrõs Rum yönetimi li- deri Dimitris Hristofyas’õn da katõldõğõ törenle atõldõ. Talat, kapõnõn açõlmasõyla, Kõbrõs Rum tarafõyla uzlaşmak yoluyla çözülmesi zor görü- nen konularõn bile çözülebileceğini göstermiş olacaklarõnõ kaydetti. Hristofyas da cumhur- başkanlõğõ seçimlerinde Talat’a başarõ diledi. Çocuklar için ‘Bir Çentik’ İstanbul Haber Servisi - Çocuklar İçin Adalet Çağõrõcõlarõ, TMK mağduru çocuklar için “Bir Çentik - TMK Mağduru Çocuklar” adlõ ser- gi/performans çalõşmasõ başlattõ. Proje kapsa- mõnda, çocuklarõn serbest bõrakõlmasõ ve TMK’nin değişmesine dek her gün takvim veya duvara çentik atõlacak. Karikatürist Cüneyd Özen de her gün için bir karikatür çizecek. Şahin ‘demokratik baro’ arıyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - İstan- bul Barosu levhasõndaki kaydõnõ geçen ekim ayõnda sildiren TBMM Başkanõ Mehmet Ali Şahin, o günden bu yana herhangi bir baro lev- hasõna kayõt yaptõrmadõ. Ancak, Şahin’in, ya- kõn çevresine “daha demokratik bir baroya kaydolmayõ düşündüğünü” söylediği öğrenildi. Eşine ‘yanlışlıkla’ 3 el ateş etmiş ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Keçiö- ren’de 27 Mart’ta Ceyhan A. ve Tuğba H’nin si- lahla yaralanmasõnõn ardõndan polis, dün sabaha karşõ Eryaman’da düzenlediği operasyonla zanlõ Oğuzhan Cevdet H.’yi gözaltõna aldõ. Zanlõnõn “Bir araç sürücüsüne ateş etmek isterken ‘yan- lõşlõkla’ Ceyhan A.’yõ vurduğunu, gece yarõsõ da eşi Tuğba H.’yi yine ‘yanlõşlõkla’ 3 el ateş ede- rek yaraladõğõnõ” söylediği öğrenildi. ZOR ANLAR YAŞADILAR Doğa yürüyüşünde PKK operasyonu Balıkçılardan sis bombalı eylem İstanbul Haber Servisi - Sarõyer’deki Sahil Güvenlik Komutanlõğõ önünde toplanan bir grup balõkçõ teknesi sahibi, “Balõkçõlõk hakkõmõz, söke söke alõrõz” sloganõ atarak, kendilerine ödenmesi imkânsõz cezalar kesil- diği gerekçesiyle protesto eylemi başlattõ. Ba- lõkçõlardan 4’ü, komutanlõk girişindeki kapõla- ra kendilerini zincirlerken, diğerleri de cadde üzerine boyalõ bir sis bombasõ atarak, yolu tra- fiğe kapattõ. 4 balõkçõ gözaltõna alõndõ. Hamile olduğu için atıldı iddiası MERSİN (Cumhuriyet) - Mersin Üniver- sitesi Tõp Fakültesi Hastanesi’nde taşeron olarak çalõşan Fatma Baydar (32), hamile kalõnca şirket yetkilileri tarafõndan baskõyla işten ayrõlmasõnõ istediklerini iddia etti. Baytar’õn, 26 Mart’ta işine son verildi. Dev Sağlõk İş ve SES üyesi yaklaşõk 100 kişi hastane önünde eylem yaptõ. Metroda aktarmasız seferler İstanbul Haber Servisi - İstanbul Metro- su’nda Taksim-Atatürk Oto Sanayi arasõ aktar- masõz seferler, 64 vagonla başladõ. Büyükşehir Belediyesi’nden yapõlan açõklamada, Şişhane- Taksim arasõ seferlerin bir süre daha ayrõ olarak gerçekleştirileceği belirtilerek, Metronun Haliç Köprüsü’nün tamamlanmasõndan sonra Unkapa- nõ, Şehzadebaşõ ve Yenikapõ güzergâhõna da ak- tarmasõz seferleri başlayacağõ kaydedildi. On Numara çekildi 3, 6, 10, 11, 14, 20, 21, 23, 31, 34, 35, 36, 38, 55, 56, 62, 68, 69, 75, 77, 78, 79 Haber Merkezi - Tunceli’de Munzur Doğa ve Turizm Derneği’nin 200 üyesi, Zel Dağõ’na düzenledikleri doğa yürüyü- şünde güvenlik güçlerinin PKK’li terörist- lere yaptõğõ operasyona tanõk oldu. Yürüyüşte zirveye çõkan doğaseverler, burada “Munzur’da barajlara hayır” ya- zõlõ pankart da açtõ. Mola sõrasõnda, güven- lik güçleri PKK’li teröristlere karşõ, dağõn kuzey batõ eteğinde Kutuderesi Vadi- si’ndeki Vartinik ve Mirik mevkilerine ha- va destekli operasyon başlattõ. Operasyon- da Kobra tipi helikopterler tarafõndan vadi- nin içi bombalandõ. Operasyonu tüm ayrõn- tõlarõyla gören yürüyüş ekibi inişe geçti. Operasyonun sivillerin bulunduğu bölgey- le ilgisinin bulunmadõğõ bildirildi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog