Bugünden 1930'a 5,457,929 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B IŞIL ÖZGENTÜRK Denizini Yitirmek Masamın başına oturmuş, dem çeken kumrular gibi “ne yazsam” diye düşünüyorum. Bu başıma pek sık gelmez, çoğunluk yazı günümden en az iki gün önce ne yazacağımı aşağı yukarı bilirim ve bilgisayarı açıp tuşlara bastığımda sözcükler akıp gider. Ama bugün durum böyle. Bu durumu yüzlerce nedenle açıklayabilirim, o da içimden gelmiyor, hani “sözün bittiği yer” diye bir tanımlama vardır, işte ben bugünlerde tam o sözün bittiği yerde duruyorum ve dem çeken kumruların sesi dışında hiçbir ses beni ilgilendirmiyor. Bugünlerde rastladığım bir şiir bu dem çeken kumru sesinin nedenini sizlere benden daha iyi açıklar. Yeni çıkan “Çıkrık” adlı şiir kitabında şair Süreyya Berfe bir şiirinde şöyle diyor: “ZUBİN MEHTA/Spor Sergi Sarayı’ndaki konserden önce / güvercinleri şikâyet etmişti. / Hepsini zehirlediler. / Konsere gittiler. Başları göğe erdi. / Bileti yaktım, gitmedim.” isilozgenturkgmail.com C İmtiyaz Sahibi: CUMHURİYET VAKFI adına İLHAN SELÇUK Yayõn Kurulu: İlhan Selçuk (Başkan), Emre Kongar (Başkan Yardımcısı), Orhan Erinç, Hikmet Çetinkaya, Şük- ran Soner, İbrahim Yıldız, Orhan Bursalı, Mustafa Balbay, Hakan Kara. Ankara Temsilcisi: Mustafa Balbay Ahmet Rasim Sok. No: 14 Çankaya 06550 An- kara Tel: (0312) 4423050 Faks: (0312) 4423010 İzmir Temsilcisi: Serdar Kızık, H. Ziya Blv. 1352 S. 2/3 Tel: (0232) 4411220, Faks: (0232) 4418745 Adana Tem- silcisi: Çetin Yiğenoğlu, İnönü Cd. 5 S. Aksoğan İş H. Kat 1 Tel: (0322) 3631211, Faks: (0322) 3631215 Antalya Temsilcisi: Ahmet Oruçoğlu Cumhuriyet Mey- danõ Yõldõz Ap. B Blok No: 80/5 Tel: (0242) 2480057 Faks: (0242) 2430509 İdare Müdürü: Hüseyin Gürer Mali İşler: Bü- lent Yener Satõş: Fazilet Kuza Cumhuriyet Reklam: Genel Müdür: Özlem Ayden Genel Müdür Yardõmcõsõ: Nazende Pal Tel: (0212) 251 98 74 -75 /251 98 81 -82 Faks: (0212)251 98 68 Re- zervasyon: (0212) 343 72 74 Faks: 212 343 72 53 Yayımlayan ve Yönetim Yeri: Yeni Gün Haber Ajansõ Basõn ve Yayõncõlõk A.Ş, Prof. Nurettin Mazhar Öktel Sk. No: 2. 34381 Şişli/İstanbul Tel: (0212) 343 72 74 (20 hat) Faks: (0212) 343 72 64 Yaygõn süreli yayõn Baskı: DPC Doğan Medya Tesisleri Hoşdere Yolu 34850 Esenyurt İstanbul Dağıtım: YAYSAT Doğan Medya Tesisleri Hoşdere 34850 Esenyurt İstanbul 30 MART 2010 İmsak: 5.16 Güneş: 6.45 Öğle: 13.16 İkindi: 16.46 Akşam: 19.35 Yatsõ: 20.56 İstihbarat: Cengiz Yıldırım Ekonomi: Hasan Eriş Dõş Haberler: Özgür Ulu- soy Kültür: Celal Üster Spor: Arif Kızılyalın Bilgi-Belge: Edibe Buğra Genel Yayõn Yönetmeni: İBRAHİM YILDIZ ● Yazõişleri Müdürleri: Güray Öz (Sorumlu) Murat Ataş ● Miyase İlknur (Ek Yayõnlar) ● Haber Merkezi Müdürü: Hakan Kara Devamı 8. sayfada Uçurtan tasarõm Hindistan Moda Haftası başladı. İlk günde Hint modeller birbirinden ilginç tasarımları modaseverlere tanıttı. Tasarımcılar ve modaseverler son beş yıldır tırmanışa geçen Hindistan modasına yoğun ilgi gösterildi. Moda haftasına katılan Avrupalı alıcılar daha genç ve çağdaş tasarımlara ilgi gösterirken Hindistan modasının hâlâ tam olarak istenilen yerde olmadığını fakat gelişmeyi sürdürdüğünü söylediler. Ucuz antibiyotik AIDS’ten ölümleri azalttõDış Haberler Servisi - Kullanõmõ yaygõn olan ucuz bir antibiyotik sayesinde Afrika’da AIDS’ten ölenlerin sayõsõnda önemli düşüş görüldüğü bildirildi. İngiliz tõp dergisi The Lancet’te yayõmlanan bir araştõrmaya göre AIDS’li hastalara verilen Trimetoprim ve Sulfamid kombinasyonu olan “Co- trimoxazole” adlõ antibiyotik ölüm riskini yüzde 35’e indirdi. “Co-trimoxazole”, Uganda ve Zimbabve’de AIDS tedavisine başlamõş 3 bin 179 kişi üzerinde denendi. Kanda vücudun mikrop ve virüslere karşõ korunmasõna yardõmcõ olan CD4 adlõ özel hücrelerin, hastalõktan dolayõ azalmõş olduğu bu kişilere 72 hafta tedavi uygulandõ ve başarõlõ sonuçlar alõndõ. Araştõrmayõ kaleme alan doktorlar “Co-trimoxazole”un AIDS tedavisine başlamõş olan yetişkin hastalara verilmesini öneriyorlar. Araştõrmaya göre, aynõ antibiyotik sõtmanõn tedavisinde de etkili oluyor. Birleşmiş Milletler’in geçen kasõm ayõnda yayõmladõğõ verilere göre Afrika’nõn Sahra altõ bölgesinde 22 milyon AIDS hastasõ bulunuyor. Kullanõmõ yaygõn olan ilaç Afrika’da önemli düşüş sağladõ D Ö R T M E V S İ M T A T İ L K E Y F İ Ilgaz sizi çağırıyor HAYRİ ARSLAN KASTAMONU - Batõ Karadeniz bölgesinde, Ilgaz Dağlarõ’nõn kuzeyinde yer alan Kastamonu, köklü tarihi ve zengin kültürel değerleriyle Anadolu’nun en eski yerleşim merkezlerinden biri. 2 bin metre rakõmlõ Ilgaz, Kastamonu’nun gözbebeği. Kastamonu mimarisiyle yapõlmõş evler, alabildiğine çam ağaçlarõ ve bembeyaz bir cennet. Ilgaz’da zirvede dört mevsim tatili yaşama şansõna sahipsiniz. 22 hafta süren kar sezonu ise Ilgaz için ayrõ bir şans. Ve bu cennetin ortasõnda yer alan beş yõldõzlõ bir tesis Ilgaz Mountain Resort. Kimi hafta sonu için valizini aldõğõ gibi Ilgaz’õn yolunu tutmuş kimi de devre tatil değişim sistemi olan RCI aracõlõğõyla daha da uzun kalmak için ailesini kapõp gelmiş. Odalar, üç, beş ve yedi kişinin kalabileceği büyüklüğe ve konfora sahip. 446 yatak kapasiteli tesis 118 apart daireden oluşuyor. Kendinizi evinizde gibi hissedi- yorsunuz. Bir evin mutfağõnda olan her şey mevcut odalarda. Kastamonu Holding yatõrõmõ olan Ilgaz Mountain Resort, 60 dönümlük arazi üzerinde, Ilgaz Milli Parkõ olarak korumaya alõnmõş bölgede. Ilgaz’õn en önemli ayrõcalõklarõndan birisi ise Türkiye’de ilk defa yapõlan uygulamayla geceleri de kayak keyfi sunuyor olmasõ. Haber Merkezi - Merkezi Viyana’da bulunan Avrupa kültür dergileri platformu “Eurozine”in on beş günde bir yayõmla- nan yayõn organõ “Eurozine Review”, çi- zerlerimizden Semih Poroy’un, Varlõk dergisinin mart sayõsõndaki bir karikatü- rünü yorumlu olarak alõntõladõ. Dünyada yaklaşõk on binin üzerinde abo- nesi olan Eurozine Review’in yayõn yö- netmeni Carl Henrik Fredriksson, kari- katürün kullanõlmasõna izin verdiği için Po- roy’a teşekkür ederek gelecekte de çizeri- mizle ortak çalõşmalar yapmaktan sevinç duyacaklarõnõ söyledi. Eurozine Review’in Poroy’un karikatürü hakkõndaki yorumu ise şöyle: “Poroy Türkiye’nin en ünlü çizer- lerinden biridir. Eurozine’in partnerle- rinden olan Türk edebiyat dergisi Varlõk’õn her sayõsõ onun “çizgi-yorum”uyla açõlõr. Poroy’un bu sayõdaki çizimi, ayõn dosya ko- nusu olan “Mizah Dergileri; Mizahõn Eleştirel ve Yazõnsal Potansiyeli” başlõğõnõn ayrõlmaz bir parçasõ gibi... Basitçe söy- lersek, siyah-beyaz çizimde sivri dişli ağ- zõnõ sõrõtarak aralamõş bir mürekkepli ka- lem ucu görünüyor; kuşku bõrakmayan şey şu: bu kalem õsõrabilir! Poroy’un çizimi, kendisine eşlik eden sözcükler olmaksõzõn Ilgaz Mountain Resort Semih Poroy’un karikatürü Eurozine Review’de karikatürün acõmasõz eleştiriselliği hakkõnda parlak bir yorum oluşturu- yor; İsveçli sanatçõ Lars Vilks’in kö- tü şöhretli Muhammed karikatürleri hakkõndaki binlerce sözcükten daha fazla şey söylüyor.” Eurozine’in in- ternet adresi: www.eurozine.com
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog