Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B Pritzker, Sejima ve Nishizawo’nun Kültür Servisi - Mimarlõk dünyasõnõn Nobel’i olarak kabul edilen Pritzker Ödülü’nün, bu yõlki sahipleri Japon mimarlar Kazuyo Sejima ile Ryue Nishizawo oldu. Birlikte çalõşan Sejima ile Nishizawo’ya ödülün, tasarõmlarõndaki deneysel zenginlik ve içeriğin yapõyla güçlü uyumundan dolayõ verildiği belirtildi. İkilinin Japonya’daki Nagano O-Museum ile Kanazawa’daki 21. yüzyõl Çağdaş Sanat Müzesi projelerinden övgüyle söz eden Pulitzker jürisi, Sejima ve Nishizawo’nun çalõşmalarõnõ güçlü, akõşkan, yaratõcõ ve kusursuz bulduğunu açõkladõ. Ödülün yanõ sõra, 100 bin dolar da para ödülü verilen Pritzker, 17 Mayõs’ta New York’ta düzenlenecek törenle sahiplerine verilecek. ‘Son Robin Hood’ Kelly rekor kırdı Kültür Servisi - 17. yüzyõlõn sonlarõnda Avustralya’da yaşamõş ve ‘son Robin Hood’ olarak bilinen efsanevi kanun kaçağõ Ned Kelly’nin Sidney Nolan’a ait portresi, 4.8 milyon dolarla ülkenin açõk arttõrmayla satõlan en pahalõ resmi oldu. Alõcõsõ açõklanmayan resimde, Avustralyalõ haydut, gözleri haricinde tüm vücudu demir zõrhla kaplõ olarak gözüküyor. 27 Ned Kelly resmi bulunan Sidney Nolan, geçen yõl Canberra’daki Ulusal Galeri’de büyük bir Ned Kelly sergisi düzenlemişti, ancak 4.8 milyon dolara satõlan bu resim daha önce hiçbir yerde sergilenmemişti. Kültür Servisi - Antik AŞ‘nin 11 Ni- san Pazar günü swissotel’de düzenleyece- ği Osmanlõ Eserleri, Tablolar ve Antika- lar müzayedesinde Türk resim sanatõnõn önde gelen adlarõndan Şevket Dağ’õn “Ayasofya” adlõ yapõtõ 900.000 TL açõlõş fiyatõyla satõşa sunulacak. Ayasofya’nõn görkemini gözler önüne seren yağlõboya tablo 175x155 cm boyutlarõnda. Hermita- ge Müzesi’nde bir benzeri yer alan Kont Aleksandr Mordvinov’un “Venedik” konulu tablosu da, 700.000 TL açõlõş fiya- tõyla müzayedede yer alacak. Türk hat sa- natõ ustalarõndan Kazasker Mustafa İz- zet’in 122x84 cm boyutlarõndaki Hilye-i Şerifesi de 600.000 TL açõlõş fiyatõyla müzayedenin gözde eserleri arasõnda. Şevket Dağ‘õn 1914 yõlõnda Berlin’de açõlacak sergi için özel olarak gerçekleş- tirdiği “Ayasofya” tablosu, I. Dünya Sa- vaşõ’nõn patlak vermesi yüzünden yurtdõ- şõna gönderilememiş, daha sonra son Mekke Emiri Vezir Ali Haydar Paşa ta- rafõndan satõn alõnmõştõ. Ayasofya içine düşen õşõğõn ayrõntõlõ perspektifle buluştu- ğu tablo, bugün klasik Türk resminin baş- yapõtlarõ arasõnda gösteriliyor. Müzayedede, Türk manzara resminin en değerli ustalarõndan Hoca Ali Rı- za’nõn “Türk Evleri” konulu çalõşmasõ 250.000 TL, Osman Hamdi Bey‘in “Portre” çalõşmasõ da 90.000 TL’den sa- tõşa sunulacak. Antik AŞ’nin müzayede- sinde ayrõca Süleyman Seyyid’in bir na- türmortunun yanõ sõra Hikmet Onat, İb- rahim Çallı, Halil Paşa, Naci Kalmu- koğlu, Turgut Zaim‘in yapõtlarõ da yer alõyor. Eren Eyüboğlu, Nurullah Berk, İhsan Cemal Karaburçak, Nedim Gün- sür ve Nuri İyem’in tablolarõ da ilk kez sanatseverlerle buluşacak eserler arasõn- da. Öte yandan, Osmanlõ dönemi saray ressamõ Fausto Zonaro’nun “İstanbul” tablosu ile ünlü İtalyan oryantalist Leo- nardo de Mango’nun “Fenerbahçe Ha- mamı” adlõ tablosu da müzayadede satõşa sunulacak. 19. yüzyõl Fransõz Saray gümüşçüsü Odiot firmasõnõn bir gümüş çay takõmõ, dünyaca ünlü cam sanatõ ustasõ Emile Galle’nin eserlerinden oluşan bir koleksi- yon, Osmanlõ pazarõ için özel yapõm Vi- yana ve Meissen porselenleri, Osmanlõ gümüşleri, tombak eserler, Sevres porse- lenleri de Antik AŞ müzayedesinde yer alacak eserler arasõnda. Turgay Artam’õn yöneteceği müza- yededeki eserler 1-10 Nisan günleri arasõnda Maçka’daki Antik Palace’ta görülebilecek. BU YIL 3’Ü ONUR ÖDÜLÜ OLMAK ÜZERE 21 KATEGORİDE ÖDÜL VERİLECEK SadriAlõşõkadaylarõaçõklandõ Kültür Servisi - Bu yõl 15.si verilecek olan Sadri Alõşõk Sinema ve Tiyatro Oyuncu Ödülleri’nin bu yõlki adaylarõ dün İstanbul Devlet Tiyatrosu Küçük Sahne’de yapõlan bir basõn toplantõsõyla açõklandõ. Bu yõl 3’ü onur ödülü olmak üzere toplam 21 kategoride verilen ödü- lün sponsorluğunu Efes Pilsen ve Beşik- taş Belediyesi üstleniyor. Onur Ödülleri sinema dalõnda Hülya Koçyiğit ve Ah- met Mekin’in olurken; tiyatro dalõnda onur ödülü Erol Keskin’in oldu. Efes Pilsen Gençlik Dalõnda Onur Ödülü ise 20 Nisan saat 20.30’da MKM Attilâ İl- han Salonu’nda düzenlenecek ödül töre- ninde açõklanacak. Atilla Dorsay’õn jüri başkanõ olduğu sinema dalõnda En İyi Kadõn Oyuncu adaylarõ Binnur Kaya (Vavien), Demet Akbağ (Eyyvah Eyvah), Nergiz Öztürk (Kõskanmak) olurken; En İyi Erkek Oyuncu dalõnda Mert Fırat (Başka Dilde Aşk), Mete Horozoğlu (Nefes: Vatan Sağolsun), Yılmaz Erdoğan’õn (Neşeli Hayat) yarõşacağõ açõklandõ. Sinema da- lõnda diğer adaylar ise şöyle: En İyi Yar- dõmcõ Kadõn Oyuncu: Büşra Pekin (Ne- şeli Hayat), Hasibe Eren (Usta), Zuhal Topal (Deli Deli Olma); En İyi Yardõmcõ Erkek Oyuncu: Cemal Toktaş (Güneşi Gördüm), Cezmi Baskın (Neşeli Hayat), Levent Tülek (Deli Deli Olma). Üstün Akmen başkanlõğõndaki tiyatro jürisi ise Bu Yõlõn En İyi Yapõmõnõn Yö- netmeni Ödülü’nün adaylarõnõ Abdullah Cabaluz (Peer Gynt), Ahmet Levendoğ- lu (Şölen) ve Ragıp Yavuz (Mephisto); En İyi Kadõn Oyuncu adaylarõnõ Yıldız Kenter (Kraliçe Lear), Zuhal Olcay (Şölen) ve Berna Adıgüzel (Hizmetçiler) ve En İyi Erkek Oyuncu adaylarõnõ Bü- lent Emin Yarar / Yetkin Dikinciler (Profesyonel), Genco Erkal (Marks’õn Dönüşü) ve Hakan Gerçek (Van Gogh) olarak belirledi. Yardõmcõ Rolde Yõlõn En İyi Kadõn Oyuncusu adaylarõ ise Def- ne Halman (Quintet), Gülce Oral (Açõk Saçõk Birkaç Polaroid) ve Yeşim Koçak (Mephisto). Yardõmcõ Rolde Yõlõn En İyi Erkek Oyuncusu dalõnda ise Caner Çan- darlı (Kafes), Çağlar Yiğitoğulları (Mephisto) ve Ushan Çakır (Açõk Saçõk Birkaç Polaroid) yarõşacak. Müzikal ya da Komedi dalõnda ise adaylar şöyle sõralandõ: Celal Kadri Kı- noğlu (Vahşet Tanrõsõ), Serpil Tamur (İki Çarpõ İki), Yücel Erten (Cabaret); En İyi Kadõn Oyuncu: Demet Evgar (Cimri), Ülkü Duru (Vahşet Tanrõsõ), Zerrin Tekindor (Vahşet Tanrõsõ); En İyi Erkek Oyuncu: Alper Kul (Mağara Adamõ), Mert Turak (Cabaret), Uğur Polat (Kredi Kartõ - Vak’a aaaaa!); En İyi Yardõmcõ Kadõn Oyuncu: Güzin Öz- yağcılar (Dullar), Kadriye Kenter (Cimri), Mihrace Yekenkülüğ (Aşk Sözleri); En İyi Yardõmcõ Erkek Oyun- cu: Çağlar Çorumlu (Tarla Kuşuydu Jüliet), Engin Hepileri (Cimri), Murat Akkoyunlu (Deniz Altõnda Altõ Taham- mülfersa). Kültür Servisi - Dünya medeniyet tarihinin önemli şehirlerinden Şanlõurfa’da yürütülen ve dünyanõn en büyük tapõnma merkezinin gün yüzüne çõkarõlmasõna olanak sağlayan Göbeklitepe kazõlarõnõn fotoğraflarõ, Berlin Müzesi’nde sergilenmeye başlandõ. Şanlõurfa Valisi Nuri Okutan’õn girişimleri ile düzenlenen ve fotoğrafçõ Cenker Koçak’a ait 50 çalõşmanõn yer aldõğõ “Tarihle Yolculuk” adlõ serginin açõlõşõ önceki gün yapõldõ. Sergide 15 yõl önce Alman Arkeoloji Enstitüsü başkanlõğõnda yürütülmeye başlanan kazõlarõn aşamalarõ ve bu kazõlarda ortaya çõkarõlan buluntularõn fotoğraflarõ yer alõrken, Şanlõurfa’nõn camileri, hanlarõ, tarihi sokaklarõ ve kervansaraylarõyla dünyanõn en önemli şehirlerinden biri olduğu vurgulanõyor. Şanlõurfa ayrõca, “Tarihle Yolculuk” sergisinin yanõ sõra “Urfa Berlin’de” temasõ altõnda birçok etkinlikle de tanõtõlõyor. Kentte Sõra Geceleri’nin yanõ sõra, Şanlõurfa’nõn tanõtõmõna dönük kõsa film gösterimleri ve buluşmalar gerçekleştiriliyor. Etkinlikler 2 Mayõs’a dek devam edecek. ‘TARİHLE YOLCULUK’ SERGİSİ Urfa, Berlin’in konuğu kultur@cumhuriyet.com.tr 30 MART 2010 SALI CUMHURİYET SAYFA KÜLTÜR 17 Şevket Dağ’õn ‘Ayasofya’ tablosu 900.000 TL, Kont Mordvinov’un ‘Venedik’i 700.000 TL, Zonaro’nun ‘İstanbul’u 200.000 TL açõlõş fiyatõyla satõşa sunuluyor. Antik AŞ’nin Osmanlõ Eserleri, Tablolar ve Antikalar Müzayedesi 11 Nisan’da Swissotel’de yapõlacak. ‘Venedik’. ‘İstanbul’. ‘Ayasofya’. ‘Ayasofya’, ‘Venedik’ ve ‘İstanbul’ satışta Heyecan için sinema Kültür Servisi - Atlas Dergisi’nin ana sponsorluğunda “Ya Senin Doğanda Ne Var?” temasõyla Dağ Kültürü Derneği tarafõndan düzenlenen “5. Dağ Filmleri Festivali” bugün saat 19.00’da Fransõz Kültür Merkezi’nde yapõlacak açõlõş töreniyle başlõyor. Festivalde belgesel, kõsa film ve kurmaca uzun metraj film gibi çeşitli kategorilerde 28’i yerli 16’sõ yabancõ toplam 44 film gösterimi gerçekleştirilecek. “Dünyadan”, “Keşif Ruhu”, “Ülkemizden”, “Doğa-Çevre-İnsan”, “Bisiklet”, “Kayak” ana temalarõ altõnda toplanan filmlerden ücretsiz olanlarõn gösterimleri ise Fransõz Kültür Merkezi, Muammer Karaca Kültür Merkezi ve Aynalõgeçit’te yapõlacak. www.dagfilmfest.org Kültür Servisi - Türk resminin “yi- tik ressam”larõndan Şemsettin Baş- kurt’un (1891-1948) resimleri, Kõzõl- toprak’taki Ütopya Platform Sanat Ga- lerisi’nde sergileniyor. İstanbul Kü- çükyalõlõ olan Başkurt, 1939’da iki tablosuyla Galatasaray Resim Sergi- si’ne katõlmõş, ömrünün son yõllarõnda kendi kabuğuna çekilmişti. Güzel Sa- natlar Akademisi’ni bitirdikten sonra, Halkevleri’nin resim yarõşmalarõnda birçok ödül almõş, daha sonra Ada- na’ya yerleşerek resim öğretmenliği yapmõştõ. Adana’da Abidin Dino’yla tanõşan, ortaokulda Yaşar Kemal’in resim öğretmeni olan Başkurt’tan Abi- din Dino bir mektubunda övgüyle söz etmiş, Yaşar Kemal 1941’de Adana Halkevi Görüşler dergisinde Kemal Sadõk adõyla bir röportaj yayõmlamõştõ. Başkurt’un Ütopya Platform’daki ser- gisini gezen Yaşar Kemal, yõllar önce- ki röportajõnda ortaya çõkan düşünce- lere ve hocasõnõn sanatõ hakkõndaki yorumlara bugün de harfi harfine ka- tõldõğõnõ söyledi. ‘Yitik ressam’ Şemsettin Başkurt Bu yõl 15.si verilecek olan Sadri Alõşõk Sinema ve Tiyatro Oyuncu Ödülleri 20 Nisan’da sahiplerini bulacak. Hem sinema hem tiyatro dalõnda verilecek ödüllerin bu yõlki adaylarõnda herhangi bir yapõm öne çõkmazken; onur ödülleri Erol Keskin, Hülya Koçyiğit ve Ahmet Mekin’in oldu.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog