Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30855 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 30 MART 2010 SALI GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Mustafa Balbay 390 gündür tutuklu. GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Bile Bile Lades... Görünen köyün kılavuz istemediğini siyasal alanda da doğrulayan bir hafta başlıyor. Sözüm ona AKP’li milletvekillerinin hazırlayıp imzaladığı anayasa değişikliği, iktidar partisinin çoğunlukta olduğu TBMM Anayasa Komisyonu’nda tartışmaya başlanacak. Bu arada kimi sivil toplum örgütlerinin olası mitingleri… muhalefet partilerinin toplumu Arkası Sa. 8. Sü. 1’de AKP, pakete genelkurmay başkanõ ve komutanlarõn yargõlanmasõyla ilgili madde ekledi Askere de Yüce Divan Cumhurbaşkanõ Gül, eski Adalet Bakanõ Türk, es- ki Anayasa Mahkemesi Başkanõ Bumin, eski Yar- gõtay Başkanõ Arslan, gazeteciler Erdem ve Akyol, hukukçu Özbudun ile siyaset bilimci Kalaycõoğlu’nun görüşlerini aldõ. Gül’ün, parti kapatma, Anayasa Mahkemesi ve HSYK’nin yeniden yapõlandõrõl- masõ ile Köşk’ün yetkileri konusundaki eleştirileri ilgililere ileteceğini söylediği belirtildi. 4. Sayfada HÜKÜMETTEN ‘SON DAKİKA’ HAMLESİ ERDOĞAN: HAP GİBİ PAKET YAPTIK KÖŞK, HUKUKÇULARI DİNLEDİ 19 yõllõk kin İlhan Selçuk’tan özür dile Okay!.. Moskova’da 40’a yakõn ölü Metroda çifte saldõrõ Moskova metrosunun en yoğun saatlerinde düzenlenen 2 ayrõ intihar saldõrõsõnda yak- laşõk 40 kişi yaşamõnõ yitirdi, onlarcasõ ya- ralandõ. İntihar saldõrõlarõnõn arkasõnda İs- lamcõ militanlarõn olduğu tahmin ediliyor. “Emirlik” ilan eden Çeçen milis lideri Do- ku Umarov’un geçen ay Rusya’yõ, “Savaş onlarõn şehirlerine de geliyor” diyerek teh- dit ettiğine dikkat çekiliyor. 11. Sayfada Yiyecek ararken öldü Bomba göçmen çocuğu buldu 15 yaşındaki bir Afgan çocuk, Atina’da çöp toplarken bulduğu çantayõ karõştõrõrken için- deki bombanõn patlamasõyla yaşamõnõ yitirdi, 12 yaşõndaki kõz kardeşi ile annesi yaralandõ. Çocuğun babasõnõn da Kâbil’de bir patlama- da öldüğü öğrenildi. Polis bombayõ Ateş Hüc- releri adlõ örgütün yerleştirdiğinden kuşkula- nõyor. MURAT İLEM’in haberi 10. Sayfada Okay Gönensin, Ertuğ- rul Özkök’ün yazõsõndan yola çõkõp 1989 yõlõnõn Ocak ayõnda, o dönemde Adana temsilcimiz olan Celal Başlangõç’õn “Ye- şilyurt’ta dõşkõ yedirme” olayõnõ haberleştirdiğine değinip her zaman olduğu gibi İlhan Selçuk’a vur- muş: “Cumhuriyet’te ça- lõşan hiç kimse, İlhan Sel- çuk’un bu dõşkõ olayõyla il- gili yazõ yazdõğõnõ hatõrla- mõyor!” Acaba İlhan Sel- çuk 21 yõl önceki “dõşkõ yedirme olayõ”na ilişkin gerçekten yazõ yazmadõ mõ? HİKMET ÇETİNKA- YA’nın yazısı 5. Sayfada YARSAV ‘Bakan anayasayı ihlal etti’ Yargıçlar ve Savcõlar Bir- liği, HSYK’yi tatil etmekle suçladõğõ Adalet Bakanõ Ergin’in yargõlanmasõnõ istedi. Ergin’in anayasal suç işlediği belirtilen YARSAV’õn suç duyuru- sunda “Bakan, eylemiyle TC Anayasasõ’nõn 159. maddesini askõya almõştõr. Şüpheli, ağõrlaştõrõlmõş müebbet cezasõ öngören eylemi gerçekleştirmiştir” denildi. 6. Sayfada Moskova’yı kana bulayan intihar saldırılarının 2 ka- dın tarafından gerçekleştirildiği belirtildi. Park Kulturiy ve Lubyanka metro istasyonlarında 07.57 ve 08.38’de gerçekleştirilen saldırılar sırasında binlerce yolcunun metroda bulunduğu bildirildi. İçişleri Bakanlõğõ, AKP’li belediyelerdeki iddialar için harekete geçmiyor MERKEL’DEN ANKARA’DA AB MESAJI ‘Sonu açık bu süreç sürmeli’ Almanya Başbakanõ Merkel, Türkiye’nin AB konusunda ilerleyebilmesi için öncelikle Kõbrõs sorununun çözül- mesi gerektiğini vurguladõ. Merkel “En önemli husus, Ankara Protokolü’nün uygulanmasõdõr” diye konuştu. Merkel, imtiyazlõ ortaklõğõ AB ile özel bir ilişki olarak düşündüklerini ancak olumsuz algõlandõğõnõ belirtti. Mü- zakere sürecinin ucu açõk bir süreç olduğunu söyleyen Merkel “Bu süreci sürdürmeliyiz” dedi. 7. Sayfada ‘TÜRK ALERJİSİNİ‘ KAŞIDI Haber kanallarõ ve gazetelerin Er- doğan ile Merkel arasõnda ciddi bir cepheleşme olduğu yolundaki haber ve yorumlarõ ortamõ ger- ginleştirdi. “Sürtüşme” işaretleri- nin Berlin hükümet çevrelerini ra- hatsõz ettiği belirtildi. OSMAN ÇUTSAY’ın haberi 7. Sayfada ÖZGÜVEN’İN SOSYAL BELEDİYECİLİĞİ Ücretsiz suya beraat Dikili Belediye Başkanõ Osman Özgüven, 10 tona kadar olan su kullanõmõndan ücret almadõğõ için yargõlandõğõ “görevi kö- tüye kullanma” ve “kamuyu zarara uğratma” davasõndan be- raat etti. Özgüven “Önemli olan suyun yaşam hakkõ olduğu yönünde bir kararõn açõğa çõkmasõdõr” dedi. 8. Sayfada Kamuda büyük zarar Aytaç Durak’õ görevinden alan bakanlõk, çok sayõda AKP’li belediyenin yol- suzluklarõnõ görmezden geliyor. Başkentte Gökçek’in yaptõğõ ihalelerin yalnõzca sayaç, kömür, asfalt ve se- çim yardõmõ paketinden kamuya zararõ 469 milyon li- rayõ geçti. MURAT KIŞLALI’nın haberi 8. Sayfada Gökçek ödüllendirildi Sosyal belediyecilik ödü- lüne değer görülen Melih Gökçek, ödülü Başba- kan’õn elinden aldõ. Gökçek, CHP lideri Baykal’õn “Ne- den Gökçek yerinde?” şeklindeki sözlerine “Televiz- yonda tartõşalõm” yanõtõnõ verdi. Gökçek, Baykal’õn ban- ka hesaplarõnõn elinde olduğunu söyledi. 8. Sayfada Ankara temaslarına başlayan Merkel, Cumhurbaşkanı Gül, Başbakan Er- doğan ve Başmüzakereci Bağış ile gö- rüştü. Merkel, Lara isimli bir öğrencinin gönderdiği kâğıttan barış güverci- nini Erdoğan’a verdi. Baykal ve Bahçeli, Merkel’in “5 dakikalık” görüşme talebini reddetti. Merkel, Türk okulları konusunda “Açarız ama herkes Al- manca bilmeli” diyerek yumuşama sinyali verdi. Erdoğan, vizelerin kaldı- rılmasını isterken Merkel “Birlikte çalışalım, yöntem geliştirelim” dedi. Dr. Dümen’e baskın Posta gazetesi yazarõ ve cinsel yaşam uzmanõ Dr. Haydar Dümen’in Cihan- gir’deki bürosu, dün saat 15.00 sõralarõnda silahlõ bir kişi tarafõndan basõldõ. Dr. Haydar Dümen içeri- deyken meydana gelen baskõnda, saldõrganõn si- lahõnõn tutukluk yaptõğõ belirtildi. 3. Sayfada Emniyette ‘intihar’ McDonald’s restoranõnõn Şişli’deki şubesini geçen hafta, Mecidiyeköy’deki şubesini ise önceki gün so- yan ve ek ifade için yeniden polise gönderilen Erhan T. Şişli Emniyet Müdürlü- ğü’nün 7’nci katõndaki Şiş- li Asayiş Büro Amirliği’nin penceresinden atlayarak in- tihar etti. 3. Sayfada ‘Çaldıklarınızı geri verin’ Yunanistan’daki ekono- mik kriz, bazõ özel televiz- yon kanallarõnda da tepki yarattõ. Eski Başbakan Ka- ramanlis hükümetini hedef alan kampanya kapsamõnda Antena televizyonu, ekranõn sağ üst köşesine “Çaldõkla- rõnõzõ geri verin” yazõsõ ya- zõyor. MURAT İLEM’in haberi 12. Sayfada TİB’DE 10 SAATLİK ARAMA 6. Sayfada ÇEHOV 150 YAŞINDA 16. Sayfada TRABZONSPOR KAYSERİ’DE YENİLDİ Spor’da Almanmedyası geriyor AKP’deDurakçok SALGIN MİKROP İlhan SELÇUK’un 26 Ocak 1989 tarihli yazısı 2. Sayfada Yumuşama sinyali Fotoğraf:EPA Fotoğraf:AFP Die tageszeitung gazetesi Türkçe başlık kullandı. Anayasa paketine gece geç saatlere kadar yaptõğõ çalõşmalarla son şeklini veren AKP, pakete baş- bakan ve bakanlarõn yargõlandõğõ Yüce Divan’da genelkurmay başkanõ, kuvvet komutanlarõ ve jan- darma genel komutanõnõn yargõlanmasõna yönelik düzenlemeyi de koydu. Anayasa hukukçusu Prof. Ülkü Azrak, düzenlemeyi “TSK’ye meydan oku- ma, gözdağõ” olarak değerlendirdi. 4. Sayfada Başbakan Erdoğan, paketin bugün TBMM’ye su- nulacağõnõ belirtirken “yurttaşõn seçim iradesine ipo- tek konuluyor” eleştirilerine neden olan toplu oy- lamayõ savundu. Erdoğan, tek tek oylamanõn refe- randum mantõğõna ters olduğunu ileri sürerek “Milletvekilleri zaten bunu tek tek oyluyor. Bu par- lamentoda bitiyor, bittikten sonra da bunu adeta bir hap gibi, tablet gibi sunuyor” dedi. 5. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog