Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30828 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 3 MART 2010 ÇARŞAMBA GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Mustafa Balbay 363 gündür tutuklu. GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Sorumluların Sorumsuz Görüldüğü (Veya Görülmek İstendiği) Dönem! RTE ikide bir, yargı ayağımızın bağı, önemli kararlarımızı ya erteliyor ya da uygulamayı engelleyen bir karar alıyor, diyor. Arkası Sa. 8. Sü. 1’de DEPREM, GÜNLERİ KISALTTI 11 Sayfada ‘KARDELENLER’ BM’DE Arka Sayfada NESİNLER’E HAKARET 8. Sayfada Köşe yazarlarõnõ şirket yöneticilerine ve tezgâhtara benzeten Erdoğan sonunda birini beğendi Ankara’ya davet etti Erdoğan, İskeçe’de yaklaşõk 500 tirajlõ Empros isimli yerel gazetede yayõmlanan Hris- tos Hristodulu’nun yazõsõnõ çok beğenip telefonla arattõ ve Girit’te buldurdu. Başbakan Erdoğan’õn yazõsõndan do- layõ teşekkür ettiğini ve kendisini davet ettiğini söyleyen Hristodulu, “Ankara’ya gidip kahvesini içeceğim” dedi. Atatürk’e benzetiyor Olayõn basõna yansõmasõnõn ardõndan ilk röportajõnõ kendi yerel gazetesine veren Hris- todulu, çağdaşlaşma bayrağõnõ kaldõrmaya çalõştõğõnõ sa- vunduğu Erdoğan’õ Atatürk’e benzetti. Hristodulu “Atatürk yaşasaydõ yerine Erdoğan’õ seçerdi” diye ko- nuştu. MURAT İLEM’in haberi 4. Sayfada İsim yok dükkân senin Başbakan Erdoğan, köşe yazarlarõyla ilgili olarak medya patronlarõna yönelik tavsiyesini dün de sür- dürürken patronlardan işten atmak için kendisinden isim istememelerini istedi. Başbakan Erdoğan, medya patronlarõna “Dükkân senin dükkânõn, na- sõl biliyorsan öyle yap” dedi. 4. Sayfada ERDOĞAN’IN DERDİ AYNI Sözleri tepki yarattı Köşe yazarlarõ, Başbakan Tayyip Erdoğan’õn medya patronlarõna dair “Maaşõnõ ödediğin köşe yazarlarõna hâkim ol” şeklindeki sözlerini ortak bir bildiriyle protesto ediyor. Gülay Göktürk öncülü- ğünde hazõrlanan metne imza atanlar arasõnda ik- tidara yakõn yazarlar da bulunuyor. 4. Sayfada Erzincaniddianamesine,yetkilerikaldõrõlansavcõŞanal’õndeğerlendirmeleridamgasõnõvurdu Tanõkdasavcõsanõkda BAYKAL BAHÇELİ DEMİRTAŞ ‘Sırtı pek olan rahat’ CHP lideri Baykal, darbe tehlikesi olmadõğõ için askerlerin tutuklan- dõğõnõ ve hukuk cinayetleri işlen- diğini belirtti. Baykal, “Falan ki- şileri kurtardõk, gerisi ne hali var- sa görsün, diyemeyiz. Sõrtõ pek olan rahatlayabilecek, sahipsiz di- ye düşünülenler acõ bedeli öde- meye devam edecek. Bu, kabul edilemez” dedi. 5. Sayfada ‘Yaşananlar güven sarsıcı’ MHP lideri Bahçeli, ‘Balyoz’ operasyonu kapsamõnda gözaltõ- na alõnan eski kuvvet komutanla- rõnõn Genelkurmay’daki toplantõ- nõn ardõndan serbest bõrakõlmasõ- nõ “güven sarsõcõ” olarak nitelen- dirdi. Devlet Bahçeli, Başbakan Erdoğan’õ “28 Şubat’õn hesabõnõ sormaya” çağõrdõ. 4. Sayfada ‘Baraj inmezse destek vermeyiz’ BDP lideri Selahattin Demirtaş, anayasa için kõrmõzõ çizgilerini, “seçim barajõnõn düşürülmesi ve Hazine yardõmõ dağõtõm kri- terlerinin yeniden düzenlenme- si” olarak açõkladõ. Demirtaş, ko- mutanlarõn “Çankaya pazarlõ- ğõ” sonrasõnda serbest bõrakõl- dõğõnõ savundu. 5. Sayfada Kopyala-yapıştır iddianamesi 3. Ordu Komutanõ Orgeneral Saldõray Berk ile Erzincan Başsavcõsõ İlhan Cihaner’in sanõğõ ol- duğu iddianame, savcõ Osman Şanal’õn İstanbul’a gönderdiği yet- kisizlik kararõyla örtüştü. Gizli tanõklarõn iddialarõna dayandõrõlan iddianame, Şanal’õn yetkisizlik kararõndan hareketle kopyala-ya- põştõr tarzõnda hazõrlandõğõ izlenimi uyandõrdõ. Sanõklar hakkõnda ağõr suçlamalarda bulunan gizli tanõk “Efe”nin İliç Savcõsõ Bayram Bozkurt olduğu anlaşõldõ. İLHAN TAŞCI’nın haberi 9. Sayfada Cihaner’in tahliyesine 3. kez ret İrticayla Mücadele Ey- lem Planõ’nõ uygulamaya koyduğu iddiasõyla tutuklanan Erzincan Cumhuriyet Başsavcõsõ Cihaner’in tahliye talebi 3. kez reddedil- di. Cihaner’in avukatõ Sekman da tutuklamaya dördüncü kez iti- raz etti. Sekman, Erzurum Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcõsõ Ak- sakal’a dilekçeyle başvurarak Cihaner için avukatlarõn hazõr bu- lanacağõ duruşma istedi. Ancak birkaç saat sonra Cihaner’in avu- katlarõ tahliye talebini içeren dilekçeyi geri çekti. 9. Sayfada 2009’DA BÜYÜK ARTIŞ 860 bin yeni işsiz TÜİK verilerine göre kriz yõlõ olan 2009’da istihdamda büyük kayõplar yaşandõ. İşsiz- lik oranõ 2009’da 3 puanlõk artõşla yüzde 14 oldu. İşsiz sayõsõ bir önceki yõla göre 860 bin kişi artõşla 3 milyon 471 bine ulaşõr- ken aynõ dönemde istihdam sadece 83 bin kişilik artõş gösterdi. 13. Sayfada HASTALAR PERİŞAN Sistem çöktü, tedavi durdu Özel ve resmi hastanelerde SGK’li hastalarõn kayõt ve reçeteleri için kullanõlan Medula Bil- gisayar Ağõ’nda önceki gün meydana gelen arõza nedeniyle on binlerce hasta hastaneler- de muayene olamõyor. Doktorlar “Daha bü- yük felaketler kapõda” diyor. 8. Sayfada Türk-İş önünde 78 gündür eylem yapan TEKEL işçileri Da- nıştay’ın 4/C’ye geçiş süresiyle ilgili kararını şimdilik ye- terli buldu. Tek Gıda-İş Genel Başkanı Türkel, eyleme ara vereceklerini ve 1 Nisan’da bin işçi ile Türk-İş Genel Merkezi’ne gelerek yeni planlarını açıklayacaklarını bildirdi. Hü- kümetin yargıya neden kızdığının şimdi anlaşıldığını belirten Türkel, bazı sendikalara sitem etti. Türkel “Ankara’nın yoksul semtlerinden, Türkiye’nin dört bir yanından destek olmasaydı herhalde bu mücadeleyi buraya getiremezdik” dedi. Çadırları söken ve birbirleriyle vedalaşan TEKEL emekçileri, evlerine dönmek için yola çıktı. 7. Sayfada Obama’yı ikna umudu ABD Temsilciler Meclisi Dõş İlişkiler Komisyo- nu’nda yarõn görüşülmesi beklenen Ermeni soykõrõmõ iddiasõyla ilgili tasarõnõn geçmesine kesin gözüyle bakõlõyor. Erdoğan ABD’ye giderek Obama’yõ ikna et- meye çalõşacak. BAHA- DIR SELİM DİLEK’in haberi 6. Sayfada ‘Askeri çekebiliriz’ Yunanistan ve Kõbrõs Rum basõnõna konuşan Başbakan Erdoğan, bir anlaşma sağlanmasõ du- rumunda adadan asker çekilebileceğini ama Türk askerinin Kõbrõs’tan ivedilikle çekilmesine yö- nelik çağrõlara olumlu yanõt verilmeyeceğini söyledi. 6. Sayfada Sinemada büyük kayıp Yönetmen, yapõmcõ, sena- rist ve oyuncu Yõlmaz Du- ru yaşamõnõ yitirdi. ‘Altõn Portakal Onur Ödülü’ sahi- bi olan Duru’nun filmleri arasõnda “Ekmek Kavga- sõ”, “İnce Memed Vuruldu”, “Dövüşe Dövüşe Öldüler”, “İnce Cumali”, “Zalimler” ve “Erkekler Ağlamaz” yer alõyor. 17. Sayfada GÖKÇEK, FATURAYI HALKA ÖDETECEK 7. Sayfada ‘SAVAŞ SANATI’NA ÇAĞDAŞ YAKLAŞIM 17. Sayfada YAZARLAR BİRLEŞTİ Aradığı yazarı buldu Fotoğraf:NECATİSAVAŞ İşçiler çadõrlarõ kaldõrdõ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog