Bugünden 1930'a 5,464,858 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30854 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 29 MART 2010 PAZARTESİ GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Mustafa Balbay 389 gündür tutuklu. Metropoll anketinde anayasa paketine ilişkin çarpõcõ veriler ortaya çõktõ AKP tabanında kararsızlar varAnayasa değişikliği pa- ketine ilişkin son anket, siyasi parti tabanlarõnda farklõ yaklaşõmlarõn bu- lunduğunu ortaya koydu. “Anayasa değişiklik pa- keti hakkõnda ne düşü- nüyorsunuz” sorusunu, 29 Mart seçiminde AKP’ye oy verenlerin yüzde 19’u “Olumsuz bu- luyorum” diye yanõtladõ. Yüksek yargõ organlarõ- nõn anayasa paketine kar- şõ çõkmasõ konusundaki soruya ise AKP’li seç- menlerin yüzde 33.2’si “Yargõyõ haklõ buluyo- rum” yanõtõnõ verdi. Tüm seçmenler içinde yargõya destek verenlerin oranõ yüzde 46’ya ulaşõr- ken yargõyõ haksõz bulan- larõn oranõ yüzde 36.2’de kaldõ. FIRAT KOZOK’un haberi 4. Sayfada HALİL ERGÜN: Diziler vahşet haline geldi Halil Ergün Türk si- nemasõnõn ve TV di- zilerinin durumunu değerlendirdi. Ergün, son dönemde çok gü- zel örnekler göreme- diğini, Türkiye’nin yapamadõğõnõ İran si- nemasõnõn yaptõğõnõ belirtti. Ergün, diziler konusunda ise “Her hafta başõnda senaryo geliyor, sinopsis, mekânlar, dublaj derken zaman kal- mõyor. TV dizileri artõk vahşet haline geldi” dedi. 9. Sayfada İFADE VERDİ Tümgeneral serbest bırakıldı “Balyoz Planõ” iddialarõyla ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamõnda gö- zaltõna alõnan Tümgeneral Abdullah Dalay, tutuklama istemiyle sevk edildiği mahkemece serbest bõrakõldõ. Dalay’õn, mahkeme tarafõndan “delil yetersizliği ve kaçma şüphesi olmadõğõ” için serbest bõrakõldõğõ belirtildi. 6. Sayfada CHP lideri Baykal’dan, Aytaç Durak’õn görevden alõnmasõ üzerine hükümete sert eleştiri ALMANYA’DA YOLSUZLUK İDDİASI Akman hakkõnda yeni dava açõldõ Almanya’da ülke tarihinin en büyük bağõş skandalõ De- niz Feneri e.V. davasõna adõ karõşan eski RTÜK Başka- nõ Zahid Akman hakkõnda bu kez de OFWG kooperatif yolsuzluğu ile ilgili olarak soruşturma başlatõldõ. Gecik- melere karşõn Akman hakkõnda delillerin tamamlandõğõ bildirildi. OSMAN ÇUTSAY’ın haberi 6. Sayfada ANGELA MERKEL BUGÜN GELİYOR ‘Sõkõntõlõ’ ziyaret Almanya Başbakanõ Merkel’in iki gün sürecek Ankara zi- yareti sõrasõnda gerçekleştireceği temaslara, Türkiye’ye “im- tiyazlõ ortak” õsrarõnõn damga vurmasõ bekleniyor. Başbakan Erdoğan’õn Almanya’da Türk okullarõ açõlmasõ yönündeki önerisinin de sõkõntõ yaratacağõ belirtiliyor. 11. Sayfada Türkiye Değişim Hareketi lideri Mustafa Sarıgül, Eskişehir Sıhhiye Meydanı’nda yapılan “İktidar Yolunda Eskişehir Buluşması” mitinginde binlerce kişiye ses- lendi. Yoğun ilgi nedeniyle meydana güçlükle girebilen Şişli Belediye Başkanı Sarıgül, “Başbakan Sarıgül” sloganlarıyla karşılandı. Sarıgül, “Camiler, cemevle- ri, okullar, kışlalar ve adliyeye asla siyaset girmeyecek. Siyaseti siyasi partiler yapacak. Çıkarcı siyaseti baştan aşağıya değiştireceğiz” dedi. 8. Sayfada Aytaç Durak Görevden alõndõ Yolsuzluk suçlamalarõnõn hedefi Adana Büyükşehir Belediye Başkanõ Durak İçişleri Bakanlõğõ’nca gö- revden alõndõ. Durak, karara “Burasõ muz cumhuriyeti mi?” diyerek tepki göster- di. YUSUF BAŞTUĞ’un haberi 4. Sayfada Devlet Tiyatrolarõ Genel Müdürlüğü ve Sabancõ Vakfõ işbirliğiyle bu yõl 12’nci- si düzenlenen “Devlet Tiyatrolarõ Sa- bancõ Uluslararasõ Adana Tiyat- ro Festivali”, “Elementlerin Uyumu” adlõ gösteri ile baş- ladõ. Sabancõ Yaşam Boyu Başarõ Ödülü” Müşfik Ken- ter’e verildi. 17. Sayfada İspanya Müslümanlarõ Federasyo- nu’nun (FEME) yöneticileri, Fethul- lah Gülen ile ilişkilerini anlattõlar. FEME yetkilisi Fernandez, “Türki- ye’de bulunan La Fuente Yayõnevi’nde kitaplar bastõrdõm. Gülen ve Nur ce- maatiyle de ilişkilerim çok iyi” dedi. Fer- nandez Türk hükümetiyle de iyi ilişki- leri olduğunu vurguladõ. 6. Sayfada Akbank Yönetim Kurulu Başkanõ Suzan Sabancõ Dinçer, Galler Pren- si Charles’õn tüm sosyal sorumluluk faaliyetlerini yürüttüğü “The Prin- ce’s Charities” adlõ kuruluşun da- nõşma kurulu üyeliğine seçildi. The Prince’s Charities’in İngiltere’nin “en büyük sosyal sorumluluk kuru- luşu” olduğu bildirildi. 13. Sayfada HUKUKA BAŞVURU TARTIŞMA KONUSU 11. Sayfada PARİS’E GÜNCEL SANAT KUŞATMASI 17. Sayfada Adana Büyükşehir Bele- diye Başkanõ Durak’õn yol- suzluk suçlamalarõ nede- niyle görevden alõnmasõnõ değerlendiren Baykal, Za- hid Akman’õn neden gö- revden alõnmadõğõnõ sordu. Baykal, “Gökçek neden görevde? Adana’yõ gören- ler burnunun dibindeki An- kara’yõ göremiyor mu?” dedi. 4. Sayfada Turkcell Süper Lig’de şam- piyonluk mücadelesini ya- kından ilgilendiren maçta Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray’ı 1-0 yendi. Bu sonuçla puanını 55’e çıka- rarak lider Bursaspor’un ardından ikinci sıraya yük- selmeyi başaran Sarı-Laci- vertli ekibin golünü 70’inci dakikada Selçuk attı. Maç öncesi iki takımın da fut- bolcuları sahaya hafta için- de yaşamını yitiren eski Galatasaray Başkanı Özhan Canaydın’ı anan pankart- larla çıktı. Spor’da Derbi F.Bahçe’nin CİNDORUK’TAN ELEŞTİRİ: HSYK’yi istiyorlar DP Genel Başkanõ Cindoruk, par- tisinin dün Abdi İpekçi Spor Salo- nu’nda düzenlediği “Büyük İstan- bul Buluşmasõ”na katõldõ. Konuş- masõnda AKP’ye yüklenen Cin- doruk, anayasada yapõlmasõ öngö- rülen değişiklikleri eleştirdi. Cin- doruk, “Olağanüstü hal olmadan olağanüstü yetkilerle donatõlmõş savcõ olabilir mi? Başbakan’õn ta- hammülü yok. HSYK’nin ona bağ- lanmasõnõ istiyor” dedi. Cindoruk, anayasa değişikliklerinin hâkim- lerden hesap sormak için yapõl- mak istendiğini söyledi. 4. Sayfada ANAYASA PAKETİ Rötuşlar yapõlabilir AKP’nin muhalefet partileri ve si- vil toplum örgütleri ile yaptõğõ gö- rüşmelerden sonra anayasa paketine son şeklini vermesi bekleniyor. Pa- ketin bu akşam ya da yarõn Meclis’e sunulacağõ belirtiliyor. Pakete ilişkin AKP Genel Merkezi’nde dün yapõlan toplantõnõn ardõndan açõklamalarda bulunan Anayasa Komisyonu Başkanõ AKP’li Burhan Kuzu, paketi gözden geçirmeye devam edeceklerini belirtti. Kuzu, “Yarõn (bugün) gerekçeleri okuyacağõz, Özünde çok değişiklik yok ama mutlaka ufak tefek rötuşlar var” dedi. 4. Sayfada ‘Gökçek niye yerinde’ Fotorğaflar:FATİHERDOĞDU Cemaatin eli İspanya’da Prens Charles’a Türk danışman BALKANLAR’DA SUUDİ PARMAĞI 11. Sayfada BİLİNMEYEN NUMARA KARMAŞASI 12. Sayfada ERDOĞAN, YİNE ‘KAÇAK ERMENİ’ KARTINI AÇTI 5. Sayfada Adana’da tiyatro heyecanı Galatasaraylı futbolcular maç sonrası büyük üzüntü yaşadı. Fenerbahçe’ye galibiyeti geti- ren Selçuk gol sevincini takım arkadaşlarıyla paylaştı. Eskişehir’de Sarõgül coşkusu
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog