Bugünden 1930'a 5,464,858 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30853 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 28 MART 2010 PAZAR GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Mustafa Balbay 388 gündür tutuklu. GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Nalıncı Keseri Laf kalabalığı arasında yutturmaya çalıştıkları gerekçeye göre anayasadaki değişiklikler Avrupa Birliği’nin hukuksal kurallarına koşut. Oysa doğrular kimi yerde açıklansa bile AKP’nin zoraki borazanı haline dönüşen TV’lerde; hele son zamanlarda AKP heyetlerinin açıklamalarıyla gerçekler yitip gidiyor. Arkası Sa. 8. Sü. 1’de POLAT YENİDEN BAŞKAN Spor’da BEŞİKTAŞ, KARANLIKTAN AYDINLIĞA Spor’da ‘ŞİKE’DE TUTUKLAMALAR SÜRÜYOR Spor’da Deniz Feneri Türkiye’de savcılar 10 kişinin peşinde Deniz Feneri e.V. soruş- turmasõnda bir dava daha açan Alman makamlarõ, ikinci davanõn en önem- li sanõklarõ olan Zekeriya Karaman ile Zahid Ak- man’õ sorgulama istekle- rine Türk hükümetinden henüz olumlu yanõt ala- madõ. Türkiye’deki da- vayla ilgili soruşturmayõ yürüten savcõlarõn ise ara- larõnda Deniz Feneri e.V. tutuklusu Mehmet Gür- han’õn da bulunduğu 10 isimle ilgili soru dosya- sõnõ Almanya’ya gön- derdiği belirlendi. AY- KUT KÜÇÜKKAYA’nın haberi 9. Sayfada Rauf Denktaş ‘Ada’da AB para dağıtıyor’ İyad Allavi ‘Ulusal’ hükümet peşinde Rauf Denktaş iki gün önce bir grup gazeteciye söylediği ağõr gerçekle- rin hiçbir gazetede yer almadõğõnõ vurgulaya- rak iddialarõnõ yineledi: “Mehmet Ali Talat Cumhurbaşkanlõğõ seçi- mini kazansõn diye ada- da AB büyükelçileri, so- kaktaki çöpçülere vara- na kadar herkese para dağõttõ.” 8. Sayfada Irak’ta 7 Mart’taki genel seçimlerin galibi olan El Irakiye Listesi lideri eski Başbakan İyad Allavi, hü- kümet kurma çalõşmalarõ- na seçimlerde az farkla yendiği El Maliki’yle gö- rüşerek başlayacağõnõ açõkladõ. Allavi çoğunluk hükümeti yerine geniş ka- tõlõmlõ bir hükümet kur- maya çalõşacaklarõnõ söy- ledi. Sonuçlara itiraz eden El Maliki ise oylarõn ye- niden sayõlmasõ için hu- kuki yollara başvuracağõ- nõ bildirdi. 11. Sayfada Bazõ milletvekillerinin pakete karşõ bildiri hazõrladõğõ ileri sürüldü TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ ‘Siyasal yargõya geçiş’ TBB Başkan Yardõmcõsõ Berra Besler, AKP’ye ana- yasa değişiklik taslağõnõ geri çekmesi çağrõsõnda bu- lundu. Besler, değişikliğin hazõrlanan paket doğrul- tusunda gerçekleşmesi halinde yargõ bağõmsõzlõğõnõn daha da tehlikeye itileceğini belirterek toplumun tüm kesimlerinin katõldõğõ bir uzlaşma ortamõnõn oluştu- rulmasõna katkõ sağlanmasõnõ istedi. 4. Sayfada Zekai Özcan. ‘Uzlaşma aranmalıydı’ AKP milletvekili Özcan, uz- laşma aranmadan ve yamalõ bohça görüntüsü veren bir ana- yasa değişikliğine destek vermeyeceğini açõkladõ. Partisinin “Biz bildiğimizi yaparõz” tavrõnõ eleştiren Özcan, muhale- fetle anlaşmanõn önemine dikkat çekti. Özcan, parti içeri- sinde kimseyle toplu bir hareket içinde olmadõğõnõ söyledi. Dilekçe hazırlanıyor iddiası Taraf gazetesi ise 20 kadar AKP milletvekilinin bir itiraz bildirisi hazõrladõğõ- nõ öne sürdü. Gazetenin haberinde bu vekiller arasõnda Kür- şad Tüzmen, Murat Başesgioğlu, Vahit Erdem, Zekai Öz- can, Yusuf Ziya İrbeç, Alaattin Büyükkaya ve Reha Ça- muroğlu’nun da bulunduğu belirtildi. 7. Sayfada Yargõtay üyesi Hamdi Yaver Aktan, hâkim ve savcõlarõn bağõmsõzlõğõnõ savundu: ERDOĞAN LİBYA’DA: İsrail’inki çõlgõnlõk Libya’nın Sirte kentinde başlayan 32. Arap Birliği Zirvesi’nde, Doğu Ku- düs’teki Yahudi yerleşimlerini genişleten İsrail ile “yüzleşme” çağrõsõ yapõldõ. Zir- veye gözlemci olarak katõlan Başbakan Erdoğan da, bölgedeki en can alõcõ soru- nun Filistin sorunu olduğunu vurguladõ. Erdoğan “İsrail İçişleri Bakanõ’nõn Ku- düs’ü başkent olarak ilan etmesi aslõnda bir çõlgõnlõktõr” dedi. 11. Sayfada BAYKAL SİİRT’TE ‘Bu oyun tehlikeli’ CHP lideri Deniz Baykal, AKP’nin ana- yasa değişikliği paketine yönelik eleşti- rilerini sürdürdü. Baykal, “Bir siyasi partinin anayasanõn değiştirilmesi teklif dahi edilemeyecek maddelerini ihlale teşebbüs etmesi uygun bir şey değildir. Çok tehlikeli bir oyun oynan- maktadõr. Bu anayasa değişikli- ği gerçekleşmeyecek. Açõk ih- lal var.” dedi. MEHMET FA- RAÇ’ın haberi 6. Sayfada Bahçeli 12 yõl sonra Urfa’da MHP Genel Başkanı Bahçeli, 12 yıl aradan son- ra ziyaret ettiği Şanlıurfa’da anayasa paketini ve açılım sürecini eleştirdi. Anayasa için uzlaşma ko- misyonu önerisini yineleyen Bahçeli, “Anayasa üzerinden kutuplar, mahkemeler üzerinden cep- heler oluşturuldu. Anayasa değişince Urfalının ce- bine para mı girecek?” dedi. 7. Sayfada Yargıtay Sekizinci Ceza Dai- resi üyesi Hamdi Yaver Aktan, hükümetin yeni yargõ refor- mu tasarõsõnõn yüksek yargõyõ hedef aldõğõnõ söyledi. Türki- ye’nin ciddi bir yargõ refor- muna ihtiyacõ olduğunu belir- ten Aktan, “Türkiye’de yapõlan hukuksuzluklar AİHM’den dönmeye mahkûmdur” dedi. Yargıya dõşarõdan unsurlarõn etkili olabilmeleri halinde “ba- ğõmsõzlõk ve tarafsõzlõğõn” dü- şünülemeyeceğini söyleyen Aktan, AB raporlarõnda da si- yasetin etkisine işaret edildi- ğine dikkat çekti. Aktan yü- rütmenin ise HSYK’de yer almaktan vazgeçemediğini be- lirtti. LEYLA TAVŞANOĞ- LU’nun söyleşisi 14. Sayfada BDP’nin önerisi: ‘Türklük’ çõkarõlsõn BDP; hukukçular ve sivil top- lum örgütleriyle yaptõğõ gö- rüşmelerin ardõndan kendi de- ğişiklik önerisini AKP’ye ilet- meye hazõrlanõyor. Öcalan’õn da “istekler karşõlanmazsa, değişikliğe destek vermeme- lerini” ilettiği BDP’nin öne- risinde, anayasanõn 66. mad- desindeki “Türk” ifadesinin “Türkiye Cumhuriyeti vatan- daşlõğõ” şeklinde değiştiril- mesi isteniyor. AYŞE SA- YIN’ın haberi 4. Sayfada Yoksulun enflasyonu Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştõrmalar Merke- zi’nin hesaplamasõna gö- re enflasyon, küresel enerji ve gõda fiyatlarõ şo- ku ile birlikte 2007’nin ikinci yarõsõndan itibaren yoksullarõn aleyhine dön- dü. 13. Sayfada YDK kaldırılıyor TBMM Plan ve Bütçe Alt Komisyonu’nda, Sayõştay yasa tasarõsõnda yapõlan değişiklikle, Başbakanlõk Yüksek Denetleme Kuru- lu’nun KİT’leri denetim yetkisi kaldõrõldõ. Dene- tim Sayõştay’ca yapõlacak. EMİNE KAPLAN’ın ha- beri 9. Sayfada AB’de tehlike çanları Yunanistan’a yardõm planlarõnõ netleştirdikten sonra bütçe problemlerine yol açan nedenleri tartõşan AB liderleri, AB ekono- misinin kaygõ verici duru- munun devam ettiği ko- nusunda birleşti. ÇİMEN TURUNÇ BATURALP’in haberi 12. Sayfada AKP’den ilk muhalif ses IŞIL ÖZGENTÜRK’ÜN YAZISI 9. Sayfada AİHM’dendöneriz
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog