Bugünden 1930'a 5,464,858 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30852 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 27 MART 2010 CUMARTESİ GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Mustafa Balbay 387 gündür tutuklu. GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Uyandı Ama... Muhalefet; seçime bir yıl kaldı, ulusu ne oranda temsil ettiği artık tartışmalı olan AKP’nin çoğunlukta olduğu bu parlamento anayasa değişikliği yapamaz, yapmamalı, dedi. AKP, bu sözleri saptırmakta gecikmedi. RTE ve korosu hep birden muhalefetin TBMM’yi küçümsediğini söylemeye başladılar. Muhalefetin böyle söylemlerle ulusal iradeyi tanımadığını öne Arkası Sa. 8. Sü. 1’de ÇOCUKLARI EN ÇOK AKRABA TACİZ EDİYOR 6. Sayfada DÜMBÜLLÜ ÖDÜLÜ NAŞİT ÖZCAN’IN Arka Sayfada O gemi bulundu Kara parayla futbolu kirletme Yurtdışı bağlantısı araştırılıyor Günlerdir şike konusu gün- demde. Spor Servisi Müdürü- müz Arif Kõzõlyalõn’a sordum: “Futbol niye kirlendi?” Arif, “Sa- dece futbol değil, Türkiye kir- lendi” diye yanõt verip ekledi: “Futbol artõk seyirlik bir oyun de- ğil; işkolu, bir endüstri!” Arif, kara paranõn kolayca akla- nacağõ yerin “futbol” olduğunun altõnõ çizdikten sonra “Çünkü hiçbir ülkede ‘nereden buldun’ denmiyor. Chelsea, M.United gi- bi İngiliz takõmlarõnõ satõn alan Rus, ABD ve Arap patronlara ses çõkarõlmayõşõnõn nedeni bu!” di- yordu. HİKMET ÇETİNKA- YA’nın yazısı 5. Sayfada Kadõn pilotlar Seyirlik bir oyun olmaktan çõkõyor Şike soruşturmasõ Işõğõ kapat farkõndalõk yarat Garanti projesi Sokaktan ‘kalem tutan ele’ Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) Türkiye tarafından ülkemizde de 4 yıldır düzenlenen “Dünya Saati” (Earth Hour) kampanyası kapsamında bu gece Çiçek Pasajı’ndan Bo- ğaziçi Köprüsü’ne, otellerden alışveriş merkezlerine kadar yüzlerce mekânda 20.30-21.30 saatleri arasında ışıklar kapa- tılacak. 6. Sayfada İlk 5 arasõnda Turkcell’e şeffaflõk ödülü Turkcell, IR Global Rankings tarafõndan “Kamuya Yapõlan En İyi Finansal Bilgilen- dirme” dalõnda ödüllendirildi. Turkcell, Av- rupa bölge- sinde Deutsc- he Telekom, Cre- dit Suisse, Bayer ve BP gibi önde gelen şir- ketler arasõnda yer alarak şeffaflõk ödü- lü aldõ. 13. Sayfada Deniz Feneri e.V.’ye yapõlan bağõşlarla alõnan gemi Akdeniz’de yüzüyor YENİ BELGELER AÇIKLAYACAK Kõlõçdaroğlu takipte CHP Grup Başkanvekili Kõlõçdaroğlu, Deniz Feneri dava- sõnõn mahkemenin aldõğõ gizlilik kararõ gereğince hukuka uygun olarak yürütüldüğünü belirterek davayõ Almanya’da ve Türkiye’de yakõndan takip ettiklerini belirtti. Kõlõçda- roğlu, “Önümüzdeki hafta ‘õslak imzalõ belgeler’ açõkla- yacağõm” dedi. MURAT UYGUN’un haberi 7. Sayfada Deniz Feneri e.V.’nin Türkiye ayağõnõ soruşturan sav- cõlar, bağõş paralarõyla Euro 7’ye alõnan “Baltic Kris- tina” adlõ geminin iki Avrupa ülkesi arasõnda çalõştõ- ğõnõ tespit etti. Euro 7 tarafõndan İstanbul merkezli bir şirkete kiralanan ve ismi değiştirilen “Panama bandõra- lõ” gemi Akdeniz’de ticari amaçlõ olarak kullanõlõyor. Türk savcõlarõn geminin alõndõğõ tarihlerde Euro 7’ye kre- di veren Frankfurt’taki Vakõfbank Şubesi’ne yönelttikle- ri sorulara ise hâlâ yanõt gelmedi. Türk savcõlar Euro 7’nin kredi için bankaya teminat olarak gösterdiği ve Kanal 7 yönetimindeki Weiss Handels GmbH’ye ait taşõnmazla- rõ sordu. AYKUT KÜÇÜKKAYA’nın haberi 7. Sayfada CHP’li Kesici, anayasa paketiyle ekonomideki başarõsõzlõğõn örtüldüğünü savundu ‘Çöküşü gizliyorlar’ Yurttaş borç batağında İlhan Kesici, Balyoz’la, õslak-kuru imzayla ekonomideki çõğlõğõ bastõran hükümetin şimdi de gündemi anayasa paketiyle değiştirdiğini vurguladõ. Ke- sici, kamu borcunun 7 yõlda 148 milyar dolar art- tõğõnõ, kredi borçlarõnõn 4 milyar dolardan 80 mil- yar dolara çõktõğõnõ ifade etti. 7. Sayfada CHP’den de öneriler AKP’nin değiştiril- mesi dahi teklif edilemeyecek düzenlemeler ge- tirdiğini vurgulayan CHP, Meclis Başkanõ’na “işleme koyma” çağrõsõ yaptõ. Kendi paketini ka- muoyuna açõklayan CHP’nin önerileri arasõn- da HSYK’nin yeniden yapõlandõrõlmasõ, doku- nulmazlõk ve sendikal haklar var. 5. Sayfada AB: HSYK maddesini çekin Avrupa Par- lamentosu Karma Parlamento Komisyonu Eş- başkanõ Flautre, HSYK’de adalet bakanõ ve müsteşarõn görev almasõnõn kuvvetler ayrõlõğõna aykõrõ olduğunu vurguladõ. Flautre, AKP’yi pa- ketteki ilgili maddeyi geri çekmeye çağõrdõ. Çİ- MEN TURUNÇ BATURALP’in haberi 5. Sayfada Başbakan Erdoğan’la görüşen Ermeni cemaati liderinin soykõrõm yorumu: İki arkadaşın kavgası ‘Hıristiyan’a ruhsat yok Osmaniye’nin Kadirli il- çesinde alkollü işyeri ruhsatõ almak isteyen Ermeni kö- kenli yurttaş Erkin Çözeli, Kaymakam Ulusoy’un, “Gâvura verilecek ruhsatõm yok” dediğini ileri sürdü. Kaymakam ise iddialarõ ya- lanladõ. YUSUF BAŞTUĞ’un haberi 9. Sayfada Bursaspor yara aldı Turkcell Süper Lig’in 27. haftasõnda lider Bur- saspor, deplasmanda İs- tanbul BŞB’ye 2-1 yeni- lerek şampiyonluk yarõ- şõnda yara aldõ. Yeşil - Beyazlõlar takõmlarõna destek için kendilerine ayrõlan 20 bin kişilik bö- lümü doldurdu. Spor’da Engelliye banka eziyeti Ordu İl Sosyal Hizmet- ler Müdürlüğü, araç hi- be eden Fortis Bank ile anlaşõnca 4 bin 100 en- gelli ailesi saatlerce yol kat ederek kent merke- zindeki banka şubesine gitmek zorunda kaldõ. ERDOĞAN ERİŞEN’in haberi 6. Sayfada MÜMTAZ SOYSAL’IN YAZISI 8. Sayfada BRÜKSEL’DE GAZOZ-SALATALIK MUHABBETİ 10. Sayfada IRAK’TA ALLAVİ, BURUN FARKIYLA KAZANDI 11. Sayfada MERKEL GELMEDEN YANITLARI GELDİ 10. Sayfada Garanti Emeklilik, ha- yata geçirdiği sosyal so- rumluluk projesi ‘Kalem Tutan Eller’le yüzlerce çocuğu sokaktan koparõp okula bağlamayõ hedef- liyor. Garanti Emeklilik Genel Müdürü Erhan Adalõ, MEB ve Boğazi- çi Üniversitesi işbirli- ğiyle gerçekleştirilen pro- jenin ilk etapta İstan- bul’un 5 ilçesindeki 15 okulda başladõğõnõ söy- ledi. 13. Sayfada ‘Araya nifak sokuldu’ Başbakan, Erme- ni Cemaati Başkanõ Bedros Şirinoğlu ve Sur- yani Ortodoks temsilcileriyle ayrõ ayrõ görüş- tü. Şirinoğlu, 1915 olaylarõnõ “arasõna nifak so- kulan iki samimi arkadaşõn birbirini üzmesi” ola- rak tanõmladõ. Büyükbabasõnõn da olaylarda öl- düğünü belirten Şirinoğlu “Bunu soykõrõm ola- rak nitelendirmeye gerek yok” dedi. 9. Sayfada ‘Kafadaki sınır kalkmalı’ 8. Uluslararasõ Ge- zici Filmmor Kadõn Filmleri Festivali’nin İstanbul ayağõna katõlan Ermenistanlõ 3 kadõn yönetmen Hasmik Gasparyan, Mariam Ohanyan ve Narine Jrbashyan, normalleşme için kafalarõn içindeki sõ- nõrlarõn kaldõrõlmasõ gerektiğini vurguladõ. Sanat- çõlar “Tanõştõkça daha yakõnlaşõyoruz” diyor. BERZA ŞİMŞEK/ENGİN ESEN’in haberi 9. Sayfada Dünya Tiyatro Günü ‘Sanatıma, hayatıma dokunma’ Dünya Tiyatro Günü, Türkiye’de de kutlanõyor. Bugün Devlet Tiyatrolarõ ile Şehir Tiyatrolarõ’nõn yanõ sõra pek çok özel tiyatronun oyunu da ücretsiz olarak izlenebilecek. Tüm yurtta, sahnelenecek oyunlardan önce, bu yõl Ayşe Emel Mesci’nin kaleme aldõğõ “Dünya Tiyatro Günü Ulusal Bildirisi” okunacak. 18. Sayfada Türk futbol tarihinin en kap- samlõ şike ve yasadõşõ bahis soruşturmasõ derinleştirilirken aralarõnda Fatih Akyel’in me- najeri Metin Korkmaz’õn da bulunduğu 11 kişi daha tutuk- landõ. Şüphelilerin verdiği ifa- deler doğrultusunda çetenin yurtdõşõ bağlantõlarõ mercek al- tõna alõndõ. Zanlõlarõn Almanya- Arnavutluk-Çin-Hindistan ve Hõrvatistan bağlantõlarõ olduğu ileri sürülüyor. Spor’da ‘Sabiha Gökçen’in kızlarıyız’ Kara Havacõlõk Komutanlõ- ğõ’nõn kapõlarõ basõna açõldõ. Tuğgeneral Büyükkantar- cõoğlu, 17 kadõn pilot- larõnõn olduğunu söy- ledi. “Hocalarõn ho- casõ” olarak adlan- dõrõlan Dilek Ergü- ven, “Sabiha Gök- çen kõzõ olmaktan çok mutluyum” dedi. 8. Sayfada Arama-kurtarma helikopteri- nin pilotu Yüzbaşı Alaçam. BAŞBAKAN ERDOĞAN ‘Seçime girsinler’ HSYK, kurul çalõşmalarõna ka- tõlmadõğõ gerekçesiyle Müsteşar Kahraman hakkõnda suç du- yurusunda bulundu. Adalet Ba- kanlõğõ kurul üyelerini çatõşma ortamõ yaratmakla suçladõ. Başbakan Erdoğan da “Bu ka- dar siyasete meraklõlarsa seçim yaklaşõyor. Mesleklerini bõra- kõp herhangi bir partiden aday olurlar” diyerek kurul üyelerine tepki gösterdi. 4. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog