Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

Deniz Feneri e.V. yolsuzluğunun Türkiye’deki asõl faillerini sor- gulamak isteyen Almanya’ya izin verilmemesi üzerine soruşturma- nõn Türkiye ayağõnõ derinden etkile- yecek “gayriresmi muhasebe” kaydõnõ içeren harddisk ve sahte alõndõ mak- buzlarõ Türk savcõlarõn talebine karşõn 7 aydõr gönderilmedi. Almanya’nõn tav- rõnda Türk hükümetine duyduğu gü- vensizliğin etkili olduğu öğrenildi. Türk savcõlarõnõn Almanya’daki giz- li muhasebe kaydõnõn bir benzerine Türkiye’de de ulaştõğõ belirtildi. İki ülkedeki kayõtlarõ karşõlaştõrmak is- teyen savcõlarõn ayrõca dernek tarafõndan dağõtõlan para yardõmlarõyla ilgili sahte alõndõ makbuzlarõnõn örneklerini de talep ettiği ifade edildi. Türk savcõlar adli tõp in- celemesi yapõlmasõ için makbuzlarõn bir kõsmõnõn orijinalini istiyor. AYKUT KÜÇÜKKAYA’nın haberi 9. Sayfada C CMYB C M Y B 85. YIL SAYI: 30851 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 26 MART 2010 CUMA GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Mustafa Balbay 386 gündür tutuklu. GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Uzlaşmanın Böylesi “Anayasa değişikliğini biz yapmıyoruz. Gel beraber yapalım. Gerekirse değiştirelim” diyormuş da… …güllük gülistanlık bu ülkeye yapageldikleri muazzam hizmetleri inkâr eden, eleştiren muhalefet partileri var ya… …bu güzelim, bu iyi niyetli iktidarla bir türlü uzlaşmak istemiyorlarmış! Arkası Sa. 8. Sü. 1’de İşveren ve işçi eleştiri yağdırdı İstanbul’daki turlarõnõ tamamlayan AKP he- yetine DİSK ve TÜSİAD’dan destek gelmedi. TÜSİAD açõklamasõnda “Anayasa paketi de- mokrasi açõğõnõ kapatmaktan uzaktõr” denildi. De- ğişikliklerle yürütmenin yargõ üzerindeki etki- sinin artacağõ, Anayasa Mahkemesi’nin denge ve kontrol yeteneğinin yok olacağõ vurgulandõ. Uzlaşma olmamasõnõn eksiklik olduğunu belirten TÜSİAD, “toplu referandum vatandaşõn seçme hakkõnõ kõsõtlayacak” açõklamasõnõ yaptõ. DİSK Genel Başkanõ Çelebi de sendikal haklarõn ye- terince düzenlenmediğini belirterek anayasa paketinin geri çekilmesini istedi. 4. Sayfada ‘12 Eylül’deki dayatma gibi’ Köşk devrede İstanbul Barosu Başkanõ avukat Muammer Aydõn, anayasa paketinin uzlaşma sağlanmadan halkoylamasõna sunulmak istenmesinin 12 Ey- lül Anayasasõ’nõn hazõrlanma ve kabul süre- cinden hiçbir farkõ olmadõğõna dikkat çekti. Ay- dõn, AKP’nin taslağõnõn otoriter bir yönetim ge- tireceğini belirtti. Ege baro başkanlarõ da bağõmlõ yargõ hedeflendiğini vurguladõ. 6. Sayfada Cumhurbaşkanı Gül, anayasa paketiyle ilgili görüşlerini din- lemek için hukukçu ve siyaset bilimcileri pazartesi günü “Çan- kaya sofrasõ”nda ağõrlayacak. Yemeğe eski yüksek yargõ baş- kanlarõ Bumin ve Arslan, eski Bakan Türk ile siyaset bilim- ciler katõlacak. 6. Sayfada Almanya, güvensizlik nedeniyle Deniz Feneri’nin gizli muhasebe kaydõnõ göndermedi Kilit belge takıldı CHP’DEN HÜKÜMETE SERT TEPKİ ‘Deliller karartılıyor’ CHP, Alman makamlarõnõn Deniz Feneri e.V.’nin Tür- kiye ayağõ için RTÜK üyesi Akman ile Kanal 7’nin pat- ronu Karaman’õ sorgulama isteğine “Hayõr” denilme- sine tepki gösterdi. CHP’li Anadol ve Kõlõçdaroğlu “Bu kişiler yargõdan kaçõrõlõyor” dedi. 9. Sayfada PAKETE DESTEK YOK BAROLAR TEPKİLİ HUKUKÇULARI ÇAĞIRDI TÜRKİYE SORUNUN EN HIZLI YÜKSELDİĞİ 4. ÜLKE İşsizlik liginde liderliğe doğru ABD’nin saygõn finans dergisi Forbes’in hazõrladõğõ listeye göre, Tür- kiye işsizlik sorunu en fazla yükselen ülkeler arasõnda 29. sõradan 4. sõraya yükseldi. Türkiye, İrlanda, Slovakya ve Danimarka’nõn ar- dõndan işsizliğin en fazla yükseliş kaydettiği 4’üncü ülke oldu. Türkiye’de işsizlik oranõnõn 2009 Eylül ayõ verilerine göre yüzde 3.2 arttõğõnõ belirten istatistik kaynaklarõ, ülkede şu andaki işsizlik ora- nõnõn 13.1 olduğunu açõklamõştõ. Komşu Yunanistan da yüzde 9.7’lik işsizlik oranõyla listeye 10’uncu sõradan girdi. 13. Sayfada Yunanistan’a IMF’li formül AB liderler zirvesinde Merkel ve Sarkozy, Yu- nanistan’õ kurtarma pla- nõnda uzlaştõ. Taslak ka- rara göre Yunanistan, ön- ce Avro bölgesinden gö- nüllük esasõna göre sonra da IMF’den kredi alacak. ÇİMEN T. BATURALP’in haberi 13. Sayfada Tacizci tenora 82 yıl Ankara’daki bazõ cinsel saldõrõ ve gasp olaylarõnõn faili olarak yargõlanan te- nor Şahin Ö’ye ceza yağ- dõ. Şahin Ö, “cinsel sal- dõrõ” ve “yağma” suçla- rõndan toplam 82 yõl ha- pis cezasõ aldõ. Hakkõn- daki çok sayõda dava da sürüyor. 3. Sayfada Akdamar’a ibadet izni Van Valiliği’nin teklifi üzerine Turizm Bakanlığı’nca Akdamar ada- sındaki Ermeni kilisesinde her yıl eylül ayında bir gün ibadet ya- pılmasına izin verildi. Bakanlığın onay kararında “Yılda bir kez eylül ayının ikinci haftasında, günü valilikçe belirlenmek kaydıy- la dini içerikli etkinlik düzenlenmesine izin verilmiştir” denildi. Çocuk gelinler olmasõn Futbolcular cezaevinde Sabancõ Vakfõ ‘Şike’ye tutuklama Sabancı Vakfõ kadõn, genç ve engellilere yö- nelik projeler için yap- tõğõ hibe tutarõnõ 5.7 milyon TL’ye çõkardõ. Güler Sabancõ, 18 ya- şõndan küçük evlilikle- re karşõ farkõndalõk ya- ratmayõ amaçlayan Uçan Süpürge projesi kapsamõnda yürüyüş bi- le yapabileceğini söy- ledi. 13. Sayfada Şike soruşturmasõnda Tepecikspor Başkanõ Eyüpoğlu, Tepecikli es- ki ulusal futbolcu Fatih Akyel, Konyasporlu Recep, eski futbolcu A.Rõza Gültekin tutuk- landõ. Arif Erdem, Ha- sagic ve Taner serbest bõrakõldõ. Spor’da MAHKEME CEM UZAN’I DA DİNLEDİ 7. Sayfada TRABZONSPOR, KUPADA FİNALE YAKIN Spor’da SÜPER LOTO DEVRETTİ 1 - 6 - 13 - 21 - 23 - 34 1 MİLYON DOLAR Başbakan’ın çevresindeki koruma önlemleri arttõrõlõ- yor. Koruma ekibi için alõn- masõna karar verilen 10 tane özel donanõmlõ cip ABD’den yola çõktõ. FIRAT KO- ZOK’un haberi 9. Sayfada Erdoğan’a 10 yeni cip SAVCI SORGULADI Balyoz iddialarõ kapsamõnda tutuklanmasõ istemiyle mah- kemeye sevk edilen Harp Aka- demileri Komutan Yardõmcõ- sõ Olcan, kaçma şüphesi bu- lunmadõğõ gerekçesiyle serbest bõrakõldõ. 8. Sayfada Korgeneral Olcan serbest
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog