Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

C CMYB C M Y B GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Yıldız Kenter’in Sözleriyle Özgürleştim Yıldız Kenter’in şu sözleriyle kendimi özgürlüğün kucağında hissettim: “Mustafa Balbay sorgusuz sualsiz, nedensiz tutuklandı. Beş gün, 25 gün, 90 gün, 200 gün, 300 gün, 365 gün... Nedeni mi? Bilmiyorum, Arkası Sa. 8. Sü. 8’de GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Önceki Duraklar Anayasa değişiklik tartışmalarının sonucunu kestirene rastlanmıyor. Parti liderleri son grup toplantılarında bu kanıyı güçlendirecek açıklamalar yaptılar. TBMM, değişikliğin referanduma gereksinmeden yasalaşacağı güvencesi vermiyor olmalı ki RTE; “Ben bir referanduma gerek kalmadan TBMM’nin bu değişiklikleri gerçekleştirmesini ve bir kez tarih Arkası Sa. 8. Sü. 1’de KILIÇDAROĞLU’NDAN YENİ İDDİA 4. Sayfada EĞİTİME SANATÇI DESTEĞİ 11. Sayfada PEÇENİN ALTINDAKİ İSYAN 12. Sayfada 50’ye yakõn futbolcu, yönetici ve menajer gözaltõna alõndõ Futbolda şike-bahis operasyonu Canaydın uğurlandı Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Özhan Ca- naydın; siyaset, sanat ve spor dünyasından çok sayıda ismin yanı sıra binlerce kişinin katıldığı törenin ardından Bursa’da toprağa verildi. Spor- daki centilmenliğiyle taraflı tarafsız herkesin sev- gisini kazanan Canaydın’ın tabutuna vasiyeti üze- rine sarı-kırmızılı kurdele takıldı. Spor’da F.Bahçe avantajlı Ziraat Türkiye Kupasõ’nõn ilk yarõfinal mücadelesinde Mani- saspor’u İstanbul’da 2-0 yenen Fenerbahçe rövanş için büyük avantaj yakaladõ. F. Bahçe’nin gollerini Güiza ve Deivid attõ. Di- ğer yarõfinal mücadelesinde Trabzonspor ile Antalyaspor bu- gün karşõlaşacak. Spor’da Anayasa paketinde uzlaşma değil destek arayan AKP turlarõnõ sürdürüyor Yargıya çalım Pazarlõk sinyali AKP, parti içindeki fire kaygõsõ nedeniyle destek alabilmek için BDP’nin bazõ önerile- rini değerlendirmeye aldõ. Seçim barajõnõn dü- şürülmesine sõcak bakmayan AKP’nin Ha- zine yardõmõ konusunda değişiklik yapabi- leceği belirtiliyor. “Kilit parti” haline gelen BDP ise koşullarõnõ sõraladõ. EMİNE KAPLAN ve AYŞE SAYIN’ın haberleri 7. Sayfada BDP ÖNERİLERİ İNCELENİYOR Kudüs’e yeni yerleşim kararõ alarak Washington’u kõzdõran İsrail Başbaka- nõ Netanyahu, Beyaz Saray’da Obama ile iki kez görüştü. Görüşmelere kameralarõn alõnmamasõ ve açõklama yapõlmamasõ olağandõşõ bulundu. 13. Sayfada 1915’te yaşanan olaylarõn parlamen- tolarda soykõrõm olarak değerlendiril- mesine karşõ çõkan Türkiye’nin ulus- lararasõ hukuka başvurabileceği bildi- rildi. Dõşişleri Bakanlõğõ Sözcüsü Bu- rak Özügergin, “Uluslararasõ hukuka başvurmak değerlendirdiğimiz opsi- yonlardan biridir” dedi. 4. Sayfada SOYKIRIM İDDİALARI KÖŞK’ÜN YETKİSİ GENİŞLİYOR Ziyaret yok AKP yöneticileri sivil örgüt zi- yaretlerinde pakete destek aradõ. Net destek bulamayan AKP paketin hedefinde olan yük- sek yargõnõn ziyaret edilmeyeceğini açõkladõ. Başbakan Yardõmcõsõ Arõnç, maddelerin önemli bir kõsmõnõn yüksek yargõnõn öneri- leriyle hazõrlandõğõnõ ileri sürdü. 5. Sayfada ‘Çatı çöker’ HSYK Başkanvekili Özbek, pa- ketin geçmesi durumunda “devletin çatõsõnõn çökeceği” uyarõsõnda bulundu. Özbek “Uzlaşma olabilir mi” sorusuna “Uzlaşabilmek için mu- hatap alõnmamõz gerekir” dedi. Özbek, “sta- tülerini korumak için direniyorlar” eleştirile- rinin kendilerini incittiğini söyledi. 6. Sayfada Deniz Feneri e.V. vurgununu ortaya çõkaran Firdevsi Ermiş, savcõlara 36 saat soygunu anlattõ Çok sayıda yazar, akade- misyen, hukukçu, sanatçı, gazeteci ve emekçinin ka- tılımından oluşan “Toplumsal Bellek Platformu”, savcı Doğan Öz’ün öldürülmesinin yıl- dönümü nedeniyle Taksim tramvay durağında basın açıklaması yaptı. Ellerinde katledilen aydınların fotoğraflarını taşıyan grup, aydınların öldürülmesinde sorumlu olan tüm ku- rum ve kişilerin üzerindeki karanlığın bir an önce aydınlatılmasını istedi. 6. Sayfada Ermiş’in tutuklanmaya- cağõ garantisi üzerine Tür- kiye’ye sanõldõğõ gibi ge- çen ay değil geçen yõl ge- lerek ifade verdiği ortaya çõktõ. Almanya’daki dava- da 1 yõl 10 ay hapis ceza- sõna çarptõrõlan Ermiş, 6-7 Kasõm 2009 tarihlerinde Ankara’da ifade verdi. Ermiş, bağõş paralarõndan 18 milyon Avro’nun Tür- kiye’de nasõl yönlendiril- diğini anlattõ. Ermiş’in, paralarõn nasõl aktarõldõ- ğõyla ilgili bilgileri savcõ- ya verdiği öğrenildi. AYKUT KÜÇÜKKAYA’- nın haberi 8. Sayfada Rüşvet iddiasõ Daimler’e suçlama ABD Adalet Bakanlõğõ, 1998-2008 yõllarõ arasõnda Rusya, Çin, Yunanistan ve Türkiye’nin de arala- rõnda bulunduğu ülkelerde rüşvetle avantaj sağladõğõ iddiasõyla Daimler’e dava açtõ. OSMAN ÇUTSAY’ın haberi 12. Sayfada ANADOLU SİGORTA YERLİ KALACAK 15. Sayfada ALARKO’DAN KÜÇÜK DANİMARKA 8. Sayfada ŞANS TOPU ÇEKİLDİ 2 - 14 - 17 - 27 - 31 + 6 ‘Anneme haber ver’ CHP, Türkiye’nin kana- yan yarasõ olan kayõp ço- cuklarõn bulunmasõ için harekete geçti. CHP’li Se- vigen “Beni görürsen an- neme haber ver” kampan- yasõ kapsamõnda kayõp ço- cuklarõn fotoğraflarõnõ bas- tõrdõğõ kibrit kutularõnõ ve süt paketlerini yurttaşlara dağõttõ. 3. Sayfada 4/C’ye iptal istemi Danıştay İdari Dava Dai- releri Kurulu, TEKEL di- renişiyle gündeme gelen 4/C maddesinin iptali iste- miyle Anayasa Mahkeme- si’ne başvurma kararõ aldõ. Kurul’un gerekçesinde te- mel hak ve özgürlükler ile sosyal güvenliğe ilişkin haklarõn verilmediği vur- gulandõ. 10. Sayfada Kürtçeye koşullu vize Seçim Yasasõ’nda deği- şiklik öngören yasa öneri- sinde sözlü Kürtçe propa- gandaya koşullu izin geti- rildi. TBMM Anayasa Alt Komisyonu’nda yapõlan değişiklikle Cumhuriye- tin temel niteliklerine ay- kõrõ olmamak koşuluyla Kürtçe propaganda yapõ- labilecek. 6. Sayfada 18 milyon Avro sorgusu 85. YIL SAYI: 30850 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 25 MART 2010 PERŞEMBE ‘Cinayetler unutulmayacak’ Rektör modeli Pakette Anayasa Mahkemesi üyeliği ata- ma düzenlemesinin, rektör atama mode- lindeki gibi yapõlacak olmasõ yeni tartõşma yarattõ. Gül’ün 14 üniversitede 1. sõrada ol- mayan ve AKP’ye yakõn adaylarõ atamasõ, benzer tablonun Anayasa Mahkemesi’nde de yaşanacağõ eleştirilerine neden oldu. MAHMUT LICALI’nın haberi 6. Sayfada Ankara’dan karşõ adõm OBAMA-NETANYAHU Soğuk ‘hoş geldin’ Futbol Federasyonu’nun Sarõyer Savcõlõğõ ile yürüttüğü operasyonda İst. Bş. Belediyespor antrenörü Arif Erdem, futbolculardan Hasa- giç, Taner Gülleri, Kayserisporlu Umut, Dur- muş, Konya kalecisi Recep ve Tepeciksporlu eski ulusal oyuncu Fatih Akyel’in de aralarõnda bulunduğu çok sayõda isim gözaltõna alõndõ. İstanbul, Kayseri, Konya, Sõvas ve Antalya’da eşzamanlõ operasyonda ifadeleri alõnan Deniz- lisporlu 3 oyuncu ile Sõvassporlu Erman serbest bõrakõldõ. TFF “Bochum dosyasõ henüz açõlmadõ” açõklamasõnõ yaparken İstanbul Emniyet Müdürü Çapkõn, soruşturmanõn Almanya’daki bilgiler doğrultusunda yapõldõğõnõ söyledi. Spor’da Fotoğraf:FATİHERDOĞDU
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog