Bugünden 1930'a 5,464,858 adet makaleKatalog


«
»

C CMYB C M Y B 85. YIL SAYI: 30849 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 24 MART 2010 ÇARŞAMBA GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Sonsuzluğa Uzanan Arkadaşlarımız Yunus Emre nasıl da gerçekçi anlatmış ölümü: “Hiç bilmezem sıra kimin/ Aramızda gezer ölüm/ Halkı bostan edinmiş/ Dilediğin üzer ölüm.” O, gazetemizin sayfaları arasında dolaşıyor. Cumhuriyet bostan mı edindi ne! Abdülkadir Arkası Sa. 8. Sü. 8’de GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Uzlaşma mı Dediniz? Anayasanın 12 maddesini değiştireceğiz diye yola çıktılar. Geçici maddeler dışında, değişecek madde sayısını 23’e çıkardılar. Başta RTE, AKP kodamanları, taslağı açıklamadan önceki günlerde TBMM’de muhalefetle mutabakat veya uzlaşma sağlayacaklarını açıkladılar. Arkası Sa. 8. Sü. 1’de 2010 Üniversite Sınav Rehberi Üniversite adaylarõnõn sõnav mara- tonu 11 Nisan 2010 tarihinde baş- lõyor. YGS puanlarõndan en az biri 180 ve daha fazla olan adaylar, ikinci aşama olan Lisans Yerleştir- me Sõnavõ’na girmeye hak kazana- cak. Yeni sõnav sisteminin ilkeleri, sistemde dikkat edilmesi gereken noktalar, sõnav taktikleri, dikkati arttõrma yöntemleri... Gazetemiz ve Fen Bilimleri Dershaneleri iş- birliği ile hazõrlanan 2010 Üniversite Sõnav Rehberi’nde. 9. Sayfada Enerji Bakanlõğõ’nõn 2003’te imtiyaz sözleşmelerini iptal et- tiği Çukurova Elektrik ve Kepez Elektrik şir- ketlerinin yüzde 60 hissesini elinde bulundurduğu id- diasõndaki Liba- nanco’nun aç- tõğõ 20 mil- yar dolarlõk t a z m i n a t davasõ başladõ. Li- bananco, Uzanlar’õn yakõn adamlarõ ta- rafõndan kurul- muş bir tabela şirke- ti. 13. Sayfada 3. Yeşilçam Ödülleri sa- hiplerini buldu. En İyi Yönetmen ödülünü ‘Ha- yat Var’ filmiyle Reha Erdem alõrken En İyi Film ödülü ‘Nefes: Vatan Sağolsun’ filmiyle Le- vent Semerci’nin oldu. En İyi Erkek Oyuncu ödülüne ‘Başka Dilde Aşk’ filmindeki rolüyle Mert Fõrat, En İyi Kadõn Oyuncu ödülüne ise ‘Vavien’ filminden Binnur Kaya layõk görüldü. 17. Sayfada AKP’nin paketi AB, Venedik Kriterleri ve ILO’nun normlarõyla da örtüşmüyor Batıilkelerineters Anayasa paketi, AB’nin Türkiye’ye yönelik eleştirileri arasõnda yer alan yargõ bağõmsõzlõğõ istemlerine aykõrõ düşüyor. AB’nin HSYK’de bakan ve müsteşar bulunmasõnõ eleştirmesi- ne karşõn paket böyle bir düzenlemeyi ön- görmedi. AB’nin yalnõzca kendi işine yarayan is- teklerini yaşama geçiren AKP yargõyõ siyasallaştõ- rõyor. BAHADIR SELİM DİLEK’in haberi 6. Sayfada Paket, konferedasyonlarõn da tepkisini çekti. Pakette laf oyunlarõ olduğunu vurgulayan DİSK Başkanõ Çelebi ve KESK Başkanõ Evren, taslakta yer alan toplusözleşme hakkõnõn “sözde” olduğunu belirtti. Grev hakkõ bulunmamasõ ve uzlaştõrma kurulu kararlarõnõn kesin olmasõ eleş- tirildi. MAHMUT LICALI’nın haberi 6. Sayfada Yargõtay Onursal Başsavcõsõ Kanadoğlu, çağdaş de- mokrasilerde konu bütünlüğünü bozan anayasa de- ğişikliklerinin referanduma götürülmediğini söy- ledi. Kanadoğlu “Siyasi iktidarõn işine geldiğin- de kararlarõndan yararlanmak istediği Venedik Ko- misyonu, 2006’da ‘referandumla iyi uygulama’ ko- dunda bağlantõsõz konularõn birlikte referanduma su- nulmamasõnõ karara bağlamõştõr” dedi. 7. Sayfada ‘İpe un seriliyor’ Muhalefetin sudan bahanelerle anayasa değişikliğine karşõ çõk- tõğõnõ ileri süren Başbakan Tay- yip Erdoğan “İpe un seriyorlar” dedi. Erdoğan, “Her fõrsatta si- yasetçi gibi konuşan bir kõsõm yüksek yargõ mensubunun önce kuvvetler ayrõlõğõna kendileri saygõ göstermeli” diyerek yüksek yargõyõ eleştirdi. 4. Sayfada ERDOĞAN’DAN ELEŞTİRİ ‘Made by AKP’ CHP lideri, bu anayasa değişikli- ğiyle “sivil darbe sürecinin” ta- mamlanacağõnõ söyledi. “Yaşanan- lar made by AKP’dir” diyen Bay- kal, paketin bir bütün olarak oylan- masõnõ da “tuzak” olarak değerlen- dirdi. Baykal, “Anayasa Mahke- mesi, HSYK ve siyaseti yargõdan ka- çõrma gibi 3 temel konu dõşõndakiler ‘garnitür’dür” dedi. 4. Sayfada BAYKAL’DAN PAKETE TEPKİ ‘İnattanvazgeçin’ MHP Genel Başkanõ Devlet Bah- çeli, anayasa değişikliğinin seçim sonrasõna bõrakõlmasõ önerisini yi- neleyerek AKP’ye “Gelin inadõ- nõzdan vazgeçin. Referandum, üze- rinde kumar oynanacak düello ala- nõ değildir” dedi. Bahçeli taslakla- rõ dosya içine koyup partileri tur- lamanõn, ‘toplumsal uzlaşma’ ol- madõğõnõ belirtti. 4. Sayfada MHP LİDERİNDEN ÇAĞRI YARGI SİYASALLAŞTIRILIYOR SENDİKALAR: LAF OYUNLARI VAR ‘BÜTÜN OLARAK OYLANAMAZ’ HSYK toplantõsõ müsteşarõn terk etmesi üzerine yapõlamadõ. Başkanvekili isyan etti Tartõşmalar dõş basõnda ‘Laik yargõya ilk top ateşi’ Dış basõnda ortak görüş, anayasa de- ğişikliklerinin yargõya odaklandõğõ yö- nünde oldu. İngiltere’de yayõmlanan Guardian gazetesinin haberinde yargõç atamalarõnda siyasilere güç sağlandõ- ğõ belirtilirken, “İslami kökenli hükü- metin laik yargõyla arasõnda giderek bü- yüyen çatõşmada açtõğõ ilk top ateşi” ifadesi kullanõldõ. 7. Sayfada Canaydın uğurlanıyor Özhan Canaydõn’õn ha- yatõnõ kaybetmesi tüm Türkiye’yi yasa boğarken ‘centilmenlik abidesi’ es- ki G.Saray Başkanõ, vasi- yeti üzerine bugün Bur- sa’daki Organize Sanayi Bölgesi Camii’nde kõlõ- nacak öğle namazõ sonra- sõ aile kabristanõna defne- dilecek. Spor’da AİHM’ye başvuru Terör örgütü PKK’nin kent yapõlanmasõ KCK’ye yönelik geçen yõl 14 Ni- san’da düzenlenen ope- rasyonda tutuklanan, ka- patõlan DTP yöneticilerinin de aralarõnda bulunduğu 53 kişi, yaklaşõk 1 yõldõr hâkim karşõsõna çõkarõl- mamalarõ üzerine AİHM’- ye başvurdu. 7. Sayfada Merkel’den Atina’ya tavır Almanya Başbakanõ Merkel, yarõn başlayacak AB zirvesinin gündemine zor durumdaki Yunanis- tan’a yardõm konusunun alõnmasõna karşõ çõktõ. Merkel, Yunanistan’õn pa- ra istemediğini vurgula- yarak yardõmõn son çare olarak görülebileceğini söyledi. 14. Sayfada SARIGÜL: DIŞARIDA BAYKAL’A LAF SÖYLETMEM 7. Sayfada İHBARCININ İZİ SÜRÜLÜYOR 8. Sayfada ANAYASA OYUNCAĞI Hikmet ÇETİNKAYA 5. Sayfada CAHİL CÜRETİ Mİ, İKTİDAR PERVASIZLIĞI MI? Güray ÖZ 6. Sayfada DEMOKRATİK VE ÇAĞDAŞ ANAYASA MI DEDİNİZ? Orhan BİRGİT 7. Sayfada KRİZ BOYUNCA TARIM VE SANAT Erinç YELDAN 13. Sayfada REJİM Deniz SOM 15. Sayfada AKP ANAYASASI Deniz KAVUKÇUOĞLU 15. Sayfada AYKUT KÜÇÜKKAYA’YA MUMCU ARAŞTIRMACI GAZETECİLİK ÖDÜLÜ 8. Sayfada GOOGLE ÇİN’İ CEZALANDIRIYOR 10. Sayfada Korsanlar işbaşõnda Somalili korsanlar Hint Okyanusu’nda 19’u Türk, 2’si Ukraynalı toplam 21 personelin bu- lunduğu bir gemiyi kaçırdı. Gemi, Avrupa Birli- ği donanma gücünün devriye gezdiği bölge ya- kınlarında, Somali açıklarında, korsanların ka- lesi Harardhere’nin yaklaşık 1000 kilometre uza- ğında kaçırıldı. AB donanma gücünden komutan John Harbour yaptığı açıklamada, kaçırma ola- yının Somali’dense Hindistan kıyılarına daha yakın bir noktada meydana geldiğini bildirdi. ‘Bizi gözden çõkardõlar’ Kritik mahkeme Paris’te Uzan davası ‘Kararnameler engelleniyor’ HSYK’nin seçilmiş üyeleri, dünkü top- lantõnõn Bakanlõk Müsteşarõ Kahraman’õn gündeme itiraz ederek ayrõlmasõ nedeniyle yapõlamadõğõnõ açõkladõ. Başkanvekili Özbek, anayasa paketine işaret ederek “Bi- zi gözden çõkardõlar, kararname çõkart- tõrmak istemiyorlar” dedi. 7. Sayfada Danıştay da eleştirdi Danõştay Başkanõ Birden, AKP’nin değişiklikle- ri aceleye getirdiğine ve önerilerinin göz ardõ edildiğine dikkat çekti. Birden “Ge- lecek nesillerin hukukunu da etkileyecek olan söz konusu değişiklikler yargõ ba- ğõmsõzlõğõnõ şimdikinden daha da geri- ye götürecek” diye konuştu. 6. Sayfada Reha Erdem. Yeşilçam ödülleri En iyi film Nefes
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog