Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B SAYFA CUMHURİYET 23 MART 2010 SALI 4 HABERLER DÜNYADA BUGÜN ALİ SİRMEN Yalakalık Raconunda Efendi Kızdırılmaz Beyefendi hazretleri patlıcanın faziletinden dem vuruyormuş: - Ne de lezzetlidir şu patlıcan, hele karnıyarığına bayılırım. Dalkavuğu hemen onaylamış: - Hakkı âliniz var efendimiz, karnıyarık nefis bir yemektir. Beyefendi hızını alamamış: - Öyle de çok çeşidi vardır ki şu patlıcanın, say say bitmez... Dalkavuk baş sallamış: - Öyledir efendimiz, başka hiçbir sebzeden bunun yarısı kadar bile çeşni çıkmaz. Savını biraz daha güçlendirmek için efendi, patlıcanın her yere girdiğini de söyleyip eklemiş: - Yoksulun evinde kızartma olur, üstüne yoğurt dökülür, sarayda bile yenir hünkârbeğendi oradan gelmedir. - Çok isabet buyurdunuz efendim, diye dalkavuk yaltaklanmış, yani maşallah hünkâr da ağızının tadını biliyormuş. Tam o sırada Beyefendi hazretlerini dalkavuğu köşeye sıkıştırmak istemiş. - O kadar da abartmayalım canım, demiş, alt tarafı patlıcan işte, ne eklersen onu tadını alıyor, kendine özgü bir lezzeti yok, aslında saman gibi bir şey. Dalkavuk hemen yüz seksen derece dönüş yapıp yapıştırmış: - Doğru buyurdunuz efendim, kendi lezzeti yoktur, aslında saman gibidir patlıcan. - Yahu, demiş efendi, biraz önce patlıcanı yere göğe koyamıyorduk, şimdi neden döndün? Yılışarak yanıtlamış dalkavuk: - Aman efendimiz, ben patlıcanın değil sizin dalkavuğunuzum. Dalkavuğun el kitabı çıksa, bu kıssadan hisseli öykü mutlaka içinde yer alır. Hissesi de şudur: Bir dalkavuk, kimin, neyin dalkavuğu olduğunu bilecek, yanlış yapmayacak, efendisinin meşrebine göre sürekli dönecek, ama zinhar efendiye ters düşmeyecek. Dalkavukluk yüz surat yıpratan, epeyce eski bir meslektir ki, postmodern toplumlarda artık yalakalık diye anılır. Eskinin tumturaklı konuşan, sıkışınca lafı eveleyip geveleyen dalkavuklarının yerini postmodernizm döneminde İngilizceyi yayarak konuşan yalakalar almışlardır. Eskinin dalkavukları gibi günümüzün yalakalarının da efendilerinden vefa bekleme hakları yoktur. En ufak bir yalpalamada efendi yapıştırır azarı. Ağzına geleni söyler, sonra da tehditkâr ifadeyle sorar: - Sen kimin yalakasısın yahu! Eğer efendi biraz kibarsa, adlı adınca söylemek yerine yalaka sözcüğünü kullanmaz da şöyle der: - Sen kimin avukatısın yahu! Tabii bu anlattıklarımız, yalakaların efendi değiştirmelerini engellemez, yalakalığın raconunda, gidene paşam gelene ağam deyip, efendi değiştirmek vardır, ama efendi seçerken, kökenine bakmak yoktur. Yalakalığın temel kurallarından biri de, aynı anda iki efendinin uşağı olunmayacağı gibi, iki efendinin yalakası da olunamayacağını bilmektir. İki efendinin yalakalığı çelişki yaratabilir, çünkü öyle zaman olur ki, efendilerin kelamları birbirlerini tutmayıp, aykırı düşebilir. Örneğin bir ülkede hem diktatörün hem de diktatörün bağlı olduğu ABD’nin yalakası olanlar, zaman zaman diktatör ile efendisi arasında çıkan çelişkiye kurban gidebilir ve efendilerden birinden fena halde azar yiyebilirler. Daha önce de belirttiğimiz gibi, yalaka efendisinden ihsan bekleyebilir, ama vefa bekleyemez. Ters düşer düşmez azarı yer. “Ben şimdiye kadar, sana hep kavuk sallamadım mı, hep seni savunmadım mı?” yollu yakınmaları kendisini daha da acınacak hale düşürmekten başka bir şeye de yaramaz. Yalakalar hünerlerini icra ederken, şu gerçeği de hiç akıldan çıkarmamalıdırlar: Nasıl korkunun ecele faydası yoksa yalakalığın da akıbete faydası yoktur. Nice yalaka bu acı gerçeğin kurbanı olmuş, yalakalığına karşın yerinden edilmiştir. Kimi kıvrak yalakalar, bu durumdan istifade ederek, hemen durumu kurtarmaya çalışırlar. - Görüyorsunuz, ben ona karşı da çıkıyorum, bir de yalaka diyordunuz, derler. Tabii, çoğunluk bu son anda zevahiri kurtarma çabasını yutmaz. Kısacası bu nafile çabayı yemezler. Adı Gibi Doğru Adam Yukarıdaki satırları kaleme alırken, oradaki tarif edilenin tam zıttı yapıda olan meslektaşım ve dostum Necati Doğru’nun gazetesinden istifa etmek zorunda kaldığı haberi geldi. Gelişmeyi yorumlamayacağım. Sadece bir anımı aktarmakla yetineceğim. Bundan birkaç yıl önce, emekli tarih öğretmeni olan annem henüz 87 yaşındayken, Beyoğlu’ndaki esnaf lokantası Lades’te yemek yiyorduk. Yanımızdaki masada Necati Doğru vardı. Annem şunları söyledi: - Bu Necati Doğru değil mi, tanıştır elini sıkayım. Çünkü o adı gibi Doğru bir adam. asirmen@cumhuriyet.com.tr AKP, anayasa paketinde Anayasa Mahkemesi ve HSYK’nin yapõsõnõ değiştirirken, Danõştay’õn yetkilerini sõnõrlõyor ‘Yargõyõ ele geçirme’ planõANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - AKP’nin siyasi partilere sunduğu 23 maddelik anayasa değişikliği pake- tinden yargõyõ ‘ele geçirme planı’ ile türban yasağõna karşõ Anayasa Mah- kemesi’ne başvuru formülü çõktõ. Anayasa Mahkemesi ile Hâkimler ve Savcõlar Yüksek Kurulu’nun (HSYK) yapõsõ değiştirilirken; Danõştay’õn yerindelik denetimi yaparak özel- leştirme ihaleleri, YÖK’ün katsayõ ka- rarõ başta olmak üzere kurumlarõn iş- lemlerini iptal etmesinin önüne ge- çiliyor. Türban serbestisinden vaz- geçmeyen AKP, bu kez türban yasa- ğõna karşõ Anayasa Mahkemesi’ne bi- reysel başvuru hakkõ yolunu açõyor. Siyasi partiler hakkõnda kapatma da- vasõ açõlabilmesi, TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerin iznine bõra- kõlõyor. AKP, olasõ bir kapatma da- vasõna karşõ geçici maddeyle kendi- sini güvence altõna alõyor. Pakette, hâ- kimler ve savcõlarla ilgili tüm denet- leme yetkisi HSYK başkanõ olarak Adalet Bakanõ’na veriliyor. AKP’nin 23 maddelik anayasa pa- keti şu düzenlemelerden oluşuyor: Kadına pozitif ayrımcılık: Kadõnlar ve erkekler eşit haklara sa- hip olacak. Alõnacak önlemler eşitlik ilkesine aykõrõ olarak yorumlanama- yacak. Çocuklar, yaşlõlar ve engelliler gibi özel surette korunmasõ gereken- ler için alõnacak önlemler eşitlik ilke- sine aykõrõ sayõlamayacak. Bireysel verilerin korun- ması: Herkes, kendisiyle ilgili kişi- sel verilerin korunmasõnõ isteme hak- kõna sahip olacak. Bu hak, kişinin ken- disiyle ilgili kişisel veriler hakkõnda bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunlarõn düzeltilmesini veya silin- mesini talep etme ve amaçlarõ doğ- rultusunda kullanõlõp kullanõlmadõğõ- nõ öğrenmeyi de kapsayacak. Yurtdışına çıkış yasağı: Vatandaşõn yurtdõşõna çõkma hürri- yeti, ancak suç soruşturmasõ veya ko- vuşturmasõ sebebiyle hâkim kararõ- na bağlõ olarak sõnõrlanabilecek. Çocuk hakları: Her çocuk, ye- terli himaye ve bakõmdan yararlanma, yüksek yararõna açõkça aykõrõ olma- dõkça, ana ve babasõyla kişisel ve doğrudan ilişki kurma ve sürdürme hakkõna sahip olacak. Devlet, çocuk is- tismarõ, cinsellik ve şiddete karşõ ço- cuklarõ koruyucu önlemleri alacak. Memurlara toplusözleşme hakkı: Memurlar ve diğer kamu gö- revlileri, toplusözleşme yapma hak- kõna sahip olacak. Toplusözleşme yapõlmasõ sõrasõnda uyuşmazlõk çõk- masõ halinde taraflar Uzlaştõrma Ku- rulu’na başvurabilecek. Uzlaştõrma Kurul kararlarõ kesin ve toplusözleş- me hükmünde olacak. Ancak me- murlara grev hakkõ tanõnmõyor. Kapatma davasına siyasi partiler karar verecek: Siya- si partilerin mali denetimi Anayasa Mahkemesi yerine Sayõştay tarafõn- dan yapõlacak. Siyasi partiler hak- kõnda kapatma davasõ, Yargõtay Cum- huriyet Başsavcõsõ’nõn talebi üzerine TBMM’de grubu bulunan her bir siyasi partinin beşer üye ile temsil edildiği ve TBMM Başkanõ’nõn baş- kanlõğõnda oluşturulacak komisyonun üye tamsayõsõnõn üçte iki çoğunluğu ve gizli oyla vereceği izin üzerine açõ- labilecek. Komisyonun bu kararõ, yargõ denetimi dõşõnda olacak. Meclis’teki konuşmalar ka- patma nedeni olmayacak: Ka- patma davalarõnda, Meclis çalõşmala- rõndaki oy ve sözler, Meclis’te ileri sü- rülen düşünceler ve Meclis’çe başka bir karar alõnmadõkça bunlarõn Mec- lis dõşõnda tekrarõ veya açõğa vurulmasõ ile idarenin eylem ve işlemleri odak- laşmanõn tespitinde gözetilemeyecek. AKP hakkõnda açõlan kapatma dava- sõnda, milletvekillerinin açõklamalarõ, verdikleri yasa önerileri ve kullan- dõklarõ oylar, Milli Eğitim Bakanlõ- ğõ’nõn bazõ törenlerde türbanlõ öğren- cileri bulundurmasõ delil sayõlmõştõ. Kamu denetçiliği: Herkes bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkõna sahip olacak. TBMM Başkanlõğõ’na bağlõ olarak ku- rulan Kamu Denetçiliği Kurumu ida- renin işleyişiyle ilgili şikâyetleri in- celeyecek. Başdenetçi, TBMM tara- fõndan gizli oyla 4 yõl için seçilecek. YAŞ kararlarına yargı yolu: Yüksek Askeri Şûra’nõn (YAŞ) silahlõ kuvvetlerden her türlü ilişik kesme ka- rarlarõna karşõ yargõ yolu açõk olacak. Danıştay’a fren: Yargõ yet- kisi, idari eylem ve işlemlerin hu- kuka uygunluğunun denetimi ile sõnõrlõ olup, hiçbir surette yerinde- lik denetimi şeklinde kullanõlama- yacak. Bu hükümle Danõştay’õn ye- rindelik denetimi yaparak özelleş- tirme ve YÖK’ün katsayõ kararõ olmak üzere verdiği iptal kararlarõ- nõn önüne geçilmesi hedefleniyor. Savcıların denetimi yasaya havale: Hâkim ve savcõlarõn görevi sõrasõnda işledikleri suçlarla ilgili de- netimin Adalet Bakanlõğõ’nõn izniyle bakanlõk müfettişlerince yapõlacağõna ilişkin madde kaldõrõlõrken yerine ada- let hizmetleri ile savcõlarõn idari gö- revleri yönünden Adalet Bakanlõ- ğõ’nca denetiminin nasõl yapõlacağõnõn yasayla düzenleneceği hükmü getirildi. Anayasa Mahkemesi’nin ya- pısı: Anayasa Mahkemesi’nin 11 olan üye sayõsõ 19’a çõkarõlacak, 3 dai- re ve genel kurul halinde çalõşacak. 3 üye TBMM, 16 üye de Cumhurbaş- kanõ tarafõndan seçilecek. Cumhur- başkanõ, 16 üyeden 2’sini yükseköğ- renim görmüş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarõ arasõndan seçecek. Siyasi partilere ilişkin davalara ve Yüce Divan sõfatõyla yürütülecek yargõla- malara genel kurul bakacak. HSYK’nin yapısı: Şu anda 7 üye- si (5 seçilmiş, 2 doğal) bulunan HSYK 21 asõl ve 10 yedek üyeden oluşacak ve 3 daire halinde çalõşacak. Kurulun başkanõ Adalet Bakanõ olacak. Adalet Bakanlõğõ Müsteşarõ da kurulun tabii üyesi olacak. Cumhurbaşkanõ 4, Ana- Teklif pazartesi Meclis’te ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Adalet Bakanõ Sadullah Ergin, anayasa paketi konusunda muhale- fet partileri ve sivil toplum kuruluş- larõyla uzlaşma arayõşlarõnõ hafta so- nuna kadar tamamlayacaklarõnõ, pazartesiye kadar bekleyeceklerini ve teklifin pazartesi günü Mec- lis’te görüşülmeye başlanacağõnõ söyledi. Ergin, Hâkimler ve Savcõ- lar Yüksek Kurulu (HSYK) Baş- kanvekili Kadir Özbek ile Yargõ- tay Başkanõ Hasan Gerçeker’in eleştirileri konusunda da, “Bireysel değerlendirmelere yanıt vermek durumunda değilim”dedi. Başbakan Yardõmcõsõ Cemil Çi- çek, Adalet Bakanõ Sadullah Ergin, İçişleri Bakanõ Beşir Atalay, AKP Genel Başkan Yardõmcõlarõ Hüseyin Çelik ve Haluk İpek, AKP Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ, TBMM Adalet Komisyonu Başkanõ Ahmet İyimaya dün akşam gazete ve televizyonlarõn Ankara temsilcileri- ne anayasa paketine ilişkin bilgi verdi. Çiçek, mevcut anayasanõn Avrupa Birliği’nin isteklerini de karşõlamadõğõnõ belirterek, AB he- defini gerçekleştirmenin 82 Anaya- sasõ ile olanaklõ olmadõğõnõ kaydet- ti. Bu Meclis’in anayasa yapma yet- kisine sahip olduğunu dile getiren Çi- çek, uzlaşmayõ zorlayacaklarõnõ ama bunun ilanihaye (sonsuza dek) bir sü- re de olmayacağõnõ söyledi. Çiçek, “Türkiye anayasa değişikliğinde kırmızı ışıkta mazot yakıyor. Yol alamıyor” dedi. Çiçek, BDP’nin destek için Ha- zine yardõmõ ve yüzde 10 barajõnõn kaldõrõlmasõnõ istediğinin anõmsa- tõlmasõ üzerine, böyle bir pazarlõ- ğõn gündeme gelmediğini söyle- mekle yetindi. Ergin, konuşmasõnda Danõştay ve Yargõtay’õn anayasa değişikliği tek- lif taslağõna ilişkin itirazlarõnõ uygun bulmadõğõnõ söyledi. Ergin, “Yar- gıtay ve Danıştay üyeleri, burala- rın yetkisinin azaltıldığını iddia ediyorlar. Danıştay’da ve Yargı- tay’da birinci sınıf hâkim ve sav- cılar görev yapmaktadır, geriye 4 bin birinci sınıf hâkim ve savcı kal- maktadır. Bu hâkim ve savcıları- mız da en az şu anki Danıştay ve Yargıtay’da görev yapan meslek- taşları kadar bizim için değerlidir” dedi. Ergin, Parlamento tarafõndan HSYK ve Anayasa Mahkemesi’ne üye seçimine yönelik eleştirilere de “Bizim tercih ettiğimiz sistem, Fransa, Almanya, İtalya, İspan- ya’da uygulanmaktadır” yanõtõnõ verdi. Ergin, yapõlan düzenlemelerin Venedik Komisyonu’nun istediği düzenlemeler olduğunu ve HSYK’nin yapõsõnõ zayõflatmaya- cağõnõ savundu. Ergin, gazetecilerin sorularõnõ yanõtlarken de muhalefet partileri ve sivil toplum kuruluşlarõyla uzlaşma arayõşlarõnõ hafta sonuna ka- dar tamamlayacaklarõnõ, pazartesiye kadar bekleyeceklerini ve teklifin pa- zartesi günü Meclis’te görüşülmeye başlanacağõnõ belirtti. Teklife yöne- lik HSYK ve Yargõtay’dan gelen eleştirilerin anõmsatõlmasõ üzerine de Adalet Bakanõ Ergin, “Bireysel değerlendirmelere yanıt vermek durumunda değilim. Biz Avru- pa’nın çağdaş ve demokrasi de- ğerlerini kıstas alarak değişikliğe gittik. Dolayısıyla kişisel değer- lendirmelere girmek istemiyo- rum” dedi. Ergin, “gelişime ayak uyduramayan kurumlarda bu ser- zenişlerin olduğunu” söyledi. ‘Kutsal metin değil’ Bu arada Devlet Bakanõ ve Baş- müzakereci Egemen Bağış ise “Öneri paketi, ayeti kelime değil- dir, kutsal bir metin değildir. Ge- liştirilebilecek, düzeltilebilecek maddeler de olabilir” dedi. Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Adalet Baka- nı Sadullah Ergin, İçişleri Bakanı Beşir Atalay, AKP Genel Başkan Yardımcıla- rı Hüseyin Çelik ve Haluk İpek, AKP Grup Başkan- vekili Bekir Bozdağ, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya dün akşam gazete ve tel- evizyonların Ankara tem- silcilerine anayasa paketi- ne ilişkin bilgi verdi. (Fotoğraf:AA) yasa Mahkemesi 1, Yargõtay 3, Da- nõştay 1, adli yargõ hâkim ve savcõla- rõ 7, idari yargõ hâkim ve savcõlarõ 3 üye seçecek. HSYK üyelerinin görev süresi 4 yõl olacak, görev süresi biten yeniden seçilebilecek. Anayasa Mah- kemesi’nin atayacağõ üyeyi anayasa ra- portörleri arasõndan seçecek olmasõ, açõklamalarõyla tartõşma yaratan ra- portörü Osman Can’a HSYK üyeli- ğine seçilme kapõsõnõ açmõş olacak. Mevcut üyeler görevlerini sürdürecek: Anayasa değişikliği- nin yürürlüğe girmesiyle Anayasa Mahkemesi’nin mevcut 4 yedek üye- si asil üye sõfatõnõ kazanacak. Paketin yürürlüğe girmesinin ardõndan 30 gün içinde 2 üye TBMM tarafõndan; 2 üye de Cumhurbaşkanõ tarafõndan yük- seköğrenim görmüş vatandaşlar ara- sõndan seçilecek. Üyeler ise yaş had- dine kadar görevlerini sürdürecek. Yüce Divan kararlarına iti- raz: Yüce Divan kararlarõna yeniden inceleme başvurusu yapõlabilecek. Hâkim ve savcıların dene- timi: Hâkim ve savcõlarõn görev- lerini, yasa, tüzük, yönetmeliklere ve genelgelere uygun olarak yapõp yap- madõklarõnõ denetleme, görevlerin- den dolayõ veya görevleri sõrasõnda suç işleyip işlemediklerini, hal ve ey- lemlerinin sõfat ve görevleri icapla- rõna uyup uymadõğõnõ araştõrma ve gerektiğinde haklarõnda inceleme ve soruşturma işlemleri, ilgili dai- renin önerisi ve HSYK Başkanõ’nõn (Adalet Bakanõ) oluru ile kurul mü- fettişlerine yaptõrõlacak. HSYK kararlarına yargı yolu: HSYK’nin meslekten ih- raçla ilgili kararlarõna karşõ yargõ yo- luna gidilebilecek. 12 Eylül’e yargı yolu: Mevcut anayasada 12 Eylül darbesini yapan- larõn yargõlanmasõnõ engelleyen geçi- ci 15. madde kaldõrõlacak. Kapatmada üçte iki arana- cak: Anayasa değişikliğinde ipta- le, siyasi partilerin kapatõlmasõna ya da devlet yardõmõndan yoksun bõ- rakõlmasõna karar verilebilmesi için üye tamsayõsõnõn üçte iki oyçoklu- ğu (14) aranacak. Halkoylamasına gidilirse tümüyle oylanacak: Anayasa değişiklikleri yayõmõ tarihinde yü- rürlüğe girecek, ancak halkoyuna su- nulmasõ durumunda tümüyle oyla- nacak. Böylece muhalefetin paket- teki maddelerin ayrõ ayrõ halkoyla- masõna sunulmasõna ilişkin öneri- lerinin önü kesilmiş olacak. Mevcut HSYK üyeleri: Deği- şikliğin yürürlüğe girdiği tarihten iti- baren 30 gün içinde HSYK üyeleri se- çilecek. Mevcut üyelerden Yargõ- tay’dan gelen asil ve yedek üyelerin görevleri seçilmiş olduklarõ sürenin so- nuna kadar devam edecek. Danõş- tay’dan gelen 2 üyeden birinin görevi ad çekme yöntemiyle sona erecek. Di- ğer üye seçilmiş olduğu sürenin so- nuna kadar görev yapacak. AKP’NİN TÜRBAN OYUNU Herkes, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsa- mındaki anayasal hak ve öz- gürlüklerden birinin kamu gücü tarafından ihlal edildi- ği iddiasıyla ve kanun yolla- rının tüketilmiş olması koşu- luyla Anayasa Mahkeme- si’ne başvurabilecek. Böyle- ce türbanın serbest bırakıl- masına ilişkin olarak da mahkemeye bireysel başvu- ruda bulunulabilecek. KAPATMADA VEKİLLİK DÜŞMEYECEK Bir siyasi partinin kapatıl- masına neden olan üyeleri, kararın Resmi Gazete’de ge- rekçeli olarak yayımlanma- sından başlayarak 3 yıl sürey- le bir başka partinin kurucu- su, üyesi, yöneticisi ve deneti- cisi olamayacak. Kapatılan partinin başka bir adla yeni- den kurulması yasağı kaldırı- lacak. Partinin kapatılmasına neden olan milletvekillerinin vekilliği de düşmeyecek. İKTİDAR KENDİNİ KURTARIYOR Pakete eklenen geçici bir maddeyle, siyasi partilerin kapatılmasının zorlaştırıl- masına yönelik hükümle- rin Anayasa Mahkeme- si’nde görülmekte olan da- valarda da uygulanması öngörüldü. Böylece AKP’nin paketi yasalaşın- caya kadar AKP hakkında açılacak olası bir kapatma davasında pakette yer alan hükümler uygulanacak. DARBE SUÇLARI SİVİL YARGIDA Askeri mahkemeler, asker kişilerin sadece askeri hiz- met ve görevleriyle ilgili ola- rak işledikleri askeri suçlara ait davalara bakacak. Devle- tin güvenliğine, anayasal dü- zene ve düzenin işleyişine karşı suçlara ait davalar her halde adliye mahkemelerin- de görülecek. Anayasa Mah- kemesi, bu yöndeki yasa de- ğişikliğini iptal etmişti. Adalet Bakanõ Ergin, uzlaşõ arayõşõnõ sürdüreceklerini söylerken HSYK ve Yargõtay başkanlarõnõn eleştirilerini ‘bireysel değerlendirmeler’ diye niteledi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, anayasa paketini eleştiren muhalefetin “bu kadar demokratik anlamda ge- niş bir paket beklemediğini” savunarak, “ani tepkilerinin nedeninin şok olmalarından” kaynaklandõğõnõ öne sürdü. AKP MYK, dün anayasa değişiklik paketinin açõklanmasõnõn ardõndan top- landõ. Üyelerin tamamõ pakete destek verirken Türkiye’de ilk kez bu kadar de- mokratik anlamda bir değişikliğin yapõldõğõna dikkat çekti. Edinilen bilgiye gö- re, Erdoğan’õn, “En asgari şekilde uzlaşı aransın. Muhalefet ani tepki verdi. Çünkü bu kadar olumlu, bu kadar demokratik, bu kadar özgürlükçü, yar- gı bağımsızlığını bu kadar koruyan bir paket beklemiyorlardı. Dolayısıyla muhalefet şok oldu. Aklıselim incelerlerse muhalefetin geri adım atacağını umuyorum. Eğer milletvekilleri ile uzlaşılmazsa biz de halk ile uzlaşırız. Muhalefet de kamuoyuna hesap verir” dediği belirtildi. MYK üyeleri de Yargõtay Başkanõ Hasan Gerçeker’in tepkisini “Ya metni okumadı. Ya da hukuki kimliğini kullanarak değerlendirme yapmadı” diye yorumladõ. ERDOĞAN: MUHALEFET ŞOK OLDU
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog