Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B 23 MART 2010 SALI CUMHURİYET SAYFA HABERLER 3 AYDINLANMA EMRE KONGAR Devlet Demiryollarında ve Haydarpaşa’da Neler Oluyor? Perşembe günü Haydarpaşa Garı… Bir aile… Ankara’dan gelecek Boğaziçi Ekspresi’ni bekliyor… Gelecek yolcu İstanbul’un yabancısı… Cep telefonu da kullanmıyor… Aile erkenden Haydarpaşa Garı’nda üsleniyor… Önce tabii Danışma… Sonra ışıklı tabela… Hepsinde geliş saati normal… Bekleyen ailede kadınlar, erkekler, gençler, yaşlılar var… Herkes seferber… Tren ne zaman gelecek?.. Hangi perona girecek?.. Gecikme var mı?... Danışma’daki memurlar bilgisiz… Sorulan sorulara “Zamanında gözüküyor, bizde farklı bir bilgi yok” diye yanıt veriyorlar… Işıklı tabeladaki varış saatinde bir değişiklik yok… Aile gardaki kafede oturuyor… Garsonlar da yardımcı oluyor… Karşılayıcıların kimisi Danışma’da… Kimisi peronda… Varış saati geçiyor… Herkes telaşta… Bu arada Ankara’dan bir telefon… Yolcu gelmiş… İnmiş… Peronda karşılayıcılarını bekliyor… Anlaşılıyor ki, tren gelmiş… Peronlardan birinde bir başka trenin arkasına girmiş… Herkes perona koşuyor… Beklenen yolcu ortada yok… Tren boşalmış… Garın etrafında bir koşuşturma başlıyor… Nihayet yolcu, dışarda dolaşırken bulunuyor… Gözyaşları içinde kucaklaşma… Mutlu son! Anlaşılıyor ki yolcu inip de kimseyi göremeyince, paniklemiş… Danışma’ya gitmiş… Derdini anlatmış… Oradaki bir hanım memur kendisine yardımcı olmuş… Ankara’daki evden kızı bulunmuş… Durum anlatılmış… Kız, İstanbul’daki karşılayıcıları arayıp durumu bildirmiş… Ben olayı bizzat yaşamadım. Bana birkaç değişik kişi tarafından anlatıldı. Yaşananlarla anlatılanlar arasında fark varsa, DDY veya Haydarpaşa Garı bir açıklama yaparsa (çok uzun olmamak kaydıyla) seve seve bu sütunda aynen yayımlarım. Ama anlatılanların, belki bazı küçük ayrıntıların dışında doğru olduğunu, esas olarak ciddi bir sorunu yansıttığını sanıyorum: Bir iletişim ve bir bilgilendirme sorunu! Eskiden, teknolojinin gelişmediği dönemlerde bile DDY’de ve Haydarpaşa Garı’nda böyle karışıklıklar pek yaşanmazdı. Şimdi bu iletişim döneminde böyle aksaklıklar nasıl oluyor anlamak olanaklı değil. Bir de teşekkür borcumuz var tabii: Durumu anlayışla karşılayan ve yolcunun Ankara’daki eve, kızına ulaşmasını sağlayarak sorunun çözümüne yardımcı olan hanım memura. ekongar@cumhuriyet.com.tr www.kongar.org Kazaların bilançosu ağır oldu Haber Merkezi - Yurt genelinde gerçek- leşen trafik kazalarõnda çok sayõda ölü ve yaralõ bulunduğu bildirildi. Kayseri’deki trafik kaza- sõnda 2 kişi öldü, iki kişi de yaralandõ. Aksa- ray’da 1 kişi öldü, 3 kişi ağõr yaralandõ. Muğ- la’da kullandõğõ traktör devrilen köylü yaşamõnõ yitirdi. Ordu’dan Giresun yönüne giden Ergin Kotan’õn kullandõğõ otobüs, İnci Yõldõz’a (23) çarptõ. Yõldõz olay yerinde öldü. Genç kadından örnek davranış SAKARYA (AA) - Amatör Süper Lig Play-Off takõmlarõndan Hanlõ Beldespor An- trenörü Çetin Çal maç için geldikleri Adapa- zarõ’nda, futbolcularõn 4 bin liralõk priminin bulunduğu zarfõ, Gar Meydanõ yakõnõndaki otobüs durağõnda düşürdü. Para dolu zarfõ bu- lan 28 yaşõndaki Seher Malçok parayõ, durak- taki belediye otobüsü sürücüsüne verdi. Sürü- cü de parayõ Ulaşõm Daire Başkanlõğõ’na tes- lim etti. Kendilerine ulaşõlan kulüp yöneticile- ri gelerek parayõ teslim aldõ. Midesinde kokainle yakalandı ANKARA (AA) - Ankara’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, uyuşturucu kurye- si midesindeki 1 kilo 150 gram kokainle yaka- landõ. Esenboğa Havalimanõ’nda düzenlenen operasyonda Brezilya’dan geldiği belirlenen Paraguay uyruklu Cesar Olmedotorre (20) tu- tuklanarak cezaevine gönderildi. Çorlu’da silahlı saldırı: 5 yaralı TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu ilçesi Hõdõrağa Mahallesi’nde, Y.S. pompalõ tüfekle, aralarõnda husumet olduğu iddia iddia edilen Sevim Ö’nün (35) evine rasgele ateş etti. Bu sõrada ev- de bulunan Sevim Ö. ile Sezer Ö. (17), Bahada- gül Ö. (35), Nevin Ö. (10) ve Nevin D. (42) ya- ralandõ. Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldõrõlan yaralõlarõn sağlõk durumunun iyi olduğu öğre- nildi. Y.S, gözaltõna alõndõ. 7 kişi çöken evin altında kaldı KAYSERİ (Cumhuriyet) - Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlõ Akin köyünde Hüse- yin Karaaslan’a ait 2 katlõ evin bir bölümü dün sabaha karşõ çöktü. Enkaz altõnda kalan Hüse- yin Karaaslan (52), eşi Fatma (50), çocuklarõ Maksut (25), Bahadõr (21) ve Osman (20) ile gelini Fatma (18) ve torunu Alper Karaaslan (2) güçlükle çõkarõldõ. Aile fertlerinin hayati tehlikelerinin olmadõğõ belirtildi. İşsizlik intihara sürükledi... BURSA (Cumhuriyet) - Bursa’da 26 ya- şõndaki İlker Çiftçi işsizlik nedeniyle girdiği bunalõm sonucu 9 katlõ bir binanõn çatõsõna çõ- karak intihar etmek istedi. Polisler tarafõndan ikna edilmek istenen Çiftçi açlõktan bayõlõnca hastaneye kaldõrõldõ. Çiftçi’nin üç gündür ye- mek yemediği öğrenildi. Çiftçi, kõsa bir süre sonra hastaneden taburcu edildi. İTÜ’nün Elazığ için deprem raporu İstanbul Haber Servisi - İTÜ Deprem Mühendisliği ve Afet Yönetimi Enstitü- sü’nün Elazõğ depremine ilişkin hazõrladõğõ rapor açõklandõ. Raporda genellikle kusurlu olan betonarme binalarõn deprem güvenlikle- rinin, kusurlu yõğma binalara göre daha yük- sek olduğuna dikkat çekilerek “Bu sebepten deprem bölgesinde yapõlacak yenilemenin bi- nalarõ betonarme inşa ederek yapõlmasõ öne- rilmektedir” denildi. Raporda yõğma binala- rõn Deprem Yönetmeliği kurallarõnõ sağla- yanlarõn hasar görmediği ifade edildi. Düzlerçamı’na Danıştay koruması ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - An- talya Barosu’nun “Antalya Düzlerçamõ Yaban Hayatõ Geliştirme Sahasõ”na ilişkin sõnõrlarõn yeniden belirlenmesine dair Bakanlar Kurulu kararõnõn iptali istemiyle açtõğõ davada Danõş- tay 10. Dairesi kararõnõn yürütmesini durdurdu. Dairenin kararõnda, Düzlerçamõ’nõn, “Yaban Hayatõ Geliştirme Sahasõ” olduğu kaydedildi. Batman’da petrol yola taştı Yurt Haberleri Servisi - Türkiye’nin zengin petrol yataklarõnõn bulunduğu Batman Hasankeyf’te petrol boru hattõnõn basõnç ne- deniyle delinmesi sonucu karayolu ham pet- rolle kaplandõ. TPAO ekipleri bölgede önlem alõrken, karayolu 1 saat trafiğe kapatõldõ. Unutulan eşyalar açık arttırmada İstanbul Haber Servisi - İETT Genel Müdürlüğü, İETT otobüslerinde unutulan eş- yalarõn açõk arttõrmayla satõlmasõ için 25 Mart Perşembe günü müzayede düzenleye- cek. Karaköy’deki gar binasõnda gerçekleşti- rilecek olan açõk arttõrmada, 296 cep telefo- nu, 58 saat, 12 fotoğraf makinesinin yanõ sõra satranç takõmõ, portatif çadõr, saksofon, mat- kap, gaz maskesi, mini şofbenin aralarõnda bulunduğu ilginç parçalar da satõlacak. On Numara çekildi 1, 13, 14, 18, 19, 22, 32, 33, 34, 35, 36, 42, 45, 47, 50, 52, 61, 66, 69, 77, 79, 80 İstanbul Haber Servisi - TEMA Vakfõ ile CHP’nin ayrõ ayrõ açtõğõ davalar sonucu Ma- dencilik Yasasõ ve ilgili yönet- meliklerin iptal edilmesi üzeri- ne hazõrlanan ve geçtiğimiz günlerde TBMM’ye gönderilen yeni yasa tasarõsõnõn “kuralsız ve vahşi madenciliğin” önünü açtõğõna dikkat çekildi. Yeni tasarõnõn, iptallerden önce veri- len tüm işletme ve arama ruh- satlarõnõ yasallaştõrdõğõna vurgu yapõlarak, yeni Madencilik Ya- sa Tasarõsõ’nõn anayasaya uygun gibi görünmesine karşõn uygu- lamada hiçbir şeyin değiştiril- mediği belirtildi. TEMA Vakfõ, madencilik ala- nõnda yaşanan hukuki gelişme- lerle ilgili olarak dün Point Otel Barbaros’ta bilgilendirme top- lantõsõ düzenledi. TEMA Vakfõ Hukuk Danõşmanõ Ömer Aykul, 11 maddelik yeni Maden Yasa- sõ Tasarõsõ’nõn Anayasa Mahke- mesi’nce iptal edilen 7. madde- nin yerine getirilen 2. maddedeki “kazanılmış hak” tanõmõna dik- kat çekerek “Sihirli bir kelime bulmuşlar. ‘Kazanõlmõş hak’ kavramı bu tasarıda Anayasa Mahkemesi kararını etkisiz hale getirmek için son derece- de mükemmel kullanılmış” de- di. Aykul, bu tasarõ ile iptal ka- rarlarõ öncesi mevcut maden ruhsatlarõnõn tamamõnõn yasal- laştõrõlmasõnõ eleştirdi. Söz ko- nusu maddenin diğer sakõncala- rõnõ Aykul şöyle sõraladõ: “Tasarı ile gayri sıhhi mü- essese işletme ruhsat verme yetkisi belediyelerden alınıp il özel idarelerine verilerek, mu- halif ve söz geçirilemeyen be- lediyeler yerine, valilikler ara- cılığı ile yerel yönetimlerin takdir hakkı kaldırılmak is- tenmektedir. Çevre ve Orman Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın müsteşarları ya- sa ile oluşturulan kurulun dai- mi üyesi değildirler. İmar pla- nı yapılan yerlerde mevcut maden sahaları için ilgili mer- cilerden izin alma hükmü de kaldırılıyor.” Jeoloji yüksek mühendisi Prof. Dr. Tahir Ön- gür de Türkiye’de “cumhuriyet madenciliğinin” terk edildiğini ve sektörün yõkõma götürüldü- ğünü söyleyerek “Cumhuriyet madenciliği Pinochet’nin Şi- li’sinde bile var. Allende’nin kurduğu kamu madencilik şir- keti hâlâ duruyor. Biz Eti- bank’ı yok ettik” dedi. Vahşi madenciliğin önü açõlõyor TBMM’ye gönderilen yeni yasa tasarõsõ çevrecilerin tepkisini çekti ÇALDAĞI ÖRNEĞİ İTÜ Kimya Metalurji Mühen- disliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Duman ise tasarõnõn dünyanõn en kötü örneklerinden biri olduğunu vurguladõ. Duman, Çaldağõ örneğini vererek şunlarõ söyledi: “Çaldağı’nda 15 milyon ton sülfirik asit açıkta kullanıla- cak. Sülfürik asit buharlaşarak ve kalkerli kayalarca Gediz, Foça, Menemen ovalarına taşınacak. 3 ova yok olacak. Dünyanın hiçbir yerinde daha önce böyle bir de- neme yapılmadı. Çaldağı’nda ni- kel çıkaran şirketin ortaklarından biri eski İngiltere Büyükelçisi. Dokunulmazlığı var yani.” ATIK SU, MİLYONLARCA ÇOCUĞU ÖLDÜRDÜ Haber Merkezi - 22 Mart Dünya Su Günü nede- niyle BM Çevre Programõ (UNEP) “Hasta Su” başlõğõyla bir rapor hazõrladõ. Temiz su eksikliğinin her sene 5 yaşõn altõndaki 1.8 mil- yon çocuğu öldürdü- ğünün ve genellikle kirli sudan kay- naklanan ishal ne- deniyle yõlda 2.2 milyon kişinin ha- yatõnõ kaybettiği- nin altõ çizilen ra- porda, atõklarõn çoğunun geliş- mekte olan ülke- lerden sulara bõ- rakõldõğõ ve bu ül- kelerin atõk sularõn yüzde 90’õnõ işleme- den nehir ve denizlere boşalttõğõ ifade edildi. ‘Adli Tıp’ gecikti, tecavüz sanığı serbest BURSA (Cumhuriyet) - Bur- sa’da 2 kadõna tecavüz eden 3 ki- şi Adli Tõp Kurumu’ndan bekle- nen raporun gelmemesi üzerine serbest bõrakõldõ. Mustafakemalpaşa ilçesinde geçen yõl 52 yaşõndaki bir kadõna tecavüz edip, 32 yaşõndaki başka bir kadõna da tecavüze yeltenip işkence yapan 3 kişi yakalandõ. Tecavüze yeltendikten sonra kõ- rõk cam parçalarõya kadõna zarar veren zanlõlar daha sonra cep te- lefonu ve ziynet eşyalarõnõ gasp etti. Bursa 5. Ağõr Ceza Mahke- mesi’ndeki duruşmada saldõrgan- lar, Serhat Bayram (23), İbra- him Altın (22) ve Harun Mert Çelikcan’ın (27) ‘cinsel istis- mar’ ve ‘yağma’ suçlarõndan 24’er yõl hapsi isteniyordu. Serhat Bayram ifadesinde, “Bize suçlamada bulunanlar hayat kadını. Olay günü cep telefonu ile kendilerini ara- yıp ilişkiye girmek için an- laştık. Ş. kabul ederken ar- kadaşı ayrıldı. Sonra bize suçlamada bulundu. Kendi- sine tecavüz etmedik, para ve cep telefonunu ise gasp etme- dik” dedi. Adli Tõp’tan beklenen raporun gelmemesini dikkate alõp sanõkla- rõn tahliyesine karar veren mah- keme duruşmayõ erteledi. BURSA’DAKİ TECAVÜZ VE GASP OLAYI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog