Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B 23 MART 2010 SALI CUMHURİYET SAYFA KÜLTÜR 17kultur@cumhuriyet.com.tr KalıplarındışındabirfilmKalıplarındışındabirfilm CEREN ÇIPLAK F erzan Özpetek’in İtalya’nõn güneyindeki Lecce’de çektiği komedi-dram türündeki yeni filmi ‘Serseri Mayınlar’õn Türkiye ga- lasõ için Gaziantep’teydik. Özpetek’in senaryosunu yõllar önce, arkadaşõnõn başõna gelen gerçek bir olaydan yola çõkarak yaz- dõğõ sekizinci filmi ‘Serseri Mayınlar’; bir İtalyan ailesinin, ‘geleneksel ve ahlaki kalıpların dışına çıkan’ çocuklarõnõn özgürlük arayõşõnõ, ‘sıradışı’ öykülerini anlatõyor. 1924’te, Güneydoğu Anadolu’da ilk sinema sa- lonunu kuran Nakıp Ali’nin adõnõ taşõyan sinema- da yapõlan galanõn ardõndan basõn mensuplarõyla soh- bet eden Özpetek, İtalya’dan Anadolu’ya uzanan fil- min tanõtõm süreci için “Farklı kültürleri tanış- tırmak güzel” diyor, “Ben ailemin değerini fil- mi çekerken daha fazla anladım. Gay olmak bir tercih değil, öyle bir konu ki bu, pek çok insa- nın canını yakıyor. Hepimizin ailesiyle hesap- laşmadığı bir şeyler kalmıştır. Bu filmle ben de bir yerde ailemi keşfettim.” Peki, gay ilişkileri ele alan filmin galasõnõ Ana- dolu’da yapmak bir risk mi? Özpetek şöyle yanõt- lõyor: “Her şeyi ortaya koyarak içten davrandı- ğınız zaman insanlar anlayış gösteriyorlar. Filmde iki adamın uyuduğu ya da öpüştükleri sahneyi kesebilirdim ve bu sayede filme daha faz- la seyirci gelebilirdi. Ama birilerinin bir şeyler yapması lazım. Ben kararlarımın ve yaşantımın arkasında durmaktan hoşlanıyorum. Sinemam da bunu yansıtıyor. Zaten İtalya’da Türk yö- netmen değil de İtalyan yönetmen olsaydım hey- kelimi dikerlerdi.” Özpetek, “Benim bu filmimdeki tavrım deği- şikti” diyor: “Hiçbir şeye aldırmadan, eğlenerek bu filmi çektim. Bu çok önemli bir unsur. Filmi burada ilk Sezen Aksu’ya izlettim, zaten onun da bir parçası var filmimde. Tepkileri çok hoşuma gitti. Bana, hayatı anlatmışsın dedi.” Aileden Sorumlu Devlet Bakanõ Selma Aliye Ka- vaf’õn geçtiğimiz günlerde “Eşcinsellik bir has- talıktır, tedavi edilmelidir” sözlerine ise gülerek yanõt veriyor Özpetek: “Günde bir aspirin alır- sanız, 10 günde geçer. Ayrıca eşcinsel kelimesi- ni sevmiyorum, ayrımcılık yaratan bir kelime.” Hayata bakõşõnõ ise şu sözlerle özetliyor: “Her şe- ye 360 derece açık olmak lazım, çünkü kalıpla- ra girmek hayata ihanet gibi geliyor bana.” Ferzan Özpetek, ayrõca Türkiye’deki oyuncu po- tansiyelinin yüksek olduğunu ve tamamõyla bir Türk filmi çekeceğini de duyurdu. Ferzan Özpetek, galası Gaziantep’te yapılan yeni filmi ‘Serseri Mayınlar’ için ‘Bir hesaplaşma filmi’ diyor “İki adamõn öpüştükleri sahneyi kesebilirdim ve bu sayede filme çok daha fazla seyirci gelebilirdi. Ama birilerinin bir şeyler yapmasõ lazõm. Ben kararlarõmõn ve yaşantõmõn arkasõnda durmaktan hoşlanõyorum. Bir şeyleri gizlemekten yana değilim. Gece uyurken rahat uyumak istiyorum. Hiçbir zaman saklambaçlõ bir hayat istemedim. Sinemam da bunu yansõtõyor.” Kültür Servisi - İs- tanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansõ desteğiy- le hayata geçi- rilen “Dünya Kuklası İs- tanbul’da” etkinlikler dizisi, dün “21 Mart Dünya Kuk- la Günü” kutlamalarõy- la başladõ. Dün garajistanbul’da Hollanda’nõn kuk- la grubu Duda Pai- va Company’nin vi- deo, dans, kukla ve oyun- cularõn yer aldõğõ “Sabah Yõl- dõzõ” adlõ gösterisiyle açõlõşõ yapõlan festivalde projenin sanat yönetmeni Cengiz Özek, İstanbul’da 13 yõldõr düzenlenen kukla festivalinin bu yõl ilk kez 21 Mart Dünya Kukla Günü’nde başladõğõnõ ve 2010 etkinlikle- ri çerçevesinde üç aya yayõlacağõnõ belirtti. Tören- de, Uluslarara- sõ Kukla ve Gölge Oyun- larõ Birliği İkinci Baş- kanõ An- netta Dabs tarafõndan “ D ü n y a Kukla Gü- nü Bildirisi” okundu. Ko- nuşmalarõn ar- dõndan, UNES- CO tarafõndan Ka- ragöz’ün sözlü kültür mirasõna kabul edilmesi nedeniyle belirlenen, yaşayan üç Karagöz ustasõ Tacettin Di- ker, Orhan Kurt ve Metin Özlen’e plaket verildi. 16 Ma- yõs’a kadar sürecek festivale Polonya, Almanya, Bulgaris- tan, Japonya, Fransa’dan kukla ustalarõ katõlõyor. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Dünya Kitle İletişimi Araştõrma Vakfõ’nca, bu yõl 21.si düzenlenen “Ankara Uluslararası Film Festi- vali” Cumhurbaşkanlõğõ Senfoni Or- kestrasõ (CSO) Konser Salonu’nda önceki akşam düzenlenen ödül tö- reniyle son buldu. Törende konuşan Dünya Kitle İle- tişimi Araştõrma Vakfõ Başkanõ İn- ci Demirkol, festivalde emeği ge- çenlere teşekkür etti. Konuşmalarõn ardõndan festival kapsamõnda dü- zenlenen yarõşmalarõn ödülleri verildi. Genç yönetmen ve oyuncularõn al- dõklarõ ödüllerle öne çõktõğõ festival- de, “En İyi Film” seçilen “Köprü- dekiler” filminin yönetmeni Aslı Öz- ge, ödülünü Kültür ve Turizm Ba- kanlõğõ Müsteşar Yardõmcõsõ Nihat Gül’den aldõ. “Başka Dilde Aşk” adlõ filmindeki rolüyle “En İyi Er- kek Oyuncu” ödülüne değer görü- len Mert Fırat’a ödülünü sinema sa- natçõsõ Filiz Akın sundu. Aynõ film- deki performansõyla “En İyi Kadın Oyuncu” seçilen Saadet Işıl Aksoy ise ödülünü tiyatro sanatçõsõ Ayten Gökçer’den aldõ. Festival kapsamõnda “Aziz Nesin Emek Ödülü”ne değer görülen si- nema sanatçõsõ Filiz Akõn da ödülü- nü, Türkiye’nin ilk Kültür Bakanõ Talât Halman’dan aldõ. Filiz Akõn, mizahõn, matematik ve felsefeye ge- reksinim duyan bir konu olduğunu belirterek, usta mizahçõ Aziz Nesin adõna verilen ödülü almaktan büyük gurur duyduğunu dile getirdi. Sine- ma Yazarlarõ Derneği’nin (SİYAD) ödülü ise “Kara Köpekler Hav- larken” filmine verildi. Festivalin “En İyi Yönetmen” ödülü Pelin Es- mer’in “11’e 10 Kala” filmine, “Mahmut Tali Öngören Özel Ödü- lü” ise Orhan Eskiköy ve Özgür Doğan’õn “İki Dil Bir Bavul” fil- mine verildi. Törende ayrõca, profesyonel ve amatör kategorilerde gerçekleştirilen Ulusal Belgesel Film Yarõşmasõ’na katõlan filmlerin yönetmenlerine de ödülleri takdim edildi. Sanatçõ Cem Adrian’õn konser verdiği törene, Bennu Yıldırımlar, Şenay Gürler, Semih Sergen’in de aralarõnda bulunduğu çok sayõda sanatçõ katõldõ. ‘21 MART DÜNYA KUKLA GÜNÜ’21. ANKARA ULUSLARARASI FİLM FESTİVALİ Ankara’da genç sinemacõlar kazandõ USTA TİYATROCU Yõlmaz Onay Haftasõ Kültür Servisi - Su Gösteri Sanatlarõ Sahnesi Mask-Kara Tiyatrosu, Dün- ya Tiyatro Günü nedeniyle usta ti- yatrocu Yılmaz Onay için “Yılmaz Onay Haftası” düzenliyor. Etkin- lik, yazar, çevirmen, dramaturg ve yönetmen Yõlmaz Onay’õn bazõ eserlerini de repertuvarõnda bulun- duran Su Gösteri Sanatlarõ Sahne- si’nde, bugün saat 19.00’da Onay’õn aynõ adlõ oyunundan sinemaya uyar- lanan “Yazılar Filmatik” adlõ film gösterimiyle başlayacak. Onay’õn aynõ adlõ oyunundan sinemaya uyar- lanan “Sanatçının Ölümü” filmi ise yarõn saat 19.00’da gösterilecek. 25 Mart’ta Yõlmaz Onay’õn yazdõğõ “Karadul Efsanesi” ve 27 Mart’ta “Prometheia” oyunlarõ sahnele- necek. Ayrõca 27 Mart’ta Yõlmaz Onay’õn ardõndan kitaplarõnõ da imzalayacağõ bir söyleşi-imza et- kinliği yapõlacak. 28 Mart’ta dra- maturjisini Onay’õn yaptõğõ “Ve- lev ki Tartüf” oyunuyla sona erecek etkinlikte, Özlem Kristal iş- çileri de yõllarca işçi tiyatrosu ala- nõnda çalõşmalar yapmõş olan Onay’a plaket sunacaklar. SANAT GÜNLERİ ‘Çukurova Ödülü’ Toros’un ADANA (Cumhuriyet Bürosu) - 4. Uluslararasõ Çukurova Sanat Gün- leri kapsamõnda verilen “Çukuro- va Ödülü” bu yõl araştõrmacõ-yazar ve biyograf Taha Toros’un oldu. 4. Uluslararasõ Çukurova Sanat Günleri Eşgüdüm Kurulu üyeleri Çetin Yiğenoğlu, Mehmet Kara- su ve Ziya Aykın’dan oluşan seçi- ci kurul, Taha Toros’a ödül veril- mesinin gerekçesini şöyle açõkladõ: “1912 yılında Çukurova’da gözleri- ni açan ve yüzyıllık yaşamı bo- yunca barışın en büyük kaynağı, besleyicisi, geliştiricisi olan sana- tı, kültürü hem yaşamış hem de yaşatmayı sürdürmüş bir aydın olarak ödüle aday gösterilen Ta- ha Toros, sadece Türkiye değil dünya bilim, sanat ve kültürüne büyük katkılarının yanı sıra bü- yük emeklerle oluşturduğu arşi- viyle bu katkılarını sonsuza dek sürdürecek bir emeğin sahibi ol- duğu, Toroslar’dan Akdeniz’e Akdeniz’den okyanuslara karışan bir ırmak gibi insanlığa hizmet et- tiği için Çukurova Ödülü’ne değer görülmüştür.” Araştõrmacõ-yazar Taha Toros’un şiir ve yazõlarõ 1928’den itibaren Maarif Mecmuasõ (Çukurova’da Memle- ket), Millet, Yedigün, Hayat, Hayat Tarih, Tarih ve Toplum, Antica dergileriyle, Cumhuriyet ve Milliyet gazetelerinde yayõmlandõ. Edebi- yat, tarih, sanat, folklor ve biyogra- fi alanlarõnda yaptõğõ araştõrma, in- celeme, derleme ve arşiv çalõşma- larõyla tanõndõ. Ressam Nazife Gü- leryüz, F. Zonaro, Albert Mille, Rubolowski ve Fikret Mualla hak- kõnda tanõtõm broşürleri hazõrladõ. Galatasaray Lisesi’nin 100. Kuruluş Yõlõ Kutlamalarõ nedeniyle dönemin Fransa Cumhurbaşkanõ Charles De Gaulle Türkiye’ye geldiğinde Taha Toros’u görüşmeye çağõrmõş ve To- ros’la Ankara’da Fransõz çadõrõnda görüşmüştü.. ‘Dünyanõn kuklasõ’ İstanbul’da Antik aryalar sonuçlandı Kültür Servisi - Müzayede kurumu Antik AŞ’nin düzenlediği Antik Aryalar yarõşmasõnda birincilik ödülüne kontr tenor Kaan Buldular değer görüldü. 2010 Avrupa Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamõnda düzenlenen yarõşmada ikinci Bahadõr Noyan Coşar, üçüncü Caner Akõn oldu. Antik AŞ özel ödülüne de Ayşe Beril Yürekli değer görüldü. Birinci olan Kaan Buldular ödül olarak Cumhurbaşkanlõğõ Senfoni Orkestrasõ Konser Salonu’nda orkestra eşliğinde konser hakkõ kazandõ. Bunun yanõ sõra 7 bin TL ödül ve 3 dönem İtalyanca dil kursu gibi ödüller alõrken ikinci olan ve üçüncü olanlar da İstanbul Devlet Opera Balesi Süreyya Operasõ Sahnesi’nde piyano eşliğinde konser, dil kurslarõ ve para ödülleri kazandõlar. ‘Pornografi’nin yazarı geliyor Kültür Servisi- Avrupa’nõn önemli çağdaş tiyatro yazarlarõndan Simon Stephens 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nde ve 28 Mart’ta İstanbul’da olacak. 27 Mart’ta seyirciyle birlikte kendi yazdõğõ oyunu, ‘Pornografi’yi izleyecek olan Stephens, 28 Mart’ta saat 12.00’de de Maçka G-Mall’da yapõlacak panelde oyunun yönetmeni Murat Daltaban’la birlikte oyunlar ve çağdaş tiyatro hakkõnda konuşacak. Körfezde şiir buluşması İZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) - Konak Belediyesi tarafõndan düzenlenen 6. Uluslararasõ İzmir Şiir Buluşmasõ, körfezde gerçekleştirilen vapur turuyla sona erdi. Katõlõmcõ şairlerin şiirlerini seslendirdiği etkinlikte, Gültepe Makedonya Göçmenleri Derneği Halk Oyunlarõ Ekibi de gösteriler sundu. 6. Uluslararasõ İzmir Şiir Buluşmasõ’nõn onur konuğu Ülkü Tamer, etkinlik için Konak Belediye Başkanõ Hakan Tartan’a teşekkür etti. Tartan da, “İzmir’den Türkiye’ye farklõ bir mesaj verdik. Uluslararasõ bir etkinliğe dönüştürdüğümüz buluşma, gelecek yõl daha iyi olacak” dedi. Hemingway’in evi anıt oldu Kültür Servisi - Amerikalõ yazar Ernest Hemingway’in ABD’nin Florida eyaletinin Key West bölgesindeki evi, Amerikan Kütüphane Derneği’nin kararõyla edebi anõta dönüştürüldü. Ev, Hemingway’in ölümünden 3 yõl sonra 1964’te müze olmuştu. Nobel ve Pulitzer ödüllü yazar, birçok eserini bu evde kaleme aldõ. Müze yetkililerine göre Hemingway, eserlerinin yüzde 70’ini bu evde üretti. Eserler arasõnda “Çanlar Kimin İçin Çalõyor”, “Klimanjaro’nun Karlarõ” bulunuyor. İzmir’de Yıldız Kenter salonu Kültür Servisi - İzmir’in Bornova ilçesindeki bir tiyatro salonuna Yõldõz Kenter’in ismi verildi. Altõndağ Rekreasyon Alanõ içindeki salona ismi verildiği için düzenlenen törene Kenter de katõldõ. Bornova Belediye Başkanõ Kamil Okyay Sõndõr, tiyatro sahnesine usta oyuncunun adõnõn verilmesi kararõnõn mecliste oybirliğiyle alõndõğõnõ ve Yõldõz Kenter’i daha uzun yõllar tiyatro sahnesinde görmeyi dilediklerini söyledi. Yõldõz Kenter, tiyatroya olan bağlõlõğõnõ, “Tiyatro başladõğõm günden bugüne benim hayatõm oldu. Ben o yüzden bu kadar çok yaşadõm galiba” sözleriyle ifade etti. Londra’da İdil Biret resitali Kültür Servisi - Ünlü piyanist İdil Biret Londra’da Chopin’in 200. doğum yõlõ etkinlikleri kapsamõnda bir resital verdi. Biret, “Mill Hill Music Club” tarafõndan Henrietta Barnett Okulu Salonu’nda düzenlenen konserde Chopin’in eserlerini seslendirdi. Biret, 25 Mart akşamõ da The Whitehall Orkestrasõ’yla birlikte Londra’daki St.John’s Kilisesi’nde bir konser verecek.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog