Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

Türkiye’nin, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartõ’nõ kabul etmesi gerektiği- ni ancak BDP’li belediyeler nedeniyle imzalamadõğõnõ savunan Demirtaş, “Bu çok bariz bir ayrõmcõlõk. Hükümetin ar- tõk bu ayrõmcõ tavrõ bõrakõp demokrasiyi halka kadar ulaştõrmasõ gerekir” dedi. Yerel Yönetimler Akademisi’nin açõ- lõşõnda konuşan Demirtaş, BDP’nin ye- rel yönetimlerde halka inip kararlarõnõ halkla beraber aldõğõnõ belirterek, Türkiye, Özerklik Şartõ’nõ imzalamasa da kendile- rinin fiili olarak özerkliği hayata geçirmiş bulunduklarõnõ söyledi. 9. Sayfada C CMYB C M Y B 85. YIL SAYI: 30848 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 23 MART 2010 SALI GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Mustafa Balbay 383 gündür tutuklu. GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Dünden Bugüne Gelenler Türkiye’ye sığınan Ermenistan vatandaşlarını kapı dışarı edebileceğini üstelik bir dış ülkede Londra’da açıklayan Başbakan, devirdiği çamı telafi edebilmek için bir günah keçisi aradı ve buldu: İç ve dış medya, sözlerini çarpıtmış! Uluslararası büyük tepki alan olayı savunmak zorunda kalınca... Ermenileri göndeririz Arkası Sa. 8. Sü. 1’de ‘Neredeysesopaylayapacaklar’diyenyüksekyargõtemsilcileriAKP’ninpaketinekarşõçõktõ Yargıyı felç etme planıÖzbek: Hayır getirmez HSYK Başkanvekili Öz- bek, anayasa değişikliğinin uzlaşma yerine “dayatmay- la hatta neredeyse sopayla” yapõlmaya çalõşõldõğõnõ söy- ledi. Kavga ortamõnda yapõlacak değişikliğin hayõr ge- tirmeyeceği uyarõsõnda bulunan Özbek, “Kuvvetler ay- rõlõğõndan vazgeçiyorsak diyeceğimiz yok. Eğer kuvvetler ayrõlõğõ olacaksa yüksek yargõ kötürüm hale getiriliyor” dedi. Özbek yürütmenin yargõçlõğa soyunduğuna da dik- kat çekti. İLHAN TAŞCI’nın haberi 6. Sayfada Gerçeker: Anayasaya aykırı Yargõtay Başkanlar Kurulu’nun anayasa paketiyle ilgili olarak oybirliğiyle al- dõğõ kararlarõ açõklayan Yargõtay Başkanõ Hasan Gerçe- ker, paketin anayasaya aykõrõ olduğunu belirtti. Deği- şikliklerin yargõyõ ele geçirmekle eşanlamlõ olduğunu vur- gulayan Gerçeker, “Kuvvetler ayrõlõğõnõ zedeleyecek bu tür şeylerden vazgeçilsin. AB kriterlerinin, Venedik Komisyonu’nun işimize gelen tarafõnõ alõp gelmeyenini almazsak doğru bir düşünce olmaz” dedi. 6. Sayfada AKP anayasa paketini muhalefete sundu. Baykal değişiklikleri değerlendirdi Anayasa değişikliğine AKP’nin korkularõnõn yön verdiğini belirten CHP lideri, “Paket, kapatõlma ve Yüce Divan’da yargõlan- ma korkularõnõn anayasa değişikliğine yansõmõş halidir” dedi. Tek- lifin AKP’nin mutfağõnda ha- zõrlandõğõnõ vurgulayan Bay- kal, “Bu girişim anayasayõ AKP’lileştirme girişimidir” diye konuştu. 5. Sayfada ‘AKP dinlemeli’ Başbakan Tayyip Erdoğan’õn giderek daha oto- riter bir lidere dönüştüğünü belirten ABD’nin es- ki Ankara Büyükelçisi Morton Abramowitz, AKP’nin demokratik dünyanõn bir parçasõ olmak için AB’den gelen mesajõ dinlememesi durumunda oto- riter bir toplumun veya ordunun geri dönüşünün söz konusu olabileceğini ileri sürdü. 8. Sayfada Usulsüzlükler rapor oldu Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu, RTÜK’e TBMM’den üye seçilmesi- nin kurulu siyasallaştõrdõ- ğõna dikkat çekti. Rekabet Kurumu’ndaki bazõ üyelerin şirketlerle usulsüz ilişkiler kurduğu, Kamu İhale Ku- rumu’nun giderlerinin ge- nelgelere aykõrõ olduğu be- lirtildi. 9. Sayfada Kuralsız madencilik TEMA Vakfõ ile CHP’- nin ayrõ ayrõ açtõğõ dava- lar sonucu Madencilik Yasasõ ve ilgili yönet- meliklerin iptal edilmesi üzerine hazõrlanan ve Meclis’e gönderilen ye- ni yasa tasarõsõnõn “ku- ralsõz ve vahşi madenci- liğin” önünü açtõğõna dik- kat çekildi. 3. Sayfada Bursa emin adımlarla... Turkcell Süper Lig’de Bursaspor, sahasõnda De- nizli’yi 2-1 yendi. En ya- kõn rakibi olan G.Saray’la arasõndaki puan farkõnõ 5’e çõkaran Bursaspor şampiyonluğa bir adõm daha yaklaştõ. Zorlu geçen karşõlaşmada Bursas- por’un gollerini Ozan İpek ve Sercan attõ. Spor’da ERGENEKON’DA YENİ OPERASYON 8. Sayfada ‘DOSYALAR ANKARA’YA GİDECEK’ İDDİASI 8. Sayfada Türk sporunun saygõn isimlerinden eski Ga- latasaray Başkanõ Öz- han Canaydõn Bursa’da tedavi gördüğü hasta- nede yaşamõnõ yitirdi. Uzun süredir pankreas kanseri tedavisi gören Canaydõn’õn ölüm ha- beri spor dünyasõnõ ya- sa boğdu. Spor’da Spor dünyasõ yasta Canaydın’ı yitirdik AKP, paket turunda CHP, MHP, DSP ve DP’den olumsuz yanıt aldı. BDP ise destek sinyali verdi. AKP’lilerle CHP’lilerin görüşme sırasında MHP’li Paçacı’nın “Destek vermeyiz, gelir çay içip giderler” sözleri espri konusu oldu. “Ne içersiniz” sorusuna AKP’liler “Çayı MHP’de içeceğiz” karşılığını verirken CHP’li Okay, “O za- man biz size kahve ikram edelim” dedi. Tüm konukların kahve istemesi üze- rine “Kahvede uzlaşma oldu” sözleri gülüşmeye neden oldu. 5. Sayfada ‘Korkular yansõmõş’ BDP lideri Demirtaş: Türkiye, Avrupa Özerklik Şartõ’nõ kabul etmeli İSLAMİ SERMAYEYE YENİ KÂĞIT 13. Sayfada KEY’DE SORUNLAR BİTMİYOR 13. Sayfada IMF-AB ORTAKLIĞINA ÇAĞRI 12. Sayfada Kahvede uzlaşma Siyasetçi yargıç olacak ● AKP’nin 23 maddelik anayasa paketi AKP’nin hazırladığı ve partilere sunduğu 23 maddelik anayasa değişikliği pake- tinden ‘yargıyı ele geçirme planı’ çıktı. Tar- tışmalı değişikliklerden bazıları şöyle: Anayasa Mahkemesi’nin üye sayısı 19’a çıkarılacak. 3 üyeyi Meclis, 16 üye- yi cumhurbaşkanı seçecek. Cumhur- başkanı 2 üyeyi yükseköğre- nim görmüş yurttaşlar arasından belirleyecek. HSYK 21 üyeden oluşacak. Kurulun baş- kanı Adalet Bakanı olacak. Cumhurbaşka- nı 4, Anayasa Mahkemesi 1, Yargıtay 3, Da- nıştay 1, adli yargı hâkim ve savcıları 7, ida- ri yargı hâkim ve savcıları 3 üye seçecek. Partilere yönelik kapatma davasına si- yasi partiler karar verecek. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın talebi üzerine grubu bulunan siyasi partilerden oluşturu- lacak komisyonun izniyle dava açılabilecek. YÜKSEK MAHKEMEYE YENİ YAPI HSYK İKTİDARIN HEDEFİNDE YAŞ kararlarına karşı yargı yolu açık ola- cak. Türban serbestisinden vazgeçmeyen AKP, yasağa karşı Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yolunu açacak. DANIŞTAY’IN YETKİLERİNE FREN Memurlar ve diğer kamu görevlileri, toplusöz- leşme yapma hakkına sahip olacak ancak grev hakkı yok. Uyuşmazlık halinde taraflar Uzlaştır- ma Kurulu’na başvurabilecek. Karar kesin olacak. MEMURLARA GREV HAKKI YOK Değişiklikler, halkoyuna sunulması duru- munda tümüyle oylanacak. Böylece mu- halefetin paketteki maddelerin ayrı ay- rı halkoyuna sunulmasına ilişkin öneri- sinin önü kesilecek. 4. Sayfada İKTİDARIN REFERANDUM OYUNU YÜRÜTME YARGIÇLIĞA SOYUNUYOR AKP TÜRBANI UNUTMADI Danıştay’ın yargı yetkisine de tırpan vurulacak. Danıştay’ın yerindelik denetimi yaparak özel- leştirme ve YÖK’ün katsayı kararı olmak üze- re verdiği iptal kararlarının önüne geçilecek. ‘Muhalefet şok oldu’ Erdoğan, partisinin MYK top- lantõsõnda muhalefetin ani tepki verdiğini savunarak “Çünkü bu kadar demokratik, özgürlükçü, yargõ bağõmsõzlõğõnõ koruyan bir paket beklemiyorlardõ. Mu- halefet şok oldu” dedi. Paketin pazartesi günü Meclis’e gelece- ği açõklandõ. 4. Sayfada Fotoğraf:AA ESKİ BÜYÜKELÇİ ABRAMOWITZ ‘Özerkliği uyguluyoruz’
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog