Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30847 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 22 MART 2010 PAZARTESİ GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Mustafa Balbay 382 gündür tutuklu. TEKEL DESTEKÇİLERİNE GÖZDAĞI 8. Sayfada İSTANBULLU BEDAVAYI SEVDİ 15. Sayfada HER YÜZ KİŞİDEN ÜÇÜ PANİK ATAK Arka Sayfada Taliban’a İran’dan gizli destek Afganistan’daki Taliban hareketinden iki komutan, yüzlerce Afgan direnişçi- nin, NATO güçlerine yöne- lik saldõrõlar konusunda İran’da eğitildiğini söyledi. İngiliz Sunday Times gaze- tesine konuşan komutanlar, İranlõ yetkililerin eğitime katõlmalarõ için kendilerine para verdiğini, İran’õn Za- hidan kentine götürüldükle- rini anlattõlar. 11. Sayfada Irak’ta seçim karmaşası Irak’ta 7 Mart’ta yapõlan seçimlerin ardõndan oy sa- yõm işlemi henüz tamam- lanmadan, oylarõn yeniden sayõlmasõ tartõşmasõ alev- lendi. Cumhurbaşkanõ Ce- lal Talabani seçim sonuç- larõna ilişkin şüphelerin gi- derilmesi için yeniden sa- yõma gidilmesini isterken Başbakan El Maliki’nin oy- larõnõn yeniden öne geçtiği bildirildi. 11. Sayfada Bölgesel seçim Fransa ‘sol’ dedi Fransa’da bölgesel seçim- lerin ikinci turu sonunda, Cumhurbaşkanõ Sarkozy’nin partisi ağõr yenilgiye uğradõ. Yüzde 53.7 oranõnda oy alan sol partilerin listesi, doğudaki Alsace dõşõnda, Fransa’da bütün bölgelerde yarõşõ önde tamamladõ. Yüzde 35.2’de kalan iktidar partisi, deniza- şõrõ sömürgelerde de sadece Reunion Adasõ’nda seçimi kazandõ. 11. Sayfada Vakõflõ muhtarõ: Erdoğan koz verdi Hatay’ın Samandağ ilçesi- ne bağlõ, Ermeni yurttaşla- rõn yaşadõğõ Vakõflõ köyü- nün muhtarõ Berç Kartun, Başbakan Erdoğan’õn “Tür- kiye’de kaçak çalõşan 100 bin Ermeniyi sõnõr dõşõ ede- riz” sözlerinin diyasporaya malzeme vermek anlamõna geldiğini söyledi. MEH- MET ALİ SOLAK’ın ha- beri 8. Sayfada Dünya, giderek ağõrla- şacak küresel bir su kri- ziyle karşõ karşõya. Özel- likle Afrika ülkelerinde susuzluk giderek artarken ileride daha endişe veri- ci boyutlara taşõnacağõnõn sinyallerini veriyor. Uz- manlar ise tasarrufun önemine dikkat çekiyor- lar. PELİN ÜNKER’in haberi 12. Sayfada 13 yılda dünya altıncısı oldular Esin Güral Argat, Art Craft’õ sof- ra camõnda dünya altõncõsõ yapan Gürallar Grubu’nda yönetim kuru- lu üyesi. Turizmde Manavgat ve Si- de’deki Alibey tesislerinin ardõndan yurtdõşõna açõlma planlarõ yapan Gü- rallar Grubu, konut inşaatõ ve ener- jide de büyümek istiyor. ÖZLEM YÜZAK’ın söyleşisi 6. Sayfada FAY HATTINA NÜKLEER SANTRAL 3. Sayfada BAYKAL’DAN BAŞBAKAN’A YANIT 5. Sayfada RUM KESİMİ’NDE YENİ SKANDAL 10. Sayfada Eleştirilere kulak tõkayan AKP, muhalefet partilerine gidiyor Anayasa tasarısı görücüyeçıkıyor Orgeneral Başbuğ, 3. Ordu Komutanõ Berk’e neden sahip çõktõğõnõ açõkladõ Partiler önerilere mesafeli AKP hükümeti tarafõndan ha- zõrlanan anayasa değişikliği paketinin içeriği, bugün düzenlene- cek bir basõn toplantõsõyla açõklanacak. Toplantõnõn ardõndan CHP, MHP, BDP ve DSP’yi ziyaret edecek olan bir AKP heyeti, pa- keti muhalefete sunacak. Başbakan Erdoğan, dün hukukçu kur- maylarõyla bir araya gelerek paketi gözden geçirdi. 5. Sayfada ‘Sözler eyleme uymuyor’ Alevi Araştõrmalarõ Merkezi Baş- kanõ Ali Yõldõrõm, anayasa değişikliği paketine tepki gösterdi. Yõl- dõrõm, “sözde Alevi çalõştaylarõ ile sorunlara eğiliyormuş izleni- mi yaratan hükümetin, konu somut noktaya geldiğinde Alevile- re sõrtõnõ döndüğünü” belirtti. Yõldõrõm, hükümetin Alevi örgüt- lerinin çağrõlarõnõ da dikkate almadõğõnõ vurguladõ. 5. Sayfada Geniş uzlaşõ sağlanmalõ Büyük bir katõlõmla imzalanan aydõnlar bildirisinde, yeni anayasanõn tüm partilerin ve sivil toplum kuruluşlarõnõn ak- tif olarak katõlacağõ, en geniş mutabakatõ hedefleyen de- mokratik bir süreçle oluşturulmasõ istendi. Görevdeki Meclis’in dokunulmazlõklar, parti kapatma ve Siyasi Par- tiler Kanunu’nda değişiklik yapmasõ önerildi. 5. Sayfada AYDINLARDAN ANAYASA ÇAĞRISI: ‘İddialar tümüyle gerçekdışı’ Orgeneral Saldõray Berk’e yönelik suçlamalarda üç husus bulunduğuna dikkat çe- ken Genelkurmay Başkanõ Başbuğ, bir plan semineri oynan- dõğõ ve konularõn dõşõna çõkõldõğõ suçlamasõnõ araştõrdõklarõnõ ve kesinlikle doğru olmadõğõnõ belirlediklerini söyledi. Baş- buğ, Alevi köylerine ziyaret suçlamasõnõn çirkin olduğunu be- lirtirken tatbikat emri tarihinin de eski olduğuna işaret etti. ‘Kurumlar arası çatışma isteyenler var’ Vatan ga- zetesine açõklama yapan Orgeneral Başbuğ, kurumlar arasõn- daki sorunlarla ilgili olarak, “Belki bazõlarõ, kurumlar arasõ ça- tõşmanõn olmasõnõ arzu ediyor, isteyebiliyor” dedi. Genelkur- may Başkanõ Başbuğ, kurumlarõ karşõlõklõ ilgilendiren konu- larda bilgi alõşverişi, hatta işbirliği yapõlõrsa çok daha olumlu sonuçlara gidileceğini düşündüğünü vurguladõ. 5. Sayfada LİSTELER YAYIMLANDI KEY’de ödeme Konut Edindirme Yardõmõ’nõn hak sahipleri listesi dünkü Res- mi Gazete’nin mükerrer sayõ- sõnda yayõmlandõ. Hak sahipleri alacak miktarõnõ http://www.ke- yodemeleri.com sitesinden öğ- renebilecek. 14. Sayfada YOLSUZLUK İDDİASI ‘Yarım’ direğe tam fiyat TEDAŞ’ın yaptõrdõğõ aydõnlatma direklerinin, olmasõ gerekenden yüzde 50 “daha hafif” olduklarõ halde tam fiyatlarõ üzerinden fa- turalandõrõldõğõ saptandõ. Yüksek Denetleme Kurulu, Maliye Ba- kanlõğõ’nõn konuyu soruşturma- sõnõ istedi. MURAT KIŞLALI’nın haberi 8. Sayfada Nevruz kutlandõ Nevruz Ankara, İstanbul, Diyarbakır ve diğer kent- lerde geniş katılımla kutlandı. Diyarbakır’daki gös- teride terör elebaşısı Öcalan için sinevizyon gösterisi yapıldı. Ankara’da Dünya Ormancılık Günü nedeniyle yapılan toplantıda da Cumhurbaşkanı Gül Nevruz ate- şi yaktı. Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay geç- miş yıllarda kutlama yapılmamasının önceki dönem- lerin hatası olduğunu söyledi. 4. Sayfada Sunday Times Talabani devrede ABD Başkan Yardõmcõsõ’nõn İsrail zi- yareti sõrasõnda yaşananlar üzerine, ABD tarafõnõn kullandõğõ “mahkûm etmek” sözcüğü, yeni Ortadoğu’nun şekillenmiş olduğunu düşündürüyor. Bu sözcüğün İsrail için kullanõlmasõ özel bir durumla karşõ karşõya oldu- ğumuzu gösteriyor. ERGİN YILDI- ZOĞLU’nun yazısı 14. Sayfada Trabzonspor G.Saray’ı yıktı Bir ‘Yeni Ortadoğu’ mu? Turkcell Süper Lig’de şampiyon- luk mücadelesi veren Galatasa- ray, deplasmanda Trabzonspor’a 1-0 yenilerek zirve yarõşõnda ağõr bir yara aldõ. Karşõlaşmanõn tek go- lünü Colman kaydetti. Ligde alõ- nan diğer sonuçlar şöyle: Ankara- gücü-Kayserispor: 3-0, Sõvasspor- Gençlerbirliği: 0-2. Spor’da Damlası altın değerinde Savcıya baskı iddiası CHP’li Kõlõçdaroğlu, AKP milletvekili Hüsnü Ordu’nun, Tavşanlõ’da yapõlan bir yolsuzluğu örtbas etmeye çalõştõğõnõ savundu. Ordu’nun, cumhuriyet savcõsõna “Burada yolsuzluk yok- tur, kurcalama” manasõna gelen bir yazõ yaz- dõğõnõ belirten Kõlõçdaroğlu, bunun yargõya bas- kõ anlamõna geldiğini söyledi. 5. Sayfada İnceledik kefil olduk Fotoğraflar:AP/AA ABD’nin başkenti Washington’da caddeleri dolduran binlerce savaş karşıtı, Başkan Oba- ma’dan Irak ve Afganistan’daki tüm askerleri çekmesini istedi. Protestocular, “Bu bizim sa- vaşımız değil”, “oBomBa” gibi pankartlar taşıdı. Fotoğraf:REUTERS Obama’ya savaş tepkisi Parlamentoda görüşülecek Dünya Su Günü Kõlõçdaroğlu’ndan yeni belge Bulgaristan ‘soykırım’ı oylayacak SOFYA / ERİVAN (ANKA) - ABD ve İsveç’te “Ermeni soykõrõmõ” tasarõlarõnõn onaylanmasõnõn ardõndan Bulgaristan parlamentosuna geçen haf- ta sunulan bir tasarõnõn bu hafta görüşüleceği bil- diriliyor. Tasarõda, Türkiye’nin AB’ye üyelik mü- zakereleri sõrasõnda Bulgaristan hükümetinin tutumunun “Ermeni soykõrõmõ”nõn Türkiye ta- rafõndan tanõnmasõna bağlanmasõ isteniyor. TÜRKLERDEN İSVEÇ’TE TEPKİ EYLEMİ OSMAN İKİZ’in haberi 11. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog