Bugünden 1930'a 5,464,858 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30846 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 21 MART 2010 PAZAR GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Mustafa Balbay 381 gündür tutuklu. GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Görünen Köy Kılavuz İstemez “Ben muhalefetin bu noktada sağduyulu davranacağına, aklıselimle hareket edeceğine inanıyorum.” Bu sözlerin sahibi anayasadaki değişikliklerin mimarı Başbakan RTE. Arkası Sa. 10. Sü. 1’de İKİNCİ TURDA SOLUN ŞANSI YÜKSEK 13. Sayfada PEN ŞİİR ÖDÜLÜ ÖZDEMİR İNCE’YE 20. Sayfada EMRE KONGAR’IN YAZISI 10. Sayfada IŞIL ÖZGENTÜRK’ÜN YAZISI 10. Sayfada AKP hükümetinin anayasa değişikliği paketi ‘yüksek yargõyõ ele geçirme’ çabasõ olarak değerlendirildi: Sivil darbe yasası olur‘ANAYASA TOPLUMSAL SÖZLEŞMEDİR’ Eski Anayasa Mahkemesi Genel Sekreteri Bülent Serim, Meclis’in Anayasa Mahkemesi tarafõndan “Laikliğe karşõ eylemlerin odağõ olmak” hükmünü giymiş AKP’nin çoğunluğunda olmasõ nedeniyle bir anayasa değişikliği yapamayacağõnõ söyledi. Anayasalarõn toplumsal söz- leşme olduğuna dikkat çeken Serim “Aksi takdirde ‘Ben yaptõm, oldu’ derseniz o sivil darbe anayasasõ olur” de- di. LEYLA TAVŞANOĞLU’nun söyleşisi 16. Sayfada ‘ANAYASA MAHKEMESİ RTÜK’E DÖNER’ Eski Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Güven Din- çer, Meclis’in hiçbir şekilde mahkemeye üye seçme- mesi gerektiğine işaret etti. Dinçer, “Meclis üye seçer hale gelirse mahkeme, Zahid Akman’lõ RTÜK hali- ne gelir” uyarõsõnda bulundu. İktidarõn yüksek yargõ- yõ ele geçirmeyi hedeflediğini belirten Dinçer, “Bu, sis- temin yõkõlma tehlikesiyle karşõ karşõya kalmasõ an- lamõna gelir” değerlendirmesini yaptõ. 4. Sayfada ‘CUMHURBAŞKANI TERTİBE ALET OLMAMALI’ CHP lideri Baykal, anayasanõn tüm yurttaşlarõ ilgilendirdi- ğine işaret ederek “Sadece bugünkü insanlarõn değil, doğmamõş çocuklarõn, geleceğin Türkiyesi’nin anayasasõ. Bu kadar önem- li bir belgeyi bir siyasi partinin kendi mutfağõnõn iç işi gibi anlayarak değiştirmeye teşebbüs etmesi en büyük yanlõş ol- muştur” dedi. Anayasa değişikliği paketini “tertip” olarak ni- telendiren Baykal, “Tarafsõz bir cumhurbaşkanõ, bir siyasi par- tinin tertibine alet olmamalõdõr” diye konuştu. 4. Sayfada ‘Bağımlı insan hakkı kurulu olmaz’ Hükümetin “Türkiye İnsan Haklarõ Ku- rumu”na ilişkin yasa tasarõsõna STK’ler- den sert eleştiriler geldi. Örgütler, üyele- ri Bakanlar Kurulu tarafõndan atanan bir kurumun “bağõmsõz” olamayacağõnõ be- lirterek bu durumun, “ulusal insan hakla- rõ kuruluşlarõnõn siyasal iktidardan ba- ğõmsõz ve özerk yapõlanmasõnõ” öngören BM Paris ilkelerine aykõrõ olduğu görüşünü iletti. Helsinki Yurttaşlar Derneği, Ulus- lararasõ Af Örgütü, İnsan Haklarõ Derne- ği, Türkiye İnsan Haklarõ Vakfõ, Türk Dün- yasõ İnsan Haklarõ Derneği temsilcileri ta- sarõnõn geri çekilmesini istedi. 4. Sayfada ‘Türkiye’den kaçın’ çağrısı Başbakan Erdoğan’õn, Türkiye’de ya- şadõğõ söylenen 100 bin Ermenistanlõ ya- sadõşõ göçmenin ülkelerine geri gönde- rilebileceği yönündeki sözleri üzerine, Ermenilere “Geri dönün” çağrõsõ yapõl- dõ. Ermenistan’da muhalefette bulunan milliyetçi çizgideki Taşnaksutyun Par- tisi’nin parlamento grubu lideri Vahan Hovhannisyan, “Milliyetçi unsur, Ermeni düşmanõ faaliyetlerin başlangõç sinyali olabilir” diye konuştu. 13. Sayfada Taşnak Partisi Obama’dan Nevruz mesajı İran halkõna seslendi ABD Başkanõ Barack Obama, yeni yõl tatiline giren İran halkõnõn Nevruzunu kutladõğõ video mesajõnda, “diyalog kurma isteklerinin geçerli olduğunu, ancak Tahran yönetiminin buna yanaş- madõğõnõ” söyledi. Obama’nõn mesajõ- nõ değerlendiren İran devlet radyosun- da ABD “İranofobik” olarak değerlen- dirilerek “İran’õn ilerlemesini hazme- demediği” vurgulandõ. 13. Sayfada Başbakan Erdoğan Dolmabahçe’de, TEKEL işçileri Maltepe’de bir araya geldi Açõlõmõn ve direnişin sanatçõlarõ ayrõ buluştu YAŞAR KEMAL’DEN ELEŞTİRİ: Yazar Yaşar Kemal, demokratik açõlõmõ desteklemediğini söyledi. Demokratik açõlõmla ilgili sorular üzerine Ke- mal, “Hiçbir şey düşünmüyorum. Bilmediğim bir şeyi nasõl düşüneyim” dedi. Yaşar Kemal, Erdoğan’õn “Ka- çak Ermenileri sõnõr dõşõ ederiz” sözleriyle ilgili olarak da “Etmesinler, ayõptõr” diye konuştu. 6. Sayfada TEKEL işçileriyle kahvaltı Başbakan Erdoğan’õn Dolmabahçe’de sa- natçõlarla buluştuğu saatlerde toplantõyõ protesto eden bir grup sanatçõ da Mal- tepe Nâzõm Kültürevi’nin düzenlediği kahvaltõda bir araya geldi. Ataol Beh- ramoğlu, Nejat Yavaşoğullarõ ve Yavuz Top’un da aralarõnda bulunduğu çok sayõda sanatçõ TEKEL işçileriyle buluştu. İşçiler, “Erdoğan sultan sofrasõ kur- muşken halkõn sanatçõlarõ burada bizlerle birlikte oldu” dedi. 6. Sayfada ‘Sinema, çağının tanığı’ Yaklaşõk bir ay önce müzik dünyasõnõn ünlü isimleriyle bir araya gelen Başbakan Erdoğan, demokratik açõlõm toplantõla- rõnõn ikincisinde tiyatro ve sinema sanatçõlarõyla buluştu. Konuşmasõnda “Si- nema, çağõnõn tanõğõdõr” değerlendirmesinde bulunan Erdoğan, Türkiye’de gös- teri sanatlarõnõn birçok sosyal ve politik meselede öncü rol oynadõğõnõ vurguladõ. Erdoğan köşe yazarlarõnõ diyasporaya hizmet etmekle suçladõ. 6. Sayfada Hava sıcaklıkları tüm yurtta artarak baharın geldiğini his- settirdi. Sıcaklıklar tüm bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Türkiye genelinde hava sıcaklığı 4 ila 6 derece artacak. Meteoroloji’nin son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde yağış beklenmiyor; ge- nellikle az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra Doğu Anadolu’nun güneydoğusu parçalı çok bulutlu ge- çecek. Çanakkale’de yurttaşlar güzel havanın tadını sahilde martılara ekmek atarak çıkardı. (Fotoğraf: AA) ESNAF DA DERTLİ YENİ SİPARİŞLER BEKLENİYOR ‘İlle de AKP’li olmak mı gerek?’ Tersaneler kritik dönemeçte İşsizlik Türkiye’nin gündeminde çõğ gibi bü- yürken sokaktaki işsizden hiçbir farklarõ kal- madõğõnõ belirten esnaf “Para kazanmak için ille de AKP’li mi olmak gerekiyor. Sosyal hayat diye bir şey kalmadõ. Türkiye’de okuyan da okumayan da esnaf da işsiz” di- yerek devletten sorunlarõna çözüm bekliyor. ALİ AÇAR’ın haberi 11. Sayfada Fenerbahçe evinde tek golle kazandı Turkcell Süper Lig’de zirve mücadelesi ve- ren Fenerbahçe, Şükrü Saracoğlu Sta- dõ’nda Gaziantepspor’u 1-0 mağlup ederek puanõnõ 52’ye çõkardõ. Sarõ - Lacivertlile- rin tek golünü Güiza kaydederken İspanyol yõldõz ligde 58 gün sonra golle tanõştõ. İz- mit’te oynanan seyircisiz maçta Diyarba- kõr Antalya’yõ, Manisa da İstanbul Bele- diye’yi aynõ skorla 1-0 yendi. Spor’da Bilmediğimi desteklemem Son 10 yõlda alõnan gemi siparişleri sayõ- sõnda onunculuktan beşinciliğe yükselme- yi başaran Türk gemi inşa sektörünün krizle geçen 2008 ve 2009’u eski sipariş- leri tamamlamakla geçirdiği, bu yõl yeni si- parişlerde artõş yaşanmazsa sektörü zor gün- lerin beklediği belirtildi. 60 yeni tersanenin varlõğõ da ileride ortaya çõkabilecek atõl ka- pasitenin işareti sayõlõyor. 14. Sayfada Havalar õsõnacak Hükümetin tasarõsõna STK’lerden tepki
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog