Bugünden 1930'a 5,464,858 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30845 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 20 MART 2010 CUMARTESİ GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Mustafa Balbay 380 gündür tutuklu. GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Oyun İçinde Oyun! Siyasal yeni kargaşanın adı: Anayasa! Muhalefetle yüksek yargı organları bir noktada birleşiyor: İktidarın temel hedefi yargı erkini dilediği gibi kullanabilmek! Bu temel hedefin ne olduğunu Bağdat’taki sağır sultan bile duydu. Hükümet, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Arkası Sa. 8. Sü. 1’de Erdoğan’õn dün açõklanacağõnõ belirtmesine karşõn büyük tepki çeken anayasa değişiklikleri haftaya kaldõ Pakette sürpriz rötarDANIŞTAY: YÜKSEK YARGIYA TIRPAN AKP yönetimi anayasa paketini görüşmek üzere siya- si partilerden randevu aldõ ancak paketin sunulmasõ haf- ta başõna bõrakõldõ. TBMM’nin HSYK’ye üye seçme- sinden vazgeçilmesi ancak buna karşõn cumhurbaşka- nõnõn seçeceği üye sayõsõnõn arttõrõlmasõ Danõştay’õn tep- kisine neden oldu. Danõştay Başkanõ Mustafa Birden, “Yüksek yargõnõn kuruldaki etkisi azaltõlõyor. Bunlarõ anlamak mümkün değil” diye konuştu. 9. Sayfada ‘AKP’NİN ANAYASASI OLUR’ CHP Grup Başkanvekili Okay, AKP’nin içi meç- hul paket için milletvekillerinden imza topladõğõ- na dikkat çekerek “Sanki kendisi için içtüzük ha- zõrlõyor. Kimse ne yapacağõnõ bilmiyor. Bu ortamda değişiklik yapõlõrsa bu AKP’nin anayasasõ olur” de- di. MHP Grup Başkanvekili Vural, AKP’nin ah- tapot gibi herkesin özgürlüğüne el uzattõğõnõ, şim- di de hedefin yargõ olduğunu belirtti. 9. Sayfada KÜRTÇE PROPAGANDAYA ‘SÖZDE’ İZİN AKP’nin seçim yasalarõnda planladõğõ değişikliklerde Kürtçe propagandanõn yalnõzca sözlü olarak yapõ- labilmesi, yazõlõ olarak Türkçe dõşõnda propaganda yapõlamamasõ, seçim anketlerinin ancak kimin ta- rafõndan kaça yaptõrõldõğõ bilgilerinin verilmesi ko- şuluyla yayõmlanmasõ gibi öneriler yer alõyor. CHP, ‘yürütme güdümünde seçim kurgulandõğõnõ’ açõkladõ. EMİNE KAPLAN’ın haberi 5. Sayfada Gözler yüksek mahkemede 6 milyon emekli için fark umudu İşçi Memur Bağ-Kur Emek- lileri Derneği’nin emekliler arasõndaki maaş farkõnõn eşitlik ilkesine aykõrõ oldu- ğu gerekçesiyle açtõğõ da- vada mahkeme dosyayõ Anayasa Mahkemesi’ne göndermeye karar verdi. Lehte karar çõkarsa hem maaşlar yükselecek hem fark alõnacak. 15. Sayfada Erdoğan kõzdõ Yazarlar yine hedefte Başbakan, “Kaçak çalõşan Ermenileri sõnõr dõşõ edebi- liriz” sözünü eleştiren köşe yazarlarõna “Siz önce Tür- kiye’nin avukatlõğõnõ ya- põn. Kimin avukatõsõnõz?” diyerek tepki gösterdi. Er- doğan, vatandaşlõk huku- kundan yararlanamayan Romanlardan devlet adõna özür diledi. 4. Sayfada Tarihçi Libaridian: Ermenistan’ın eski Cum- hurbaşkanõ Petrosyan’õn dõş- işleri danõşmanõ tarihçi Ge- rard Libaridian, yakõnlaşma sürecinin kõsa vadeli çõkar- lara kurban edildiğini söy- ledi. ELÇİN POYRAZLAR’ın haberi 12. Sayfada Ankara ve Erivan yanlış yaptı Devlet kadõnõ koruyamõyor. Son 12 günde 10’dan fazla cinayet işlendi ÇOCUKLARIN OKULDA KAYDI YOK 90 bin kõz okumuyor Devlet Bakanõ Kavaf, Şubat 2010 itibarõyla ilköğretim- de kaydõ olmayan kõz çocuğu sayõsõnõn 89 bin 350 ol- duğunu belirtti. Kavaf, ‘Haydi Kõzlar Okula’, ‘Ulusal Eği- time Destek’, ‘Kardelenler-Çağdaş Türkiye’nin Çağdaş Kõzlarõ’ ve ‘Baba Beni Okula Gönder’ kampanyalarõnõn okullaşma oranõnõ arttõrdõğõnõ söyledi. 10. Sayfada KAFES İDDİANAMESİ Şerhli kabul 33 asker hakkõnda hazõrlanan iddianame 12. Ağõr Ceza Mah- kemesi’nce kabul edildi. Mah- keme üyesi Kuban, dosyanõn as- keri mahkemeye gönderilmesi gerektiğini belirtti. 8. Sayfada CHP’Lİ AHMET ERSİN: Kayõt izlensin Ersin, Erzincan’da gizli tanõğa para dolu çanta verdiği iddiala- rõnõ kamera kayõtlarõnõn çürü- teceğini söyledi. Kamera ka- yõtlarõ ise emniyette. MİYASE İLKNUR’un haberi 8. Sayfada TBMM Kadõn-Erkek Fõrsat Eşitliği Komisyonu Başkanvekili Nevin Gaye Erbatur, Türkiye’de kadõna yönelik şiddetin her zaman var olduğunu ancak son günlerde kadõnlar üzerindeki baskõnõn öldürmeye ka- dar vardõğõnõ söyledi. Erbatur, “Şiddetin geldiğini gö- rüyoruz fakat kadõnlarõ koruyamõyoruz” dedi. Uzmanlar, işsizlik ve ekonomik sõkõntõlarõn kadõna şiddeti arttõrdõğõnõ belirtti. Sosyoloji Derneği Başkanõ Prof. Birsen Gökçe, toplumda kadõnõn durumunun doğru algõlanmaya başlamasõyla özellikle eğitim dü- zeyi düşük erkeklerin tepkisinin arttõğõna dikkat çek- ti. MAHMUT LICALI’nın haberi 10. Sayfada Kardelenler Elazõğ’da açacak ÇYDD, Elazığ’da meydana gelen depremden etkilenen 126 kız ve 98 erkek öğrenciye burs verecek. ÇYDD Başkanı Prof. Aysel Çeli- kel, dernek yöneticilerinin 14 Mart’ta Elazığ’ın Kovancılar böl- gesinde incelemede bulunduğunu anımsatarak “İlköğretim okulla- rında okuyan 224 öğrenciye eği- timlerine devam edebilmeleri için burs vereceğiz. Kovancılar’daki kız öğrencilerin liseye devam et- meleri için gerekli olan yurt ihti- yacının karşılanması için de des- tek arayışına başladık” dedi. İkinci Ergenekon davasõnda Ocak 2009’dan beri tutuklu bulunan Kurmay Albay Mustafa Koç tah- liye edildi. 1 yõlõ aşkõn bir süredir tutuklu bulunan yazarõmõz Mustafa Balbay, “Tutukluluk nedeniy- le hakkõmõzdaki iddialara cevap veremiyoruz. Bu yargõlama olmalõ ama tutuksuz yapõlmalõ” dedi. Mustafa Balbay ve Tuncay Özkan’õn “duruşma- lara tanõklõk edin” çağrõsõna yanõt geldi. DSP İstanbul Milletvekili Mert, eski milletvekili Uluç Gürkan, eski YÖK Başkanõ Teziç, Sümerolog Çõğ ve TE- MA Vakfõ kurucusu Karaca dünkü duruşmayõ iz- ledi. HATİCE TUNCER’in haberi 8. Sayfada ABD-Türkiye konferansı iptal Washington’da 11-14 Ni- san tarihleri arasõnda ya- põlmasõ planlanan 29. Ame- rikan-Türk Konseyi Kon- feransõ ertelendi. Gerekçe olarak “Ermeni iddialarõna ilişkin tasarõnõn komitede kabul edilmesi nedeniyle konferansõn planlandõğõ şe- kilde yapõlamamasõ” gös- terildi. 12. Sayfada Netanyahu’ya randevu yok İsrail’in Washington Bü- yükelçisi Michael Oren’õn, iki ülke arasõndaki ilişki- lerin 35 yõldõr ilk defa bu kadar kötü olduğunu söy- lemesinin ardõndan, İsra- il Başbakanõ Netanya- hu’nun ABD Başkanõ Obama tarafõndan kabul edilip edilmeyeceği merak konusu. 13. Sayfada Diyarbakırspor kümede kaldı Türkiye Futbol Federas- yonu 25. haftada Atatürk Olimpiyat Stadõ’nda ta- raftarlarõn sahaya girmesi ile tatil edilen İstanbul Belediye-Diyarbakõrspor maçõnõn sonucunu İstanbul Belediye lehine 1-0 tescil etti. Diyarbakõrspor’un kü- me düşürülme ihtimali de ortadan kalktõ. Spor’da Türkiye’nin ayõbõ Bob Dylan tek konser için geliyor Çağımız müziğinin yaşayan efsanelerinden Bob Dylan, 21 yõl aradan sonra İstanbul’a geliyor. Dylan, 31 Mayõs ak- şamõ Harbiye Cemil Topuzlu Açõkhava Tiyatrosu’nda eski klasiklerinin yanõ sõra yeni albü- münden parçalarla müziksever- lerle buluşacak. 20. Sayfada İsrail’in ikinci ‘casus’ vakası Türkiye üstünden suikast savõ Saadet Ulus, yetkili- lerin duyarsızlığı ne- deniyle öldürülmüştü. Aydõnlarõn izlediği duruşmada Balbay, iddialar kesinmiş gibi yayõn yapõldõğõnõ anlattõ ‘Medya hükmü verdi’ Efsane mayısta İstanbul’da TEKEL işçileri kendilerine destek verdikle- ri için okuldan atõlan öğrencileri yalnõz bõ- rakmadõ. Çekmeköy Mehmetçik Lisesi önün- de toplanan işçiler ve çeşitli sendika temsilcileri kararõ protesto etti. Kararõn demokratik ülke- ye yakõşmadõğõ vurgulandõ. 10. Sayfada Bu kez işçiden destek Fotoğraf:AA ABD’DEN TÜRKİYE UYARISI 6. Sayfada KATLİAMA EN TUHAF BAHANE 12. Sayfada BEŞİKTAŞ, KASIMPAŞA İLE BERABERE Spor’da İsrail’e ait iki casus uçağõnõn çarşamba günü Türkiye hava sahasõndan geçerek Macaristan’a indikten sonra bir Suriyeliye suikast düzenle- mekte kullanõldõğõ iddia edildi. Diplomatik kay- naklar, iki İsrail Gulfstream tipi uçağõn izin al- dõktan sonra Türk hava sahasõnõ kullandõğõnõ doğruladõ. Uçaklar Macaristan’dayken Filistin’e büyük miktarda paralar gönderdiği bildirilen Su- riyeli vurularak öldürüldü. 13. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog