Bugünden 1930'a 5,464,858 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Mustafa Balbay 362 gündür tutuklu. GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Bir Fotoğraf! Prof. İhsan Doğramacı’nın cenaze törenine katılan “devlet büyüklerini” bir arada gösteren gazete fotoğraflarına lütfen bakınız bir kez daha; Türkiye’yi göreceksiniz. A’dan Z’ye devlet büyükleri, rahmetlinin tabutu başında sıralanmış, cenaze namazını kıldıracak hocayı bekliyorlar. Arkası Sa. 8. Sü. 1’de ECZANELER FELÇ OLDU 3. Sayfada ‘AVRO’NUN EN ZORLU DÖNEMİ 13. Sayfada TİM’DEN KIRMIZI ÇİZGİLERE VURGU 13. Sayfada 85. YIL SAYI: 30827 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 2 MART 2010 SALI Şili yaralõ, İstanbul kaygõlõ Dünya tarihinin en şiddetli depremlerinden birine sahne olan Şili, yaralarını sarmaya başladı. İstanbul ise olası bir depremin endişesini yaşıyor. Deprem Haftası öncesinde İnşaat Mühendisleri Odası, İs- tanbul’da meydana gelecek depremde 150 bine yakın kişinin ya- şamını yitireceği, 200 bin kişinin yaralanacağı, 400 bin ailenin ise acil barınma ihtiyacının oluşacağı uyarısı yaptı. 9. Sayfada Öcalan ‘ev’ istedi Terör örgütü PKK lideri Öcalan’õn, Kürt sorunu- nun çözümü için hazõrla- dõğõ yol haritasõnda, dev- letin Kürtlerin haklarõnõ güvence altõna almasõ ve Kürt tarafõnõn şiddetin çö- züm olmadõğõnõ açõkla- masõnõn yanõ sõra kendisi için de ev hapsi istediği bildirildi. 4. Sayfada Kutsal soykırım! Bosnalı Hõrvat ve Müslü- manlara karşõ soykõrõm suçu işlemekten yargõla- nan Bosnalõ Sõrplarõn es- ki lideri Radovan Karaciç, davayõ boykot etmeye son verip dün ilk kez mahke- meye çõktõ. Karaciç, Bos- na savaşõnõ “haklõ ve kut- sal” bir savaş olarak nite- ledi. 11. Sayfada Umutlu filmler Kadınlarla birlikte ka- dõnlar için sinema yapmak adõna bu yõl 8’incisi yapõ- lacak olan “Uluslararasõ Gezici Filmmor Kadõn Filmleri Festivali” 12-21 Mart’ta İstanbul’da baş- layacak. Festival 10-11 Nisan’da Kars’ta ve 17-18 Nisan’da Sinop’ta devam edecek. 16. Sayfada Tarkan serbest ‘Tedavi görmek istiyorum’ İstanbul’da düzenlenen uyuşturucu operasyo- nunda 10 kişiyle birlikte gözaltõna alõnan şarkõcõ Tarkan Tevetoğlu adli- yedeki sorgusunun ar- dõndan serbest bõrakõldõ. Tarkan, polis sorgusunda uyuşturucu kullanmaya 6 yõl önce başladõğõnõ, pişman olduğunu ve te- davi olmak istediğini söyledi. 3. Sayfada Danõştay, ‘30 günlük’ geçiş süresine durdurma kararõ verdi TEKEL işçisinin 4/C zaferi Danıştay 12. Dairesi, 4 Şubat 2010 tarihli Ba- kanlar Kurulu kararõnõn, TEKEL işçilerinin de ara- larõnda bulunduğu geçici personelin 4/C’ye ge- çiş için 30 günlük süre içinde ilgili kurumlara baş- vurmasõnõ öngören hükmünün yürütmesini dur- durdu. İş akitleri feshedilen TEKEL işçilerine 4/C’ye geçiş için tanõnan 30 günlük süre bugün doluyordu. Danõştay’õn verdiği kararla süre sõ- nõrlandõrõlmasõ kaldõrõlmõş oldu. 8. Sayfada Mücadelede yeni süreç TEKEL işçileri, Danõştay’õn kararõnõ sevinçle karşõladõ. Çadõrla- rõndan çõkan ve sloganlar atarak Türk-İş Genel Merkezi önüne gelen işçiler gün boyu gösterile- rini sürdürdü. Tek Gõda-İş Sendikasõ Genel Baş- kanõ Türkel, “TEKEL mücadelesinde yeni bir sü- reç başlõyor. 4/C’yi kabul etmedik, bundan son- ra da 4/C’yi yok edeceğiz” dedi. 8. Sayfada Her siyasi iktidarõn yargõyõ bir öl- çüde kendi kontrolü altõnda tut- mak istediğini belirten Çelikel, “Ancak bugün yaşadõğõmõz olay- lara benzer olaylar yaşamadõk” de- di. Siyasi iktidarõn “yargõ reformu yapõyorum” adõ altõnda kuvvetler birliği oluşturmasõnõn endişesini taşõdõğõnõ söyleyen Çelikel, eğer iktidarõn emrinde yandaş yargõ or- taya çõkarsa rejimin sarsõlacağõnõ ifade etti. MİYASE İLKNUR’un röportajı 6. Sayfada Türkiye, dünyada siga- ra üzerinde en yüksek özel tüketim vergisi olan 14’üncü, en çok tütün kullanan 16 ülke arasõn- da en yüksek ÖTV olan 2’nci ülke durumunda. 2009’da uygulanan ver- giyle 17.3 milyon tirya- kinin, ocak ayõndan iti- baren uygulanan vergiler sonucu 16.7 milyon kişi- ye gerileyeceği hesapla- nõyor. 9. Sayfada DOĞU’YLA BATI ARASINDAKİ EŞİK 17. Sayfada FENERBAHÇE’DE İFLASIN İTİRAFI Spor’da Eski Adalet Bakanõ Prof. Çelikel ‘Yandaş yargı rejimi sarsar’ Anayasa paketini en kõsa sürede Meclis’e getire- ceklerini açõklayan Başbakan Erdoğan, parti kur- maylarõyla konuyu değerlendirdi. Pakette, HSYK’nin yapõsõnõn değiştirilmesi, parti kapatma davasõ açõlabilmesi için TBMM’den izin alõnmasõ koşulunun yer almasõ bekleniyor. 5. Sayfada Muhalefet karşı çıktı CHP’li Okay, dokunul- mazlõk ve geçici 15. madde dõşõnda hiçbir anayasa değişikliğini desteklemeyeceklerini açõkladõ. MHP’li Şandõr, yeni anayasayõ yeni Meclis’in yapmasõnõ istedi. BDP’li Yõldõz, “Demokratikleşmeyi esas alan değişiklikleri destekleriz” dedi. 5. Sayfada Anayasa çalõşmalarõ hõzlandõ Yeni kavga kapıda Fotoğraf:AFP Türkiye’de sigara Vergi, kullanõmõ azalttõ Ankara, ABD Temsil- ciler Meclisi Komite- si’nin Ermeni soykõrõmõ iddialarõyla ilgili tasarõ- yõ gündeme almasõnõ “esefle karşõladõğõnõ” bildirdi. Dõşişleri Ba- kanlõğõ, rahatsõzlõğõnõ Washington’daki çeşit- li yetkililere bildirdiğini açõkladõ. 10. Sayfada Washington’a uyarõ Ankara’dan ‘Ermeni’ tepkisi Askeri savcõlõk Albay Çiçek’e tutuklama istedi. Mahkeme reddetti Genelkurmay: Yeni delil varIslak imzalı belge Genelkurmay, AKP ve Gülen ce- maatini yõpratmak için hazõrlandõğõ ileri sürülen “İrticay- la Mücadele Eylem Planõ”nõn altõnda imzasõ olduğu iddia edilen Kurmay Albay Dursun Çiçek hakkõnda “söz konusu belgenin õslak imzalõ aslõnõn mevcudiyeti iddialarõnõ doğ- rulayabilecek bazõ delillerin” elde edildiğini açõkladõ. Soruşturma sürüyor Genelkurmay Askeri Savcõlõ- ğõ’nca verilen “Kovuşturmaya yer olmadõğõ kararõ”nõn kal- dõrõldõğõ bildirildi. Genelkurmay, Çiçek’in tutuklanma ta- lebiyle askeri mahkemeye sevk edildiğini, dün mahkemenin talebi reddettiğini kaydetti. Açõklamada, yargõ sürecinin sabõrla beklenmesi gerektiği vurgulandõ. 7. Sayfada ERZİNCAN’DAKİ SORUŞTURMA İddianame mahkemede Erzurum Özel Yetkili Cumhuriyet Savcõlõğõ’nca hazõrlanan “Ergenekon soruşturmasõ” iddianamesi Erzurum 2. Ağõr Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Sanõklarõn “Silahlõ te- rör örgütüne üye olma, tehdit, iftira ve resmi belgede sah- tecilik”le suçlandõğõ iddianamede Orgeneral Berk 1., Baş- savcõ Cihaner ise 2. şüpheli olarak yer aldõ. 7. Sayfada İDDİANAME GİBİ KARAR Yetkisinin kaldõrõldõğõ gece, Erzincan Başsavcõsõ Cihaner ile ilgili dosyayõ İs- tanbul’a gönderen Savcõ Şanal’õn 61 sayfalõk yetkisizlik kararõ iddianameyi aratmadõ. Şanal, Gülen cemaatinin si- lahlõ bir örgüt gibi gösterilmesi için de çaba sarf edildiğini ileri sürdü. Şanal, isim vermeden AKP dõşõnda kimsenin darbeleri soruşturmaya cesaret edeme- diği tespitiyle iktidara da göz kõrptõ. İLHAN TAŞCI’nın haberi 7. Sayfada Şanal AKP’ye göz kırptı ‘GERİLİM’ DIŞ BASINDA İngiliz Times gazetesinin başyazõsõnda, AKP’yle ordu arasõndaki gerilimin fe- laketle sonuçlanabileceği savunuldu. Yazõda gerilimin tõrmanmasõnõn bölgeye de etkisinin ağõr olacağõ belirtildi. Reu- ters ajansõ ise Türkiye’nin tarihi bir kav- şakta olduğunu, ülkenin derin bir sos- yal ayrõm olasõlõğõyla karşõ karşõya bulunduğunu öne sürdü. 4. Sayfada Türkiye kavşakta Cihaner.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog