Bugünden 1930'a 5,464,858 adet makaleKatalog


«
»

PAKETTE SON DAKİKA DEĞİŞİKLİKLERİ‘ALEYHE HÜKÜM GERİ YÜRÜMEZ’‘İKTİDAR DEĞİŞİKLİKTE SAMİMİ DEĞİL’ Anayasa paketine dün gece saatlerine kadar yapõlan top- lantõlarda son şekli verildi. HSYK’nin üye sayõsõnõn 21’e çõkarõlmasõ benimsenirken, TBMM’nin üye seçmesi dü- zenlemesinden vazgeçildi. Buna karşõlõk Cumhurbaş- kanõnõn seçeceği üye sayõsõ arttõrõldõ. Memurlara grev ve toplusözleşme hakkõ verilmesi paketten çõktõ. HSYK Başkanvekili Özbek, “birinci hedefin” kendi- leri olduğunun görüldüğünü vurguladõ. 6 ve 7. Sayfada Hukukçular geçici 15. maddenin kaldõrõlmasõyla 12 Eylül darbesini yapanlarõn yargõlanabilece- ği iddiasõnõ gerçekçi bulmadõ. Prof. Azrak, za- manaşõmõ kaldõrõlsa bile darbecilerin yargõla- namayacağõnõ belirterek “Aleyhe olan hüküm- ler geri yürümez” dedi. Eski Yargõtay Başkanõ Selçuk da “Yasalar gelecek için yapõlõrlar. Kimse kendisini aldatmasõn” dedi. 7. Sayfada AKP anayasa paketine 12 Eylül darbesini yapanlarõn yargõlanmasõnõ engelleyen geçici 15. maddenin kal- dõrõlmasõ yönünde bir hüküm koyarak “12 Eylül dar- becileri yargõlansõn” diyen CHP’yi köşeye sõkõştõrmayõ ve toplumun desteğini almayõ planlõyor. Asõl hede- fin yargõyõ teslim almak olduğunu belirten CHP, ge- çici maddenin tek başõna getirilmesini istedi. MHP, iktidarõn samimi olmadõğõnõ vurguladõ. 6. Sayfada CC CMYB C M Y B 85. YIL SAYI: 30844 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 19 MART 2010 CUMA GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Mustafa Balbay 379 gündür tutuklu. GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Anayasa Çapraz Ateş Altında! Medyamız siyasal sürprizlere meraklıdır; ama siyasal sürprizin ne olduğunu açıklanıncaya dek merak etmiyor. Mesleğin doğası gereği içeriğini daha önce öğrenmek zahmetine katlanmıyor. AKP’nin anayasanın kimi maddelerinde yapmayı Arkası Sa. 8. Sü. 1’de SAĞLIKTA ‘TARİHİ’ KADROLAŞMA 5. Sayfada KEY’DE ÖDEME 22 MART’TA 15. Sayfada KARİKATÜRİST DÜZGİT YAŞAMINI YİTİRDİ 19. Sayfada AKP yargõdaki hedefine ulaşmak için anayasa paketine geçici 15. maddenin kaldõrõlmasõnõ ekliyor 12 Eylül manevrası Festivali 2010 İstanbul Kültür Başkenti kapsa- mında Avrupa Kültür Komisyonu destekliyor. Festival 26-31 Mart arasõnda İstanbul’da çılgın sanat Bir haftadõr tedavi görüyordu Bedensel veya zihinsel engellileri kültürel etkinliklere dahil etmeyi, eğitim ve yaşam alanlarõnõn yanõ sõra sanatsal faaliyet me- kânlarõna çekmeyi hedefleyen “Çõlgõn Sanat Festivali”nin gösterileri 26-31 Mart tarihleri arasõnda Kocamustafapaşa Çevre Tiyatro- su’nda izlenebilir. Semaver Kumpanya’nõn “İstanbul 2010 Kültür Başkenti” etkinlikle- ri çerçevesinde düzenlediği festivalde tiyatro, dans, video gösterileri, konserler, sergiler, plastik sanat ve hareket atölyeleri sunulacak. Tramvay kazasõnda ağõr yaralanarak beyin ölümü gerçekleşen Buket Bulut, kalbinin durmasõ sonucu yaşamõnõ yitirdi. “Beyin ölümü” tanõsõ konul- masõna karşõn “umut verici” açõkla- malar yapan Prof. Deda, Türk Nö- roşirürji Derneği disiplin ku- ruluna sevk edildi. 9. Sayfada Hasdal’da Meclis komisyonunun görüştüğü tutuklu albaylardan çarpõcõ açõklama ‘Beşiktaş pususu’‘HAKSIZLIĞA KARŞI MÜCADELE’ TBMM İnsan Haklarõ İnceleme Alt Komisyonu’nun Hasdal Cezaevi’nde görüştüğü Ergenekon ve Balyoz şüphelisi albaylar “Yõllarca dağda mücadele ettik. Dağda pusuya düşmedik, Beşiktaş’da pusuya düştük” değerlendirmesinde bulundu. Albaylar, “haksõzlõ- ğa karşõ mücadele” azminin kendilerini ayakta tut- tuğunu ifade etti. AYŞE SAYIN’ın haberi 8. Sayfada ISLAK İMZA GEREKÇESİNE İTİRAZ Islak imzalõ belgede parmak izi incelemesine “tahri- bat” olacağõ iddiasõyla izin verilmemesine yurtdõşõn- dan itiraz geldi. Gazeteport’a konuşan Deniz Feneri e.V. yolsuzluğunu ortaya çõkaran Wiesbaden Kriminal Dairesi Sözcüsü Böhmisch “Böyle bir gerekçe olamaz. Her belgeye uygun bir kimyasal mutlaka vardõr. O da olmazsa DNA incelemesi yapõlõr” dedi. 8. Sayfada ‘DÜŞÜNCEYE PRANGA VURULDU’ Ergenekon davasõnda yargõlanan yazarõmõz Balbay ile gazeteci Özkan toplumun duyarlõ kesimlerine du- ruşmalara tanõklõk etme çağrõsõnda bulundu. “Ka- muoyuna Mektup” başlõğõyla yapõlan açõklamada “Gazeteciliğimiz ve düşüncelerimiz yargõlanõyor. Tu- tuklu yargõlama, düşüncelerimize prangaya dönüş- tü” dediler. HATİCE TUNCER’in haberi 8. Sayfada YDK’NİN TEDAŞ RAPORU Dev ihalelere soruşturma Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu (YDK), TE- DAŞ’õn 2007’den bu yana soruşturulmayan 231 milyon Avro’luk 27 elektrik dağõtõm iyileştirme iha- lesinin “bir an önce” soruşturulmasõnõ istedi. İddia- lar arasõnda “Yüksek maliyetli işlerin düşük mali- yetlilere tercih edilmesi, işlere fazla ödeme yapõlmasõ” yer alõyor. MURAT KIŞLALI’nın haberi 14. Sayfada EMEKLİLER DERNEĞİ’NE AĞIR SUÇLAMA ‘Emekli aidatı ile saltanat’ Türkiye İşçi Emeklileri Derneği’nin emeklilerin bilgisi dõşõnda topladõğõ aidatlarõn nereye gittiği tar- tõşõlõrken emeklilere hizmet için açõlan Balõke- sir’deki sosyal tesise işçi emeklileri alõnmõyor. Es- ki bir yöneticininin “toplanan aidatlarla saltanat ku- ruldu” iddiasõyla suç duyurusunda bulunduğu or- taya çõktõ. MELTEM YILMAZ’ın haberi 9. Sayfada Emperyalizme karşı mücadelenin simge zaferlerinden Çanakka- le Deniz Savaşları’nın 95. yılı için başta Çanakkale olmak üzere yurt genelinde törenler düzenlendi. Çanakkale’deki törenlere Baş- bakan Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Başbuğ, CHP Grup Baş- kanvekili Kılıçdaroğlu ile çok sayıda siyasetçi ve yurttaş katıldı. Erdoğan, Ermeni soykırımı iddialarını kabul eden ülkelere tep- ki göstererek “Tarihi gerçekler çarpıtılamaz” dedi. 9. Sayfada SONAR anketi Yurttaşa göre TSK yõpratõlõyor SONAR’ın 15 ilde yap- tõğõ araştõrmaya göre yurt- taşlarõn yüzde 63.9’u TSK’nin Ergenekon so- ruşturmasõyla yõpratõlma- ya çalõşõldõğõnõ düşünüyor. Bu yönde görüş bildiren- lerin oranõ geçen aya gö- re yaklaşõk yüzde 3 ora- nõnda arttõ. 4. Sayfada Ergenekon İzmir merkezli başlatõlan operasyonda, Ergenekon kapsamõnda tutuklu bu- lunan İbrahim Şahin’le bağlantõlõ olduğu öne sü- rülen 28 kişi gözaltõna alõndõ. Zanlõlarõn çek-senet tahsilatõ, adam yaralama gibi suçlara karõştõğõ be- lirtiliyor. 8. Sayfada 9 ilde 28 kişi gözaltõnda Rektör intihar etti Erzincan Üniversitesi Rek- törü Prof. Erdoğan Büyük- kasap lojmanda kendini as- tõ. Savcõlõk, üniversitedeki ihale soruşturmasõyla Bü- yükkasap’õn ilgisinin olma- dõğõnõ açõkladõ. YÖK Baş- kanõ Özcan da, hakkõnda disiplin soruşturmasõ olma- dõğõnõ söyledi. 5. Sayfada ‘Erdoğan körüklüyor’ Başbakan Erdoğan’õn “100 bin Ermeniyi gönderebiliriz” açõklamasõ yabancõ basõnda geniş yankõ buldu. Yorum- larda “Tehdit ilk defa ülke- nin liderinden geliyor”, “Tehdit, Türkiye’nin Kon- gre’yi iknaya çalõştõğõ dö- neme rastlõyor” ifadeleri dikkat çekti. 4. Sayfada İŞSİZLERİN BEKLEME ODALARI KAHVEHANELER 11. Sayfada TÜRKİYE’YE YASADIŞI TEKNOLOJİ 12. Sayfada Kenan Evren. Kadir Özbek. Büyük zaferin 95. yõlõ Fotoğraf:AA Buket kalbine yenik düştü
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog