Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

C CMYB C M Y B 85. YIL SAYI: 30843 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 18 MART 2010 PERŞEMBE GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Mustafa Balbay 378 gündür tutuklu. GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Kurumlar Arası... Kurumlar İçi Çatışma! Başbakan söylüyor; kurumlar arasında çatışma yokmuş. Genelkurmay Başkanı ise kurumlar arasında, örneğin polisle asker, askerle yargı arasında çatışma olmasın diyor… ...Diyor ama, çatışmanın varlığını kanıtlayan bir Arkası Sa. 8. Sü. 1’de ABD’DEN İNCE MESAJLAR 6. Sayfada IRAK’TA ALLAVİ ÖNDE GİDİYOR 10. Sayfada İSRAİL İLE İLİŞKİMİZ SARSILMAZ 10. Sayfada Tarihi değiştiren destanYurt savunması ve özgürlük mücadelesinin simgelerinden Çanakkale Deniz Za- feri’nin 95. yıldönümü kutlanıyor. Törenler nedeniyle Çanakkale’nin dört bir yanı bayraklarla donatıldı. Çanakkale’deki törenleri Başbakan Erdoğan ve ba- zı bakanlar da izleyecek. Cumhurbaşkanı Vekili, TBMM Başkanı Şahin, Baş- bakan Erdoğan, Çanakkale Zaferi’nin bağımsızlığın simgesi olduğunu vurguladı. CHP lideri Baykal, “Özgürlüğün yolu birlikten geçer” dedi. 7. Sayfada Alevilere sınırlı açılım Meclis’e gönderilen Di- yanet İşleri Başkanlõğõ Ta- sarõsõ’ndan, imam ve va- izlere “dokunulmazlõk zõr- hõ” çõktõ. AKP’nin Diya- net’in yeni teşkilat yapõ- sõnda Alevilerle ilgili özel bir birim kurulmasõ öngö- rülmedi. AYŞE SAYIN’ın haberi 4. Sayfada Aytaç Durak istifa etti Rüşvet aldõğõ iddia edilen Adana Belediye Başkanõ Durak ile iddialarõ gündeme getiren Büyükşehir Meclis üyesi Tuncel MHP’den is- tifa etti. Durak, kendisi hakkõnda suç duyurusunda bulunurken İçişleri Bakan- lõğõ müfettişleri soruşturma başlattõ. 5. Sayfada Erdoğan’õn hedefindeki Ermeniler konuştu ‘Sevsen de Türkiye’yi terk et’ anlayışı Türkiye’de ka- çak olarak çalõşan Ermeniler, Baş- bakan Erdoğan’õn “Gerekirse onlarõ göndeririz” söz- lerini “Bu yakla- şõmla, Başbakan ‘Sevsen de terk et’ diyor” diye de- ğerlendirdi. Ka- çak Ermeniler bu sözlerin diyas- poraya yaradõğõnõ belirtti. CHP’li Arõtman’õn “Kaçak Erme- nileri sõnõr dõşõ edelim” önerisine “Irkçõlõk görüntüsü oluşur” diye karşõ çõkan Dõşişleri, Erdoğan’õn açõklamasõ üzerine sõkõntõya düştü. CHP Genel Başkanõ Baykal, “Tür- kiye’ye çalõşmaya gelen insanlarõn bir ihtilafõn çözümünde koz gibi kullanõlmak istenmesi insan hak- larõna aykõrõ” dedi. 6. Sayfada İçi boş sözlere tepki Romanlar ‘açılımı’ anlayamadı Roman yurttaşlar, Başbakan Er- doğan’õn Roman açõlõmõndan ne kastedildiğini anlamayadõklarõnõ, açõlõmõn yalnõzca ev vererek değil, sürdürülebilir politikalar ile ol- masõ gerektiğini belirtti. Sulukule Roman Kültürünü Geliştirme Der- neği Başkanõ Pündük, açõlõmõn “istihdam, barõnma, eğitim ve ay- rõmcõlõkla mücadele” üst başlõkla- rõnõ kapsamasõ gerektiğini ifade et- ti. MELTEM YILMAZ / FATMA KÖSE’nin haberi 6. Sayfada Hasdal’daki tutuklu subaylar Meclis Komisyonu’nu protesto etti ve önemli iddialarda bulundu ‘Hayatımız karardı’ THY büyüyor Pilot ve hostes alõnacak Kriz yõlõnda bile Avru- pa’nõn en hõzlõ büyüyen ha- vayolu unvanõnõ kazanan THY, filosuna yeni kattõğõ uçaklara personel yetiştir- meye çalõşõyor. Yönetim Kurulu Başkanõ Topçu, pi- lot açõğõnõ kapatmak için 70 pilot eğitildiğini, ya- kõnda yabancõ pilot sayõsõ- nõn 300’e çõkacağõnõ açõk- ladõ. THY, ayrõca 1000 hostes ve 600 ikinci pilot alacak. HASAN ERİŞ’in haberi 13. Sayfada Yargıda köklü değişiklik Anayasa paketi tamam Baykal’dan eleştiri ‘Devleti yıkma planı’ Anayasa paketini eleştiren CHP lideri, “İşin özü yargõ bağõmsõzlõğõnõ, hukuk devletini ortadan kaldõrmak, kendi- lerini yargõlayacak yargõçlarõ belirle- mek ve AKP’yi kapatma ihtimalinden korumaktõr” dedi. 4. Sayfada Adres belli önlem yok ODTÜ Deprem Mühendisliği Araştırma Merkezi; Zeytin- burnu, Bayrampaşa-Bahçelievler, Güngören, Fatih ve Kü- çükçekmece’de 43 binden fazla binanın yıkılma riski bu- lunduğunu bir raporla açıkladı. Ancak belediyeler yasal mevzuat eksikliği nedeniyle önlem alamıyor. 7. Sayfada Göstermelik oran YÖK’ten katsayı makyajı YÖK, Danõştay’õn yürüt- meyi durdurma gerekçesine uymayarak 0.15-0.13 olan katsayõ oranlarõnõ, alan içi 0.15, alan dõşõ tercihte 0.12 olarak belirledi. Buna göre alan dõşõ tercih yapanlardan 3 ile 15 puan arasõnda fark kõ- rõlacak. MAHMUT LICA- LI’nın haberi 5. Sayfada Öğrenciye ağır ceza Okuldan atõldõlar TEKEL işçilerine destek etkinliği düzenledikleri gerekçesiyle Çekmeköy Mehmetçik Lisesi’nde okuyan 24 öğrenci okul- dan atõldõ. Ankara’da ula- şõm ücretlerini protesto eden 127 öğrenci de göz- altõna alõndõ. 4. Sayfada EN BÜYÜK KUSURLU: SEL FELAKETİ 3. Sayfada DEVLET KURUMLARININ RESİM AŞKI 16. Sayfada ŞANS TOPU ÇEKİLDİ 3 - 7 - 16 - 22 - 29 + 7 HamdiTopçu. ‘Okula gidemiyor’ Balyoz ve Ergenekon soruş- turmasõnda tutuklanan general ve amiraller odalarõnõn kapõlarõnõ kapatarak komisyon üyeleriyle görüşmedi. Konya İl Jandarma Alay Komutanõ Özçoban “Oğlum ‘camileri bombalayan adamõn oğlu’ olarak okula gi- demiyor” dedi. Albay Koç da “hayatlarõnõn karartõl- dõğõnõ” vurguladõ. Savcõlarõn “Kastamonu Jandarma Bölge Komutanõ Aydõn’õ da yanõnõza koyacağõz” de- diği öne sürüldü. AYŞE SAYIN’ın haberi 8. Sayfada Doğan’dan Başbuğ’a tepki “Balyoz Planõ” soruşturmasõ kapsamõnda tutuklanan emekli Orgeneral Çetin Doğan’õn avukatõ Ülgen, “Olay ciddidir” diyen Genelkurmay Başkanõ Başbuğ’a tepki gösterdi. Ülgen, “Sa- yõn Başbuğ komutanõn bir kez de bizi din- lemesini isterdim. Ben de ‘en geçersiz, en gayri ciddi iddia’ diyorum. Çetin Bey de di- yor, ben de diyorum” dedi. 8. Sayfada Kuşku daha da arttı Islak imzalõ belge- de parmak izi incelemesine izin verilmemesi yeni tartõşma yarattõ. Yeditepe Üniversitesi Hu- kuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Köksal Bay- raktar, “Tahribat gerekçesi samimi değil. Bel- geyi sağlam tutacak sistem var. Yeter ki ince- lenmek istensin” dedi. Albay Çiçek’in avuka- tõ İrem Çiçek, belgenin yurtdõşõnda incelen- mesini isteyeceklerini belirtti. 8. Sayfada Erdoğan, hukukçu kurmaylarõyla bir araya gelerek paketi değerlendir- di. Muhalefetin ve hukukçularõn uya- rõlarõ dikkate alõnmadõ. HSYK’nin ya- põsõ, HSYK ve YAŞ kararlarõna yar- gõ yolu açõlmasõ gibi düzenlemelerin yer alacağõ pakette, Anayasa Mah- kemesi’nin yapõsõ, Türkiye millet- vekilliği, dokunulmazlõklar yok. EMİ- NE KAPLAN’ın haberi 4. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog