Bugünden 1930'a 5,465,612 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B 17 MART 2010 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA HABERLER 5 POLİTİKA GÜNLÜĞÜ HİKMET ÇETİNKAYA Geniş Kanatlı Dünya... Beyazlığın içinde gülümseyen bir çocuk... Bir kadın balkonda çiçekleri sulayan... Alberto de Lacerda’nın dizelerini mırıldanıyorum günlerdir her sabah: “Yakalayamazsın acı çekmeden / Geniş kanatlarını dünyanın / Çınlıyor sessizliğin / Ellerin her şeye değdi. Kim çaldıysa günlerimi, söyleyin ona / gelsin alsın beni, götürsün ölümsüzlüğe. Güzellik bir başka geceye salar köklerini / ve bir başka günden doğar yeniden.” Öğleden sonra yazı masamın başında yine aklıma geliyor aynı dizeler. Ve sonra Romanlar... Davullarıyla, klarnet, keman ve darbukalarıyla... Demokratik açılım sanırım sizlere ömür! Ulusal Birlik Projesi rafa kaldırıldı! Kürt açılımı bir başka bahara kaldı... Abdi İpekçi Salonu’nu dolduran binlerce Roman yurttaşımız ve aralarında pankart açan iki genç: “Paralı üniversite istemiyoruz!” Polisler çullanmıştı iki gencin üzerine... Karga tulumba iki genci götürürlerken, Roman yurttaşlarımız da iki gencin, yumruk ve tekmelerle icabına baktılar. Görüntüleri, pazar gecesi Hacıbektaş’tan döndükten sonra evde televizyon kanallarında izlemiştim. Acı çekmeden yakalanmıyordu geniş kanatları dünyanın... Türkiye 2010 yılında hâlâ sivilleşmemiş, laik demokratik bir Cumhuriyete dönüşmemişti. İlkokul çağındaki çocukları polise taş attıkları için gözaltına alıp tutuklayan dünyada bir başka ülke var mıydı? Kürtçe TV, şarkı, tiyatro tamam da, demokrasi ve özgürlükler ne olacaktı?Düşünceyi ifade etme özgürlüğüne kelepçe vurulan Türkiye’de gerçekten Roman açılımı neyi amaçlıyordu? TOKİ’den ayda yüz lira taksitle ev! O geniş kanatlı dünyada, silik gözkapaklarının örttüğü gözleriyle hüznün şarkısını söyleyen kadınlar... Tarihi yansıtan sessizliğin, feodal yapının, devlet, ağa ve şeyh baskısının altında ezildikçe ezilen insanlar... Güneydoğu’da o bitip tükenmeyen kadına yönelik şiddet! Bilmem Bingöllü kasap Gıyasettin K’nin, 9 aylık hamile karısı Aysun K’nin burnunu, kulaklarını satırla kestiği haberini okudunuz mu? Dört kızı olan, beşincisinin de kız olduğunu öğrenince karısına saldıran kocanın gerekçesine bakın: “Yine mi kız doğuracan kadın, ben erkek istemiştim yav!..” Bu arada Kuveyt Emiri Şeyh El Sabah’ın 3 milyar dolarla Türkiye’ye gelip konut işine gireceğini duyuran medyamız: “Şeyh Türkiye’ye para yağdırıyor!” Habere göre, ABD’ye ve Avrupa’ya giden Körfez sermayesi yönünü Türkiye’ye çevirmiş... Böyle haberleri üç yıldır okuyoruz. Ne gelen var ne giden! Olsun varsın! Genç işsizlerin giderek arttığı bir dönemde bu tür haberler insanımızı rahatlatır. Zeten toplum olarak sıkkınız bugünlerde... Yaşama dair, aşka dair ne varsa unuttuk! Alberto de Lacerda’nın dizelerinde avunuyorum ben de... Tıpkı tarihi yansıtan sessizlik gibi... Zamanın sesine ayak uydurarak... Biliyorsunuz şimdilerde bir balyozumuz oldu... Paşaların darbe karnesi ortaya çıktı... Kim darbeden yana kim değil... Bu arada cunta karşıtı generalleri de öğrenmiş olduk... Oysa darbe yapan Evren Paşa var! Darbenin hasını yapmış! 1982 Anayasası’nı necip milletimize yüzde 90 oyla onaylatmış. Siyasi partileri kapatmış, binlerce insanımızı işkenceden geçirip zindanlarda çürütmüş... Evren paşam bugünlerde Marmaris’te mi, Bodrum’da mı yoksa GATA’da mı bilmiyorum. Darbe planları bir bir ortaya çıkıyor ama darbe filan yapılmamış... Ben ise gerçekleşmeyen darbe planlarına değil, açılım meselesine taktım kafayı. Ne diyordu şair: “Yakalayamazsın acı çekmeden / geniş kanatlarını dünyanın.” Yeterince acı çektik aslında! Çektik çekmesine de bir türlü yakalayamadık, şu geniş kanatlarını dünyanın... O yüzden de güzellik bir başka geceye salmadı köklerini... Ve bir başka gün de doğmadı yeniden! hikmet.cetinkaya@cumhuriyet.com.tr Faks numaramız: 0212 343 72 69 Taş atan çocuklar tasarısı ANKARA (Cumhu- riyet Bürosu) - Adalet Bakanõ Sadullah Er- gin’in, siyasi partilere yaptõğõ ziyaretin ardõndan taş atan çocuklarla ilgili yasa tasarõsõna hõz veril- di. Taş atan çocuklarõn çocuk mahkemelerinde yargõlanmasõna ilişkin yasa tasarõsõ, yarõn TBMM Adalet Komisyo- nu’nda görüşülecek. CHP ve MHP’nin itirazõ nede- niyle Abdullah Öcalan’a yeniden yargõlama yolu açõlacağõ ileri sürülen maddelerin metinden çõ- karõlmasõ bekleniyor. Pastane baskını: 1 tutuklama ERZURUM (AA) - Erzincan’daki bir pasta- nede 9 Mart günü yapõlan arama sonrasõnda gözaltõ- na alõnan Erdal E, Erzu- rum Özel Yetkili Cumhu- riyet Savcõlõğõ’nõn “delil- lerin karartõlma şüphesi- nin varlõğõ” gerekçesiyle yaptõğõ itiraz üzerine tu- tuklandõ. Silahlõ terör ör- gütü davasõ kapsamõnda pastane sahibinin oğlu Abdullah E, savcõlõk tara- fõndan, kardeşi Erdal E. ise çõkarõldõğõ Erzu- rum’daki mahkemece tu- tuksuz yargõlanmak üzere serbest bõrakõlmõştõ. Babadan, polise ödüle tepki İstanbul Haber Ser- visi - Ardahan’da uğradõ- ğõ bõçaklõ ve satõrlõ saldõrõ sonucu ölen öğretmen Saadet Ulus’un babasõ Ahmet Ulus, katili yaka- layan polislere ödül veril- mesine tepki gösterdi. Ulus, “Keşke bu şahõs 6 yõl boyunca cinayeti işle- meden yakalanmõş olsay- dõ da, altõnlarõn en büyü- ğünü polislere ben ver- seydim. Keşke daha önce yakalanabilseydi” dedi. Eğitimciler yürüyecek GİRESUN (AA) - Eğitim-Sen Genel Baş- kanõ Zübeyde Kõlõç, 17 Nisan’da da Eğitim-Sen olarak güvencesiz çalõş- tõrmaya ve ülkenin için- de bulunduğu sorunlara karşõ Ankara’da yürü- yüş yapacaklarõnõ bildir- di. Kõlõç, “Türkiye’de eğitim hak değil parasõ olanõn parasõ kadar eri- şebildiği bir meta haline dönüşmüştür” dedi. İstanbul’dan Bitlis’e destek BİTLİS (AA) - İstan- bul Zeytinburnu Beledi- yesi’nde çalõşan 12 uz- man personelin, incele- me ve teknik destek sun- mak amacõyla geçici ola- rak Bitlis Belediyesi’nde görevlendirildiği bildiril- di. Bitlis Belediye Baş- kanõ Fehmi Alaydõn, “İlk grup, pazartesi günü belediyemizde çalõşma- lara başladõ” dedi. ‘Saya Cemi’ 20 Mart’ta İstanbul Haber Ser- visi - Alevi toplumunun, baharõn karşõlanmasõ, ürünlerin bereketli olmasõ amacõyla düzenlediği “Saya Cemi”, 20 Mart Cumartesi saat 19.00’da Alibeyköy Cemevi’nde yapõlacak. Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneği ve Hubyar Vakfõ’ndan yapõ- lan açõklamada, Saya Ce- mi geleneğinin yüzyõllar- dõr Anadolu’da yapõlan kültürel bir gelenek oldu- ğuna dikkat çekildi. Baykal, darbe düşüncesini araştõranlarõ, gerçek darbecilerden hesap sormaya çağõrdõ ‘Elinizi çekin TSK’den’ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - CHP Genel Başka- nõ Deniz Baykal, “Elinizi çe- kin TSK’den. Elinizi kışlanın içine sokarsanız, o paşa bu paşa derseniz, arkasından çok kötü şeyler gelir” uyarõ- sõnda bulundu. Baykal, adale- tin de siyasetin üzerinde olmasõ gereği üzerinde dururken “İs- tanbul’un işgali sırasında Damat Ferit işbirliğiyle yaşa- nan adalet facialarına ve Nemrut Mustafa Paşa mah- kemelerinde verilen karar- lara” dikkat çekti. Eski RTÜK Başkanõ Zahid Akman için so- ruşturma izni vermeyen Baş- bakan Tayyip Erdoğan’õn Adana Belediyesi’yle ilgili so- ruşturma istediğine dikkat çe- ken Baykal, “Zahid Akman da soruşturulsun, sen de ben de...” dedi. Baykal, grup toplantõsõnda yaptõğõ konuşmada, YÖK’ün tartõşma yaratan kararõyla ilgili olarak “Ben Türkiye’deki li- selerden mezun olanları sı- nava sokarım. Ama ‘Yurtdõ- şõndaki bir liseden mezun ol- dum’ diyenlere sınav yap- maya gerek yok. Afyon, Di- yarbakır, Ordu lisesinde gel- miş olana ‘dur’, Bakû, Alma Ata, Sydney’deki bir okul- dan gelen başımızla bera- ber... Yurtdışında imtiyazlı bazı kesimlerin üniversite- lerde yer tutması ihtiyacı ortaya çıkmış anlaşılan” gö- rüşünü dile getirdi. Baykal, futbol maçlarõnda yaşanan ger- ginliklerle ilgili olarak da “Fut- bol maçlarını etnik husu- met, karalama, düşmanlık haline dönüştürmemek he- pimizin görevidir. Tuzağa düşmemeliyiz” uyarõsõnda bu- lundu. 550 milletvekili hak- kõnda 608 dosya bulunduğuna ilişkin sözlerine iktidardan “576” karşõlõğõ verildiğine dik- kat çeken CHP lideri, “Yanlış söylemişiz, 550 milletvekili hakkında isnad edilen suç adedi 664’tür” dedi. Niye Zahid Akman’ı saklıyorsun?’ Baykal, Deniz Feneri ko- nusunda da şu açõklamalarõ yaptõ: “Almanya’daki 2. dal- ga Deniz Feneri soruştur- masında Türkiye’de ifade- leri alınan 4 sanıktan sade- ce birine mahkeme ilamı ulaştırılabildi. Adresi bulu- namayanlar kim? Zekeriya Karaman, İsmail Karahan, Zahid Akman, Harun Kapõ- yoldaş. Türkiye’yi bir sanı- ğa tebligat yapmaktan aciz bir ülke konumuna düşür- menin sorumluluğunu nasıl taşıyorlar? Bu, hısım akra- balıkla bile açıklanabilecek bir durum değil. Bir süre önce Başbakan esrar mese- lesinde bir akrabası için ‘ge- rekeni yapõn’ dedi. Burada niye demiyorsun? Çok mu iç içe geçti? Biri gelirse, geri- si de mi gelir? Başbakan, Zahid Akman için soruş- turma izni vermemişti. Bu- gün, Adana Belediye Baş- kanı soruşturulsun diyor. O da soruşturulsun, Zahit Akman da soruşturulsun, sen de soruşturul, ben de so- ruşturalayım. Niye Zahid Akman’ı saklıyorsun?” Baykal, “siyaseti camiye, kışlaya, mahkemeye sokma- ma” gereği üzerinde dururken “Elinizi kışlanın içine so- karsanız, o paşa bu paşa derseniz, arkasından çok kötü şeyler gelir” dedi. Bay- kal, sözlerini şöyle sürdürdü: 28 Şubat vurgusu “12 Mart’a da, 12 Eylül’e de lafta değil somut olarak tavır takınmışızdır. Böyle fiili müdahaleler içinden çı- kıp gelmiş bir siyasi kadro olarak söylüyorum ki, aske- rin siyasete müdahalesi kar- şısında en büyük güvence CHP’dir. TSK’ye yönelik tertiplerin karşısında da yi- ne CHP vardır. ‘28 Şubat, 28 Şubat’ diyorlar, neden 28 Şubat’ın hesabını sorma ge- Askerin siyasete müdahalesi karşõsõnda en büyük güvencenin CHP olduğunu söyleyen Baykal, “TSK’ye yönelik tertiplerin karşõsõnda da yine CHP vardõr” dedi. Sürekli 28 Şubat’tan bahseden iktidarõn bunun hesabõnõ sorma gereği duymadõğõna dikkat çeken CHP lideri, “Birilerinin 7-10 yõl önce yapmayõ düşündüğünü iddia ettiklerini araştõrõyorsun da resmen darbeyi yapmõş, suçsuz insanlarõ asmõş olanlardan niye, neden hesap sormuyorsun?” diye konuştu. reği duymuyorsunuz? Biri- lerinin 7-10 yıl önce yapma- yı düşündüğünü iddia ettik- lerini araştırıyorsun da res- men darbeyi yapmış, suç- suz insanları asmış olanlar- dan niye neden hesap sor- muyorsun? Silahlı Kuvvet- ler’den elinizi çekiniz. Uy- durma bahanelerle Türki- ye’nin kurumlarını sıkıntılı bir sürecin içine sokmayınız. Adalet siyasetin üzerinde olacaktır. Türkiye Cumhu- riyeti’nde cumhuriyetin hu- kuku işleyecektir, Emevi hu- kuku, Muaviye hukuku işle- meyecektir. İstanbul işgal edildiği zaman yaşanmış adalet faciaları vardır. 1919- 20’de Damat Ferit hüküme- tinin işbirliğiyle birçok insan zulme maruz kaldı. Nusret Bey suçsuz bulunduğu halde işgal kuvvetlerinin isteğiyle idam edilmiştir. Diyarbakır valisi intihar etmiştir. Bo- ğazlıyan Kaymakamı Beya- zıt Meydanı’nda asılmıştır. Daha sonra bu kararlar in- celenmiş ve Nusret Bey’in suçsuz yere idam edildiği karara bağlanmıştır. Bu ka- rarları veren mahkeme Nemrut Mustafa Paşa mah- kemesidir. Türkiye bugün- lere Nemrut Mustafa Paşa mahkemelerinden geçerek geldi. Kimse Türkiye’yi o günlere mahkûm edemez.” CHP lideri Deniz Baykal, grup toplantısı sırasında CHP grup başkanvekilleri Kemal Anadol ve Kemal Kılıçdaroğlu ile bir süre sohbet etti. (Fotoğraf: NECATİ SAVAŞ) 2011’E YETİŞECEK Seçim yasalarına AKP hızı Seçim yasalarõnda yapõlacak değişikliği 2011’deki genel seçimde uygulamak isteyen AKP, yasa önerisini hõzla komisyon gündemine aldõ. Önerinin yasalaşmasõ durumunda söz konusu yasaya muhalefet suçunun yer aldõğõ çok sayõda dokunulmazlõk dosyasõ düşecek. ‘Atatürksüz’ Çanakkale sergisi AKP’li vekil Karayağõz’õn ressam eşi Nevin Karayağõz’õn TBMM’de açtõğõ sergide Çanakkale Zaferi’ne dinsel anlam yükleyen figürleri dikkat çekti ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Çanakkale Zafe- ri’nin yõldönümü haftasõ kap- samõnda AKP Muş Milletve- kili Şerafettin Karayağız’õn ressam eşi Nevin Karayağız, TBMM Şeref Holü’nde, “He- sapların Bittiği Yer Ça- nakkale” başlõklõ sergi açtõ. Karayağõz’õn Çanakkale Zaferi destanõnõ yaratan Ata- türk temasõna hiç yer ver- mezken zafere “dinsel” an- lam yükleyen figürlere ağõr- lõk vermesi dikkat çekti. Nevin Karayağõz’õn Ça- nakkale Zaferi’nin yõldönümü olan 18 Mart’õ da içine alan hafta kapsamõndaki resim ser- gisinin açõlõşõnõ Başbakan Yardõmcõsõ Bülent Arınç ile AKP’li TBMM Başkanveki- li Sadık Yakut yaptõ. Eldivenini çıkarmadı Türbanõ ve konuklarla el- divenini çõkarmadan el sõkõş- masõyla dikkat çeken Nevin Karayağõz’a sergi açõlõşõnda eşi Şerafettin Karayağõz ile oğlu da eşlik etti. Sergide yer alan tablolarda, Çanakkale zaferine “dinsel anlam” yükleyen temalarõn ön planda olduğu gözlendi. Karayağõz, her tablosunun altõnda, resmin anlamõna uy- gun sözler ve dizelere yer verdi. İnsan figürlerinin “si- luet” olarak yer aldõğõ re- simler arasõnda Atatürk’e hiç yer verilmedi. Karayağõz, sa- dece “3 dakika sonra öle- ceksiniz!” tablosunun altõna Atatürk’ün “Ben size taar- ruzu değil, ölmeyi emredi- yorum...” sözlerini koydu. Namaz kılan askerler Resimlerin birçoğunda “Arapça” yazõlar yer alõrken Mehmet Akif Ersoy’un ay- nõ adlõ şiirinden alõntõlar ya- põlan “Asım’ın Nesli Na- mazda” adlõ tabloda savaş sõ- rasõnda askerlerin topluca na- maz kõlmalarõ betimleniyor. “Anafartalar Kahraman- ları” adlõ tablonun altõnda ise “Bizler Allah’ın yeşil el- biselerle/Çanakkale’ye gön- derdiği meleklerdik/Görev tamamlanınca şehitlikle ödüllendirildik/Fatihalar bi- ze, Allah’ın selamı size” di- zeleri yer aldõ. Şehit Mehmetçiklerin “göz- yüzüne yükselişinin” be- timlendiği “Açıldı Gökyüzü” adlõ tablonun altõnda ise “Açıldı gökyüzü/seyre dal- dı melekler/uçarcasına git- ti Mehmedler/57. Alay’ın günü bugün/Yemin ettiler Allah’a /Mahşerde olacak düğün” dizeleri dikkat çekti. EMİNE KAPLAN ANKARA - AKP yönetimi, Se- çimlerin Temel Hükümleri Yasa- sõ ile Milletvekili Seçim Yasa- sõ’nda değişiklik öngören yasa önerisini Anayasa Komisyonu gün- demine aldõ. Öneri, yarõn Anaya- sa Komisyonu’nda görüşülecek. AKP, anayasanõn seçim yasala- rõndaki değişikliklerin 1 yõl içinde yapõlacak seçimde uygulanama- yacağõna ilişkin hükmü nedeniyle yasa önerisini temmuz ayõndan önce çõkarmak istiyor. AKP, genel seçimin 1-2 ay öne çekilebileceği olasõlõğõ nedeniyle en geç mayõs ayõna kadar yasa önerisini TBMM’den geçirmek istiyor. AKP yönetimi, yasa önerisinin ilk taslağõnda Kürtçe propaganda yasağõnõn kaldõrõlmasõ yönünde düzenleme öngördü. Ancak se- çimler öncesinde böyle bir deği- şikliğin partinin oy kaybõna neden olabileceği, parti içinde de bu yönde bir düzenlemeye “hayır” oyu kullanabilecek milletvekil- lerinin olmasõ nedeniyle Kürtçe propaganda yasağõnõ kaldõran dü- zenleme ertelendi. TBMM Anayasa-Adalet Karma Komisyonu’nda, 298 sayõlõ Se- çimlerin Temel Hükümleri Yasa- sõ’na muhalefet suçundan çok sa- yõda dokunulmazlõk dosyasõ bulu- nuyor. Yasa önerisinin yasalaşma- sõ durumunda gün battõktan sonra seçim propagandasõnõ sürdüren milletvekilleri hakkõndaki doku- nulmazlõk fezlekeleri de düşecek. AKP’nin önerisinde, kamuoyu araş- tõrmalarõ, anket ve seçime yönelik tahminlerin yayõmlanmasõna ilişkin yasağõn kaldõrõlmasõ öngörülüyor. Ancak 80 maddelik olarak hazõr- lanan ilk taslakta madde sayõsõnõn azaltõlmasõ sõrasõnda yanlõşlõkla bu yönde düzenlemenin konulduğu öğrenildi. AKP yöneticileri, öneri- nin Anayasa Komisyonu’ndaki gö- rüşmeleri sõrasõnda anket yasağõnõn devam etmesi yönünde önerge ve- rileceğini belirttiler. Seçim güvenliği Öneriyle, sandõk alanõnõn sandõk kurulunun görev yaptõğõ yer merkez olmak üzere 100 metre yarõçaplõ alan olmasõ öngörüldü. Bu düzen- lemeyle özellikle okul bahçelerin- de seçimin güvenliğini tehdit edi- ci olaylara sandõk kurulunun mü- dahale etme olanağõ getiriliyor. Vekil eşi Nevin Karayağız’ın resim sergisinin açılışını Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ile AKP’li TBMM Başkanvekili Sadık Yakut yaptı. Türbanı ve konuklarla eldivenini çıkarmadan el sıkışmasıyla dikkat çeken Karayağız’a sergi açılışında AKP milletvekili olan eşi Şerafettin Karayağız ile oğlu da eşlik etti. (Fotoğraf: NECATİ SAVAŞ) ‘Durak bizim de kapımızı çaldı’ CHP Genel Başkanõ Deniz Baykal grup toplantõsõnõn ardõndan gazetecilerin sorularõnõ yanõtlarken “Aytaç Durak, bizim de kapımızı çaldı, aday olmak istedi. Eğer kabul etseydik, Adana’yı kazanırdık, ancak bu tür iddiaları biz de duyuyorduk. O yüzden aday göstermedik. Devlet Bey büyük hata yaptı. MHP de aday göstermeseydi, Aytaç Durak orada biterdi. Belediyeler avlanma sahası olmaktan çıkarılmalı” dedi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog