Bugünden 1930'a 5,475,350 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B 17 MART 2010 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA HABERLER 3 Berlin Lalesi ödülleri BERLİN (AA) - Almanya’nõn baş- kenti Berlin’de bu yõl dördüncü kez veri- len Berlin Lalesi (Berliner Tulpe) ödülünü Türkiyemspor ile Almanca ve Türkçe iki dilli eğitim veren Aziz Nesin İlkokulu paylaştõ. Toplam 10 bin Avro’luk para ödülünü bu yõl paylaşan Türkiyemspor ve Aziz Nesin İlkokulu 5’er bin Avro aldõ. Uzman çavuş intihar etti KARABÜK (Cumhuriyet) - Safran- bolu’da eşiyle yaşadõğõ sorunlar nedeniyle bunalõma girdiği ileri sürülen Uzman Ça- vuş Erdem Acar (30), beylik tabancasõyla intihar etti. 125. Jandarma Er Alay Komu- tanlõğõ’nda görevli Acar, bir süre önce Bartõn’da hemşirelik yapan eşiyle sorunlar yaşadõğõ için ayrõldõğõ ve Safranbolu’da yalnõz yaşamaya başladõğõ öğrenildi. HIV bulaştı sandı, canına kıydı İstanbul Haber Servisi - Kadõköy- Kartal metro hattõ inşaatõnda çalõşan işçi E.D. (34) Ünalan Mahallesi durağõndaki tünel inşaatõnda arkadaşlarõ tarafõndan de- mirlere asõlõ halde bulundu. İple kendini asarak intihar ettiği belirlenen E.D’nin, HIV bulaştõğõnõ sanarak muayene olduğu ve bu nedenle bunalõma girdiği savlandõ. İğneada’da deniz korkuttu Yurt Haberleri Servisi - Karade- niz’e kõyõsõ bulunan Kõrklareli’nin Demir- köy ilçesine bağlõ İğneada beldesinde deniz seviyesinin yükselmesi nedeniyle zaman zaman şiddetini arttõran dalgalar balõklarõ kõyõya attõ, köpekler telef oldu, yazlõk evler zarar gördü. Belediye Başkanõ Tahir Işõk, “Denizde 15 yõlda görmediğimiz dalgalar oldu. Deniz 15 metre kõyõya geldi” dedi. Erozyon, mendirek kaynaklı KARASU (AA) - Uzmanlar Sakar- ya’nõn Karasu ilçesi sahilinde yaptõklarõ incelemede kõyõdaki erozyonun, kum bi- rikmesini engelleyen liman mendireğinden kaynaklandõğõnõ belirledi. Uzmanlar, kõyõ- nõn daha fazla erozyona maruz kalmamasõ için kullanõlan 10 kõyõ tahkimatõnõn (mah- muz) sayõlarõnõn gerekenden az olmasõ ne- deniyle işlev görmediğini vurguladõ. Lise öğrencisi öldürüldü GAZİANTEP (AA) - Gaziantep’te önceki gün bir lisede son sõnõf öğrencisi Si- nan Boztaş ile Emin A. arasõnda çõkan tar- tõşma, okul öğrencileri tarafõndan yatõştõrõl- dõ. Ağabeyi İbrahim A. ile birlikte dün okula gelen Emin A, Sinan Boztaş’õ dõşarõ çağõrdõ. Başlayan tartõşma nedeniyle kaç- mak isteyen Boztaş göğsünden bõçaklandõ. Boztaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarõ- lamadõ. Emin A. ve İbrahim A. yakalandõ. 2 candan sonra üstgeçit İstanbul Haber Servisi - Bahçeliev- ler Kemal Hasoğlu Lisesi öğrencilerinden İrem Dinçsoy ile Denis Tekin’in ölmesi ve Buket Bulut’un ise beyin ölümüyle so- nuçlanan tramvay faciasõnõn ardõndan İBB, okul önüne üstgeçit yapõlmasõ için harekete geçti. Dün okulun önüne gelen Analitik Haritacõlõk AŞ firmasõnõn iki ça- lõşanõ, üstgeçit için arazi ölçümü yaptõ. Valinin Roman açılımı EDİRNE (Cumhuriyet) - Roman yurttaşlarõn yoğun olarak yaşadõğõ kentler- den biri olan Edirne’de Vali Mustafa Bü- yük, Başbakan Tayyip Erdoğan’õn Roman açõlõmõna konut ve iş sözü ile destek verdi. Büyük “Roman vatandaşlarõmõzõn yaşa- dõklarõ mekânlar ve evleri daha modern hale getiriliyor. Roman vatandaşlarõmõz- dan 4 yõllõk üniversite bitiren herkesi de iş sahibi yapma sözü veriyoruz” dedi. Çocuklarını sattılar AFYONKARAHİSAR (AA) - Sul- tandağõ’nda nikâhsõz yaşayan Mutlu Y. (28) ve Zehra B. (32) 1 ay önce dünyaya gelen bebekleri A’yõ bir aileye para karşõ- lõğõnda vermeye çalõştõklarõ ihbarõ üzerine gözaltõna alõndõlar. Çiftin, biri 4 diğeri 1.5 yaşõnda iki kõz çocuğunu para karşõlõğõnda sattõklarõnõ itiraf ettikleri bildirildi. Başarısızlığın nedeni internet ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Demokrat Eğitimciler Sendikasõ’nõn (DES), Öğrencilerimiz ve İnternet” konulu raporu açõklandõ. Raporda internette fazla zaman geçiren öğrencilerin dersleri ve sos- yal ilişkilerinde olumsuzluklar yaşadõğõ belirtildi. Ailelere, siteleri önceden gözden geçirmeleri ve filtre programõ önerildi. İstanbul’da 6 ilçeyi kapsayan örnek araştõrmada hangi binalarõn sarsõntõya dayanamayacağõ tespit edildi Depremin adresi belli İstanbul Haber Servisi - İstanbul Büyükşe- hir Belediyesi ve ODTÜ Deprem Mühendisliği Araştõrma Merkezi, İstanbul’un Avrupa Yaka- sõ’nda deprem riski yüksek Zeytinburnu, Fatih, Küçükçekmece, Bahçelievler, Bayrampaşa ve Güngören ilçelerinde 5 yõlda toplam 125 bin konut ve işyerini inceledi. Çalõşmanõn koordinatörlüğünü üstlenen OD- TÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Sucuoğlu, incelenen yapõlarõn 101 bin adedinin betonar- me, 24 bin adedinin de yõğma taşõyõcõ sisteme sahip binalardan oluştuğunu, yõğma binalarda önemli bir tehlike bulunmadõğõnõ belirtti. Asıl tehlike betonarme binalarda İstanbul’da beklenen depremde “5-8 katlı betonarme binaların” büyük risk taşõdõğõna dikkat çekerek “İstanbul’da 7.2 büyüklüğün- deki bir depremde incelediğimiz 100.665 be- tonarme binanın 24.190’ının çökmesi veya ağır hasar görmesi bekleniyor” dedi. Sucuoğlu, olasõ depremin en fazla kõyõ böl- gelerini vuracağõna ilişkin tahminin de doğru olmadõğõnõ anlattõ.Sucuoğlu, çalõşma sonucun- da depremde ağõr hasar görmesi veya yõkõlmasõ beklenen binalarõn adres olarak teker teker be- lirlendiğini ifade ederek “İsteyen bina sahibi veya kat maliki bu dosyaya ilçe belediyele- rinden ulaşabilir. Güçlendirme için halkın organizasyona ihtiyacı var” diye konuştu. Depremin 7.5 büyüklüğünde olmasõ du- rumunda Zeytinburnu’nda 8 bin, iç kesim- deki Bayrampaşa-Bahçelievler-Güngören ilçelerinde 22 bin 540, Fatih’te 4 bin 700, Küçükçekmece’de 8 bin 50 binanõn ağõr ha- sar görmesi veya yõkõlmasõ bekleniyor. Umudun adı Prof. Dr. Deda - Merter’deki tramvay kaza- sında ağır yaralanan ve kal- dırıldığı hastanede beyin ölü- mü gerçekleştiği açıklanan un durumunda bir değişiklik olmadığı, yaşam destek ünitesine bağlı tutul- duğu belirtildi. Başbakan , Bulut için Türkiye’nin önde gelen beyin cerrahları arasında gös- terilen Prof. Dr. ’yı görevlendirdi. Prof. Dr. Deda dün Bağcı- lar Eğitim ve Araştırma Has- tanesi’nin yoğun bakım üni- tesine geldi. Buket’in duru- munu inceleyen Deda dedi. Başbakan Erdoğan’ın Prof. Deda’yı kızı için gönderme- lerinden mutlu olduklarını belirten anne diye konuştu. K ş K L rene katılan öğrenciler, kazanın meydana geldiği alanda eylem yapmıştı. (AA) PERSONELİN SUÇ KAYDI Aranan zanlılar okulda! KORKUNÇ CEZA 28 sınıf arkadaşı teker teker tokatladı İstanbul Haber Servisi - İstan- bul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şu- be Müdürlüğü’nün, “Okullarda Güvenli Ortam” projesi kapsa- mõndaki araştõrmasõna göre, kantin çalõşanlarõ ve sözleşmeli personel- den 233’ünün emniyette kaydõnõn bulunduğu, 17’si hakkõnda da ara- ma kararõ bulunduğu bildirildi. İstanbul Emniyet Müdür Yardõm- cõsõ Sıtkı Akgül, Çocuk Şube Mü- dürü Sedat Ercoşkun ile birlikte araştõrmanõn sonucu açõkladõ. Buna göre söz konusu personelinin suç kayõtlarõ ile aranan dağõlõmõ şöyle: . Cinsel istismar: Kayõt 9, ara- nan 7. . Uyuşturucu: Kayõt 13 aranan 1. . Dolandırıcılık: Kayõt 11 aranan 1. . Ateşli Silahlar Ka- nunu’na muhalefet: Kayõt 34. . Cinayet: Kayõt 12. . Yaralama ve darp: Kayõt 13. . Hırsızlık: Kayõt 65. . Mali suçlar : Kayõt 19. .Terör: Kayõt 10. . Resmi belge- de sahtecilik: Kayõt 17, aranan 1. KONYA (Cumhuri- yet) - Konya Tepeköy İlköğretim Okulu öğret- menlerinden Huriye Al- par’õn (36), 2. sõnõf öğ- rencisi Feyza Oral’õ (7), ders kitabõnõ getirmediği gerekçesi ile tahtaya kal- dõrarak 28 sõnõf arkadaşõ- na tokatlattõğõ iddia edil- di. Ücretli öğretmenlik yapan Alpar’õn görevine son verildi. Oral, ders bitiminde evine gittiğinde yanağõ- nõn şiş ve mor olduğunu gören ailesine durumu anlattõ. Anne Bahar Oral, kõzõnõ evlerinin ya- nõndaki sağlõk ocağõna götürerek darp raporu al- dõ. Dosya jandarma tara- fõndan Cumhuriyet Sav- cõlõğõ’na gönderildi. BÜYÜK VURGUN Suyu, ceviz yağı diye ihraç edeceklerdi İstanbul Haber Servi- si - İstanbul Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, yaklaşõk 6 milyon dolarlõk hayali ih- racat ortaya çõkarõldõ. Yapõlan operasyonda, ba- dem ve ceviz yağõ taşõna- cağõ belirtilen konteyner- den su bidonlarõ çõktõ. Gözaltõna alõnan 5 kişi- den 1’i tutuklanõrken 4’ü serbest bõrakõldõ. Merkezi ve deposu İz- mir, fabrikasõ Konya’da bulunan bir firma ithal et- tiği ceviz ve badem cinsi ürünleri yağ haline dön- üştürerek, yaklaşõk 6 mil- yon dolarlõk ihracat için beyanname verdiği anla- şõldõ. Yapõlan incelemede bidonlarõn yağ değil, su ile dolu olduğu ve şirke- tin Konya ve İzmir’deki fabrika ile merkezinin de kapalõ olduğu belirlendi. 0 212 444 10 58www.medyasoft.com.tr Medyasoft’tan Microsoft EğitimlerindeMedyasoft’tan Microsoft Eğitimlerinde Kaçırılmayacak FırsatlarKaçırılmayacak Fırsatlar Learning Solutions Kampanya stoklarla sınırlıdır.Kampanya stoklarla sınırlıdır. Kampanya Mart ayı sonuna kadar geçerlidir.Kampanya Mart ayı sonuna kadar geçerlidir. Ayrıntılı bilgi için www.medyasoft.com.trAyrıntılı bilgi için www.medyasoft.com.tr Sistem ve Ağ Uzmanlığı Her katılımcıya : Yazılım Uzmanlığı Her katılımcıya : Uzmanlığı Her katılımcıya :
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog