Bugünden 1930'a 5,503,765 adet makaleKatalog


«
»

Haber Merkezi - Vücuttaki kaybedilmiş uzuvlarõn ve hatta zarar görmüş beynin bile ye- niden gelişmesi müm- kün olabilir. Bilim in- sanlarõ, bunun gerçek- leşmesine engel olan bir geni keşfetti. Araş- tõrmacõlar p21 adlõ ge- nin, kopan ya da kesi- len uzvun yerine yeni- sinin çõkmasõnõ engel- lediği belirtiliyor. Philadelphia’daki Wistar Enstitüsü’nden araştõrmacõlar, p21’in devre dõşõ bõrakõlma- sõyla, bazõ hay- vanlarda bulu- nan mucizevi iyileşme süreci- nin insan vücu- dunda da işleye- bileceği görüşün- de. Araştõrmanõn öncüsü Profesör El- len Haber-Katz ile ekibi, 1996’da MRL fareleri denen bir tür- le deney yürütürken fareleri tanõmak için kulaklarõnda işaret delikleri açtõklarõ birkaç hafta sonra bu deliklerin hiçbir iz bõrakmadan ka- pandõğõnõ bildirdi. CMYB C M Y B C Yayõn Kurulu: İlhan Selçuk (Başkan), Emre Kongar (Başkan Yardımcısı), Orhan Erinç, Hikmet Çetinkaya, Şük- ran Soner, İbrahim Yıldız, Orhan Bursalı, Mustafa Balbay, Hakan Kara. Ankara Temsilcisi: Mustafa Balbay Ahmet Rasim Sok. No: 14 Çankaya 06550 An- kara Tel: (0312) 4423050 Faks: (0312) 4423010 İzmir Temsilcisi: Serdar Kızık, H. Ziya Blv. 1352 S. 2/3 Tel: (0232) 4411220, Faks: (0232) 4418745 Adana Tem- silcisi: Çetin Yiğenoğlu, İnönü Cd. 5 S. Aksoğan İş H. Kat 1 Tel: (0322) 3631211, Faks: (0322) 3631215 Antalya Temsilcisi: Ahmet Oruçoğlu Cumhuriyet Mey- danõ Yõldõz Ap. B Blok No: 80/5 Tel: (0242) 2480057 Faks: (0242) 2430509 İdare Müdürü: Hüseyin Gürer Mali İşler: Bü- lent Yener Satõş: Fazilet Kuza Cumhuriyet Reklam: Genel Müdür: Özlem Ayden Genel Müdür Yardõmcõsõ: Nazende Pal Tel: (0212) 251 98 74 -75 /251 98 81 -82 Faks: (0212)251 98 68 Re- zervasyon: (0212) 343 72 74 Faks: 212 343 72 53 17 MART 2010 İmsak: 4.40 Güneş: 6.06 Öğle: 12.20 İkindi: 15.39 Akşam: 18.21 Yatsõ: 19.40 İstihbarat: Cengiz Yıldırım Ekonomi: Hasan Eriş Dõş Haberler: Özgür Ulu- soy Kültür: Celal Üster Spor: Arif Kızılyalın Bilgi-Belge: Edibe Buğra Bu da Ukraynalı gelin Haber Merkezi - Ülkenin önem- li tasarõmcõlarõnõ buluşturan “Ukray- na Moda Fuarõ”nõn son gününe Mav- kaKhome’nin “uçuk” gelinlikleri damgasõnõ vurdu. Siyah ve beyaz ge- linlik modelleriyle öne çõkan tasarõm- cõ, kabarõk gelinlikler yerine file ör- gülü ve tamamen iç gösteren model- lerle çõktõ modaseverlerin karşõsõna. Tasarõmlar kadar mankenler de düz- gün fizikleriyle iddialõydõ. “Modeller gelinliğe benzemiyor” diyebilirsiniz. Haklõsõnõz da... Benzer tek şey elle- rindeki klasik gelin çiçeğiydi. (EPA) Okyanusa demir tozu WASHINGTON (AA) - Okya- nuslara demir tozu dökerek planktonla- rõ çoğaltma ve iklim değişikliğini ya- vaşlatma projesinin insan sağlõğõna za- rarlõ olabileceği bildirildi. Kanada’nõn Western Ontario Üniversitesi’nden bi- lim insanlarõnõn yaptõğõ araştõrma, de- mirin domoik asit üreten pseudo- nitzschia adlõ planktonun çoğalmasõna, bunun da insanlarda kabuklu deniz hayvanlarõ tüketiminin ölümle sonuç- lanmasõna yol açabileceğini gösterdi. Parmak ucundan suçlu teşhisi WASHINGTON (AA) - Parmak izi ve DNA örneklerinden sonra dedek- tiflerin bir gün, suçlularõn kimliğini parmak ucundaki bakterilerden tespit edebileceği öne sürüldü. ABD’de ya- yõmlanan bir araştõrmada bilim insanla- rõ, 3 kişisel bilgisayarõn tuşlarõndaki bakterileri inceledi ve bunlarõn bilgisa- yar sahiplerinin parmak uçlarõndan alõ- nanlarla aynõ olduğunu gördü. Parmak- lardaki mikroplarõn kişiye özel olduğu sonucuna varan araştõrmacõlardan No- ah Fierer, “Gün boyunca hepimiz bize özel ipuçlarõ bõrakõyoruz” dedi. Albümlerine rekor fiyat Kültür Servisi - Plak şirketi EMI’nõn Michael Jackson’õn ailesine ve rakibi Sony şirketine gelecek 7 yõlda Michael Jack- son’õn 10 yeni albü- münü çõkarmak için 250 milyon dolar öde- meye hazõrlandõğõ bil- dirildi. Wall Street Journal gazetesin- deki haberde, Sony tarafõndan da onay- lanan anlaşmanõn, Jackson ailesine 200 milyon dolar ödenmesini garanti altõna aldõğõ belirtildi ve bu anlaşmanõn sek- törde imzalanan en yüksek fiyatlõ an- laşma olduğuna işaret edildi. Kayıp oyun bulundu iddiası LONDRA (AA) - İngiltere’de- ki Nottingham Üniversitesi öğretim üyesi Brean Hammond, 18. yüzyõlda yaşayan Lewis Theobald’õn kaleme aldõğõ sanõlan “Double Falsehood” adlõ oyunun aslõnda Shakespeare’in olabileceğini ileri sürdü. Hammond, oyunun Shakespeare’in kayõp eseri “Cardenio”dan doğduğuna emin ol- duğunu kaydetti. Oyunun ilk bölü- münü Shakespeare’in, ikinci bölü- münü John Fletcher’õn yazdõğõnõ söyleyen Hammond, Theobald’õn da orijinal metin üzerinde çalõşarak oyunu yeniden yazdõğõnõ belirtti. Kültür Servisi - Aralarõnda Sezen Aksu, Ajda Pekkan, Emel Sayın, Nilüfer, Yavuz Bingöl, Le- vent Yüksel gibi sanatçõlarõn da bulunduğu pek çok isim Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Ku- rumlarõ’ndaki (SHÇEK) engelli çocuklar için bir araya gelerek ‘ESİRGEMEden’ adlõ bir albüm ça- lõşmasõna imza atõyor. Proje kapsamõnda önceki akşam TİM Maslak Show Center’da engelli ço- cuklarla sahneye çõkan sanatçõlar beraber söyledikleri şarkõlarla albümü tanõttõ. Prodüktörlüğünü Aykut Gürel, sanat yö- netmenliğini Gül Oğuz ve sahne yönet- menliğini Meral Okay’õn üstlendiği ge- cede, aralarõnda Halit Ergenç, Özgü Namal, Ali Sunal, Kıvanç Tatlıtuğ, Oktay Kaynarca, Selçuk Yöntem, Si- nan Tuzcu, Demet Akbağ, Dolunay Soysert, Hande Ataizi’nin de bulun- duğu oyuncular da sunuculuk yaptõ. Her şey onlar için KANSER RİSKİ AZALDI Bisküvi ve ekmek aklandõ Bakanlõğõnspermbankalarõnõyasaklamagerekçesidahaçoktartõşõlacak:Soyukorumak Bankadan anneliğe ceza ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Sağlõk Bakanlõğõ, çocuk sa- hibi olamayan çiftlere yönelik üremeye yardõmcõ tedavi yön- temleri arasõnda bulunan “sperm bankasından alınan sperm ve yumurtalık” ile çocuk sahibi olunmasõnõ “Türk soyunu koru- mak” amacõyla yasakladõ. Bakanlõk, sperm bankasõndan sperm ya da yumurta alõnmasõ yöntemini kullananlar ve bu yöntemi teşvik eden kurumlara da çeşitli cezalar verilmesini kararlaştõrdõ. Sağlõk Bakanlõğõ’nõn 6 Mart 2010 tarihli Resmi Gazete’de yayõmlanan “Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezle- ri Yönetmeliği”ne göre, sperm banka- sõndan elde edilen sperm ya da yumurta aracõlõğõyla hamile kalma, bu yöntemi kul- lanma ve bu yöntemi tavsiye etmek ya- saklandõ. Yönetmeliğe göre, yurtdõşõndaki sperm bankasõndan alõnan sperm veya yu- murta ile hamile kalanlar hakkõnda, sav- cõlõğa suç duyurusunda bulunulacak ve bir yõldan üç yõla kadar hapis cezasõ ile da- va açõlabilecek. Yeni düzenleme, bu yönteme başvuran anne adaylarõnõn yanõ sõra aracõ kişiler ile sperm veya yumurta veren donörü de sorumlu tutuyor. “Türk soyunu korumak” gerekçesi ile sperm bankasõna izin vermeyen Sağlõk Bakanlõğõ, hastalarõnõ yurtdõşõndaki sperm bankalarõna yönlendiren ya da teşvik eden tüp bebek merkezlerini de kapata- cak. Yönlendirme veya aracõlõk yapan kli- nik ilk seferinde üç ay, aynõ eyle- mi ikinci kez yaparsa süresiz ka- patõlacak. Hastasõnõ teşvik eden he- kimlerin de tüp bebek çalõşmasõna ilişkin sertifikalarõ Sağlõk Bakan- lõğõ tarafõndan iptal edilecek ve hak- larõnda ceza davasõ açõlacak. Bakanlık savundu Sağlõk Bakanlõğõ’ndan yapõlan açõkla- mada ise yönetmelikle herhangi bir ha- pis cezasõ getirilmediği veya hapis ceza- sõyla ilgili bir düzenleme yapõlmadõğõ ile- ri sürülerek şöyle denildi: “Bakanlığı- mızın bu konudaki düzenlemesi, TCK’nin 231. maddesine paralel ola- rak tüp bebek uygulamaları ile ilgili ha- talı, kanun dışı ve insanımızı suiistimale yönelik iş ve işlemleri kapsamaktadır.” Açõklamada, düzenlemenin “ırkın” de- ğil “soy bağının” korunmasõnõ esas al- dõğõnõn vurgulanmasõ dikkat çekti. ŞULE KÖKTÜRK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Özlem Yenerer Çakmut, yurtdõşõnda suç olmayan bir fiilin Türkiye’de de cezalandõrõlamayacağõnõ belirterek aileleri rahatlattõ. Çakmut, “Yönetmelikte ‘gebe kalõrsa, savcõlõğa bildirilir’ deniliyor. Hüküm olmadığı için takipsizlik verilecektir” dedi. Sorunun çocuğu nüfusa kaydettirirken başladõğõnõn altõnõ çizen Çakmut, “Evliyseniz ve sperm ya da yumurta alarak hamile kaldığınızı sakla- dıysanız o zaman TCK’nın 231. maddesindeki ‘Bir çocu- ğun soybağõnõ değiştiren veya gizleyen kişi, bir yõldan üç yõ- la kadar hapis cezasõ ile cezalandõrõlõr’ hükmü ile karşı karşıya gelebilirsiniz. Kadın bekârsa, babanın kim oldu- ğunu bilmiyordur, çocuğun nüfusu anne soyundan devam eder. Cezalandırmak mümkün değil” diye konuştu. Sperm aldığını saklarsan hapis ‘‘EESSİİRRGGEEMMEEddeenn’’ SHÇEK’deki engelli çocuklara yapılacak albüm için ünlüler kolları sıvadı Sezen Aksu Emel Sayın ANKARA (AA) - Hacettepe Üniversiteli gõda mühendisleri; ekmek, bisküvi ve kraker gibi ürünlerin pişirilmesi sõrasõnda yüksek sõcaklõk nedeniyle oluşan kanserojen madde miktarõnõ bul- duklarõ yöntem sayesinde yüzde 95 oranõnda azaltmayõ başardõ. Ekmek, bisküvi gibi ürünlerin hamuruna uygun oranda katõlan kalsiyum sayesinde “akrilamid” isimli kanserojen madde büyük oranda azaltõldõ. Çalõşma, yiye- ceklere kalsiyum katõlmasõnõ sağ- layarak sağlõklõ besinlerin üretil- mesine de olanak sağlarken Tür- kiye’de gõda sektöründe isim yapmõş bir kuruluş söz konusu teknolojiyi hayata geçirdi. Akrilamidin, kõzarmõş patates başta olmak üzere, ekmek, biskü- vi, kraker gibi fõrõncõlõk ürünlerin- de ve kavrulmuş kahve-kakao gi- bi pişirme işleminden geçmiş gõ- dalarda bulunduğunu dile getiren Prof. Dr. Vural Gökmen, özel- likle bisküvi, ekmek ve krakerin hamuruna uygun ortam ve koşul- larda kalsiyum ekleyerek akrila- mid oluşumunu yüzde 95 oranõn- da azalttõklarõnõ bildirdi. 6 YAŞ SINIRI İSTENİYOR 3D gözlüğü tartõşmasõ büyüyor ROMA (AA) - İtalya’da küçük bir çocuğun gözlerinin, 3D göz- lüğüyle izlediği bir filmin ardõn- dan enfeksiyon kapmasõ yeni bir tartõşma başlattõ. Milano’daki çevre ve tüketici haklarõ koruma derneği Conda- cons, üç boyutlu olarak vizyona gi- ren “Alis Harikalar Diyarında” filmini ailesiyle sinemada izledik- ten birkaç saat sonra gözlerindeki rahatsõzlõk nedeniyle apar topar acil servise götürülen 3 yaşõndaki kõz çocuğuna akut enfeksiyon tanõ- sõ konulduğunu duyurdu. Condacons’un başvurusunu de- ğerlendiren Sağlõk Yüksek Konse- yi de 3D gözlüklerinin 6 yaşõn al- tõndaki çocuklar için sakõncalõ ol- duğu, yetişkinlerin bu gözlükleri kullanmasõnõn da sõnõrlandõrõlmasõ gerektiği yönünde görüş bildirdi. Ulusal Sinemacõlar Derneği’nin Başkanõ Paolo Protti ise, konseyin kararõna karşõ çõktõ. Protti, kendile- rinin de 3D gözlüklerinin 3 yaşõn altõndaki çocuklar tarafõndan kulla- nõlmamasõ tavsiyesinde bulunduk- larõnõ, ancak halen bunun endikas- yonlarõnõ tartõştõklarõnõ söyledi. Kültür Servisi - Türkiye’nin ilk ve tek sa- nayi müzesi olan Rahmi M. Koç Müzesi, Ekol Drama Sanat Evi ile birlikte yeni bir çalõşma gerçekleştiriyor. Müzedeki çalõşmalarõn ilki olan resim atölyesinde, çocuklar, Haliç kõyõ- sõnda yer alan Fenerbahçe Vapuru’nun keyif- li, tarihi ve eğlenceli ortamõnda yaratõcõlõklarõ- nõn farkõna varõp yeteneklerini keşfediyor. Çocuklarõn yeteneklerini ortaya çõkarma ve yaratõcõlõğõ geliştirme düşünce ve amacõy- la yola çõkan Güncel Sanat Atölyesi, 7-11 yaş arasõ öğrencilere yönelik olarak haziran ayõna kadar devam edecek. Atölye çalõşma- larõ, pazar günleri 10.00-11.30 ve 12.00- 13.30 saatleri arasõnda ressam Ömer Yiğit Aral tarafõndan yürütülüyor. 2001’de Kültür Bakanlõğõ Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’nü alan Rahmi M. Koç Müzesi’ndeki Güncel Sanat Atölyesi’ni gerçekleştiren Ekol Drama Sanat Evi, çalõşmalarõnõ on yõldõr kurucusu Gülsen Çaltıl ve genel sanat yönetmeni Ay- la Algan yönetiminde sürdürüyor. Vapurda resim atölyesi Rahmi M. Koç Müzesi ve Ekol Drama Sanat Evi İşbirliği ile FenerbahçeVapuru’ndaçocuklaryaratõcõlõklarõnõkeşfediyor Minikler, ressam Ömer Yiğit Aral’la çalışıyor. SUÇLU GEN: p21 Kopan organ yeniden çõkacak İmtiyaz Sahibi: CUMHURİYET VAKFI adına İLHAN SELÇUK Yayımlayan ve Yönetim Yeri: Yeni Gün Haber Ajansõ Basõn ve Yayõncõlõk A.Ş, Prof. Nurettin Mazhar Öktel Sk. No: 2. 34381 Şişli/İstanbul Tel: (0212) 343 72 74 (20 hat) Faks: (0212) 343 72 64 Yaygõn süreli yayõn Baskı: DPC Doğan Medya Tesisleri Hoşdere Yolu 34850 Esenyurt İstanbul Dağıtım: YAYSAT Doğan Medya Tesisleri Hoşdere 34850 Esenyurt İstanbul Genel Yayõn Yönetmeni: İBRAHİM YILDIZ ● Yazõişleri Müdürleri: Güray Öz (Sorumlu) Murat Ataş ● Miyase İlknur (Ek Yayõnlar) ● Haber Merkezi Müdürü: Hakan Kara Bir uzvunu yitirmiş semenderden hareket eden Amerikalõ bilim insanlarõ, sadece yaralõ bölgede p21’i kõsa süreli devre dõşõ bõrakarak organõn yeniden çõkmasõnõ umuyor. ‘Sırada yabancı evlilikler mi var’ Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği 2. Başkanõ Prof. Bülent Tõraş, “Eğer yurtdõşõndan yumurta ve sperm bağõşõ ile gebelik sağlanmasõnõ, ‘soy bozulacağõ’ gibi bir gerekçeyle yasaklayacaklarsa o zaman yabancõlarla evliliği de yasaklasõnlar” dedi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog