Bugünden 1930'a 5,465,612 adet makaleKatalog


«
»

ekonomi@cumhuriyet.com.tr SAYFA CUMHURİYET 17 MART 2010 ÇARŞAMBA 14 EKONOMİ CMYB C M Y B DEİK Türk-Afrika İş Konseyleri, Türk işadamları ile Gine, Gi- ne Bissau, Sierra Leone ve Gambiya’dan işadamlarını bir ara- ya getiren ikili görüşmeler düzenledi. Afrikalıişadamınavize engeli ticareti vuruyor Telekomünikasyonda en değerli marka Vodafone Ekonomi Servisi - Başta Cumhurbaşkanõ Abdullah Gül olmak üzere en üst düzey yet- kililer eliyle Türkiye ile Afrika arasõndaki ilişkiler geliştiril- meye çalõşõlõrken Türkiye’nin Afrikalõlara uyguladõğõ vize prosedürü ikili ilişkilerin önün- de engel oluşturuyor. Dõş Eko- nomik İlişkiler Kurulu’nun (DE- İK) davetlisi olarak Türkiye’ye gelmek isteyen dört Afrika ül- kesinden işadamlarõnõn vize alõrken büyük sorun yaşadõğõnõ belirten Türk-Afrika İş Kon- seyleri Koordinatör Başkanõ Tamer Taşkın, “50 kişilik he- yetin 25’i vize alamadı. Tür- kiye’den mal alacak adam vize alamıyor. Avrupa ülke- lerinin vize konusunda Türk- lere çektirdiği eziyeti, Türk büyükelçilikleri Afrikalılara yapıyor. Vize konusu Afrika açılımında Türkiye’nin önün- deki en büyük engel” dedi. Cumhurbaşkanõ Gül’ün de katõldõğõ Türk heyeti Afrikalõ işadamlarõ ile bir araya geldi. Socim SARL Direktörü Amadou Ly’in verdiği bilgi- ye göre Gine Cumhuriyeti boksit kaynaklarõ konusunda dünyada ilk sõrada, boksit üre- timi açõsõndan ikinci sõrada yer alõyor. Ülke, altõn ve elmas kaynaklarõ açõsõndan zengin. Madencilik ve değerli taş atöl- yeleri kurulmasõ konusunda Türk işadamlarõnõ bekledik- lerini belirten Amadou Ly, Türk mallarõnõn olumlu ülke imajõ sayesinde Gine’de rağ- bet gördüğünü belirtti. Ekonomi Servisi - Marka değerlendirme alanõnda dün- yanõn önde gelen bağõmsõz ku- ruluşlarõndan Brand Finance, 2010 yõlõnõn dünyadaki en de- ğerli 500 markasõnõ açõkladõ. En değerli 500 marka sõralamasõn- da Vodafone, 28.9 milyar do- larlõk marka değeri ile 2010 yõlõnda telekomünikasyon sek- törünün en değerli markasõ ol- du. Genel sõralamada geçtiğimiz seneye göre bir üst sõraya çõkan Vodafone, 500 dünya markasõ arasõnda en değerli 7. marka ola- rak yerini aldõ. Listenin ilk sõ- rasõnõ 41.3 milyar dolarlõk mar- ka değeriyle perakende zinciri Walmart aldõ. 36.1 milyar dolar marka değeri ile Google ikinci, 34.8 milyar dolarla Coca Cola ise üçüncü sõrada yer aldõ. Ra- por www.brandfinance.com ad- resinden indirilebiliyor. ABD para birimini düşük tutan ülkenin kur manipülatörü olarak tanõnmasõ için düğmeye bastõ Çin ‘ucuz yuan’da direniyor Ekonomi Servisi - ABD, Avrupa Birliği ve Çin ile ti- cari ilişkilerde bulunan diğer ülkeler Çin’in yuan politika- sõnõ uzun süredir eleştiriyor. Son olarak, ABD’li 130 po- litika yapõcõ, önceki gün açõk bir mektup yayõmladõ ve Obama yönetiminin Çin’i kur manipülatörü olarak tanõmasõnõ ve yaptõrõm uy- gulanmasõnõ istedi. Hazine Bakanõ Timothy Getihner ve Ticaret Bakanõ Gary Loc- ke’a yazõlan mektupta “Çin’in kur manipülasyo- nun ABD ekonomisi üze- rindeki etkisi mübalağa edi- lemez. Ülkeye yapılan ABD ihracatı düşük fiyatlı Çinli benzerleri ile rekabet ede- mez ve yurtiçindeki ABD’li üreticiler de Çin ithalatı sebebiyle zarar görüyor” denildi. Çin ise parasõ yuanõn değerini yükseltmesi için ABD’den gelen taleplere kar- şõ durarak sahip olduğu bü- yük ticaret fazlasõnõn nede- ninin yuan olmadõğõnõ sa- vundu ve bu yõl ihracatõ art- tõrmak için para biriminin değerini sabit tutmaya de- vam edeceğini belirtti. Çin Ti- caret Bakanlõğõ sözcüsü Yao Jian dün yaptõğõ açõklamada, “Eğer küresel kur sistemi- ne politika sokulursa, bu durum küresel finans kri- ziyle mücadelede taraflar arasında eşgüdüm sağlan- masına hiç de yardımcı ol- maz” dedi. Yao, Çin’in ABD ile ticaretinde sahip ol- duğu büyük fazlaya, yuanõn yol açtõğõnõ reddederek “Ti- caret fazlası, küreselleşme olgusunun bir sonucu ve onun yarattığı bir durum- dur” diye konuştu. Ekonomi Servisi - Uluslararasõ Nakliyeci- ler Derneği (UND), Türkiye ile Fransa ara- sõnda düzenli Ro-Ro seferi başlatõyor. İlk seferi nisan ayõ başõnda yapõlacak hat için Türkiye’de Tekirdağ Akport, Fransa’da ise Tou- lon limanõ kullanõlacak. UND, bu hattõ oluştur- mak amacõyla UND Deniz Taşõmacõlõğõ AŞ ad- lõ bir şirket kurdu. Avrupa ile Asya ve Ortado- ğu arasõndaki 1 trilyon dolarlõk ticaretin geçeceği modern İpek Yolu’nun önemli kolu durumunda olan yeni hat, hem Avrupa’nõn Akdeniz’e açõlmasõnõ destekleyecek hem de Türki- ye’nin tarihi İpek Yolu üzerindeki kilit ko- numunu günümüze taşõyacak. UND Yönetim Kurulu Başkanõ Tamer Dinçşahin, konuya ilişkin düzenlenen imza törenin- de yaptõğõ konuşmada, “Projede maksimum kapasitede yılda 19-20 bin aracın taşınmasını he- defliyoruz. Sürücülerin Toulon’a ulaşımı ise ha- vayolu ile sağlanacak” dedi. Bu hattõ seçerken Türk taşõmacõsõnõn taleplerini ve hedef ülkelere olan dõş ticareti göz önünde bulun- durduklarõnõ belirten Dinçşahin, “Hat ile ülkemizin yeni hedef pazarları arasında olan Afrika ülkele- rine de önemli açılım sağlanacak. Fransa lima- nından bağlantılı seferler ile Afrika’ya ulaşacak olan taşımacılarımız, Afrika ile küresel krize rağ- men 2009 yılında 15 milyar dolara çıkan ticaret hac- mimizi 30 milyar dolar hedefine ulaştırmakta bir köprü görevi görecektir” diye konuştu. Tekirdağ’danFransa’yaRo-Royolu Çin ihracatta avantaj sağlamak için para birimini düşük tutmakla suçlanõyor. Pekin ise ABD’nin ticaret açõğõna yuanõn neden olmadõğõnõ savunuyor. Değerli dostlar; Sadece önemli günlerde kartpostallara yazõlan satõrlarla ve atõlan SMS’lerle ya da olağan karşõlaşmalarda dudaklarõmõzdan dökülen güzel sözlerle dostluğun gereği yerine getirilmiş sayõlmaz. Dostluk dinamizm içerir, daima tazelenmelidir. Bunun için de bir araya gelmek gerekir. Üstelik paylaşacağõmõz o kadar çok şey var ki… Yukarõdaki anlam bütünlüğüne yönelik iki duyurumuz var. Birinci duyurumuz; ESKİŞEHİR CUMOK 21 MART PAZAR ÖĞLE YEMEĞİNDE BULUŞUYOR. KATILIMINIZI BEKLİYORUZ. İkinci duyurumuz; Dostumuz Mustafa Balbay’õ sizler adõna Silivri’de ziyaret ettik. Selamlarõnõ ve yaşadõklarõmõzõ göz-göze gelerek sizlere iletmek istiyoruz. YANINIZDA DOSTLARINIZ, ELİNİZDE GAZETEMİZ OLSUN NOT: Katõlõm bildiriminizi; aşağõdaki telefonlara, 19 Mart 2010 Cuma saat 23.00’e kadar mutlaka yapõnõz. Tarih: 21 Mart 2010 (Pazar) Yer: Eskişehir Öğretmenevi Saat: 13.00-15.00 Ederi: 7,5 TL, Öğrenci: 4 TL CUMOK İletişim: 220 44 49 – 0 533 520 59 36 ESKİŞEHİR CUMOK ÇAĞRISIDIR ESKİŞEHİR CUMOK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ AYDINLANMA SÖYLEŞİLERİ Yıl : 11 No : 6 K o n u ŞİİR VE SOHBET Yö n e t m e n Prof. Dr. BÜLENT BERKARDA K o n u ş m a c ı ALTAN AKIŞIK Tiyatro ve Sinema Sanatçısı (Dünya Şiir Günü Anısına) Tarih: 20 Mart 2010 Cumartesi saat 11.00 – 13.00 arası. İletişim: İÜ Mezunları Derneği (Fatoş Taştan) 0212 238 03 21 Aydınlık Yarınlar Özlemi İçindeki Tüm Yurttaşlarımız Davetlidir. Giriş Serbest ve Ücretsizdir Yer: Levent Kültür Merkezi. Levent Çarşı içi. Çalıkuşu Sok. No: 2 1. Levent – İstanbul ANKARA GAYRİMENKUL SATIŞ (22) İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANI DOSYA NO: 2009/2844 Es. Satõlmasõna karar verilen gayrimenkulün cinsi, kõyme- ti, evsafõ, Satõş Şartlarõ: Ankara ili, Çankaya ilçesi, Çay- yolu Mahallesi, Park Caddesi, A-6. Blok’un bulunduğu yere rastlayan imarõn, 44392 ada, 1 parseli teşkil eden, 12448 m2 arsa üzerine inşa edilmiş, 160/12448 arsa pay- lõ, Zemin Kat 2 No’lu, 4 oda, salon, antre, hol, kiler, mut- fak, banyo, WC ve 3 adet balkondan müteşekkil, 169 m2 kullanõm alanlõ mesken vasõflõ taşõnmaz bir borç nedeni ile açõk artõrma suretiyle satõlacaktõr. Gayrimenkulün ge- niş evsafõ dosyada mevcut bilirkişi raporunda açõklanmõş- tõr. TAKDİR OLUNAN KİYMETİ: 350.000,00.TL % 18 KDV Alõcõya aittir. 1- Satõş 21.06.2010 günü, saat 10.00’dan 10.10’a kadar Ankara Adliyesi Mezat Salonunda açõk artõrma sureti ile yapõlacaktõr. Bu artõrmada tahmin edilen kõymetin %60’õ ve rüçhanlõ alacaklõlar varsa mecmuunu ve satõş ve pay- laştõrma masraflarõnõ geçmek şartõ ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmaz ise en çok artõranõn taahhüdü ba- ki kalmak şartõyla, gayrimenkul 01.07.2010 günü, saat 10.00’dan 10.10’a kadar Ankara Adliyesi Mezat Salo- nu’nda ikinci artõrmaya çõkarõlacaktõr. Bu arttõrmada da bu miktar elde edilmemiş ise gayrimenkul en çok arttõranõn taahhüdü baki kalmak üzere arttõrma ilanõnda gösterilen müddet sonunda en çok arttõrana ihale edilecektir. Şu ka- dar ki, artõrma bedelinin malõn tahmin edilen kõymetinin %40’õnõ bulmasõ ve satõş isteyenin alacağõna rüçhanõ olan alacaklarõn toplamõndan fazla olmasõ ve bundan başka, pa- raya çevirme ve paylaştõrma masraflarõnõ geçmesi lazõm- dõr. Böyle fazla bedelle alõcõ çõkmaz ise satõş talebi düşe- cektir. 2- Açõk arttõrmaya katõlmak isteyenlerin takdir edi- len kõymetin %20’si nispetinde nakit pey akçesi (TL) ya da bu miktar kadar milli bir bankanõn kesin ve süresiz (dosya numarasõ belirtilerek) teminat mektubunu verme- leri gerekmektedir. Satõş peşin para iledir. Alõcõ istediği takdirde kendisine 10 günü geçmemek üzere mehil veri- lebilir. Katma değer vergisi, ihale damga vergisi, alõcõ adõ- na tahakkuk edecek 1/2 tapu harcõ satõn alana ait olacak- tõr. Birikmiş emlak vergi borçlarõ, tellaliye resmi ile satõ- cõ adõna tahakkuk edecek tapu harçlarõ satõş bedelinden ödenir. Tahliye ve teslim giderleri ihale alõcõsõna aittir. 3- İpotek sahibi alacaklõlarla, diğer ilgililerin, varsa irtifak hakkõ sahipleri de dahil olmak üzere bu gayrimenkul üze- rindeki haklarõnõ, faiz ve masrafa dahil olan iddialarõnõ da- yanağõ belgeler ile 15 gün içinde müdürlüğümüze bildir- meleri gerekir. Aksi takdirde, haklarõ tapu sicili ile sabit olmadõkça, paylaşmadan hariç bõrakõlacaktõr. 4- Taşõnma- zõ satõn alanlar, ihaleye alacağõna mahsuben iştirak etme- miş olmak kaydõyla, ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile, satõş bedelini derhal veya İİK 130. maddeye göre verilen süre içinde nakden ödemek zorundadõr. 5- Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse müddetinde parayõ vermez- se ihale kararõ fesh olunarak, kendisinden evvel en yük- sek teklifte bulunan kim ise arz etmiş olduğu bedelle al- maya razõ olursa ona, razõ olmaz veya bulunmazsa hemen arttõrmaya çõkarõlõr. Bu arttõrma ilgililere tebliğ edilmeyip yalnõzca satõştan en az yedi gün önce yapõlacak ilanla ye- tinilir. Bu arttõrmada teklifin İİK. 129. maddedeki hü- kümlere uymasõ şartõyla taşõnmaz en çok arttõrana ihale edilir. İhalenin feshine sebep olan tüm alõcõlar ve kefille- ri teklif ettikleri bedelle son ihale bedeli arasõndaki fark- tan ve diğer zararlardan ve ayrõca temerrüt faizinden mü- teselsilen sorumludur, ihale farkõ ve temerrüt faizi ayrõca hükme gerek kalmaksõzõn İcra Müdürlüğü’nce tahsil olu- nur. 6- Şartname ilan tarihinden itibaren Müdürlüğümüz- de herkesin görebilmesi için açõk olup, masrafõ verildiği takdirde isteyen alõcõya bir örnek gönderilebilir. 7- Satõşa iştirak etmek isteyenlerin şartnameyi görmüş ve münde- recatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, başkaca bilgi almak is- teyenlerin 2009/2844 Es. sayõlõ dosya numarasõ ile mü- dürlüğümüze başvurmalarõ rica olunur. 01.03.2010 (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir. Basõn: 16665 DÜNYADAN ABD Hazine Bakanlığı 15 Nisan’da açıklayacağı raporda, Çin’in ticarette kendine avantaj sağlamak için yuanın kur değerini manipüle edip etmediği konusundaki görüşünü açıklayacak. AB‘gerekirse’yardımahazır AB maliye bakanlarõ ‘gerekirse’ Yu- nanistan’a yardõma hazõr olduklarõ- nõ belirterek bunun nasõl işleyeceği ko- nusunda detay vermedi. Zirve son- rasõnda yapõlan açõklamalarda “Tek- nik konularõ belirledik. Acil durum- larda uygulamaya geçilebilir” denildi. AB Komisyonu’nun ekonomik işler- den sorumlu üyesi Oli Rehn ise, Yu- nanistan’õn bugün itibarõyla finansal bir yardõma ihtiyacõ olmadõğõnõ be- lirtti. Ayrõca, bakanlar serbest fonlarõn düzenlenmesi konusunda anlaşama- dõ. Öte yandan Standard&Poor’s (S&P), Yunanistan’õ izlemeden çõ- kardõ. S&P, Yunanistan’õn kredi no- tunu ‘BBB /A-2’ olarak teyit etti. Trichet:Avrotehlikededeğil Euronews’a konuşan Avrupa Merkez Bankasõ Başkanõ Jean-Claude Trichet, Avro’nun Yunanistan’õn içinde bu- lunduğu krizden kaynaklõ herhangi bir tehlike içinde olmadõğõnõ söyledi. Tric- het, “Yeni bir aşamadayõz ve prob- lemler için çözümler bulmalõyõz” de- di. ‘Üye ülkelerden güvenilir istatistiki veri elde etmekte sorunlar bulunma- sõnõn kabul edilemez‘olduğunu da di- le getiren Trichet, Eurostat’a fõrsat ver- meleri gerektiğini savundu. ABD’den yeni plan ABD’de finansal risklerin önüne geç- mek için hazõrlanan yeni tasarõ Se- nato’ya sunuldu. Buna göre, sektör- de faaliyet gösteren kurumlarõn borç alma, borç verme, yatõrõm ve işlem- lerine kõsõtlama getirilecek, yönetime ekonomiyi tehdit eden şirketleri par- çalara ayõrarak küçültme ve sektöre verdiği zararlarõ karşõlamasõ için baskõ yapma yetkisi verilecek. Yeni ta- sarõ ayrõca ABD Merkez Bankasõ bünyesinde bağõmsõz tüketici koruma birimi kurulmasõnõ da öngörüyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog