Bugünden 1930'a 5,465,612 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B 17 MART 2010 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER 11dishab@cumhuriyet.com.tr Berlusconi’ye RAI souşturması Dış Haberler Servisi - İtalya Başbakanõ Sil- vio Berlusconi hakkõn- da, muhalif bir söyleşi programõnõ yayõndan kaldõrmasõ için devlet televizyonu RAI yöneti- mine baskõ yaptõğõ id- diasõyla “görevi kötüye kullanmak ve siyasi, idari ve hukuki birimleri tehdit etmek” suçlama- sõyla soruşturma açõldõ. Berlusconi muhalefetin ve yargõnõn yerel seçim- leri etkilemeye çalõştõğõ- nõ savundu. ‘Obama ilişkileri önemsiyor’ WASHINGTON (AA) - ABD Dõşişleri Bakan Yardõmcõsõ James Steinberg, 1915 olaylarõ- nõn soykõrõm olarak nite- lendiği tasarõnõn Temsil- ciler Meclisi Dõş İlişki- ler Komitesi’nden geç- mesinin ardõndan Türki- ye’nin Washington Bü- yükelçisi Namõk Tan’õn Ankara’ya çağrõlmasõn- dan üzüntü duyduğunu belirtti. Steinberg, ABD Başkanõ Barack Obama yönetiminin Türkiye ile ilişkilere büyük önem verdiğini ifade etti. Komutan yargıç karşısında Dış Haberler Servisi - Sri Lanka’da eski Ge- nelkurmay Başkanõ Sa- rath Fonseka görevi ba- şõnda siyasete müdahale ettiği gerekçesiyle dün askeri mahkemeye çõka- rõldõ. General Fonseka geçen sene Devlet Baş- kanõ Maninda Rajapaksa ile birlikte 37 yõllõk iç savaşa son vererek, Ta- mil Kaplanlarõ’nõ askeri yenilgiye uğratmõştõ. Fonseka, ocak ayõnda es- ki müttefiki Rajapak- sa’ya karşõ devlet baş- kanlõğõ seçimlerine gir- miş, ancak kaybetmişti. İsrail’in El Aksa Camii yakõnõndaki sinagoğu yeniden açmasõ üzerine Filistinliler sokaklara döküldü Doğu Kudüs’te öfke seliDış Haberler Servisi - Yeni yer- leşim inşasõndan vazgeçmeyece- ğini duyuran İsrail ile ABD ara- sõnda sert rüzgârlar eserken Doğu Kudüs’te Filistinlilerle İsrail as- kerleri arasõnda çatõşmalar şid- detleniyor. Hamas, İsrail’in Filis- tinlilerin tepkisine karşõn Doğu Ku- düs’te eski bir sinagoğu yeniden hizmete açmasõ üzerine dünü “öf- ke günü” ilan ederken lider kad- rolarõndan intifada çağrõsõ yapõldõ. Geçen hafta ABD yönetiminin Ortadoğu’da barõş için dolaylõ gö- rüşmelere başlanmasõ yönündeki girişim tam bir fiyaskoyla sonuç- landõ. ABD Başkan Yardõmcõsõ Joe Bi- den’õn ziyareti sõrasõnda 1600 yeni yerle- şime izin verileceği açõklamasõ yapan İs- rail yönetimi, geçen süre içinde uluslararasõ toplumdan gelen tüm tepkilere karşõn ge- ri adõm atmõyor. İsrail Başbakanõ Binya- min Netanyahu önceki gün Knesset’te yaptõğõ konuşmada, “Son 40 yıldır hiçbir İsrail hükümeti, Kudüs’ün semtlerin- deki inşaatlara sınır koymadı” dedi. Mitchell ziyareti erteledi Netanyahu, Kudüs’ün ilhak edilen böl- gelerinin, ileride yapõlacak bir barõş an- laşmasõnda İsrail sõnõrõ içinde kalmasõ gerektiği konusunda İsrail’de bir oydaşma bulunduğunu da söyledi. Bu açõklamanõn ardõndan ise ABD yö- netimi önceki gün bölgeye gitmesi plan- lanan Ortadoğu özel temsilcisi George Mitchell’in ziyaretinin ertelendiğini du- yurdu. Washington yönetimi, İsrail ve Filistinli taraflar arasõnda me- kik diplomasisi başlatma amacõ ta- şõyan ziyaretin “lojistik gerekçe- lerle ertelendiğini” belirtirken ABD’li kaynaklar, Mitchell’in doğrudan bu cuma başlayacak olan Ortadoğu Dörtlüsü toplantõ- sõ için Moskova’ya gidebileceği- ni belirtti. ABD’de bazõ cumhuri- yetçi senatörlerin Demokrat partili Barack Obama yönetimine İsra- il ile gerginleşen ilişkilerden dolayõ tepkili olduğu belirtiliyor. Bu arada İsrail’in Filistinlilerin tepkilerine karşõn Doğu Kudüs’te Müslümanlarõn başlõca kutsal mekânla- rõndan El Aksa Camii’nin yaklaşõk 400 metre uzaklõğõndaki 17. yy.’dan kalma si- nagoğu yeniden hizmete açmasõ bölgede- ki tansiyonu daha da arttõrdõ. Kudüs’ün Es- ki Kent’inin Yahudi mahallesinde yeniden inşa edilen Hurva (Harabe) Sinagoğu’nun ALMAN SİLAHLARI TÜRKİYE İLE YUNANİSTAN’A GİDİYOR OSMAN ÇUTSAY FRANKFURT - ABD ve Rus- ya’nõn ardõndan dünyanõn üçüncü büyük silah ihracatçõsõ konumuna yükselen Federal Almanya’nõn “en iyi müşterisi”nin Türkiye olduğu ortaya çõktõ. Stockholm Uluslararasõ Barõş Araştõrmalarõ Enstitüsü Sip- ri’nin son verilere göre hazõrladõğõ dünya raporunda, Almanya’nõn son beş yõl içinde dünya silah ti- careti içindeki payõnõn iki kat arta- rak yüzde 11’e yükselmesi kadar, krizdeki ülkelere yapõlan silah ih- racatõ da dikkat çekti. Askeri mal- zemenin esas olarak denizaltõ, tank ve benzeri kullanõlmõş zõrhlõlar- dan meydana geldiğini saptayan Sipri uzmanlarõ, söz konusu ka- lemlerin “mali değerlerini” bu yõl da vermedi. Alman mallarõyla ilgili sonuçlarõn Alman Savunma Bakanlõğõ istatistiklerinden farklõ ol- masõ, “tamamlayıcı nitelikteki iş bağlantıları, kullanılmış ordu si- lahlarının ve armağan kategori- sindeki hibelerin” de tahmini de- ğerleriyle tablolara dahil edilme- sinden kaynaklanõyor. Büyük sıçrama Sipri, yeni raporunda, 2005- 2009 döneminde dünya silah ih- racatõndaki payõnõ yüzde 6’dan yüzde 11’e çõkararak dünya üçün- cülüğüne yükselmeyi başaran Al- manya’nõn, Fransa ve İngiltere’yi geride bõraktõğõnõ kaydederken en kârlõ müşteriler arasõnda ikinci sõ- rayõ iflasõn eşiğindeki Yunanis- tan’õn aldõğõnõ da saptamõş oldu. Son verilere göre, Türkiye, Al- man silahlarõnõn yüzde 14’ünü, Yunanistan ise yüzde 13’ünü ithal etti. İki ülke arasõnda Kõbrõs ne- deniyle ciddi sorunlar yaşandõğõna dikkat çeken bazõ siyasetçiler, si- lah ihracatõnõn hangi ülkelere ya- põldõğõnõn denetlenmesi talepleri- ni yinelediler. Almanya’nõn üçün- cü büyük silah müşterisinin de yüzde 12’lik bir payla Güney Af- rika olduğu belirlendi. Patlama alarm veriyor Yeşiller Partisi Eşbaşkanõ Clau- dia Roth, “silah ihracatındaki patlama”nõn bir alarm olarak ka- bul edilmesi gerektiğini belirtti. Roth, bu sektörün daha sõkõ bir par- lamento denetimine tabi tutulma- sõ çağrõsõnõ da yineledi. Sol Parti adõna yapõlan açõklamalarda da gelişmelerin endişe verici boyutlar kazandõğõna dikkat çekildi. Sol Parti Meclis Grubu İkinci Başka- nõ Jan van Aken, bu tür ihracata son verilmesini istedi. Lieberman’dan Lula boykotu Dış Haberler Servisi - İsrail’e resmi zi- yarette bulunan Brezilya Cumhurbaşka- nõ Luiz Inacio Lula de Silva, nam-õ di- ğer Lula’nõn, ülkeye gelen liderlerin zi- yaret protokolünde yer alan Herlz Tepe- si’ne gitmeyip, Siyonist hareketin kuru- cularõndan Teodor Herzl’in mezarõnda saygõ duruşunda bulunmamasõ kriz ya- rattõ. İsrail’in sağcõ Dõşişleri Bakanõ Avigdor Lieberman, bu tavrõ nedeniyle Lula’yõ protesto ederek, İsrail parlamen- tosu Knesset’te yaptõğõ konuşmayõ ve Netanyahu ile görüşmesine katõlmayõ boykot etti. Lieberman, Lula’nõn proto- kol kurallarõna uymayarak İsrail’i kü- çümsediğini savundu. Brezilyalõ yetkili- ler ise Herzl’in mezarõnõn ziyaret edile- memesinin nedeninin program zaman- lamasõ olduğunu belirttiler. Ortadoğu sorununun çözümünde rol oynayabile- ceği yorumlarõnõn yapõldõğõ Brezilya’nõn lideri önceki gün Knesset’teki konuşma- sõnda silahlardan arõnmõş bir Ortadoğu çağrõsõnda bulunmuştu. önceki gün törenle hizmete açõlmasõ üze- rine Hamas dünü “öfke günü” ilan etti. Si- nagoğun hizmete sokulmasõnõn arkasõnda İsrail’in El Aksa Camii’ni ortadan kal- dõrmak olduğunu savunan Hamas’õn pro- testo çağrõlarõnõn ardõndan çok sayõda Fi- listinli genç Doğu Kudüs’te sokaklara döküldü. Bölgeyi ablukaya alan 3 bini aş- kõn İsrail güvenlik gücü ile Filistinliler ara- sõnda çatõşmalar yaşandõ. İsrail güçleri göstericilere gaz bombalarõ atarken çõkan olaylarda kimi kaynağa gö- re 50 kişinin yaralandõğõ, 30’u aşkõn kişi- nin de gözaltõna alõndõğõ belirtiliyor. AA’da yer alan habere göre, İsrail güçleri Kudüs’e gitmek üzere yola çõkan, kuzeydeki Arap kasabasõ Mecd El-Krum’dan gelen İsrail- li Araplarõ taşõyan otobüsler ile El Halil’den gelen Filistinlilerin bulunduğu otobüsü kente sokmadõ. Batõ Şeria’nõn birçok böl- gesinde de İsrail askerleri ile Filistinliler ara- sõnda şiddetli çatõşma çõktõ. Bu arada sinagoğun açõlõşõnda konuşan Hahambaşõ Yona Metzger, açõlõştan son- ra Haremüşşerif’e yürüneceği yolundaki id- dialarõn söylentilerden ibaret olduğunu be- lirtti. Sinagoğun açõlõşõna video mesajõ gön- deren Netanyahu ise nesillerdir ilk defa, tüm dinler için ibadet özgürlüğünün İsrail sa- yesinde olduğunu savundu. Hamas yönetimindeki Gazze Şeridi’nde ise sinagoğun açõlmasõnõ protesto eden ço- ğu öğrenci binlerce kişi dün sokaklara dö- küldü. Suriye’de bulunan Hamas’õn üst dü- zey liderlerinden Musa Ebu Marzuk, El Cezire’ye verdiği demeçte, Filistinlilere İs- rail’e karşõ yeni bir intifada çağrõsõ yaptõ. Filistin Kurtuluş Örgütü Merkez Komite üyelerinden, eski Başbakan Ahmed Ku- rey de önceki gün, İsrail’in Doğu Ku- düs’teki uygulamalarõnõ eleştirip, üçüncü bir intifadanõn patlak verebileceği uyarõ- sõnda bulunmuştu. Knesset’teki Arap mil- letvekilleri de İsrail hükümetinin politi- kalarõnõ şiddetle eleştirdiler. DİRENİŞ ÇAĞRISI - Hamas ve İslami Cihad yetkililerinin de aralarõnda bulunduğu Suriye’de yaşayan Filistinli gruplarõn temsilci- leri önceki gün bir araya geldi. Basõn toplantõ- sõnda Hamas’õn Suriye’de yaşayan Siyasi Büro Şefi Halid Meşal, Filistinli güçleri direnişe ça- ğõrdõ. Meşal, “Düşmanla hem dolaylõ hem doğ- rudan görüşmelerin durdurulmasõnõ istiyoruz. Çünkü bu görüşmeler İsrail’e daha fazla yerle- şim birimi oluşturup daha fazla Yahudileştir- mesine meşru zemin hazõrlõyor” dedi. Bir soru üzerine Meşal, Türkiye’nin Ortadoğu’da üst- lendiği rolü takdirle karşõladõklarõnõ söyledi. İslami Cihad lideri Ramazan Şallah (solda) ve Ha- mas Siyasi Büro Şefi Halid Meşal. (Fotoğraf: AFP) Simgesel Nöbet Eylemimiz Sürüyor! ● Ergenekon’dan tutuklu ● Ergenekon’dan yargılanan ● Üniversite hocalarımızın ● Rektörlerimizin ● Bilim adamlarımızın ● Yazarlarımızın ● Anayasal bir kurum olan TSK’nın ve ● Tüm AYDINLARIMIZIN ● Yanı başında nöbetteyiz! KAPILAR AÇILANA DEK Her perşembe saat 11.00–13.00 c’in bahçesinde GEÇMİŞ OLSUN Sarıyer’in sevilen babacan ve çalışkan belediye başkan yardımcısı Erol Aydın’a geçirdiği trafik kazasından dolayı geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Mustafa Gültekin Fahri Aksoy SEFERİHİSAR SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU’NDAN GAYRİMENKULÜN SATIŞ İLANI Dosya No: 2009/7 İzale-i Şüyu Satõlmasõna karar verilen gayrimenkullerin cinsi, kõymeti, adedi, evsafõ: 1. GAYRİMENKUL: Tapu Kaydõ; İzmir ili, Seferihisar ilçesi, Beyler Köyü, Kaplankaya Mev- kii, 231 ada, 31 parselde kayõtlõ 4990 m2 Beyler Köyü merkezine 8 km. mesafede olup, ulaşõmõ oldukça zordur. %40 eğimli killi, kumlu sõğ toprak yapõsõnda olup üzerinde 55 adet 100 yaşlarõnda düzensiz dikilmiş zeytin ağacõ vardõr. Ayrõca orman bitki örtüsünden sayõlan makilikler ve fun- dalõklar gelişmiştir. Modern tarõm alet ve makineleriyle işlenebilir durumu yoktur. Ağaçlarõn ve- rimi ve ürün kalitesi düşüktür. İMAR DURUMU: İmar uygulamasõ dõşõndadõr. MUHAMMEN BEDELİ: Zemin değeri 6.237,50 TL + Ağaç değeri 5.500,00-TL =11.737,50 TL 2. GAYRİMENKUL: Tapu kaydõ; İzmir ili, Seferihisar ilçesi, Beyler Köyü, 141 ada, 18 par- selde kayõtlõ 8767m2 %20 eğimli, sõğ toprak yapõsõnda, sulama imkânõ olmayan, elektrik ve yol- dan mahrum, kuru tarõma uygun olup üzerinde 85 adet 80 yaşlarõnda düzensiz dağõlõmlõ bakõm- sõz ve düşük verimli zeytin ağacõ vardõr. İMAR DURUMU: İmar uygulamasõ dõşõndadõr. MUHAMMEN BEDELİ: Zemin değeri 10.958,75 TL + Ağaç değeri 6.800,00-TL =17 758,75 TL 3. GAYRİMENKUL: Tapu kaydõ; İzmir ili, Seferihisar ilçesi, Beyler Köyü, Boğagelişi mev- kii, 201 ada, 211 parselde kayõtlõ 4943.82 m2 %25 eğimli killi toprak yapõsõnda, üzerinde 65 adet 100 yaşlarõnda düzensiz dikilmiş zeytin ağacõ vardõr. Kadastrol yolu olup, sulama ve elektrik im- kânõ yoktur. Ulaşõmõ Beyler Köyünden Kavakdere Barajõ’na inen asfalt yol ile yapõlmaktadõr. Ağaçlar ve zemin bakõmsõzdõr. İMAR DURUMU: İmar uygulamasõ dõşõndadõr. MUHAMMEN BEDELİ: Zemin değeri 9.887,64 TL + Ağaç değeri 6.500,00-TL =16.387,64 TL 4. GAYRİMENKUL Tapu kaydõ; İzmir ili, Seferihisar ilçesi, Beyler Köyü, Kaplankaya Mev- kii 242 ada, 2 parselde kayõtlõ 3977m2 yol, su, elektrik imkânlarõndan yoksun, yerleşim yerleri- ne uzak killi toprak yapõsõndadõr. Armut ağaçlõ tarla olarak gözükmekteyse de bu özelliğini ta- mamen yitirmiş bakõmsõzlõk sonucu orman özelliği kazanmõştõr. İMAR DURUMU: İmar uygulamasõ dõşõndadõr. MUHAMMEN BEDELİ: Zemin değeri 1988,00 TL dir. Satõş Şartlarõ: 1 - Satõş, 26.4.2010 günü 1. gayrimenkul için saat 10.00’dan 10.10’a kadar, gay- rimenkul için saat 10.20’dan 10.30’a kadar, 3. gayrimenkul için 10.40’tan 10.50’ye kadar, 4. gay- rimenkul için 11.00’den 11.10’a kadar Seferihisar Hükümet Konağõ Baro Odasõ’nda açõk artõrma suretiyle yapõlacaktõr. Bu artõrmada tahmin edilen kõymetin %60’õnõ ve rüçhanlõ alacaklar varsa alacaklarõ toplamõnõ ve satõş masraflarõnõ geçmek şartõ ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa en çok artõranõn taahhüdü baki kalmak şartõyla taşõnmaz 06.05.2010 günü 1. gayri- menkul için saat 10.00’dan 10.10’a kadar, gayrimenkul için saat 10.20’den 10.30’a kadar, 3. gay- rimenkul için 10.40’tan 10.50’ye kadar, 4. gayrimenkul için 11.00’den 11.10’a kadar Seferihisar Hükümet Konağõ Baro Odasõ’nda ikinci artõrmaya çõkarõlacaktõr. Bu artõrmada da tahmin edilen kõymetin %40 ve rüçhanlõ alacaklõlarõn alacağõnõ ve satõş giderlerini en çok artõrana ihale olunur. 2- Artõrmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kõymetlerin %20’si nispetinde pey akçesi ve- ya bu miktar kadar banka teminat mektubunu vermeleri lazõmdõr. Satõş peşin para iledir. Alõcõ is- tediğinde 10 günü geçmemek üzere süre verilebilir. Tellaliye resmi, damga vergisi, tapu harç ve masraflarõ alõcõya aittir. Birikmiş vergiler satõş bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklõlarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkuller üzerindeki haklarõnõ özel- likle faiz ve gidere dair olan iddialarõnõ dayanağõ belgeler ile on beş gün içinde Dairemize bil- dirmeleri lazõmdõr; aksi takdirde haklarõ tapu sicili ile sabit olmadõkça paylaşmada hariç bõrakõ- lacaklardõr. 4- Satõş bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra İflas Kanunu’nun 133. mad- desi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasõnda farktan ve %10 faizden alõcõ ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir.. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için Dairede açõk olup gideri veril- diği takdirde isteyen alõcõya bir örneği gönderilebilir. 6- Satõşa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, baş- kaca bilgi almak isteyenlerin 2009/7 izale-i şüyu sayõlõ dosya numarasõ ile müdürlüğümüze baş- vurmalarõ ilan olunur. İşbu ilan tebligat yapõlamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 01.03.2010 (İc. İf. K. 126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir. Bu örnek, bu yönetmelikten önceki uygulamada kullanõlan örnek 64’e karşõlõk gelmektedir. (Basõn: 16621) İtalya başkenti Roma’daki 50 sol kanat yerel politikacı, Bele- diye Başkanı Gianni Aleman- no’nun 2010 yılı bütçesini gecik- tirmesini pantolonlarını indire- rek protesto etti. Belediye bina- sındaki protestoda, “Alemanno bizi iç çamaşırlarımızla bırak- tı”, “Parklar ve bahçeler terk edildi” yazılı dövizler taşındı. 10. Bölge Belediye Başkanı San- dro Medici, ay sonunda ülkenin 20 bölgesinden 13’ünde seçimler yapılacağına dikkat çekerek Alemanno’nun vergi artışlarını geciktirmek için işi ağırdan aldı- ğını söyledi. Medici, “Bütçe ol- madan sadece şimdiki harcama- lar için tahsisatımız var. Benim mıntıkamda eylül ayında açıl- ması öngörülen 2 okul açılama- yacak” dedi. (Fotoğraf: AFP) BÜTÇE GECİKTİ PANTOLONLAR İNDİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog