Bugünden 1930'a 5,465,612 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B SAYFA CUMHURİYET 17 MART 2010 ÇARŞAMBA 10 DIŞ HABERLER dishab@cumhuriyet.com.tr İran’õn Ankara Büyükelçisi Behmen Hüseyinpur, rejim ihracõ suçlamalarõnõn zulme dönüştüğünü söylüyor ‘Rejim işbirliğine engel olmasõn’ MİYASE İLKNUR İran’õn Ankara Büyükelçisi Behmen Hü- seyinpur, Türkiye ile İran’õn 400 yõllõk sõnõr huzurunu yeteri kadar değerlendiremediğini, ancak son bir yõldan beri iki ülke ilişkilerin- de altõn bir döneme girildiğini vurguladõ. Büyükelçi Hüseyinpur’un İstanbul’da sa- bah kahvaltõsõnda bir araya geldiği basõn mensuplarõyla sohbet tarzõnda gerçekleş- tirdiği toplantõda, “İran-Türkiye yakın- laşması bazı grupları rahatsız edebilir. Ancak iki ülkenin azmi bu engelleri aş- maya yetecektir” diye konuştu. Son bir yõl içerisinde karşõlõklõ atõlan iyi niyet adõmlarõ nedeniyle İran’da Türki- ye’ye karşõ müspet bir yaklaşõm olduğuna dikkat çeken Behmen Hüseyinpur, istense de istenmese de Türkiye ve İran’õn sõnõr komşusu olduğunu ve iki ülke sõnõrlarõnõn 400 yõldan beri huzurlu olduğunu belirtti. Bu 400 yõllõk huzurun iki ülke tarafõndan yeteri kadar değerlendirilemediğini öne süren Hüseyinpur, “İran ve Türkiye bölgede anahtar rolünü üstlenebilecek kudrette ül- kelerdir. Bölgede AB benzeri bir birlik ya- ratabilirler. Bence bu her iki ülkenin de tarihi görevidir” dedi. İran ve Türkiye rakip değil Bir ay önce Türkiye’nin İran’la sõnõr il- lerine giderek bölge valileriyle toplantõlar yaptõğõnõ ve gümrük kapõlarõnda bazõ ko- laylaştõrõcõ adõmlarõn atõlmasõ için anlaş- malar yaptõğõnõ da bildiren Büyükelçi, İran olarak Türkiye ile ilişkilerinde bir en- gel tanõmadõklarõnõ söyledi. İran ve Türki- ye’nin bölgedeki sorunlar hakkõnda hem güçlü bir etkiye hem de birikime sahip ol- duğunun altõnõ çizen Hüseyinpur şöyle konuştu: “İran ile Türkiye arasındaki ilişkiler son bir yılda önemli bir gelişme kaydet- miştir. Bu gelişmeler İran halkının Türki- ye’ye bakış açısını müspet yönde değiştir- miştir. Türkiye’de de benzer bir değişim olacağını umut ediyoruz. Yıllarca İran İs- lam Cumhuriyeti, rejimini Türkiye’ye ih- raç etmekle suçlanmıştır. Bu itham uzun yıllar bir zulüm haline dönüşmüştür. İslam devriminin üzerinden onlarca yıl geçti, biz rejimimizi herhangi bir ülkeye ihraç edebildik mi? Görüşlerimiz, rejimimiz farklı olabilir ama bu bazı konularda iş- birliği yapmamıza engel olmamalıdır. Çin ve ABD siyasi konularda birbirleri- ne rakip iki ülke olmasına karşın, iki ülke arasındaki ticaret hacmi 500 milyar dola- ra ulaşmıştır. AB ülkeleri arasında görüş ayrılıkları yok mu? Bu ülkeler görüş ay- rılıklarına karşın işbirliği yapabiliyorsa biz neden yapmayalım? İran ile Türkiye rakip değillerdir. Bu saatten sonra Batı bizi et- kileyemez. Bizim aleyhimize bazı lobiler ça- lışmakta. Bu lobilerin başını İsrail çek- mektedir. Eğer Obama dirayetli davrana- bilseydi seçimlerde verdiği sözleri yerine ge- tirebilirdi. Ama ona izin vermediler. ABD bağımsız bir politika yürütmeyi başara- mazsa İsrail’in oyuncağı haline gelir.” Türkiye’nin Batõ ile ilişkilerinin kendileri- ni rahatsõz etmediğini de dile getiren Behmen Hüseyinpur, Türkiye’nin AB’ye üye olmasõ ha- linde kendilerinin de AB’ye sõnõr komşusu ola- caklarõnõ belirterek “Biz sahip olduğumuz enerjileri Batı’ya Türkiye üzerinden taşı- mayı arzu ederiz” şeklinde konuştu. AVRUPA’DA RESMİ DİL KAVGASI Dış Haberler Servisi - Maca- ristan Devlet Başkanõ Laszlo Solyom, Slovakya’da yaşayan Macarlarõn resmi dil olan Slo- vakçayõ sadece “yabancı dil” olarak öğrenmeleri gerektiğini söyleyince, iki ülke arasõnda gerginlik başladõ. Slovakya Devlet Başkanõ Robert Fico, bunun Slovakya’nõn bütünlüğü- ne karşõ “kötü niyetli ve kasıt- lı” bir açõklama olduğunu belir- terek, ülkedeki tüm vatandaşla- rõn resmi dili iyi düzeyde öğren- mesi gerektiğini söyledi. Solyom, hafta sonunda Sõrbis- tan’a yaptõğõ ziyarette; Sõrbistan, Romanya ve Slovakya gibi komşu ülkelerde yaşayan Ma- carlarõn bu ülkelerin resmi dille- rini sadece yabancõ dil olarak öğrenmeleri gerektiğini belirt- mişti. Slovakya, 1918’den sonra kurulan Çekoslovakya’nõn par- çasõ olmuş, 1 Ocak 1993’te ba- ğõmsõzlõğõnõ kazanmõştõ. Slovak- ya’da 2006’da azõnlõklara yöne- lik düşmanlõğõyla tanõnan radi- kal sağcõ Slovak Milli Parti- si’nin koalisyon hükümetine ka- tõlmasõ, Macaristan’õn tepkisini çekmişti. Slovakya’nõn 5.4 mil- yonluk nüfusunun yüzde 10’unu Macarlar oluşturuyor. Dış Haberler Servisi - Lübnan’daki Hiz- bullah hareketi, Suriye yönetimi ile Dürzi li- der Velid Canbolat arasõndaki ilişkilerin yu- muşadõğõnõ duyurdu. Açõklamada, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah’õn arabu- luculuk çabalarõ sonucunda, Suriye Devlet Başkanõ Beşşar Esad’õn Canbolat ile yakõn gelecekte görüşmeyi kabul ettiği belirtildi. Lübnan’õn eski Başbakanõ Refik Hari- ri’nin 2005’te öldürülmesinden sonra, sui- kastõn arkasõnda olmakla suçlanan Suriye kar- şõtõ gösterilere öncülük eden Batõ destekli it- tifakõn kurulmasõnda önemli rol oynayan Canbolat, Hizbullah’õn açõklamasõnõ doğru- ladõ. Canbolat, Suriye’de yayõmlanan El Va- tan gazetesine verdiği demeçte, “eski say- faların tamamen kapandığını, Esad’a söy- leyecek çok şeyi bulunduğundan Suri- ye’ye gitmek için sabırsızlandığını” belirt- ti. İlerici Sosyalist Parti’nin 61 yaşõndaki li- deri, 2007 yõlõnda yaptõğõ bir konuşmada, Esad için “yılan” ve “tiran” demişti. Son dönemde aralarõndaki buzlarõ eriten Su- riye ve Lübnan, 2008’de diplomatik ilişkile- ri yeniden başlatmõştõ. Lübnan’õn 4 milyon- luk nüfusunun yaklaşõk yüzde 5’inin temsil- cisi durumundaki Canbolat ile Suriye arasõnda yakõnlaşmanõn, Dürzi liderin ağustos ayõnda koptuğu Batõ destekli koalisyonu zayõflata- bileceği belirtiliyor. İstanbul’da basõnla sohbet toplantõsõ düzenleyen Behmen Hüseyinpur, İran’õn Türkiye ile ilişkilerinde altõn bir dönem yaşandõğõnõ ve iki ülkenin bölgede AB benzeri bir birlik yaratabileceğini belirterek “Ancak Türkiye ile İran’õn yakõnlaşmasõ bazõ çevreleri rahatsõz edecektir” dedi Tayland’da 2006 yılında askeri darbeyle görevden uzaklaştırılan Başbakan Taksin Şinavatra’nın yandaşları, protestolarının üçüncü gününde hükümet binasının önünü “kana buladı”. Hükümetin istifasını isteyen “Kırmızı Gömlekliler” dün Başkent Bangkok’ta kanlarını bağışlamak için uzun kuyruklar oluşturdu. Gönüllülerden şırıngayla alınan kanlar pet şişelere doldurulduktan sonra sembolik olarak hükümet binası önünde yerlere döküldü. Eylemin lideri, ilk kan veren Veera Musikapong, “Bu kan, ulusa sevdamızı ve samimiyetimizi göstermek için” ifadesini kullandı. Bir diğer protestocu Nattawut Saikur ise “Bu kan, demokrasi isteğindeki kararlılığımızı göstermek için” diye konuştu. Eylemde 1000 litre kan toplandığı açıklandı. Kırmızı Gömleklilerin bin litre kan toplamayı hedefledikleri kaydedildi. Protestocular; mevcut hükümetin, ülkedeki elit kesimin ve ordunun desteğiyle getirildiği için meşru olmadığını savunuyor. Başbakan Abhisit Vejjajiva önceki gün protestocuların “istifa” çağrılarını reddettiğini açıklamıştı. (REUTERS) ayland’da ‘kanlı’ eylem YENİ SAYFA Dürzi lider Şam yolcusu TT ACI KAYBIMIZ Sosyolog, Emekli Öğretmen KEMAL ÖNCÜ 15 Mart 2010 günü aramızdan ayrıldı ve Datça kabristanında toprağa verildi. Bizi yalnız bırakmayan dostlarımıza teşekkür ederiz. Işıklar içinde yat sevgili Kemal. Eşi: Aysun Öncü, Çocukları: Nalân ve Genç Öncü T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 1. AİLE MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2009/1250 HASAN GÜNAYVA’YA İLANEN TEBLİGAT Davacõ Gülten Koçoğlu Günayva tarafõndan davalõ Hasan Günayva aleyhine açõlan şiddetli geçimsizlik nedeni ile boşanma davasõnda dava dilekçesinde özet olarak davalõ ile evli olup müş- terek çocuklarõnõn olduğunu, davalõ ile ruhen ve fikren anlaşamadõklarõnõ, aile içinde sürekli kav- ga ve sürtüşmelerin yaşandõğõnõ, birbirlerini kõrdõklarõnõ ve rencide edici hal ve hareketler sergi- lendiğini, olur olmaz şeylerden dolayõ kavga ettiklerini, bir ara sadece çocuğun büyümesi için birlikte kaldõklarõnõ daha sonra davalõnõn evi terk ettiğini, davalõ ile son 5 yõldan beri ayrõ yaşa- dõklarõnõ, davalõnõn evi terk edip bir daha müşterek konuta dönmediğini, aralarõndaki evlilik bir- liğinin yeniden tesisinin mümkün olmadõğõnõ bu nedenle boşanmalarõna karar verilmesini talep et- miştir. Davalõnõn Avcõlar Ambarlõ Fevzi Çakmak Mah.Avcõ Sok. X12B adresine çõkartõlan tebli- gatta tanõnmadõğõndan bahisle iade edilmiş, kolluk kuvvetlerince yapõlan araştõrmada da davalõ- nõn adresi tespit edilemediğinden davalõ HASAN GÜNAYVA’ya duruşma günü olan 25/05/2010 günü saat: 10.00’da mahkememiz duruşma salonunda bu davayla ilgili tüm kanõtlarõ ile birlikte hazõr olmasõ veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi mazeretsiz olarak duruşmaya katõlmadõ- ğõ takdirde yargõlamanõn yokluğunda yapõlarak karar verileceği İLANEN tebliğ olunur. (Basõn: 16805) TEŞEKKÜR Sevgili babam TURHAN SELÇUK’u yitirdiğim 11 Mart’tan beri, bana başsağlõğõ dileyerek acõmõ paylaşan; Adalet Dinamit, Agah Özgüç, Ahmet Kaya, Dr. Alev Coşkun, Ali Rõza Selmanpakoğlu, Allegra Mitrani, Alexis Grivas, Alin Taşçõyan, Alper Turgut, Altan Öymen, Andreas Sinanos, Angeliki Arvanitis, Akõn Atalay, Araksi Manukyan, Arzu Beler, Atilla Dorsay, Aydõn Doğan, Aynur Çolak, Ayşe Feyizoğlu, Ayşe Özver, Ayşe Yõldõrõm, Ayşegül Öztürk, Ayşegül Yaraman, Ayşen Vardar, Azize Tan, Başak Emre, Birsen Ferahlõ, Bülent Yener, Can Gedik, Canan Kepenek, Candan Yaygõn, Celal Üster, Cemal Yõldõrõm, Costa Gavras, Çetin Yiğenoğlu, Deniz Kavukçuoğlu, Derviş Zaim, Dilaver Bayõndõr, Dimitri Eipides, Duru Çiftçi, Prof. Durul Ören, Ebru Ceylan, Elif Çilingir, Ekrem Adar, Emel Anabolu, Emine Adar, Eray Beler, Erdal Kõlõç, Erdoğan Mitrani, Emin Cõrcõroğlu, Erol Bilem, Erol Ünen, Esin Küçüktepepõnar, Faruk Demirel, Fazilet Kuza, Fevzi Acevit, Filiz Atay, Filiz Mayakon, Gamze Akdemir, Gamze Yazõcõ, Genco Erkal, Gevher Çelebi, Göksel Ekmekçi, Gül Kolçak, Gülizar Cengiz, Gülşen Gülmez, Günaydõn Harmancõoğlu, Güneş Buharalõ, Prof. Gürbüz Barlas, Hakan Derman, Hale Çelik, Halit Sarayoğlu, Hasan Erol, Hasan Yurdakul, Hilmi Etikan, Hikmet Çetinkaya, Hüseyin Gürer, Hüseyin Özbey, Hüseyin Tunçalp, Hüsnü Yõlmaz, Işõk Yenersu, İbrahim Yõldõz, İnci Pamirtan, İsen Ural, İsmail Timuçin, İsmican Selmanpakoğlu, İstem Cõrcõroğlu, Jebağ Barlas, Kadir Beycioğlu, Kanat Anar, Kutay Çolakoğlu, Leman Dorsay, Lilly Papagianni, Naim Kõlõç, Naz Solman, Nejat Erpelit, Nermin Genç, Nes Öz, Neylan Acar Tunalõ, Nezehat Taşkõnca, Nil Ayhan, Prof. Nilgün Sim Süldür, Nursel Duruel, Nuray Omaç, Mehmet Açar, Prof. Mehmet Bayhan, Mehmet Canbolat, Meliha Özgüç, Meltem Savcõ, Meral Kõlõç, Merih Sezen, Metin Çavuş, Mina Tansel, Miyase İlknur, Mualla Poyraz, Muharrem Akkaya, Murat Erşahin, Dr. Murat Uğurlu, Mustafa Kemal Güngör, Olcay Sezen, Prof. Orhan Taşçõ, Prof. Oryal Gökdemir, Oya Deveci, Özer Günel, Özgür Günel, Özgür Nemutlu, Põnar Selimoğlu, Põnar Seymen, Rahmi Koç, Rekin Teksoy, Doç. Rõfat Şahiner, Rutkay Aziz, Sadõk Deveci, Sadi Çilingir, Saliha Bilginer, Şebnem Uşen, Seçkin Yasar, Prof. Selçuk Erez, Doç. Sema Öner, Semih Kaplanoğlu, Semih Poroy, Semin Baskan, Serra Yõlmaz, Sevim Alkoç, Sezi Anar, Stella Stavrinodaki, Su Başbuğu, Emekli Büyükelçi Şule Soysal, Şükran Soner, Prof. Tevfik Akgün, Theo Angelopoulos, Emekli Orgeneral Tuncer Kõlõnç, Turhan Günay, Turgut Çeviker, Tülin Yurdakul, Ufuk Bilem, Ufuk Uras, Uğur Hüküm, Yõldõz Etikan, Yorgos Arvanitis, Yusuf Baştuğ, Yusuf Sorgun, Zehra Canfesci, Zehra Sukal’a içtenlikle teşekkür ediyorum. Kızı Hikmet Aslı Selçuk Başbakan Erdoğan, dün Downing Street 10 numara- daki Başbakanlık Konutu’nda İngiltere Başbakanı Gordon Brown ile bir araya geldi. Görüşmenin ar- dından düzenlenen ortak basın toplantısında soruları yanıtlayan Brown, Türkiye’nin AB üyeliğine destek vermeye devam ettiklerini ifade etti. Brown, Kıbrıs konusunda bir anlaşmaya varmak için tarafların ce- saret göstermesi gerektiğini söyledi. (Fotoğraf: AA) BROWN’DAN AB ÜYELİĞİNE DESTEK AÇILIMDA SON NOKTA SINIR DIŞI ‘100 bin Ermeniyi gönderebiliriz’ Haber Merkezi - Baş- bakan Recep Tayyip Er- doğan, Türkiye’de yaşa- yan 100 binin üzerinde Ermeninin Türk vatandaşõ olmadõğõna dikkat çeke- rek, “Ülkemde tutmak zorunda değilim. Gere- kirse hadi memleketinize diyeceğim” dedi. Resmi temaslar için İn- giltere’de bulunan Erdo- ğan, BBC Türkçe servisi- ne açõklamalarda bulun- du. Erdoğan, “Diyaspo- ranın ipoteğinden Er- menistan’ın kurtulması lazım. Eğer Ermenistan’ı seven ülkeler varsa, baş- ta Amerika, Fransa, Rus- ya olmak üzere bir defa Ermenistan’ı bu diyas- poranın ipoteğinden kur- tarmaları gerekir” dedi. Ermeni tasarõlarõnõn bir- çok ülkede kabul edildiği- nin hatõrlatõlmasõ üzerine Erdoğan, şöyle konuştu: “Bunların hiçbiri bizi il- gilendirmez. Hiçbirinin Ermenistan ile Türkiye arasında bir yeri yok. Bunlar kendi kendilerine rol çalıyorlar. Bu ülkele- rin Ermenistan ile ne alakası var, bunlara kim bu görevi verdi? Burada eğer taraf ülke varsa bu Türkiye ile Ermenis- tan’dır. Bunlar almış ol- dukları bu kararla şov yapıyorlar. Ermenistan halkına zarar veriyor- lar. Bir şey eğer olacak- sa da çıkmaza giriyor.” Erdoğan, sözlerini şöy- le sürdürdü: “Ülkemde 170 bin Ermeni var, bun- ların 70 bini vatanda- şım. Ama yüz binini ül- kemizde idare ediyoruz. Gerekirse bu yüz binine hadi siz de memleketini- ze diyeceğim. Niye? Be- nim vatandaşım değil bunlar. Ülkemde de tut- mak zorunda değilim” Erdoğan, “Sınır dışı ede- riz diyorsunuz” sözleri üzerine “Ama tabii dün- den bugüne değil” dedi. Dõşişleri Bakanõ Ahmet Davutoğlu, dün Meclis komisyonuna bilgi verir- ken CHP’li Canan Arıt- man’õn “kaçak çalışan Ermenileri sınır dışı ede- lim” önerisine “ırkçılık görüntüsü oluşur” diye- rek karşõ çõkmõştõ. Straw güvence verdi Türkiye-İngiltere İş Fo- rumu’nun düzenlenen ye- mekte konuşan İngiltere Adalet Bakanõ Jack Straw, Avam Kamara- sõ’nda 1915 olaylarõna iliş- kin Ermeni iddialarõnõn ta- nõnmasõnõ öngören tasarõ- nõn geçmeyeceği konu- sunda güvence verdi. Straw, “Tasarının yasa- laşma ihtimali sıfır” dedi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog