Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

C Elinizi TSK’den çekin Askerin si- yasete müdahalesi karşõsõnda en büyük güvencenin CHP olduğunu söyleyen Baykal, “Neden 28 Şubat’õn hesabõnõ sor- ma gereği duymuyorsunuz?” dedi. 12 Eylül’de resmen darbe yapmõş olanlara dokunulmadõğõnõ vurgulayan CHP lideri uydurma bahanelerle kurumlarõn sõkõn- tõya sokulduğunu belirtti. 5. Sayfada Tekin’den değişim mesajı CHP İstanbul İl Başkanõ Tekin, CHP’de tüzük değişikliğinin ardõndan genel başkan yardõmcõlarõnõn sayõsõnõn 14’e çõkarõla- rak alanlarõnda yetkin isimlerle yeni bir örgütlenme modeli oluşturulacağõnõ söy- ledi. Tekin, CHP’nin çok geniş bir top- lumsal kabul göreceğini belirtti. TARKAN TEMUR’un haberi 7. Sayfada Bilgileri dışında üyelik Tüm Emekliler Sen- dikasõ Genel Başkanõ Veli Beysülen, Türkiye İşçi Emeklileri Derneği’ne bilgileri dõşõnda binlerce in- sanõn üye yapõldõğõnõ belirterek “Bizim disiplin ku- rulu üyemizden dahi derneğe üye olmamasõna kar- şõn aidat kesmişler. Biz bu şekilde, bilgisi dõşõnda üye yapõlmõş olan toplam bin kişiye ulaştõk” dedi. ‘Paralar nereye harcandı?’ Dernek Başkanõ Kâzõm Ergün’ün aynõ zamanda SGK yönetiminde ol- masõ nedeniyle emekli bilgisini elinde bulundurdu- ğunu belirten Beysülen, “650 binin üzerinde kişiden toplanan para 12 milyon TL’nin üzerinde. Bu para- larõn nereye harcandõğõ ise belli değil” diye konuş- tu. MELTEM YILMAZ’ın haberi 6. Sayfada CMYB C M Y B GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Krizi ve Kaosu Kim Yarattı 22 Şubat Pazartesi günü başlayan çok yıldızlı operasyonun ardından yaşanan gelişmeler yeni bir milat niteliği taşıyor. Gerçi son bir yıldır milattan geçilmiyor ama operasyonların Ankara’ya yansıması, kurumlar arası gerilimlerin “geri dönülemez” noktayı aştığını söylemek abartma olmaz. Arkası Sa. 8. Sü. 8’de GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Sıfır Sorun Politikası... Sıfır Altı Donma Noktasında! Bakan olduktan sonra komşu ülkelere giderek dış politikada yeni bir açılım başlatan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, nihayet TBMM’yi anımsadı. Önceki gün Dışişleri Komisyonu’nda konuştu. Arkası Sa. 8. Sü. 1’de Rüşvet iddiasõ ‘Durak istifa edecek’ Sperm bankalarõna yasak gerekçesi: Türk soyunu koruma ‘Bankadan anneliğe’ ceza geliyor MHP lideri Bahçeli, rüşvet ve yolsuzluk iddialarõ nedeniyle Adana Büyükşehir Belediye Başkanõ Aytaç Durak ile suç- lamayõ getiren MHP’li meclis üyesinin istifa etmelerini is- tedi. MHP Genel Başkan Yar- dõmcõsõ Yõldõrõm, Durak’õn genel merkezin istemi doğ- rultusunda istifa kararõ aldõğõnõ açõkladõ. 4. Sayfada Balbay ve Özkan Partilere çağrı İkinci Ergenekon davasõnda yazarõmõz Mustafa Balbay ve gazeteci Tuncay Özkan, si- yasi partilere duruşmalarõ iz- lemeleri çağrõsõnda bulundu. İki gazeteci, siyasilere “Bu gi- dişe seyirci kalmayõn” diye seslendi. HATİCE TUN- CER’in haberi 8. Sayfada Ergenekon soruşturmasõnõ yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcõlõğõ, askeri savcõlõğõn õslak imzalõ belgede “parmak izi” incelemesine “tahrifat olur” gerekçesiyle izin ver- medi. Albay Çiçek, imzanõn kendisine ait olmadõğõnõ, par- mak izi incelemesi yapõlma- sõnõ istemişti. 8. Sayfada Sağlık Bakanlõğõ, çocuk sahibi olamayan çiftlere yönelik üremeye yardõmcõ tedavi yön- temleri arasõnda bulunan “sperm bankasõndan alõnan sperm ve yumurtalõk” ile çocuk sahibi olunmasõnõ “Türk soyunu korumak” ama- cõyla yasakladõ. Hukukçular, bankadan sperm ya da yumurta alõndõğõnõn çocuğa nüfus kâğõdõ çõkarõrken saklanmasõ durumunda hapis cezasõ verilebileceğini, aksi durumda ceza uygula- namayacağõnõ vurguladõ. Arka Sayfada Türklerin yakõnlarõ ABD şirketlerine savaş açtõ İlk tazminat umut oldu Irak’ta Türk-Amerikan ortaklõğõndaki bir firmada çalõşõrken yaşamõnõ kaybeden Ah- met Günday’õn oğlu Musa Günday, hukuk mücadelesi sonucu ABD şirketinden 300 bin dolar tazminat aldõ. Günday’õn ABD’den al- dõğõ tazminat, Irak savaşõnõn mağduru Türk aileler için yeni bir umut oldu. Günday, en büyük eksikliğin, Irak konusunda ailelerin yasal haklarõnõ içeren bir bilgi bankasõ bu- lunmamasõ olduğunu söyledi. 6. Sayfada Aralarında Sezen Aksu, Ajda Pekkan, Nilüfer, Yavuz Bingöl, Levent Yüksel gibi sanatçıların da bulunduğu pek çok isim SHÇEK Sosyal Hiz- metler Çocuk Esirgeme Kurumları’ndaki en- gelli çocuklar için bir araya gelerek ‘ESİR- GEMEden’ adlı bir albüm çalışmasına imza atı- yor. Proje kapsamında önceki akşam TİM Maslak Show Center’da engelli çocuklarla sahneye çıkan sanatçılar beraber söyledikleri şarkılarla albümü tanıttı. Arka Sayfada Engelli çocuklara albüm TürkiyeİşçiEmeklileriDerneğibinlercekişidenmilyonlartopladõ Emeklilerin parası uçtu ANKARA’YA MESAJ Tahran’dan birlik önerisi Son bir yõldan beri İran-Türkiye ilişkilerinde altõn bir döneme gi- rildiğini vurgulayan İran’õn An- kara Büyükelçisi Hosseinpour, “İran ve Türkiye bölgede anah- tar rolünü üstlenebilecek kudrette ülkelerdir. Bölgede AB benzeri bir birlik yaratabilirler. Bence bu her iki ülkenin de tarihi görevi- dir” dedi. MİYASE İLKNUR’un haberi 10. Sayfada Mühendisler de işsiz Türk Mühendis ve Mimar Odalarõ Birli- ği’nin 350 bin üyesinden 90 bini işsiz ya da meslek dõşõ alanlarda çalõşõyor. Her yõl mü- hendislik ve mimarlõk fakültelerinden yak- laşõk 35 bin kişi mezun oluyor ancak iş bul- ma konusunda düş kõrõklõğõ yaşõyor. ÖZLEM GÜVEMLİ’nin haberi 9. Sayfada KRİZ 30 YAŞ ALTINI ETKİLEDİ Baykal AKP’ye geçmiş müdahaleleri anõmsattõ: 28 Şubat’a dokun KCK’de 14 gözaltı Siirt’te terör örgütü PKK’nin kent yapõlanma- sõ KCK’ye yönelik dü- zenlenen operasyonda, ara- larõnda BDP İl Başkanõ Sõddõk Taş ile İHD Şube Başkanõ Vetha Aydõn’õn da bulunduğu 14 kişi göz- altõna alõndõ. Zanlõlara ait çok sayõda belgeye el konuldu. 6. Sayfada Diyarbakır’a ceza çıktı Türkiye Futbol Federas- yonu, Turkcell Süper Lig’de 24. haftada oyna- nan ve yaşanan olaylar nedeniyle tatil edilen D.Bakõr-Bursaspor ma- çõyla ilgili olarak kararõnõ verdi. Bursaspor’un mü- cadeleden hükmen gali- biyetle ayrõlmasõ karar- laştõrõldõ. Spor’da 32 yıldır kanayan yara İstanbul Üniversitesi Ec- zacõlõk Fakültesi önünde 32 yõl önce öldürülen 7 öğrenci, katledildikleri yer- de karanfillerle anõldõ. Tö- rende, katliamõn sorumlu- larõnõn belli olduğu belirti- lerek “Zamanaşõmõna uğ- rayan dava AİHM’ye gidi- lirse çözüme kavuşacak- tõr” denildi. 6. Sayfada Kâzım Ergün. Islak imza Yeni bir inceleme izni yok ‘CEMAAT OKULLARININ İŞİNE YARAR’ 6. Sayfada FÜRUZAN ‘PARASIZ YATILI’ İLE PARİS’TE 16. Sayfada 85. YIL SAYI: 30842 / 1 TL (KDV içinde) (KKTC’de: 1.5 TL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 17 MART 2010 ÇARŞAMBA Fotoğraf: AFP İsrail’in ABD’nin tepkisine karşın Doğu Kudüs’te 1600 yeni konut yapımının süre- ceğini açıklaması Washington’ı kızdırdı. ABD’nin Or- tadoğu özel temsilcisi Mitchell’in bölgeye yapacağı zi- yaret ertelendi. Doğu Kudüs’te bir sinagoğun açılma- sı üzerine ise Filistinli gençler sokağa döküldü. Genç- lerle İsrail polisi arasında çıkan çatışmalarda 50 kişi ya- ralandı. Hamas, intifada çağrısı yaptı. 11. Sayfada İpler gerildi Açõlõmda son nokta ‘sõnõr dõşõ’ tehdidi Erdoğan: 100 bin Ermeniyi göndeririz İngiltere ziyaretinde BBC’ye konuşan Başbakan Erdoğan, Ermeni iddialarõnõn tanõnma- sõna ilişkin kararlara Türki- ye’deki “kaçak” Ermenileri gündeme getirerek yanõt ver- di. Erdoğan, “õrkçõlõk görün- tüsü oluşur” uyarõlarõna karşõn 100 bin Ermeninin Türk va- tandaşõ olmadõğõnõ vurgula- yarak “Ülkemde tutmak zo- runda değilim. Gerekirse hadi memleketinize diyeceğim” de- di. İngiltere Adalet Bakanõ Straw, Avam Kamarasõ’ndaki tasarõnõn geçmeyeceği güven- cesini verdi. 10. Sayfada İŞ BULAN, SİGORTAYI SORAMADI 13. Sayfada AKP ZAMLARA YÜKLENDİ 13. Sayfada ÇİN’E YUAN BASKISI 14. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog